6.7 Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde balans

Voor een goed inzicht in de financiële positie van onze gemeente hebben we - naast het inzicht in de meerjarenraming van baten en lasten - ook inzicht nodig in de ontwikkeling van de vermogensposities. Het meerjarenprogramma (investeringen) beïnvloedt in hoge mate de schuldpositie en daarmee de rente en afschrijvingslasten die ten laste van de begrotingsruimte komen. Deze lasten beïnvloeden direct de wendbaarheid van de begroting. Hoe groter het beslag dat de kapitaallasten leggen op de begrotingsruimte hoe minder ruimte over blijft voor het bekostigen van overige zaken. Het is daarom belangrijk dat onze schulden en inkomsten in balans blijven.

Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt u meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte.  De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier geen sprake van.

Toelichting activa
- immateriële vaste activa
De balanswaarde van de immateriële vaste activa neemt door afschrijvingen per jaar af.

- materiële vaste activa
De balanswaarde van de materiële vaste activa neemt enerzijds door afschrijvingen per jaar af. Anderzijds wordt in de planningsperiode naar verwachting een aantal lopende en nieuwe investeringswerken afgerond, wat resulteert in een stijging van de materiële vaste activa. De belangrijkste investeringen hierin zijn de realisatie van MFA Hart van Hapert en gemeenschapshuis aan de Markt, alsmede de nieuwe investeringen vanuit het meerjarenprogramma welke cumulatief doorwerken naar de geprognosticeerde balans.

- financiële vaste activa
De financiële vaste activa ex artikel 36 lid b (kapitaalverstrekkingen) betreft de balanswaarde van ons aandelenbezit in NV Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water. Daarnaast neemt de financiële vaste activa toe wegens te verstrekken startersleningen. 

- vlottende activa
De voorraden nemen per jaar af. Dit komt door de verdere afwikkelingen van de diverse grondexploitaties. Door het in exploitatie nemen van plan Lange Trekken stijgt de boekwaarde in 2024 weer. Daarnaast houden we rekening met eenmalige uitzettingen bij ‘s Rijksschatkist wegens tijdelijke financieringsoverschotten, vanwege de aangetrokken geldlening in 2021. Deze wenden we in 2023 aan voor de financiering van onze investeringen. De overige vorderingen worden vanaf 2023 verrekend met de prognose van nog aan te trekken vaste financieringen.

Toelichting passiva
- vaste passiva
Het eigen vermogen, inclusief saldo van baten en lasten, fluctueert door de jaren heen. Dat wordt veroorzaakt door de doorwerking van de diverse mutaties ten gunste of ten laste van de reserves. Ook de exploitatieresultaten worden jaarlijks verrekend met de algemene reserve. Het totaal van de voorzieningen fluctueert door de jaren heen. Dit wordt veroorzaakt door de wisselende onttrekkingen gedurende de planperiode.
Gelet op het ambitieuze investeringsprogramma zullen we de komende jaren naar verwachting aanvullende financiering moeten aantrekken. Dat verklaart de toename van de vaste schuld. Ook lossen wij onze vaste schulden (1 jaar of langer) jaarlijks af, wat resulteert in afnemend lang vreemd vermogen op de meerjarenbalans.

- vlottende passiva
De vlottende passiva bestaat met name uit kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Voor de planjaren 2022-2027 ramen we financieringstekorten, welke gefinancierd worden middels kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Deze zijn afgestemd op de geraamde meerjarige omvang van de kasgeldlimieten. De overlopende activa neemt af vanwege de transitorische rente van afgesloten vaste geldleningen.

In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis zijn. Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma, actualisatie grondexploitaties en de mutaties in de reserves en voorzieningen. Dit geeft het volgende beeld.

Activa: Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
bedragen x € 1.000,- 2022 eind 2023 begin 2024 begin 2025 begin 2026 begin 2027 begin 2027 eind
Vaste activa:
immateriële vaste activa 7.965 7.965 7.908 7.663 7.414 7.164 6.909
materiële vaste activa economisch nut 40.697 40.697 64.684 62.930 60.493 58.135 55.782
materiële vaste activa maatschappelijk nut 19.425 19.425 26.264 25.475 24.693 23.919 23.151
materiële vaste activa tbv heffingen 23.315 23.315 27.372 26.472 25.672 24.878 24.089
in erfpacht 152 152 152 152 152 152 152
financiële vaste activa (art. 36 lid b) 159 159 159 159 159 159 159
financiële vaste activa (art. 36 lid c) 1.696 1.696 2.066 2.066 2.066 2.066 2.066
financiële vaste activa (art. 36 lid f)
Totaal vaste activa 93.409 93.409 128.605 124.917 120.649 116.473 112.308
Vlottende activa:
bouwgronden in exploitatie 2.685 2.685 2.924 -2.378 -2.450 -691 -246
uitzettingen in 's Rijks schatkist 10.947 10.947
uitzettingen korter dan 1 jaar 5.020 5.020
liquide middelen 542 542
overlopende activa 9.772 9.772 255 217 200 183 167
Totaal vlottende activa 28.966 28.966 3.179 -2.161 -2.250 -508 -79
Totaal activa 122.375 122.375 131.784 122.756 118.399 115.965 112.229
Passiva: Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
bedragen x € 1.000,- 2022 eind 2023 begin 2024 begin 2025 begin 2026 begin 2027 begin 2027 eind
Vaste passiva:
eigen vermogen 28.123 35.271 35.919 36.195 38.663 38.587 36.615
saldo van baten en lasten 9.177 2.029 1.483 1.320 -198 -506 -506
voorzieningen 7.400 7.400 6.604 6.538 5.890 5.653 5.427
vaste schulden bestaand 66.761 66.761 61.351 56.189 52.025 47.859 43.690
vaste schulden nieuw 20.745 16.664 16.317 19.052 21.699
Totaal vaste passiva 111.461 111.461 126.102 116.906 112.697 110.645 106.925
Vlottende passiva:
schulden korter dan 1 jaar 4.244 4.244 5.427 5.633 5.502 5.137 5.137
liquide middelen
overlopende passiva 6.670 6.670 255 217 200 183 167
Totaal vlottende pasiva 10.914 10.914 5.682 5.850 5.702 5.320 5.304
Totaal passiva 122.375 122.375 131.784 122.756 118.399 115.965 112.229