4.2 Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Verkeer en vervoer

Maatschappelijk effect:

De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, functioneel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden. Mensen en goederen verplaatsen zich verantwoord en veilig. 

Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, functioneel en schoon.

Terug naar navigatie - Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, functioneel en schoon.

Wat gaan we doen?

Gedrag/Gebruik Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2023-2027 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Uitvoering Verkeersvisie 2024 - 2027 -1.430 -1.430 -1.430 -1.430 -36 -106 -176 -245
A Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2024 - 2027 -1.502 -1.502 -1.502 -1.502 -38 -112 -185 -258
A Actualisatie wegenbeheerplan 2024-2028 -75 -154 -237 -324 -69 -75 -84 -98
A Vervanging openbare verlichting 2024 - 2027: armaturen -58 -58 -58 -58 -2 -7 -11 -16
A Vervanging openbare verlichting 2024 - 2027: masten -63 -63 -63 -63 -2 -5 -8 -12
A Bijdrage kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven -210
B Regionale bereikbaarheid Brainport -172 -382 -346 -346
B Herstructurering Koolbogt Bladel -900 -23 -44 -44 -43
B Uitvoering herinrichting N284 -86 -150 -1.150 -4 -15 -78
B Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) -750 -26 -52 -51 -50 -49
B Infrastructurele projecten Egyptische Poort -pm -pm -pm -pm
totaal lasten verkeer en vervoer -750 -4.028 -3.293 -3.440 -4.527 -26 -604 -786 -919 -1.145
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Uitvoering Verkeersvisie 2035
De wereld verandert heel snel en de ontwikkelingen volgen elkaar mogelijk nog sneller op. Om binnen deze dynamiek een stabiele koers uit te zetten is een routekaart noodzakelijk. De Verkeersvisie 2035 vertaalt onze doelen en ambities en werkt uiteindelijk toe naar een uitvoeringsplan waarmee de komende periode, ingrijpend maar noodzakelijk, onze mobiliteitsvraagstukken worden aangepakt. De Verkeersvisie 2035 volgt de systematiek van de Omgevingsvisie en sluit aan op de Kempische Mobiliteitsstrategie en de regionale mobiliteit agenda’s. Er is een indicatief uitvoeringsplan vastgesteld waar alle ingrepen opgenomen zijn die kunnen bijdragen aan het verbeteren van de veiligheid en bereikbaarheid. De lijst behelst o.a. ingrijpende infrastructurele projecten tot en met logische no-regret maatregelen. Wat ook heel duidelijk is geworden is dat het totale pakket te groot is om binnen de vooraf gestelde 10 jaar te kunnen uitvoeren en betalen. In de vergadering van 7 juli 2022 heeft uw raad daarom besloten om de looptijd van de Verkeersvisie te verruimen van 10 naar 15 jaar. Voor de uitvoering ramen we een jaarlijkse investering van € 1,430 mln per jaar. Hierdoor wordt de financiële last beter verspreid en wordt de uitvoeringsplanning realistischer. In het uitwerkingsplan nemen we ook mee dat er voor iedere dorpskern een digitale snelheidsmeter beschikbaar komt waarvan de locatie waar deze wordt ingezet door inwoners bepaald mag worden.

Gepland groot onderhoud wegen / wegbeheer
Op basis van de visuele inspectie en maatregeltoets is de kapitaalbehoefte berekend voor de periode 2020-2029. Het wegenbeheerplan 2024-2028 is door ons college vastgesteld. Het wegenbeheerplan is opgesteld ter onderbouwing van de onderhoudsramingen binnen de exploitatie, de voorziening onderhoud wegen en de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen voor groot onderhoud in het kader van wegbeheer op basis van het kwaliteitsniveau sober (6-). De kapitaalbehoefte voor de periode 2024-2028 m.b.t. Gepland Groot Onderhoud (GGO) bedraagt € 1,600 mln per jaar exclusief indexering. Circa 50% van de GGO projecten kunnen integraal (in combinatie met riolering) worden uitgevoerd. Op deze projecten kan voor wegbeheer op basis van de ervaringen uit de afgelopen periode 25% synergie/integraliteit voordeel op de investeringskosten worden behaald. Op het totale budget betekent dit een voordeel van 12,5%. Als ook voor de komende periode dit integraliteitsvoordeel kan worden doorgezet kan met een jaarlijkse kapitaalbehoefte van € 1,400 mln het integraal gepland groot onderhoud worden uitgevoerd. Deze geplande investeringen zijn door de “sterk” gestegen prijzen van grondstoffen reeds naar boven bijgesteld. De jaarlijkse investeringen komen daarmee op € 1,502 mln per jaar.  

