6.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht incidentele baten en lasten

Om inzicht te krijgen in de financiële positie van de gemeente is het onderscheid tussen structureel en incidenteel vooral van belang. In het algemeen geldt dat de gemeente structurele taken uitvoert en daarvoor structurele lasten raamt in de begroting. Structurele lasten zijn dus de regel, incidentele lasten zijn de uitzondering. De incidentele lasten en / of baten moeten van materiële omvang zijn. In de "Financiële verordening gemeente Bladel 2023" hanteren we daarom in beginsel een ondergrens voor alle incidentele posten vanaf € 10.000,-. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. 

De incidentele baten en lasten worden onderstaand op hoofdlijnen nader toegelicht.

Bestuur en ondersteuning
Jaarlijks worden opbrengsten geraamd van verkoop gronden, die niet via de grondexploitatie lopen. Op grond van provinciale voorschriften mogen deze opbrengsten niet als structureel aangemerkt worden.

Veiligheid
We zien een toename in overlast van een specifieke groep jeugd. Dit heeft inmiddels vormen aangenomen, dat er een meer professionele aanpak nodig is, om deze jeugd op het rechte pad te houden en te krijgen. We huren hiervoor voor de periode tot en met 2025 professionele hulp in met ervaring met deze zwaardere problematiek. De helft van deze kosten reken we toe aan "Veiligheid" en de andere helft aan "Volksgezondheid en milieu".

Verkeer en vervoer
Een goede bereikbaarheid en leefbaarheid houdt niet op bij gemeente- of regionale grenzen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de majeure mobiliteitsopgave in de mainport Brainport aan te pakken en de mobiliteitstransitie te realiseren. Om deze reden moet ook elke gemeente van de Brainportregio een bijdrage leveren om de bereikbaarheid en doorstroming van de Brainportregio te verbeteren en de mobiliteitstransitie in gang te zetten. Omdat onze financiële bijdrage wordt gekoppeld aan de ontwikkeling van mobiliteitshubs en bijbehorende snelle fietsroutes past dit ook perfect in onze eigen visie op mobiliteit. De jaarlijkse bijdragen dekken we ten laste van de algemene reserve.

Sport, recreatie en cultuur
De gemeente heeft een erfpachtovereenkomst gesloten met opstalrecht ten behoeve van het bestaande binnenzwembad. Wij vinden het niet wenselijk dat de huidige exploitant geplande investeringen doet totdat het nieuwe zwembad is opgeleverd, behoudens die investeringen die de veiligheid en operationele continuïteit van de exploitatie dienen te waarborgen. Voor 2024 en 2025 compenseren we hiervoor de exploitant. De tijdelijke oplossing m.b.t. het huidige (gecombineerde) onderkomen van de korfbal- en handbalvereniging in Bladel kan geen verder uitstel dulden. Vooralsnog wordt voor 2024 een eenmalige bijdrage geraamd van € 40.000,- er vanuit gaande dat tegen die tijd duidelijkheid bestaat over de plek van deze verenigingen(en) binnen het eindplan van de Egyptische Poort (zie programma Sport, Cultuur en Recreatie).

Volksgezondheid en milieu
We zien een toename in overlast van een specifieke groep jeugd. Dit heeft inmiddels vormen aangenomen, dat er een meer professionele aanpak nodig is, om deze jeugd op het rechte pad te houden en te krijgen. We huren hiervoor voor de periode tot en met 2025 professionele hulp in met ervaring met deze zwaardere problematiek. De helft van deze kosten reken we toe aan "Veiligheid" en de andere helft aan "Volksgezondheid en milieu". Voor de periode tot en met 2025 houden we rekening met eenmalige implementatiekosten ten behoeve van de energietransitie. De subsidieregeling duurzame energie particulieren wordt verlengd tot en met 2025.

VHROSV
Om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren is door uw raad besloten om de bestaande reserve ‘ruimtelijke kwaliteit buitengebied’ te verbreden. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserve (zie hierna). In de meerjarenraming zijn tussentijdse winstuitnames geraamd op basis van de zgn. voorzichtige variant. Daarnaast houden we rekening met de verkoopopbrengsten ad € 1.200.000,- in 2025 en € 1.262.000,- in 2026 vanwege de inspanningsverplichting om de herontwikkeling van de achterblijvende locaties van MFA Hapert enerzijds en Den Herd Bladel en Praktijkschool Bladel anderzijds te realiseren. 

