6.2 Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau

Overzicht geraamde baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten

De aansluiting op de financiële gegevens per programma en een onderbouwing daarvan zijn ondergebracht in de financiële begroting. Dit hoofdstuk bevat een totaaloverzicht van de lasten en baten van alle programma's. Overhead en de algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk weergegeven. Daarnaast zijn voor extra inzicht in de financiële positie de baten en lasten per programma geschoond van de beoogde verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken formeel geen onderdeel uit van de begroting van lasten en baten. Voor reserves geldt dat onttrekkingen evenals de stortingen via de resultaatbestemming lopen.

In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma’s, overhead en algemene dekkingsmiddelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 114.000,- in 2024. Dit is het saldo van de mutaties tussen de begroting van baten en lasten. In de begroting hebben daarnaast reeds tot een bedrag van per saldo in 2024 € 1.369.000,- mutaties uit reserves plaatsgevonden. Het geraamd positief resultaat bedraagt dan € 1.483.000,-(waarvan incidenteel nadeel  € 184.000,- en € 1.667.000,- structureel voordeel). De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve. De jaren 2022 – 2027 geven dan het navolgende beeld:

Programma's Jaarrekening 2022 Gewijzigde begroting 2023 Begroting 2024 Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo saldo 2025 saldo 2026 saldo 2027
0. Bestuur en ondersteuning -1.919 593 -1.326 -2.333 510 -1.823 -2.300 565 -1.735 -1.739 -1.702 -1.675
1. Veiligheid -1.843 163 -1.680 -2.050 89 -1.961 -2.011 89 -1.922 -1.918 -1.827 -1.823
2. Verkeer en vervoer -2.724 429 -2.295 -2.906 199 -2.707 -3.729 76 -3.653 -3.750 -3.879 -4.102
3. Economie -656 2.474 1.818 -762 3.370 2.608 -713 1.534 821 861 900 906
4. Onderwijs -3.753 1.415 -2.338 -2.831 581 -2.250 -2.318 24 -2.294 -2.320 -2.248 -2.237
5. Sport, cultuur en recreatie -4.763 841 -3.922 -5.559 1.034 -4.525 -5.603 728 -4.875 -5.560 -4.754 -4.788
6. Sociaal domein -23.473 4.398 -19.075 -27.621 4.331 -23.290 -26.193 3.477 -22.716 -22.850 -22.633 -22.432
7. Volksgezondheid en milieu -6.368 4.753 -1.615 -7.796 5.322 -2.474 -6.875 4.868 -2.007 -2.018 -1.676 -1.691
8. VHROSV -6.983 8.007 1.024 -5.579 3.405 -2.174 -4.732 3.119 -1.613 -306 -344 -1.622
Subtotaal (excl.overhead, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) -52.482 23.073 -29.409 -57.437 18.841 -38.596 -54.474 14.480 -39.994 -39.600 -38.163 -39.464
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:
- Uitvoering wet WOZ woningen -254 -254 -240 -240 -190 -190 -190 -190 -190
- Uitvoering wet WOZ niet woningen -1 -1 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
- OZB woningen -9 9 -12 4 -8 -12 4 -8 -8 -8 -8
- OZB niet-woningen -3 4 1 -7 3 -4 -7 3 -4 -3 -3 -3
- Baten heffing en invordering OZB woningen 2.598 2.598 2.559 2.559 2.805 2.805 2.851 2.915 2.930
- Baten heffing en invordering OZB niet-woningen 2.161 2.161 2.238 2.238 2.433 2.433 2.447 2.462 2.477
- Algemene uitkeringen -5 39.165 39.160 -6 39.674 39.668 -6 41.555 41.549 41.970 39.134 38.857
Dividend -1 143 142 -1 157 156 -1 169 168 168 168 167
Saldo van de financieringsfunctie -508 507 -1 -379 540 161 -655 627 -28 -56 -47 -78
Overige algemene dekkingsmiddelen 102 102 83 83 78 78 167 171 162
Vennootschapsbelasting 38 38 -164 -164 -14 -14 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -743 44.689 43.946 -835 45.258 44.423 -911 47.674 46.763 47.306 44.562 44.274
Overhead en ondersteuning -5.852 299 -5.553 -6.259 221 -6.038 -6.695 197 -6.498 -6.412 -6.387 -6.385
Onvoorzien en stelposten -110 -110 313 313 -157 -157 -345 -395 -398
Saldo van baten en lasten -59.187 68.061 8.874 -64.218 64.320 102 -62.237 62.351 114 949 -383 -1.973
Reserves
Bestuur en ondersteuning -2.886 3.194 308 -12.553 14.480 1.927 -128 1.497 1.369 371 185 1.467
Geraamd resultaat -62.073 71.255 9.182 -76.771 78.800 2.029 -62.365 63.848 1.483 1.320 -198 -506
waarvan incidentele baten en lasten -194 -184 -149 76 115
waarvan structurele baten en lasten 2.223 1.667 1.469 -274 -621
(- = nadeel en + = voordeel)