Bijlagen

1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Terug naar navigatie - 1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Onderstaand worden de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

(hoofd)taakvelden Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
bedragen x € 1.000,- l-2022 b-2022 l-2023 b-2023 l-2024 b-2024 l-2025 b-2025 l-2026 b-2026 l-2027 b-2027
0.1 Bestuur -1.360 109 -1.639 92 -1.581 79 -1.504 -1.504 -1.504
0.10 Mutaties reserves -2.886 3.194 -12.553 14.480 -128 1.497 -3.712 4.083 -3.094 3.279 -212 1.678
0.2 Burgerzaken -464 277 -561 209 -621 278 -623 278 -623 315 -623 341
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -96 194 -132 198 -98 198 -98 197 -98 197 -98 197
Totaal bestuur en ondersteuning -4.806 3.774 -14.885 14.979 -2.428 2.052 -5.937 4.558 -5.319 3.791 -2.437 2.216
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.358 74 -1.467 76 -1.468 76 -1.464 76 -1.466 76 -1.461 76
1.2 Openbare orde en veiligheid -485 89 -584 13 -543 13 -543 13 -450 13 -450 13
Totaal veiligheid -1.843 163 -2.051 89 -2.011 89 -2.007 89 -1.916 89 -1.911 89
2.1 Verkeer en vervoer -2.715 425 -2.846 195 -3.669 72 -3.767 72 -3.895 72 -4.118 72
2.2 Parkeren -9 4 -9 4 -9 4 -9 4 -9 4 -9 4
2.5 Openbaar vervoer -51 -51 -51 -51 -51
Totaal verkeer en vervoer -2.724 429 -2.906 199 -3.729 76 -3.827 76 -3.955 76 -4.178 76
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 12 11 11 11 11 11
3.1 Economische ontwikkeling -341 14 -399 -406 -407 -406 -406
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -26 947 -1 1.875 -1 -1 -1 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -77 77 -99 96 -99 96 -99 96 -99 96 -99 96
3.4 Economische promotie -182 1.418 -241 1.380 -185 1.419 -185 1.459 -185 1.498 -179 1.498
Totaal economie -626 2.468 -740 3.362 -691 1.526 -692 1.566 -691 1.605 -685 1.605
4.2 Onderwijshuisvesting -3.053 1.186 -2.240 503 -1.793 12 -1.819 12 -1.747 12 -1.736 12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -700 229 -591 78 -525 12 -525 12 -525 12 -525 12
Totaal onderwijs -3.753 1.415 -2.831 581 -2.318 24 -2.344 24 -2.272 24 -2.261 24
3.4 Economische promotie -30 19 -21 19 -21 19 -21 19 -21 19 -21 19
5.1 Sportbeleid en activering -366 76 -323 115 -302 94 -302 94 -302 94 -302 94
5.2 Sportaccommodaties -1.465 471 -1.683 467 -2.049 467 -2.730 467 -2.659 1.259 -2.637 1.258
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -357 11 -292 11 -292 11 -292 11 -294 11 -293 11
5.4 Musea -8 -9 -9 -9 -9 -9
5.5 Cultureel erfgoed -49 9 -91 9 -67 9 -70 9 -73 9 -68 9
5.6 Media -557 114 -642 131 -602 102 -531 102 -527 102 -526 102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.961 159 -2.519 301 -2.282 45 -2.354 45 -2.410 45 -2.471 45
Totaal sport, cultuur en recreatie -4.793 859 -5.580 1.053 -5.624 747 -6.309 747 -6.295 1.539 -6.327 1.538
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.106 1.678 -5.352 892 -4.922 355 -5.481 155 -5.436 155 -5.400 155
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -1.168 41 -1.474 40 -1.425 40 -1.377 40 -1.377 40 -1.377 40
6.3 Inkomensregelingen -4.994 2.480 -5.614 3.243 -5.197 2.925 -5.280 2.925 -5.270 2.915 -5.272 2.925
6.4 WSW en beschut werk -5.201 15 -6.376 12 -6.193 12 -5.983 12 -5.813 12 -5.671 12
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -690 -864 145 -734 145 -734 145 -516 145 -516 145
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -4.398 183
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) -1.868 -1.855 -1.860 -1.855 -1.855
6.71b Begeleiding (WMO) -2.797 -2.857 -2.817 -2.820 -2.817
6.71c Dagbesteding (WMO) -110 -110 -110 -110 -110
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) -223 -233 -233 -233 -233
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -2.574
6.72a Jeugdhulp begeleiding -466 -466 -466 -466 -466
6.72b Jeugdhulp behandeling -933 -1.033 -618 -836 -825
6.72c Jeugdhulp dagbesteding -15 -15 -15 -15 -15
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig -273 -188 -188 -188 -188
6.73a Pleegzorg -116 -116 -116 -116 -116
6.73b Gezinsgericht -61 -61 -61 -61 -61
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig -502 -502 -502 -502 -502
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf -400 -109 -109 -109 -109
6.74c Gesloten plaatsing -25 -25 -25 -25 -25
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -343
6.82a Jeugdbescherming -102 -102 -102 -102 -102
6.82b Jeugdreclassering -50 -50 -50 -50 -50
Totaal sociaal domein -23.474 4.397 -27.621 4.332 -26.193 3.477 -26.127 3.277 -25.900 3.267 -25.710 3.277
7.1 Volksgezondheid -824 43 -1.011 40 -955 -971 -939 -953
7.2 Riolering -1.848 2.083 -1.933 2.152 -2.119 2.322 -2.226 2.431 -2.322 2.527 -2.417 2.622
7.3 Afval -2.054 2.228 -2.006 2.391 -1.752 2.082 -1.745 2.076 -1.745 2.076 -1.745 2.076
7.4 Milieubeheer -1.643 400 -2.846 738 -2.050 464 -2.050 467 -1.324 50 -1.324 50
Totaal volksgezondheid en milieu -6.369 4.754 -7.796 5.321 -6.876 4.868 -6.992 4.974 -6.330 4.653 -6.439 4.748
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.404 1.848 -1.663 220 -1.368 200 -1.350 200 -1.352 200 -1.360 200
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -4.083 3.566 -1.369 1.426 -2.252 2.225 -446 1.708 -1.993 3.218 -666 627
8.3 Wonen en bouwen -1.496 2.592 -2.547 1.758 -1.111 694 -1.111 694 -1.111 694 -1.118 694
Totaal VHROSV -6.983 8.006 -5.579 3.404 -4.731 3.119 -2.907 2.602 -4.456 4.112 -3.144 1.521
Totaal overhead -5.859 306 -6.259 221 -6.695 197 -6.609 197 -6.584 197 -6.581 197
Totaal overhead -5.859 306 -6.259 221 -6.695 197 -6.609 197 -6.584 197 -6.581 197
0.5 Treasury -509 752 -380 780 -656 873 -598 877 -566 858 -610 861
0.61 OZB woningen -262 2.606 -252 2.562 -202 2.809 -202 2.855 -202 2.918 -202 2.934
0.62 OZB niet-woningen -4 2.165 -33 2.242 -33 2.436 -33 2.451 -33 2.466 -33 2.481
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -5 39.165 -6 39.674 -6 41.555 -6 41.977 -6 39.140 -6 38.863
0.8 Overige baten en lasten -110 313 -157 -345 -395 -398
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 38 -163 -14 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -852 44.688 -521 45.258 -1.068 47.673 -1.198 48.160 -1.216 45.382 -1.263 45.139
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -9.177 -2.030 -1.484 -1.321 199 506
Totaal resultaat -9.177 -2.030 -1.484 -1.321 199 506
Totaal generaal -71.259 71.259 -78.799 78.799 -63.848 63.848 -66.270 66.270 -64.735 64.735 -60.430 60.430

2. Meerjarenprogramma 2023-2027

Terug naar navigatie - 2. Meerjarenprogramma 2023-2027
A/B Omschrijving i/s 2023-i 2024-i 2025-i 2026-i 2027-i 2023 2024 2025 2026 2027
A Bestuur en ondersteuning -
Actualisatie leges paspoorten s 80.618 78.394 98.133 119.925
Actualisatie leges rijbewijzen s 3.783 6.384 23.428 28.079
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) i 940.800
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) i 670.307
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert i 2.195.620
Algemene reserve: dekking kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven i 210.000
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Den Tref i -662.701
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Het Palet i -285.664
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd i -891.475
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop Med.Centrum i -151.300
Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop oude Kloostertuin i -100.000
Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool i -370.307
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) i -940.800
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) s 25.514 44.197
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Tref) s 46.682 47.381 48.081
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Het Palet) s 44.496 44.227 43.958
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) s 18.179 31.489
Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) i -670.307
Reserve kpl gemeenschapshuis Den Tref i -1.000.000
Reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert i -1.195.620
B Algemene reserve: dekking regionale bereikbaarheid Brainport i 171.570 381.570 345.655 345.655
465.971 -642.139 -659.265 661.384
A Overhead en ondersteuning organisatie -
Energiebesparende maatregelen gemeentehuis s -431.000 -20.832 -40.801 -39.939
Renovatie dak gemeentehuis s -25.000 -875 -1.720 -1.690
Uitbreiding formatie KCC i.v.m. piek paspoorten en rijbewijzen (1,5 fte) s -93.282 -96.360 -96.360 -96.360
Vervanging installaties gemeentehuis s -91.000 -4.398 -8.615 -8.433
-547.000 -93.282 -122.465 -147.496 -146.422
A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -
Algemene uitkering jeugdzorg 2023 t/m 2027 s 304.000 249.000
Extra verhoging tarieven onroerende zaakbelastingen s 244.000 244.000 244.000 244.000
Renteaanpassing MIP s -63.790 -137.454 -167.681 -196.694
Taakstelling middels stofkammaaregelen: surplus s 288.632 32.985 11.578 4.927 -3.240
Taakstelling middels stofkammaatregelen s 150.000 300.000 300.000 300.000 300.000
438.632 513.195 418.124 685.246 593.066
A Veiligheid -
Renovatie dak brandweerkazerne Bladel s -32.000 -1.120
-32.000 -1.120
A Verkeer en vervoer -
Actualisatie wegenbeheerplan 2024-2028 s -75.000 -154.000 -237.000 -324.000 -68.869 -74.552 -84.185 -97.920
Bijdrage kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven i -210.000
Uitvoering verkeersvisie 2024 s -1.430.000 -35.750 -70.642 -69.784 -68.926
Uitvoering verkeersvisie 2025 s -1.430.000 -35.750 -70.642 -69.784
Uitvoering verkeersvisie 2026 s -1.430.000 -35.750 -70.642
Uitvoering verkeersvisie 2027 s -1.430.000 -35.750
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2024 s -1.502.396 -37.560 -74.218 -73.317 -72.415
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2025 s -1.502.396 -37.560 -74.218 -73.317
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2026 s -1.502.396 -37.560 -74.218
Verbetering / gepland groot onderhoud wegen 2027 s -1.502.396 -37.560
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen s -58.133 -2.325 -4.563 -4.476 -4.389
Vervanging openbare verlichting 2024: masten s -62.593 -1.721 -3.396 -3.349 -3.302
Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen s -58.133 -2.325 -4.563 -4.476
Vervanging openbare verlichting 2025: masten s -62.593 -1.721 -3.396 -3.349
Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen s -58.133 -2.325 -4.563
Vervanging openbare verlichting 2026: masten s -62.593 -1.721 -3.396
Vervanging openbare verlichting 2027: armaturen s -58.133 -2.325
Vervanging openbare verlichting 2027: masten s -62.593 -1.721
B Herstructurering Koolbogt Bladel s -900.000 -22.500 -44.460 -43.920 -43.380
Infrastructurele projecten Egyptische Poort s 0 0 0 0
Regionale bereikbaarheid Brainport i -171.570 -381.570 -345.655 -345.655
Uitvoering herinrichting N284 s -86.000 -150.000 -1.150.000 -4.157 -15.391 -77.752
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) s -750.000 -26.250 -51.600 -50.700 -49.800 -48.900
-750.000 -4.028.122 -3.293.122 -3.440.122 -4.527.122 -26.250 -601.895 -785.614 -920.052 -1.143.740
A Economie -
Formatie economie i -85.000 -85.000 -85.000 -85.000
-85.000 -85.000 -85.000 -85.000
A Onderwijs -
A Sport, cultuur en recreatie -
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw s -844.000 -23.210 -45.787 -45.154 -44.521
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK s 118.160 3.249 6.410 6.322 6.233
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing s -267.000 -9.345 -18.370 -18.049 -17.729
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK s 37.380 1.308 2.572 2.527 2.482
Herontwikkeling sportpark Casteren s -1.147.000 -40.145 -78.914 -77.537 -76.161
Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK s 160.580 5.620 11.048 10.855 10.663
LUWA-toren Bladel: renovatie s -50.000 -1.750 -3.440 -3.380 -3.320
Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen s 0 -91.000 0 0 -3.185 -6.261
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal s -35.000 -1.225 -2.408 -2.366
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal SPUK s 4.900 172 337 331
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert s -20.000 -700 -1.376 -1.352 -1.328
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert SPUK s 2.800 98 193 189 186
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella s 0 0 0 0 0
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella SPUK s 0 0 0 0 0
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen s -42.000 -1.470 -2.890 -2.839
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen SPUK s 5.880 206 405 397
Uitvoering groenstructuurplan 2024 s -150.000 -5.250 -10.320 -10.140 -9.960
Uitvoering groenstructuurplan 2025 s -150.000 -5.250 -10.320 -10.140
Uitvoering groenstructuurplan 2026 s -150.000 -5.250 -10.320
Uitvoering groenstructuurplan 2027 s -150.000 -5.250
Vervanging openbaar groen 2024 s -260.000 -9.100 -17.888 -17.576 -17.264
Vervanging openbaar groen 2025 s -260.000 -9.100 -17.888 -17.576
Vervanging openbaar groen 2026 s -260.000 -9.100 -17.888
Vervanging openbaar groen 2027 s -260.000 -9.100
Vervanging speeltoestellen 2024 s -88.500 -5.753 -11.240 -10.974 -10.709
Vervanging speeltoestellen 2025 s -163.000 -10.595 -20.701 -20.212
Vervanging speeltoestellen 2026 s -66.000 -4.290 -8.382
Vervanging speeltoestellen 2027 s -66.000 -4.290
B Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek s 75.785 75.785 75.785
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad, zwemvijver en loopparcours s -7.500.000 -10.000.000 -324.468 -757.092 -757.092 -757.092
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie s -225.000 -225.000 -225.000
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties s -500.000 -17.500 -34.400 -33.800
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur s 791.491 790.892
Sportpark De Smagtenbocht: toekomstigbestendig sportpark s 0 0 0 0 0 0
-10.007.580 -11.139.220 -567.000 -476.000 -409.446 -1.118.181 -388.774 -424.539
A Sociaal domein -
Correctie taakstelling KempenPlus s -540.000 -540.000
MFA De Poel Netersel: verduurzaming s -44.000 -2.127 -4.165 -4.077
MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming s -37.000 -1.788 -3.503 -3.429
Stelpost besparing jeugdzorg s 106.000
Voormalige gemeentewerf Bladel: renovatie dak s 0 0 0 0 0
B Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG s 45.262 45.262 45.262
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin s 45.438 45.438 45.438
0 -81.000 0 86.785 -456.968 -350.806
A Volksgezondheid en milieu -
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024-2027 s 55.455 164.992 273.154 379.942
Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300 -26.281 -25.962 -25.642
Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen s -79.650 -3.186 -6.253 -6.133 -6.014
Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969 -77.003 -76.067 -75.132
Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300 -26.281 -25.962
Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen s -79.650 -3.186 -6.253 -6.133
Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969 -77.003 -76.067
Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300 -26.281
Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen s -79.650 -3.186 -6.253
Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969 -77.003
Uitvoering GRP 2027: klimaatmaatregelen s -532.000 -13.300
Uitvoering GRP 2027: vervanging gemalen s -79.650 -3.186
Uitvoering GRP 2027: vervanging riolering s -1.558.760 -38.969
-2.170.410 -2.170.410 -2.170.410 -2.170.410 0 0 0 0
A Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -
Aanpassing formatie OW vastgoedbheer / bouwkundig onderhoud s -50.814 -52.491 -52.491 -52.491
Anticiperende verwervingen s -2.000.000 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000
Formatie uitbreiding beleidsdadviseur Ruimtelijke Ordening s -94.000 -94.000 -94.000 -94.000
Startersleningen s -375.000 -11.250 -11.250 -11.250 -11.250
B Ontwikkeling latende locatie Den Herd i 891.475
Ontwikkeling latende locatie Den Tref i 662.701
Ontwikkeling latende locatie Het Palet i 285.664
Ontwikkeling latende locatie Kloostertuin/medisch centrum i 251.300
Ontwikkeling latende locatie Praktijkschool i 370.307
-2.375.000 -216.064 981.924 1.044.041 -217.741
-750.000 -18.581.112 -17.230.752 -6.177.532 -7.205.532 412.382 -426.521 -1.266.566 -928.269 -1.114.918

3. Prognose verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - 3. Prognose verloop algemene reserve

Hieronder brengen we de prognose van het verloop van de algemene reserve in beeld.

prognose verloop omvang algemene reserve (bedragen x € 1,-) 2023 2024 2024 2026 2027
geraamde stand algemene reserve begin 13.719.000 14.543.000 15.294.000 14.987.000 14.092.000
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant 6.000 99.000
vrijval dekkingsreserve: landbouwgronden 111.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Het Palet 286.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv oude Kloosteruin/med.centrum 251.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd 891.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool 370.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Tref 663.000
Kempisch bedrijvenpark: winstuitkering 1.875.000 pm
exploitatiesaldo en budgetoverhevelingen 9.177.000
geraamde exploitatieresultaten 2.030.000 1.484.000 1.321.000 -199.000 -506.000
verminderingen:
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschpashuis aan de Markt -9.936.000
aanvulling dekkingsreserve tbv oude Kloostertuin / med.centrum -251.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Het Palet -944.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Herd naar de Markt -941.000
aanvulling dekkingsreserve tbv praktijkschool Den Herd naar de Markt -670.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Den Tref -1.000.000
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt budgetoverheveling -254.000
toevoeging algemene reserve grondexploitatie (resultaatbestemming) -37.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren -350.000 -350.000 -350.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren: budgetoverheveling -144.000
eenmalige kosten Het Palet / MFA Hapert / Kloostertuin -40.000
dekking kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven -210.000
dekking regionale bereikbaarheid Brainport -172.000 -382.000 -346.000 -346.000
budgetoverhevelingen 2022 -1.614.000
geraamde stand algemene reserve eind 14.543.000 15.295.000 14.987.000 14.092.000 13.240.000

4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2024

Terug naar navigatie - 4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2024

Hieronder wordt het subsidiejaarprogramma welzijn  2024 weergegeven. De financiële consequenties worden aanvullend verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2024):

Omschrijving FCL Gesubsidieerde instelling Jaarprogramma Jaarprogramma Raming Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties
bedragen x € 1,-) 2023 2024 (concept) begroting 2024 2024 2025 2026 2027
Bestuursapparaat Welzijnsubsidie Dorpsblad Caskra 1.091 1.091 1.091
Welzijnsubsidie ‘t Hoogeloontje 2.380 2.380 2.380
Welzijnsubsidie Van Aalsten tot Goor 991 991 991
4.462 4.462 4.462
Gemeensch. lasten/baten onderwijs Muzikale basisvorming in onderwijs 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000
Openbare Bibliotheken Welzijnsubsidie Bibliotheek De Kempen 498.526 548.380 498.526 -49.854 -49.854 -49.854 -49.854
498.526 548.380 498.526 -49.854 -49.854 -49.854 -49.854
Vorming- en ontwikkelingswerk Individuele subsidies muziek/cultuur 103.000 70.000 75.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Welzijnsubsidie Voedselbank 2.000 2.000 2.000
Welzijnsubsidie Stichting Leergeld 51.000 -51.000 -51.000 -51.000 -51.000
105.000 123.000 77.000 -46.000 -46.000 -46.000 -46.000
Overige aangelegenheden sport Welzijnsubsidie Voetbal Bladella 24.734 24.901 24.734 -167 -167 -167 -167
Welzijnsubsidie Voetbal Casteren 5.874 5.861 5.874 13 13 13 13
Welzijnsubsidie Voetbal Hapert 13.374 13.690 13.374 -316 -316 -316 -316
Welzijnsubsidie Voetbal Netersel 6.131 6.728 6.131 -597 -597 -597 -597
Welzijnsubsidie Voetbal Hoogeloon 8.383 8.139 8.383 244 244 244 244
Welzijnsubsidie Korfbalvereniging Bladella 4.493 4.222 4.493 271 271 271 271
Welzijnsubsidie Korfbalvereniging KVC 7.418 6.470 7.418 948 948 948 948
Welzijnsubsidie Tennis Hellekens Hapert 3.489 4.158 3.489 -669 -669 -669 -669
Welzijnsubsidie VLTB 4.061 3.838 4.061 223 223 223 223
Welzijnsubsidie Handbal Saturnus 2.517 3.374 2.517 -857 -857 -857 -857
Welzijnsubsidie Ponyclub St. Martinus Hapert 610 1.434 610 -824 -824 -824 -824
Welzijnsubsidie Gym-en turn Avanti 3.471 3.816 3.471 -345 -345 -345 -345
Welzijnsubsidie Volleybal Bladel 2.919 2.988 2.919 -69 -69 -69 -69
Welzijnsubsidie Zwemvereniging Platella 18.959 19.132 18.959 -173 -173 -173 -173
Welzijnsubsidie Badminton Bladel-H’loon 1.585 792 1.585 793 793 793 793
Welzijnsubsidie Basketbal Bladel 1.826 2.310 1.826 -484 -484 -484 -484
Welzijnsubsidie Judo Bladel 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310 2.310
Welzijnsubsidie Het Snelle Wiel 2.206 2.262 2.206 -56 -56 -56 -56
Welzijnsubsidie Hockeyclub Eersel 1.704 1.649 1.704 55 55 55 55
Welzijnsubsidie Show- en Dansgroep Quality 2.298 3.333 2.298 -1.035 -1.035 -1.035 -1.035
Welzijnsubsidie St. Kempen Run 500 500 500
Welzijnsubsidie St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel 1.500 4.500 1.500 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000
Welzijnsubsidie Stichting Kempen in Beweging 1.000 1.000 1.000
121.362 125.097 121.362 -3.735 -3.735 -3.735 -3.735
Kunst Welzijnsubsidie Harmonie L’Union 19.362 15.997 19.362 3.365 3.365 3.365 3.365
Welzijnsubsidie PUUR Poporkest 6.306 6.679 6.306 -373 -373 -373 -373
Welzijnsubsidie Muziekvereniging Kunst Adelt 20.205 21.817 20.205 -1.612 -1.612 -1.612 -1.612
Welzijnsubsidie Fanfare Wilhelmina 18.037 20.149 18.037 -2.112 -2.112 -2.112 -2.112
Welzijnsubsidie Muziekvereniging St.Willibrordus 12.113 13.877 12.113 -1.764 -1.764 -1.764 -1.764
Welzijnsubsidie Show- en drumfanfanfare St. Joris 13.683 13.934 13.683 -251 -251 -251 -251
Welzijnsubsidie Toneelvereniging Pardoes 1.500 1.500 1.500
Welzijnsubsidie Toneelver. St Pancratius 1.500 1.500 1.500
Welzijnsubsidie Toneelvereniging De Eenakter 1.000 1.000 1.000
Welzijnsubsidie Toneelvereniging Casteren 1.000 1.000 1.000
Welzijnsubsidie Streekomroep De Kempen 10.307 15.091 10.307 -4.784 -4.784 -4.784 -4.784
Welzijnsubsidie Blaalse School 1.000 1.500 1.000 -500 -500 -500 -500
Welzijnsubsidie Stimuleringsregeling cultuurinnovatie 4.000 4.000 4.000
110.013 118.044 110.013 -8.031 -8.031 -8.031 -8.031
Oudheidkunde/musea Welzijnsubsidie Heemkunde Pladella villa 9.000 10.000 9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
9.000 10.000 9.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Volksfeesten Welzijnsubsidie Oranjecomité Hoogeloon 460 659 460 -199 -199 -199 -199
Welzijnsubsidie Oranjecomité Bladel 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167 1.167
Welzijnsubsidie Dodenherdenking Bladel 650 650 650
Welzijnsubsidie Sinterklaasintocht Bladel 931 1.341 931 -410 -410 -410 -410
Welzijnsubsidie Oranjecomité Netersel 380 531 380 -151 -151 -151 -151
Welzijnsubsidie Sinterklaascomité Netersel 347 476 347 -129 -129 -129 -129
Welzijnsubsidie Oranjeviering Hapert 764 764 764 764 764 764
Welzijnsubsidie Oranjecomité Casteren 373 532 373 -159 -159 -159 -159
Welzijnsubsidie St Nicolaascomité Hapert 645 896 645 -251 -251 -251 -251
Welzijnsubsidie Sint Nicolaascomité Hoogeloon 409 587 409 -178 -178 -178 -178
Welzijnsubsidie Sint Nicolaascomité Casteren 325 460 325 -135 -135 -135 -135
Welzijnsubsidie Comité 4-5 mei Hoogeloon 650 650 650
Welzijnsubsidie Kempenoptocht 500 500 500
Welzijnsubsidie carnavalswagenbouwers (jeugd) 9.000 9.000 9.000
Welzijnsubsidie Kerststal Bladel 277 277 277
Welzijnsubsidie Kerststal Casteren 277 277 277
Welzijnsubsidie Kerststal Hapert 277 277 277
Welzijnsubsidie Kerststal Hoogeloon 277 277 277
Welzijnsubsidie Kerststal Netersel 277 277 277
17.986 17.667 17.986 319 319 319 319
Speelvoorzieningen Welzijnsubsidie Speeltuin Hofstad 3.000 3.000 3.000
3.000 3.000 3.000
Algemeen maatschappelijk werk Welzijnsubsidie Slachtofferhulp 4.036 7.728 4.036 -3.692 -3.692 -3.692 -3.692
Welzijnsubsidie Lumens Groep (AMW) 131.154 141.351 131.154 -10.197 -10.197 -10.197 -10.197
135.190 149.079 135.190 -13.889 -13.889 -13.889 -13.889
Ouderenbeleid Welzijnsubsidie Stichting Cluster Senioren Bladel 1.800 1.800 1.800
Welzijnsubsidie Wel!Cordaad 137.241 138.160 137.241 -919 -919 -919 -919
Welzijnsubsidie NAH Zelfhulpgroep 800 800 800
Welzijnsubsidie Seniorenvereniging Bladel (inclusief Zomerschool) 20.312 20.344 20.312 -32 -32 -32 -32
Welzijnsubsidie KBO Casteren 4.230 4.286 4.230 -56 -56 -56 -56
Welzijnsubsidie KBO Hapert 14.896 15.136 14.896 -240 -240 -240 -240
Welzijnsubsidie Seniorenvereniging Hoogeloon 7.737 7.772 7.737 -35 -35 -35 -35
Welzijnsubsidie KBO Netersel 3.978 4.041 3.978 -63 -63 -63 -63
Welzijnsubsidie Blaalse Pot 860 860 860
Welzijnsubsidie Zorginformatiepunt Casteren 1.100 1.100 1.100
Welzijnsubsidie De Goei Kamer 1.200 1.200 1.200
Welzijnsubsidie Buurthulp Netersel 1.850 1.850 1.850
Welzijnsubsidie Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon 24.540 24.540 24.540
Welzijnsubsidie Steunpunt De Kloostertuin Hapert 24.880 24.880 24.880
Welzijnsubsidie Stichting Dienstencentrum Bladel 17.500 17.500 17.500
Welzijnsubsidie Biljartruimte D’n Opstoot 11.500 11.500 11.500
Welzijnsubsidie Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant 1.076 875 1.076 201 201 201 201
275.500 276.644 275.500 -1.144 -1.144 -1.144 -1.144
Mantelzorgondersteuning Welzijnsubsidie MEE ZO Brabant informele zorg 7.714 7.714 7.714 7.714 7.714 7.714
Welzijnsubsidie Mantelzorg/respijt Steunpunt D'Ouwe Pastorie Hapert 1.300 1.300 1.300
Welzijnsubsidie NVA Noord Brabant 1.200 1.200 1.200
Welzijnsubsidie GGzE mantelzorgondersteuning 16.499 17.542 16.499 -1.043 -1.043 -1.043 -1.043
26.713 20.042 26.713 6.671 6.671 6.671 6.671
Eerstelijnsloket: Wmo Welzijnsubsidie MEE ZO Brabant Clientondersteuning 123.166 162.756 123.166 -39.590 -39.590 -39.590 -39.590
123.166 162.756 123.166 -39.590 -39.590 -39.590 -39.590
Overig Gehandicaptenbeleid Welzijnsubsidie Zwemvereniging De Dobbers 750 750 750
Welzijnsubsidie Platform Gehandicapten Bladel 1.280 1.280 1.280
Welzijnsubsidie Reumapatiëntenver. De Kempen 2.587 2.587 2.587
Welzijnsubsidie Het Kompas 6.093 6.093 6.093
Welzijnsubsidie Zorgboerderij De Hooiberg 53.100 54.623 53.100 -1.523 -1.523 -1.523 -1.523
Welzijnsubsidie De Hoeksteen 8.980 6.700 8.980 2.280 2.280 2.280 2.280
Welzijnsubsidie Nationale Ziekendag 300 -300 -300 -300 -300
72.790 72.333 72.790 457 457 457 457
Vluchtelingenwerk Bladel Welzijnsubsidie Vluchtelingenwerkgroep Bladel 20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000
Gemeenschapshuis Den Herd Welzijnsubsidie Den Herd (incl. bijdrage theaterprogramma) 183.222 235.411 183.222 -52.189 -52.189 -52.189 -52.189
183.222 235.411 183.222 -52.189 -52.189 -52.189 -52.189
MFA Hapert Welzijnsubsidie MFA Hapert 258.088 264.779 258.088 -6.691 -6.691 -6.691 -6.691
258.088 264.779 258.088 -6.691 -6.691 -6.691 -6.691
Gemeenschapshuis Den Aonloop Welzijnsubsidie D'n Anloôp 89.114 90.744 89.114 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
89.114 90.744 89.114 -1.630 -1.630 -1.630 -1.630
Gemeenschapshuis Den Aord Welzijnsubsidie D'n Aord 98.500 100.333 98.500 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833
98.500 100.333 98.500 -1.833 -1.833 -1.833 -1.833
Gemeenschapshuis De Poel Welzijnsubsidie De Poel 55.390 56.362 55.390 -972 -972 -972 -972
55.390 56.362 55.390 -972 -972 -972 -972
Jeugd- en jongerenwerk Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Hoogeloon 2.048 2.048 2.048
Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Casteren 1.366 1.366 1.366
Welzijnsubsidie Oewakadoe Hapert 2.519 2.519 2.519
Welzijnsubsidie Mezzeveulespeule Bladel 3.974 3.974 3.974
Welzijnsubsidie Kindervakantiewerk Netersel 1.257 1.257