4.4 Onderwijs

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Maatschappelijk effect:

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren en weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Onderwijshuisvesting

Onderwijs- en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Kerngegevens
Onderstaande kerngegevens geven aan dat we het als gemeente goed doen wat betreft verzuim en vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie ten opzichte van zowel onze RMC regio als Nederland.

Naam Indicator Streefwaarde 2018 2019 2020 2021 2022 Bron
Aantal leerplichtige leerlingen - 2.938 2.913 2.870 2.870 nnb CLR
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen - 0 0 0 0 nnb CLR
Relatief (wettelijk) verzuim - 8 6 2 2 nnb CLR
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Zo min mogelijk, maximaal 1,6% in 2023-2024 1,60% 1,00% 1,30% 1,10% nnb DUO
Voortijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie RMC regio Zuidoost-Brabant Zo min mogelijk, maximaal 1,6% in 2023-2024 1,92% 1,77% 1,66% nnb nnb DUO
Voortijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie landelijk - 1,90% 2,00% 1,70% nnb nnb DUO

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• GGD
• Samenwerking Kempengemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Onderwijshuisvesting
Er zijn voor 2023 eenmalige lasten en baten geraamd voor onderwijs aan ontheemde Oekraïners. Op grond van de geldende overeenkomst met het bestuur van het Pius-X-college betalen we de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting één-op-één door aan die school. Meerjarig stijgen de kosten als gevolg van deze doordecentralisatie. Dit wordt veroorzaakt door de aanpassing van de uitkeringsfactoren (van de algemene uitkering) tot en met 2025. Vanaf 2026 dalen deze uitkeringsfactoren als gevolg van het fixeren van het acres uit het gemeentefonds. 

De gemeente ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 (de middelen voor schooljaar 2024-2025 moeten nog geraamd worden) een specifieke uitkering van de rijksoverheid ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs. Het budget wordt ingezet om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen worden in samenwerking met onderwijspartners en andere lokale partijen genomen. De maatregelen sluiten aan bij de behoeften van de kinderen in de gemeente en bij de interventies die de scholen al nemen. Ook hebben we in 2022 een specifieke bijdrage ontvangen om hiermee het binnenklimaat van schoolgebouwen te verbeteren.

Leerlingenvervoer
De kosten van het leerlingenvervoer waren in 2022 vanwege extra leerlingenvervoer hoger. 

Onderwijsachterstandenbeleid
De  van het Rijk ontvangen specifieke uitkering voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie worden aangewend voor de realisatie van deze onderliggende doekstellingen.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van onderwijs weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
onderwijshuisvesting n -3.053 n -2.240 n -1.794 n -1.819 n -1.747 n -1.736
onderwijs- en leerlingzaken:
- leerlingenvervoer n -342 n -316 n -316 n -316 n -316 n -316
- leerplicht n -184 n -195 n -195 n -195 n -195 n -195
- participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -174 n -80 n -13 n -13 n -13 n -13
Totaal lasten n -3.753 n -2.831 n -2.318 n -2.343 n -2.271 n -2.260
Baten
onderwijshuisvesting v 1.186 v 503 v 12 v 12 v 12 v 12
onderwijs- en leerlingzaken:
- leerlingenvervoer
- leerplicht v 23 v 12 v 12 v 12 v 12 v 12
- participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 206 v 67
Totaal baten v 1.415 v 582 v 24 v 24 v 24 v 24
Geraamd saldo van baten en lasten n -2.338 n -2.249 n -2.294 n -2.319 n -2.247 n -2.236
(- = nadeel en + = voordeel)