Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2024
  1. Blz. 2 Begroting 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 1. Inleiding
    1. Blz. 5 Voorwoord
     1. Blz. 6 Voorwoord
     2. Blz. 7 Het financieel beeld in één opslag
     3. Blz. 8 Opbouw van de begroting
     4. Blz. 9 Lastendruk
     5. Blz. 10 Slot
   2. Blz. 11 2. Begroting op hoofdlijnen
    1. Blz. 12 Begroting op hoofdlijnen: kosten
    2. Blz. 13 Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten
    3. Blz. 14 Wat betalen de inwoners?
   3. Blz. 15 3. Uitkomsten begroting 2024
    1. Blz. 16 Voorwoord
    2. Blz. 17 Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid
    3. Blz. 18 Meerjarenprogramma 2023-2027
    4. Blz. 19 Mutaties meerjarenprogramma 2023-2027
    5. Blz. 20 Het meerjarenperspectief totaal
   4. Blz. 21 4.0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 22 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 23 Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.
      1. Blz. 24 Financieel gezonde gemeente
      2. Blz. 25 We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft.
    2. Blz. 26 Wat weten we nog meer?
    3. Blz. 27 Meerjarenprogramma
    4. Blz. 28 Toelichting meerjarenprogramma
    5. Blz. 29 Ontwikkelingen
    6. Blz. 30 Verbonden partijen
    7. Blz. 31 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 32 4.1 Veiligheid
    1. Blz. 33 Preventie en vergunningverlening
     1. Blz. 34 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 35 Het sturen op een solide en effectief veiligheidsbeleid, waarbij wordt samengewerkt tussen gemeenten, partners en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert.
       1. Blz. 36 Zorg en Veiligheid
       2. Blz. 37 Maatschappelijke onrust
       3. Blz. 38 Ondermijning
       4. Blz. 39 High Impact Crimes (HIC)
       5. Blz. 40 Jeugd
       6. Blz. 41 Fysieke veiligheid
       7. Blz. 42 Gedigitaliseerde criminaliteit
    2. Blz. 43 Handhaving
     1. Blz. 44 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 45 Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving
       1. Blz. 46 Repressief handhaven
    3. Blz. 47 Beleidskaders
    4. Blz. 48 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 49 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 50 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 51 Verbonden Partijen
    8. Blz. 52 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 53 4.2 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 54 Verkeer en vervoer
    2. Blz. 55 Infrastructuur
     1. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 57 Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, functioneel en schoon.
       1. Blz. 58 Herinrichting Koolbogt
       2. Blz. 59 Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie
       3. Blz. 60 Uitvoering herinrichting N284
       4. Blz. 61 Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2023-2027
       5. Blz. 62 Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide
       6. Blz. 63 Vervanging openbare verlichting 2023-2027
    3. Blz. 64 Gedrag/Gebruik Infrastructuur
     1. Blz. 65 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 66 Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte.
       1. Blz. 67 De herinrichting van N284
       2. Blz. 68 Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie
      2. Blz. 69 Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
       1. Blz. 70 F'kes meerijden (liftzuilen)
       2. Blz. 71 Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten
       3. Blz. 72 Snelfietsroute F67 Reusel-Eersel-Veldhoven aanleggen tot aan stedelijk gebied
    4. Blz. 73 Beleidskaders
    5. Blz. 74 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 75 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 76 Ontwikkelingen
    8. Blz. 77 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 78 4.3 Economie
    1. Blz. 79 Economie
    2. Blz. 80 Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie
     1. Blz. 81 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 82 Verduurzaming bedrijven
       1. Blz. 83 Energietransitie Ondersteuning verduurzaming bedrijventerreinen
      2. Blz. 84 Vestigingsklimaat en Infrastructuur
       1. Blz. 85 Bereikbaarheid en Mobiliteit
       2. Blz. 86 Talentontwikkeling
       3. Blz. 87 Triple helix samenwerking
      3. Blz. 88 Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt
       1. Blz. 89 Ontwikkeling bedrijventerrein in gemeente Bladel
       2. Blz. 90 Energielandschap de Kempen
       3. Blz. 91 Samenwerking OBGB en Parkmanagement
      4. Blz. 92 Behoud voorzieningenniveau
       1. Blz. 93 Centrum Bladel: The Next Economy
       2. Blz. 94 Centrum Hapert: Een dorpse huiskamer
       3. Blz. 95 Detailhandel De Kempen
       4. Blz. 96 Gemeentebreed: Positionering
    3. Blz. 97 Promotie / Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 98 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 99 De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.