Actualisatie wegenbeheerplan 2024-2028
De openbare ruimte is één van de pijlers van onze samenleving met een groot maatschappelijk rendement. Een goed functionerende openbare ruimte draagt bij aan de thema`s, veiligheid, gezondheid, mobiliteit en bereikbaarheid, leefbaarheid en vastgoedwaarde. Hiervoor is het van belang dat de openbare ruimte goed wordt beheerd. Vanuit de laatste weginspectie voorjaar 2023 is de kwaliteit en kapitaalbehoefte berekend. De kwaliteit van het gehele wegennet is verder afgenomen in de periode 2020-2023. De kwaliteitsverdeling valt binnen de gewenste bandbreedtes van een sober (6-) onderhouden weggennet. De huidige onderverdeling in kwaliteit sluit niet aan op het beeld van een gezond wegennet waarbij efficiënt onderhoud kan worden uitgevoerd tegen beperkte kosten. Om het gewenste onderhoudsniveau en middelen weer in balans te krijgen zijn extra kosten noodzakelijk. Daarnaast stijgen de kosten met het aantrekken van de markt en werkvoorraad van aannemers. In onze vergadering van 25 juli 2023 hebben wij het "Wegenbeheerplan 2024-2028 gemeente Bladel" vastgesteld. 

Uitvoering beleidsnota openbare verlichting
Onderhoud van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende beheerplan Openbare Verlichting. In de gemeente Bladel is het beheer en onderhoud voor een periode van (maximaal) 10 jaar aanbesteed middels een geïntegreerd contract. De geactualiseerde budgetten zijn voldoende om het in stand houden, beheren en onderhouden naar behoren te kunnen uitvoeren. In het meerjarenprogramma zijn op basis van het beheerplan tevens jaarlijkse kredieten opgenomen voor vervanging van masten en armaturen. De geplande investeringen zijn door de gestegen prijzen van grondstoffen reeds naar boven bijgesteld. De jaarlijkse investeringen komen daarmee op € 0,121 mln per jaar.  

Bijdrage kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven / Regionale bereikbaarheid Brainport
Een goede bereikbaarheid en leefbaarheid houdt niet op bij gemeente- of regionale grenzen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de majeure mobiliteitsopgave in de mainport Brainport aan te pakken en de mobiliteitstransitie te realiseren. Om deze reden moet ook elke gemeente van de Brainportregio een bijdrage leveren om de bereikbaarheid en doorstroming van de Brainportregio te verbeteren en de mobiliteitstransitie in gang te zetten. Omdat onze financiële bijdrage wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van mobiliteitshubs en bijbehorende snelle fietsroutes past dit ook perfect in onze eigen visie op mobiliteit. De jaarlijkse bijdragen dekken we ten laste van de algemene reserve (zie Bestuur en ondersteuning).

Herstructurering Koolbogt in verband met levensloop bestendig wonen
De Koolbogt is een aangewezen woonzorg zone. In deze wijk kunnen bewoners, ook ouderen en hulpbehoevenden, zo lang mogelijk thuis blijven wonen, omdat zorg dichtbij geleverd kan worden. Het openbaar domein is toegankelijk voor iedereen, met wegen zonder obstakels. En daar wringt momenteel de schoen. Momenteel sluit de inrichting van het openbaar domein namelijk niet dan wel onvoldoende aan op deze basis van de behoefte. In 2023 is een voorbereidingskrediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Een investering van € 900.000,- staat in het meerjarenprogramma in planjaar 2024 ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoering van de betreffende werkzaamheden. 

