5.8 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid

Beleid en ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Beleid en ontwikkelingen

De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wat nieuw is onder de Woo is dat overheidsorganisaties verplicht zijn bepaalde informatie actief openbaar te maken. Deze verplichting wordt in tranches uitgerold, waarbij steeds meer informatie openbaar gemaakt moet worden. Gemeente Bladel heeft bij de implementatie van deze verplichting ervoor gekozen de wettelijke fasering te volgen. Die is nog niet helemaal duidelijk, de Woo is weliswaar op 1 mei 2022 in werking getreden maar de data waarop de actieve openbaarmaking gaat gelden is nog niet bekend. De voorbereiding hierop is (nog) in volle gang. Zo moeten documenten voordat ze gepubliceerd kunnen worden gecontroleerd worden op gevoelige (persoons-)gegevens. Om dit efficiënt te organiseren loopt momenteel een inkooptraject voor software die geautomatiseerd documenten kan anonimiseren. Daarnaast is in juni 2023 duidelijk geworden dat er geen landelijk platform komt voor het publiceren van documenten, terwijl dat eerder wel aangekondigd was. Dat betekent dat we als gemeente zelf een online platform moeten organiseren om onze documenten op te plaatsen.

Woo-contactpersoon en coördinator

Terug naar navigatie - Woo-contactpersoon en coördinator

Het aanwijzen van een Woo-contactpersoon is een verplichting die volgt uit artikel 4.7 van de Woo, dit is reeds gebeurd. Daarnaast heeft de gemeente Bladel een Woo-coördinator aangewezen, zodat de afhandeling van Woo-verzoeken gecentraliseerd wordt op één plek. Conform de bestaande praktijk waarbij het team Juridische Zaken in vrijwel alle gevallen adviseert over de afhandeling van Wob- en Woo-verzoeken is ervoor gekozen om zowel de Woo-contactpersoon als de Woo-coördinator aan te wijzen binnen het team Juridische Zaken. Het aanwijzen van een Woo-coördinator betreft overigens geen formeel aanwijzingsbesluit zoals de Woo-contactpersoon.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Een plotselinge toename in aantal of omvang van Woo-verzoeken zou kunnen leiden tot een overbelasting van de organisatie.
We zijn niet goed toegerust op een plotselinge toename in de werklast, wat bij Woo-verzoeken wel kan gebeuren. Voor die situatie hebben wij een aantal mogelijkheden om flexibel externe opdrachtnemers in te zetten. Als zich dit voordoet kan dat leiden tot een fors hogere financiële besteding.

Bestedingen middelen

Terug naar navigatie - Bestedingen middelen

Voor de uitvoering van de Woo ontvangen gemeenten zowel incidentele als structurele middelen. De incidentele middelen ontvangen gemeenten tot en met 2026. Deze middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Daarnaast ontvangen gemeenten structurele middelen voor de uitvoering van de wet. Het bedrag dat de gemeenten structureel ontvangen loopt op tot en met 2026 en blijven daarna constant. De structurele middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris en het beheer en onderhoud van de systemen. De gemeente Bladel ontvangt de onderstaande incidentele en structurele middelen voor de uitvoering van de wet:

De financiële middelen zijn tot op heden ingezet voor het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie van de Woo. Verder zijn de middelen ingezet voor de uitbreiding van de ambtelijke capaciteit ter uitvoering van de Woo. Vanuit de organisatie is capaciteit nodig om aan de verplichtingen van de Woo te voldoen. Daarnaast worden de middelen gebruikt voor de aanschaf van de benodigde software, net als het online platform voor de openbaarmaking. Verder is het nog zo dat met name de actieve openbaarmaking van verschillende mensen in de organisatie extra tijd zal gaan vragen.