       1. Blz. 100 Lokale uitvoering vrijetijdseconomie
       2. Blz. 101 Kempisch uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2023-2027
     2. Blz. 102 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 103 Beleidskaders
    5. Blz. 104 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 105 Meerjarenprogramma
    7. Blz. 106 Toelichting meerjarenprogramma
    8. Blz. 107 Verbonden partijen
    9. Blz. 108 Ontwikkelingen
    10. Blz. 109 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 110 4.4 Onderwijs
    1. Blz. 111 Onderwijs
    2. Blz. 112 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 114 Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden
       1. Blz. 115 Integraal huisvestingsplan
    3. Blz. 116 Onderwijs- en leerlingzaken
     1. Blz. 117 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 118 Leerlingenvervoer
      2. Blz. 119 Leerplicht
      3. Blz. 120 Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)
       1. Blz. 121 Laaggeletterdheid
       2. Blz. 122 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
       3. Blz. 123 Voorschoolse voorziening educatie (vve)
     2. Blz. 124 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 125 Beleidskaders
    5. Blz. 126 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 127 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 128 Verbonden partijen
    8. Blz. 129 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 130 4.5 Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 131 Sport, Cultuur en Recreatie
    2. Blz. 132 Sport en bewegen
     1. Blz. 133 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 134 Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.
       1. Blz. 135 Herontwikkeling sportpark Casteren
       2. Blz. 136 Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen
       3. Blz. 137 Accommodatie korfbalverenging KVC Hapert en Kunstgrasvelden sportpark Hapert
       4. Blz. 138 Uitvoering van het Kempisch Sport- en Beweegakkoord 2.0
       5. Blz. 139 Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen
     2. Blz. 140 Beleidskaders
    3. Blz. 141 Cultuur
     1. Blz. 142 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 143 Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel
      2. Blz. 144 Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.
       1. Blz. 145 Realiseren uitvoeringsprogramma cultuur
     2. Blz. 146 Beleidskaders
    4. Blz. 147 Meerjarenprogramma
    5. Blz. 148 Toelichting meerjarenprogramma
    6. Blz. 149 Verbonden partijen
    7. Blz. 150 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 151 4.6 Sociaal Domein
    1. Blz. 152 Sociaal Domein
    2. Blz. 153 Participatie
     1. Blz. 154 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 155 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 156 Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk
      2. Blz. 157 Arbeidsparticipatie: Kempenplus & Praktijkhuis Bladel
       1. Blz. 158 Evaluatie Wet Inburgering
       2. Blz. 159 Praktijkhuis Bladel
       3. Blz. 160 Voortzetten werkwijze Social Return
       4. Blz. 161 Toekomstverkenning Kempenplus
       5. Blz. 162 Wetswijziging P-Wet breed offensief
     3. Blz. 163 Ontwikkelingen
     4. Blz. 164 Beleidskaders
    3. Blz. 165 Wmo
     1. Blz. 166 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 167 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 168 Actueel Wmo beleid
       1. Blz. 169 Evaluatie Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning
      2. Blz. 170 Complexe casuïstiek
      3. Blz. 171 Maatwerkdienstverlening 18+
       1. Blz. 172 Wmo Begeleiding
       2. Blz. 173 Wmo Beschermd Wonen
      4. Blz. 174 Mantelzorg
      5. Blz. 175 Ouderenbeleid
      6. Blz. 176 Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang
       1. Blz. 177 Evaluatie invulling indicatievrije inloop
      7. Blz. 178 Zorgloket
     3. Blz. 179 Ontwikkelingen
     4. Blz. 180 Beleidskaders
    4. Blz. 181 Inkomensregelingen
     1. Blz. 182 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 183 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 184 Armoedebestrijding
       1. Blz. 185 Uitvoering geven aan de geactualiseerde kadernota armoedebestrijding
     3. Blz. 186 Beleidskaders
     4. Blz. 187 Ontwikkelingen
    5. Blz. 188 Jeugd
     1. Blz. 189 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 190 Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien
       1. Blz. 191 Evaluatie Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning
       2. Blz. 192 In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken.
       3. Blz. 193 Preventie
       4. Blz. 194 Regiovisie Samen voor Jeugd
     2. Blz. 195 Beleidskaders
     3. Blz. 196 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 197 Vrijwilligers
     1. Blz. 198 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 199 Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden
       1. Blz. 200 Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+
     2. Blz. 201 Beleidskaders
    7. Blz. 202 Wat weten we nog meer?
    8. Blz. 203 Meerjarenprogramma
    9. Blz. 204 Toelichting meerjarenprogramma
    10. Blz. 205 Verbonden partijen
    11. Blz. 206 Ontwikkelingen
    12. Blz. 207 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 208 4.7 Volksgezondheid en Milieu
    1. Blz. 209 Volksgezondheid en Milieu
    2. Blz. 210 Volksgezondheid
     1. Blz. 211 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 212 Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel
       1. Blz. 213 Een Kansrijke Start in de Kempen
       2. Blz. 214 Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners
     2. Blz. 215 Beleidskaders
    3. Blz. 216 Riolering
     1. Blz. 217 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 218 Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.
       1. Blz. 219 Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
     2. Blz. 220 Beleidskaders
    4. Blz. 221 Duurzaam grondstoffengebruik/afval
     1. Blz. 222 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 223 Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.
       1. Blz. 224 Een verbeterde milieustraat realiseren
     2. Blz. 225 Beleidskaders
     3. Blz. 226 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 227 Kwaliteit van de leefomgeving
     1. Blz. 228 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 229 Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners.
       1. Blz. 230 Beweegvriendelijke omgeving
       2. Blz. 231 De taken die naar ons toekomen met de omgevingswet op het gebied van de Wet Bodembescherming borgen in onze werkzaamheden.
     2. Blz. 232 Beleidskaders
    6. Blz. 233 Klimaat
     1. Blz. 234 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 235 Energietransitie
       1. Blz. 236 Het uitvoeringsprogramma klimaat en energie
      2. Blz. 237 Klimaatadaptatie
       1. Blz. 238 Uitvoering geven aan het programma Klimaatadaptatie
     2. Blz. 239 Beleidskaders
     3. Blz. 240 Wat weten we nog meer?
    7. Blz. 241 Wat weten we nog meer?
    8. Blz. 242 Meerjarenprogramma
    9. Blz. 243 Toelichting meerjarenprogramma
    10. Blz. 244 Ontwikkelingen
    11. Blz. 245 Verbonden partijen
    12. Blz. 246 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 247 4.8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 248 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
    2. Blz. 249 Bebouwd
     1. Blz. 250 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 251 Accommodatiecarrousel
       1. Blz. 252 Accommodatiecarrousel
      2. Blz. 253 Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
       1. Blz. 254 Actualisatie Kempische en Bladelse woonvisie
       2. Blz. 255 Huisvesting nieuwkomers
       3. Blz. 256 Nieuwe ontwikkelingen
       4. Blz. 257 Posthofontwikkeling
       5. Blz. 258 Realisatie Gemeenschapshuis aan de Markt
       6. Blz. 259 Voorbereiden invoering Omgevingswet
       7. Blz. 260 We actualiseren het bestemmingsplan voor het buitengebied
       8. Blz. 261 Woningbouwprogramma
      3. Blz. 262 Realiseren van 2900 woningen in de periode tot en met 2040
       1. Blz. 263 Actualiseren van het woonbeleid
       2. Blz. 264 Schaalsprong
     2. Blz. 265 Beleidskaders
    3. Blz. 266 Onbebouwd
     1. Blz. 267 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 268 We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.
