4.3 Economie

Economie

Terug naar navigatie - Economie

Maatschappelijk effect:
Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau, een goed vestigingsklimaat en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving.

Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio. Ondernemers ervaren een slagvaardige overheid en snelle uitvoering van beleid om zo een economische sterke gemeente te zijn én blijven.

Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Promotie / Vrijetijdseconomie

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Prestatie-indicatoren

Naam Indicator Streefwaarde 2018 2019 2020 2021 2022 Bron
Aantal overnachtingen groei van 2% per jaar over vijf jaar in het aantal overnachtingen en/of bezoek van dagmensen 708.800 735.981 462.723 589.565 741.367 Gemeentelijke belastingen
Aantal overnachtingen t.o.v. basisjaar 2017 (%) 2017: 693.542 102,2% 106,1% 66,7% 85,0% 106,9%
Aantal banen in de vrijetijdseconomie (absoluut) * n.t.b. 59,3 57,2 48,8 46,6 42,0 www.waarstaatjegemeente.nl
*aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Kerngegevens
Onderstaande kerngegevens geven een beeld van de bedrijvigheid in de gemeente Bladel. 

Naam Indicator 2018 2019 2020 2021 2022 Bron
Aantal vestigingen bedrijven per 1.000 inwoners van 15-64 jaar 163,8 170,8 176,5 179,3 184,5 www.waarstaatjegemeente.nl
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-74 jaar 940,2 978,4 958,7 964,0 973,3 www.waarstaatjegemeente.nl
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied- Gemeente Bladel 43.301 nb nb 51.699 51.041 Locatus
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied – De Kempen 140.803 nb nb 156.377 157.449 Locatus
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied- Gemeente Bladel 2.636 nb nb 1.789 720 Locatus
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied– De Kempen 13.375 nb nb 14.092 9.094 Locatus
Functiemenging** 62,5% 63,3% 62,7% 62,8% 62,6% www.waarstaatjegemeente.nl
** de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken)

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2023-2027 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Formatie economie -85 -85 -85 -85
totaal lasten economie -85 -85 -85 -85
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Formatie economie
We willen een strategische impuls geven aan innovatieve bedrijven en behoud van goed ondernemersklimaat in de gemeente Bladel. Daarom zorgen we voor een bedrijfscontactfunctionaris en richten we ons op de revitalisering van lokale bedrijventerreinen en kansen voor uitbreiding van terreinen.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Realisatie waterbergingsgebied en nieuwe verbindingsweg N284- De Sleutel- Kleine Hoeven
In 2024 worden belangrijke stappen gezet voor de betere bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijventerrein De Sleutel en het uitvoeren van klimaatmaatregelen. We bereiden de nieuwe verbindingsweg met aansluiting op de Provincialeweg N284 voor samen met gemeente Reusel-De Mierden en zorgen ervoor dat het water van het bedrijventerrein afgevoerd en opgevangen kan worden in het waterbergingsgebied. Hierdoor voorkomen we wateroverlast op het bedrijventerrein, voorkomen we afvoer van schoon water via het riool en leveren we een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verdroging en versterking van de biodiversiteit. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Regionale samenwerking
In 2022 en 2023 werd de bijdrage aan het Toeristisch Informatiepunt (TIP/Visit) Bladel eenmalig verhoogd.

Bedrijventerreinen
Tot en met 2022 worden vergoedingen ontvangen van het Kempische Bedrijvenpark voor het voeren van financiële en administratieve werkzaamheden. In 2022 en 2023 hebben we een winstuitkering ontvangen van het KBP van respectievelijk € 925.000,-. en € 1.875.000,-. Het bestuur van KBP is op dit moment voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een liquidatieplan per 31 december 2023.  

Werkgelegenheid
Aanpassing bijdrage Metropoolregio Eindhoven aan de vastgesteld begroting 2024.

Overleg / beheer / samenwerking
In 2022 en 2023 zijn eenmalige middelen geraamd voor het opstellen van de supermarktvisie. Daarnaast is met ingang van 2024 extra formatie in het meerjarenprogramma opgenomen voor economie.

Promotie
 De toeristenbelasting wordt afgestemd op het landelijk gemiddelde (COELO)tarief, met differentiatie tussen vaste en mobiele onderkomens.  Daarnaast wordt een gemiddeld stijgingspercentage gehanteerd dat in de voorgaande vier jaar gemiddeld werd gerealiseerd conform de cijfers van COELO. Dit percentage bedraagt 2,8% per jaar. Met ingang van 2023 wordt ook toeristenbelasting geheven van arbeidsmigranten. Het tarief voor arbeidsmigranten die niet op recreatieve locaties verblijven is vastgesteld op 50% van het reguliere tarief indien de huisvester gecertificeerd is door en ingeschreven is in het register van de Stichting Normering Flexwoningen. De opbrengst van de toeristenbelasting 2024 is geraamd op basis van een verwacht aantal bezoekers per jaar. Toeristenbelasting is van toepassing omdat bezoekers van de gemeente gebruik maken van de diverse voorzieningen in de gemeente zoals wegen, fietspaden, beheer natuur etc..
 In 2023 zijn middels budgetoverhevelingen eenmalige projecten verantwoord en geraamd voor het Uitvoeringsprogramma  Kempische vrijetijdseconomie.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van economie weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering n -77 n -99 n -99 n -99 n -99 n -99
regionale samenwerking n -81 n -64 n -54 n -54 n -54 n -54
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) n -26
overige infrastructuur n -1 n -1 n -1 n -1 n -1
organisatie:
werkgelegenheid n -134 n -133 n -118 n -118 n -118 n -118
overleg / beheer / samenwerking n -207 n -267 n -288 n -288 n -288 n -288
promotie n -101 n -178 n -132 n -132 n -132 n -126
Totaal lasten n -626 n -742 n -692 n -692 n -692 n -686
Baten
economische ontwikkeling:
- innovatie / stimulering v 77 v 96 v 96 v 96 v 96 v 96
- regionale samenwerking v 12
infrastructuur:
- bedrijventerreinen (incl. KBP) v 947 v 1.875
- overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid
overleg / beheer / samenwerking v 26 v 11 v 11 v 11 v 11 v 11
promotie v 1.406 v 1.380 v 1.419 v 1.459 v 1.498 v 1.498
Totaal baten v 2.468 v 3.362 v 1.526 v 1.566 v 1.605 v 1.605
Geraamd saldo van baten en lasten v 1.842 v 2.620 v 834 v 874 v 913 v 919
(- = nadeel en + = voordeel)