6.8 Emu-saldo

Emu-saldo

Terug naar navigatie - Emu-saldo

Als gevolg van Europese regelgeving mogen EU-lidstaten een begrotingstekort (EMU-saldo) hebben van maximaal 3% van het bruto binnenlands product (BBP). Van dit maximale tekort van Nederland is een deel voor de rijksoverheid en een deel voor de decentrale overheden. Het EMU-saldo is een saldo op kasbasis (inkomsten en uitgaven). Een gemeente hanteert echter een stelsel van baten en lasten. Zo tellen bijvoorbeeld investeringen niet mee in de uitkomst in het baten-lastenstelsel, maar tellen wel door in het EMU-saldo. Bij een sluitende begroting kan een gemeente daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben. 

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting (bedragen x € 1.000).

2023 2024 2025
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens begroting 2023 Volgens begroting 2024 Volgens meerjarenraming in begroting 2024
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) 103 114 950
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 34.826 -3.688 -4.267
3. Mutatie voorzieningen -796 -66 -648
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 238 -5.301 -72
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
Berekend saldo -35.758 9.037 4.642