       1. Blz. 269 Realisatie Natuurnetwerk (NNB)
       2. Blz. 270 Verbinding centrum Bladel met de Groene Long
       3. Blz. 271 Verhogen biodiversiteit
       4. Blz. 272 Verhogen waterstanden in natuurgebieden
       5. Blz. 273 Verminderen stikstofdepositie
       6. Blz. 274 Kempenland West
     2. Blz. 275 Beleidskaders
    4. Blz. 276 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 277 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 278 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 279 Verbonden partijen
    8. Blz. 280 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 281 4.9 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 282 Overhead en ondersteuning organisatie
    2. Blz. 283 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 284 De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier'
      1. Blz. 285 Administratieve organisatie / interne financiële beheersing
      2. Blz. 286 Strategisch HR beleid
    3. Blz. 287 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 288 Meerjarenprogramma
    5. Blz. 289 Toelichting op meerjarenprogramma
    6. Blz. 290 Verbonden partijen
    7. Blz. 291 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 292 4.10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 293 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    2. Blz. 294 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 295 Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen.
      1. Blz. 296 Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
      2. Blz. 297 Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.
      3. Blz. 298 Een reëel en structureel sluitende begroting.
    3. Blz. 299 Beleidskaders
    4. Blz. 300 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 301 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 302 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 303 Ontwikkelingen
    8. Blz. 304 Verbonden partijen
    9. Blz. 305 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 306 5. Paragrafen
   1. Blz. 307 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 308 Beleid voor risicomanagement
    2. Blz. 309 Risicoprofiel
    3. Blz. 310 Risico-inventarisatie
    4. Blz. 311 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    5. Blz. 312 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 313 Kengetallen en de signaleringswaarde
    7. Blz. 314 Financiële kengetallen
    8. Blz. 315 Conclusie houdbare financiële positie
   2. Blz. 316 5.2 Lokale heffingen
    1. Blz. 317 Voorwoord
    2. Blz. 318 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 319 Ongebonden heffingen
    4. Blz. 320 - Onroerende zaakbelastingen
    5. Blz. 321 - Toeristenbelasting
    6. Blz. 322 Gebonden heffingen
    7. Blz. 323 - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting
    8. Blz. 324 - Rioolheffing
    9. Blz. 325 - Afvalstoffenheffing
    10. Blz. 326 - Leges
    11. Blz. 327 Leges onderbouwing
    12. Blz. 328 Kruissubsidiëring
    13. Blz. 329 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    14. Blz. 330 Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2024