Uitvoering herinrichting N284
De gemeenten Reusel-De Mierden en Bladel werken samen met de Provincie aan een nieuwe robuuste N284.  De Provincie start met de voorbereiding van het onderhoud, dat wordt uitgevoerd in 2025. De herinrichtingsplannen zijn afhankelijk van de onderhandelingen met de nieuwe Gedeputeerde Staten. De jaarlijkse investeringen zijn hierop geherprioriteerd.

Meer informatie is te vinden op https://n284.nl/

Verbreding fietspaden Cartierheide
In 2022 is het tracé van de fietspaden bepaald en heeft de afstemming plaatsgevonden met het bevoegd gezag. Het bestemmingplan is opgesteld, waarbij de bestemmingplanprocedure en het vergunningentraject in Q1/Q2 2023 doorlopen is. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal de aanbestedingsprocedure opgestart worden. In 2024 start de uitvoering van het verbeteren van de fietspaden op de Cartierheide. Dit is nog afhankelijk van besluitvorming in 2023.

Infrastructurele projecten (Egyptische Poort 5, 6 en 9)
De  infrastructurele projecten (5. langzaam verkeertunnel N284, 6. autoluwe Bossingel en 9. fietsverbinding naar de Sleutel) dienen voor een verkeersveilige en adequate ontsluiting van woongebied en sportpark voor het langzaam verkeer. Een nadere profieluitwerking van de langzaam verkeersrouters zal plaatsvinden nadat het voorkeursscenario voor het woongebied van Egyptische Poort en gewenste ontsluiting gemotoriseerd verkeer bekend is. De technische en financiële haalbaarheid van de langzaam verkeertunnel zal nader onderzocht worden waarbij de optie voor een alternatieve verbinding open wordt gelaten.Tevens wordt nader onderzocht wat de beste ontsluiting van het woongebied is voor het gemotoriseerd verkeer met minimalisering van hinder voor de huidige bewoners in het plangebied. We ramen de kosten van langzaam verkeertunnel, autoluwe Bossingel en fietsverbinding De Sleutel vooralsnog op pm.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Eind 2022 heeft de raad gekozen voor een grotere ambitie op het gebied van woningbouw (de schaalsprong). Dit heeft ook invloed op bestaande en nieuwe infrastructuur en verkeersstromen. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Beheer en uitbreiding infrastructuur
 In 2022 hebben we extra degeneratievergoeding ontvangen.  Voorts worden de interne kosten van de doorbelasting van loonkosten van openbare werken (binnen- en buitendienst) op basis van geactualiseerde tijdbestedingen beperkt opwaarts bijgesteld. Het verloop ná 2024 wordt ook veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van vrijval kapitaallasten. Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma.

Veiligheid
Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma.

Doorstroming
In 2022 ontvangen we kosten terug voor de projecten verkeer en vervoer Kempenregio.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van verkeer en vervoer weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
beheer en uitbreiding infrastructuur n -2.131 n -2.369 n -2.820 n -2.914 n -3.067 n -3.228
parkeren n -9 n -9 n -9 n -9 n -9 n -9
gedrag / gebruik infrastructuur:
veiligheid n -320 n -321 n -700 n -700 n -663 n -663
doorstroming -263 -156 -149 -153 -165 -227
openbaar vervoer n -51 n -51 n -51 n -51 n -51
Totaal lasten n -2.723 n -2.906 n -3.729 n -3.827 n -3.955 n -4.178
Baten
beheer en uitbreiding infrastructuur v 304 v 190 v 67 v 67 v 67 v 67
parkeren v 4 v 4 v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur:
veiligheid v 9 v 5 v 5 v 5 v 5 v 5
doorstroming v 111
openbaar vervoer
Totaal baten v 428 v 199 v 76 v 76 v 76 v 76
Geraamd saldo van baten en lasten n -2.295 n -2.707 n -3.653 n -3.751 n -3.879 n -4.102
(- = nadeel en + = voordeel)