Overhead en ondersteuning organisatie
Via de algemene uitkering ontvangen we eenmalige middelen voor de implementatie van de Wet open overheid (Woo). De wet is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. De eenmalige middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. Daarnaast worden de incidentele lasten bij SK verrekend met de deelnemende gemeenten.

Reserves
De lasten van de regionale bereikbaarheid Brainport, de verlenging van de subsidieregeling duurzame energie particulieren en de uitvoering van de kwaliteit buitengebied verrekenen we met de algemene reserve. Ten laste van de algemene reserve wordt de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen gevormd voor het gemeenschapshuis aan de Markt. Daarnaast houden we rekening met de verkoopopbrengst ad € 1.200.000,- in 2025 en € 1.262.000,- in 2026 (zie VHROSV) vanwege de inspanningsverplichting om de herontwikkeling van de achterblijvende locaties van MFA Hapert, Den Herd en Praktijkschool te realiseren.  Deze opbrengsten voegen we via de algemene reserve toe aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. De tussentijdse winstuitnames uit grondexploitaties worden toegevoegd aan de algemene reserve.
De kosten en opbrengsten voor de verbetering kwaliteit buitengebied worden verrekend met de reserve verbetering kwaliteit buitengebied. De kosten voor de uitvoering van het generatiepact dekken we ten laste van de reserve generatiepact.

Programma 2024 2024 2025 2025 2026 2026 2027 2027
bedragen x € 1.000,- lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten
Bestuur en ondersteuning
grondverkopen algemene dienst v 100 v 100 v 100 v 100
totaal bestuur en ondersteuning v 100 v 100 v 100 v 100
Veiligheid
inhuur jeugdcoach/ overlast jeugd n -93 n -93
totaal veiligheid n -93 n -93
Verkeer en vervoer
bijdrage kortetermijnmaatregelenpakket Randweg N2 Eindhoven n -210
regionale bereikbaarheid Brainport n -172 n -382 n -346 n -346
totaal verkeer en vervoer n -382 n -382 n -346 n -346
Sport, cultuur en recreatie
(netto) compensatievergoeding Optisport n -34 n -34
tijdelijke voorziening onderkomen korfbal Bladella n -40
totaal economie n -74 n -34
Volksgezondheid en milieu
inhuur jeugdcoach / overlast jeugd n -92 n -93
klimaatbeleid: uitvoeringskosten n -14 n -14
subsidieregeling energie particulieren n -350 n -350
totaal volksgezondheid en milieu n -456 n -457
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
kwaliteit buitengebied: diverse projecten v 50 v 50 v 50 v 50
grondexploitaties: winstuitname v 99
opbrengst locaties MFA / Den Herd en Praktijkschool v 1.200 v 1.262
totaal ruimtelijke ontwikkeling en beheer v 50 v 1.349 v 1.312 v 50
Overhead
voorbereiding Wet open overheid n -54 n -54 n -54
bijdrage SSC onderuitputting kapitaallasten v 2 v 18 v 30 v 15
totaal overhead en ondersteuning organisatie n -52 n -36 n -24 v 15
Reserves
AR: vormen dekkingsreserve opbrengst locatie MFA/Den Herd en Praktijkschool n -1.200 v 2.196 n -1.262 v 1.611
AR: dekking KTM Randweg / regionale bereikbaarheid Brainport v 382 v 382 v 346 v 346
AR: subsidie duurzame energie particulieren v 350 v 350
algemene reserve grondexploitatie: winstuitnames n -99
reserve kapitaallasten investeringen n -2.196 n -1.611
reserve kwaliteit buitengebied: diverse projecten n -50 n -50 n -50 n -50
reserve generatiepact: beschikking v 41 v 21
totaal reserves n -50 v 773 n -3.545 v 2.949 n -2.923 v 1.957 n -50 v 346
totaal incidentele lasten en baten n -1.107 v 923 n -4.547 v 4.398 n -3.293 v 3.369 n -381 v 496
saldo incidentele baten en lasten -184 -149 76 115