   3. Blz. 331 5.3 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 332 Voorwoord
    2. Blz. 333 Organisatiebeleid (P&O)
    3. Blz. 334 Overige bedrijfsvoeringsinformatie
    4. Blz. 335 Personeelsgegevens ambtelijke organisatie
    5. Blz. 336 Verbonden partijen
   4. Blz. 337 5.4 Financiering
    1. Blz. 338 Inleiding
    2. Blz. 339 Risicobeheer
    3. Blz. 340 Kasgeldlimiet
    4. Blz. 341 Renterisiconorm
    5. Blz. 342 Liquiditeitsrisico's
    6. Blz. 343 Risico's op verstrekte gemeentegaranties
    7. Blz. 344 Debiteurenrisico's
    8. Blz. 345 Renteresultaat
    9. Blz. 346 Overige informatie
   5. Blz. 347 5.5 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 348 Onderhoud kapitaalgoederen
   6. Blz. 349 5.6 Grondbeleid
    1. Blz. 350 Inleiding
    2. Blz. 351 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 352 Gevoeligheidsanalyse
    4. Blz. 353 Risicobeheer
    5. Blz. 354 Tussentijdse winsten
    6. Blz. 355 BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties
    7. Blz. 356 Bouwgrond in exploitaties (BIE)
    8. Blz. 357 Gronden (materiële vaste activa)
    9. Blz. 358 Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties
    10. Blz. 359 Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis/Oorlog in Oekraïne/Bouwkostenstijging
    11. Blz. 360 Algemene reserve grondexploitaties
    12. Blz. 361 Tot slot: onderzoek nota Grondbeleid 2019
   7. Blz. 362 5.7 Verbonden partijen
    1. Blz. 363 Inleiding
    2. Blz. 364 Visie op verbonden partijen
    3. Blz. 365 Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen
    4. Blz. 366 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
    5. Blz. 367 Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
    6. Blz. 368 Metropoolregio Eindhoven
    7. Blz. 369 KempenPlus
    8. Blz. 370 Kempisch bedrijvenpark
    9. Blz. 371 Samenwerking Kempengemeenten
    10. Blz. 372 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
    11. Blz. 373 Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
    12. Blz. 374 Stichting Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)
    13. Blz. 375 Privaatrechtelijke verbondenheden
    14. Blz. 376 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
    15. Blz. 377 NV Brabant Water
    16. Blz. 378 Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A.
   8. Blz. 379 5.8 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid
    1. Blz. 380 Beleid en ontwikkelingen
    2. Blz. 381 Woo-contactpersoon en coördinator
    3. Blz. 382 Risico's
    4. Blz. 383 Bestedingen middelen
  4. Blz. 384 6. Financiële begroting
   1. Blz. 385 6.1 Toelichting begroting (baten en lasten)
    1. Blz. 386 Toelichting op overzicht baten en lasten
   2. Blz. 387 6.2 Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau
    1. Blz. 388 Overzicht geraamde baten en lasten
   3. Blz. 389 6.3 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 390 Overzicht incidentele baten en lasten
   4. Blz. 391 6.4 Overzicht reserves
    1. Blz. 392 Overzicht reserves
    2. Blz. 393 Algemene reserve
    3. Blz. 394 Bestemmingsreserves
    4. Blz. 395 Reserve kapitaallasten investeringen
    5. Blz. 396 Algemene reserve grondexploitaties
    6. Blz. 397 Reserve duurzaamheid
    7. Blz. 398 Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied
    8. Blz. 399 Reserve generatiepact
    9. Blz. 400 Recapitulatie reserves
   5. Blz. 401 6.5 Overzicht voorzieningen
    1. Blz. 402 Voorzieningen
    2. Blz. 403 Voorzieningen voor risico's ter zake van verplichtingen en verliezen
    3. Blz. 404 Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen die redelijkerwijs te schatten zijn
    4. Blz. 405 Voorziening dubieuze debiteuren (incl. KempenPlus)
    5. Blz. 406 Voorziening wethouderspensioenen
    6. Blz. 407 Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
    7. Blz. 408 Voorziening verlofsparen
    8. Blz. 409 Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
    9. Blz. 410 Verliezen voor gelijkmatige verdeling van lasten
    10. Blz. 411 Voorziening onderhoud wegen
    11. Blz. 412 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
    12. Blz. 413 Voorzieningen wegens van derden verkregen middelen
    13. Blz. 414 Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing
    14. Blz. 415 Egalisatie voorziening riolering
    15. Blz. 416 Recapitulatie voorzieningen
   6. Blz. 417 6.6 Investeringen
    1. Blz. 418 Investeringen
   7. Blz. 419 6.7 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 420 Geprognosticeerde balans
   8. Blz. 421 6.8 Emu-saldo
    1. Blz. 422 Emu-saldo
   9. Blz. 423 6.9 Stille reserves
    1. Blz. 424 Stille reserves
   10. Blz. 425 6.10 Langlopende financiële rechten en verplichtingen
    1. Blz. 426 Langlopende financiële rechten en verplichtingen
  5. Blz. 427 Bijlagen
   1. Blz. 428 Bijlagen
    1. Blz. 429 1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld
    2. Blz. 430 2. Meerjarenprogramma 2023-2027
    3. Blz. 431 3. Prognose verloop algemene reserve
    4. Blz. 432 4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2024
    5. Blz. 433 5. Woningbouwprogramma
    6. Blz. 434 6. Afkortingenlijst
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap