3. Uitkomsten begroting 2024

Voorwoord

Terug naar navigatie - Voorwoord

In dit hoofdstuk wordt het meerjarenperspectief 2023-2027 toegelicht en bijgesteld aan de hand van een aantal elementen. Deze elementen worden onderstaand afzonderlijk belicht. We presenteren eerst het meerjarenperspectief van het bestaande beleid. Daarna volgen de financiële consequenties van het meerjarenprogramma. Bij het meerjarenprogramma zijn tevens een aantal nieuwe beleidsvoornemens dan wel aanpassingen van budgetten opgenomen. Daarna zal vervolgens inzicht worden verschaft in het geactualiseerde meerjarenperspectief na verwerking van alle in deze begroting gepresenteerde mutaties.

Gedurende de periode van de meerjarenramingen is het loon- en prijspeil constant gehouden. Anders verwoordt wil dit zeggen dat met loon- en prijsstijgingen ná 2024 geen rekening is gehouden.

Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid

Terug naar navigatie - Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid

De raad is middels de unanieme besluitvorming van de perspectiefnota 2023 richtinggevend geweest voor het opstellen van de begroting 2024-2027. De financiële consequenties van de meicirculaire 2023 hebben we hier aanvullend aan toegevoegd. Daarnaast heeft er op grond van de “BBV-notitie structurele en incidentele baten en lasten” een zeer beperkte administratieve verschuiving plaatsgevonden van de incidentele ruimte naar de structurele ruimte. Alle baten en lasten van het bestaande beleid zijn verwerkt in de meerjarenraming.

Het meerjarenperspectief van het bestaande beleid heeft dan het navolgende verloop:

(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
structurele ruimte aanvaard beleid v 1.152 v 1.447 v 1.769 n -497 n -677
structurele mutaties reserves v 659 v 647 v 967 v 1.151 v 1.171
totaal structureel aanvaard beleid v 1.811 v 2.094 v 2.736 v 654 v 494
incidentele ruimte aanvaard beleid n -1.462 n -907 v 447 v 1.042 n -181
incidentele mutaties reserves v 1.268 v 723 n -596 n -966 v 296
totaal incidenteel aanvaard beleid n -194 n -184 n -149 v 76 v 115
totale ruimte aanvaard beleid v 1.617 v 1.910 v 2.587 v 730 v 609
(- = nadeel en + = voordeel)

Meerjarenprogramma 2023-2027

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma 2023-2027

In onderstaand overzicht worden de baten en lasten van het meerjarenprogramma 2023-2027 weergegeven. 

(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
structurele lasten bestaand meerjarenprogramma v 124 n -98 n -842 v 49 n -277
structurele lasten mutaties meerjarenprogramma v 289 n -329 n -424 n -978 n -838
incidentele lasten bestaand meerjarenprogramma
incidentele lasten mutaties meerjarenprogramma
totale ruimte meerjarenprogramma v 413 n -427 n -1.266 n -929 n -1.115
(- = nadeel en + = voordeel)

Mutaties meerjarenprogramma 2023-2027

Terug naar navigatie - Mutaties meerjarenprogramma 2023-2027

De begroting 2023-2027 is opgesteld conform de uitgangspunten van de vastgestelde perspectiefnota 2023. Diverse ontwikkelingen zijn aanleiding om aanvullende voorstellen voor te leggen, die nog niet opgenomen waren in de perspectiefnota 2023. Voor de overige inhoudelijke toelichting en onderbouwing per onderwerp wordt verwezen naar de verschillende programma's. Voor een totaaloverzicht van het meerjarenprogramma wordt verwezen naar bijlage 2.

A omschrijving s aanvullende wensen/budgetten
B (bedragen x € 1.000,-) i 2023 2024 2025 2026 2027
structurele mutaties
A Actualisatie leges paspoorten & rijbewijzen s v 84 v 85 v 121 v 148
A Uitbreiding formatie KCC i.v.m. piek paspoorten en rijbewijzen (1,5 fte) s n -93 n -96 n -96 n -96
A Algemene uitkering jeugdzorg 2023 t/m 2027 s v 62
A Renteaanpassing MIP s n -64 n -137 n -168 n -197
A Taakstelling middels stofkammaatregelen: surplus s v 289 v 33 v 12 v 5 n -3
A Actualisatie wegenbeheerplan 2024-2028 s n -69 n -75 n -84 n -98
B Herstructurering Koolbogt Bladel (aanpassing afschrijvingstermijn) s v 2 v 4 v 4 v 4
B Infrastructurele projecten Egyptische Poort s n -pm n -pm n -pm
A Formatie economie s n -85 n -85 n -85 n -85
A Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen s v 3 v 6 v 3
A Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella s v 2 v 5 v 5 v 4 *
A Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella SPUK s n -1 n -1 n -1 *
B Sportpark De Smagtenbocht: toekomstbestendig sportpark s n -pm n -pm n -pm
A Voormalige gemeentewerf Bladel: renovatie dak s v 3 v 4 v 4 v 4 *
A Stelpost besparingen jeugd s v 106
A Correctie taakstelling KempenPlus s n -540 n -540
A Formatie uitbreiding beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening s n -94 n -94 n -94 n -94
A Aanpassing formatie OW vastgoedbeheer / bouwkundig onderhoud s n -51 n -52 n -52 n -52
totaal structurele mutaties v 289 n -329 n -424 n -978 n -838
incidentele mutaties
A Algemene reserve: ktm-pakket Randweg A2 Eindhoven i v 210
A Bijdrage kortetermijnmaatregelenpakket Randweg A2 Eindhoven i n -210
B Algemene reserve: dekking regionale bereikbaarheid Brainport i v 172 v 382 v 346 v 346
B Regionale bereikbaarheid Brainport i n -172 n -382 n -346 n -346
totaal incidentele mutaties
totaal aanvullende mutaties v 289 n -329 n -424 n -978 n -838
(- = nadeel en + = voordeel)
* Wordt doorgeschoven buiten de planperiode

Het meerjarenperspectief totaal

Terug naar navigatie - Het meerjarenperspectief totaal

Bij de samenstelling van de begroting is een onderscheid aangebracht in bestaand beleid en het nieuwe beleid, zoals opgenomen in het meerjarenprogramma 2023-2027. De bedoeling hiervan is om ruwweg een verdeling aan te geven tussen het bestaande en de onderdelen van het nieuwe beleid. Daarnaast worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven.

De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren. In de “BBV-notitie structurele en incidentele baten en lasten” worden hierover richtlijnen gegeven. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten wordt in onderstaand overzicht het geactualiseerde meerjarenperspectief gepresenteerd. Deze mutaties zijn bij de programma's van de begroting uitgewerkt en samengevat in de financiële begroting.

De begroting 2024 sluit dan met een structureel overschot van € 1.667.000,- en een incidenteel tekort van € 184.000,-. Het positief begrotingsresultaat 2024 bedraagt dan pro saldo € 1.483.000,-. Ook planjaar 2025 sluit nog met een structureel overschot. Vanaf 2026 en 2027 (de zogenoemde 'ravijnjaren') ontstaan echter structurele tekorten, in 2026 € 274.000,- oplopend naar € 621.000,- in 2027. De meerjarige begrotingsresultaten worden vooralsnog verrekend met de algemene reserve. 

Bij dit perspectief maken wij de kanttekening dat de uitkering uit het gemeentefonds op basis van de septembercirculaire 2023 dit perspectief mogelijk nog positief of negatief kan beïnvloeden. Wij verwachten dat de septembercirculaire op Prinsjesdag (19 september 2023) ontvangen wordt. Zodra de septembercirculaire door ons doorgerekend is, zullen wij de financiële resultaten hiervan ter kennis brengen van uw raad, zodat deze betrokken kunnen worden bij de besluitvorming over deze begroting.

Voor onze financiële positie zijn wij in grote mate afhankelijk van de inkomsten die we van het Rijk krijgen. Financieel gezien staan we er voor de jaren tot en met 2025 nog goed voor. Vanaf 2026 is er echter sprake van onzekere tijden en zien we dat de financiële positie van onze gemeente meer onder druk komt te staan. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een terugval van inkomsten vanuit de algemene uitkering. Ten eerste worden gemeenten vanaf 2026 weer geconfronteerd met de opschalingskorting op de algemene uitkering. Daarnaast zal vanaf 2027 een nieuwe financieringssystematiek van de algemene uitkering ingaan, met als doel een stabiele(re) financiering en meer autonomie voor gemeenten. Echter moet de exacte invulling van die financieringssystematiek nog wel verder worden uitgewerkt, wat er toe leidt dat er op dit moment nog veel onzekerheid is over de financiering. Bij het uitwerken van de nieuwe financieringssystematiek wordt de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied betrokken. 

Het geactualiseerde meerjarenperspectief wordt in onderstaand tabel weergegeven:

(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027
structureel:
ruimte aanvaard beleid v 1.152 v 1.447 v 1.769 n -497 n -677
ruimte reserves v 659 v 647 v 967 v 1.151 v 1.171
structurele ruimte bestaand beleid v 1.811 v 2.094 v 2.736 v 654 v 494
ruimte meerjarenprogramma 2023-2027 v 412 n -427 n -1.267 n -928 n -1.115
structurele begrotingsruimte a v 2.223 v 1.667 v 1.469 n -274 n -621
incidenteel:
ruimte aanvaard beleid n -1.462 n -907 v 447 v 1.042 n -181
ruimte reserves v 1.268 v 723 n -596 n -966 v 296
incidentele ruimte bestaand beleid n -194 n -184 n -149 v 76 v 115
ruimte meerjarenprogramma 2023-2027
incidentele begrotingsruimte b n -194 n -184 n -149 v 76 v 115
totaal begrotingsresultaat a+b v 2.029 v 1.483 v 1.320 n -198 n -506
mutaties ten laste/gunste van de algemene reserve n -2.029 n -1.483 n -1.320 v 198 v 506
totaal na mutaties reserves
(- = nadeel en + = voordeel)