5.7 Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente Bladel zowel een bestuurlijke als een financiële (risicodragende) band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de thema’s/beleidsvelden.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Visie op verbonden partijen

Terug naar navigatie - Visie op verbonden partijen

Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. Indien zich de gelegenheid voordoet om middels samenwerkingsverband of andere verbondenheid, op doelmatiger en doeltreffender wijze doelstellingen te realiseren, dan zullen de deelname mogelijkheden altijd onderzocht worden. Samenwerking kan (soms) de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Er zijn drie redenen waarom gemeenten met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: 

  • Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek.
  • Om efficiëncy voordelen te behalen.
  • Vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan vormgegeven worden door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aanpak. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze samenwerking van toepassing. Als wordt gekozen voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Op basis van het BBV moet jaarlijks inzicht worden geboden in:

  • het doel (het openbaar belang);
  • het bestuurlijk en het financieel belang en
  • de ontwikkelingen (beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen)

Kaderstellende en controlerende rol raad
De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.

Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” wordt, daar waar bekend, de omvang van het geraamde eigen en vreemd vermogen per eind 2024 weergegeven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze nog niet bekend (nnb).

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Zorg voor veiligheid (VRBZO)
Vestigingsplaats: Eindhoven
Relatie taakveld: Veiligheid
Openbaar belang: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden. VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant.
Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 € 2.145.000 € 2.167.000
Vreem vermogen begin en eind 2024 € 33.994.000 € 40.926.000
Resultaat 2022 € 474.000
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 1.417.000 € 1.406.000
Ontwikkelingen: Een pandemie, de oorlog in Oekraïne, een asielcrisis, de energietransitie, klimaatverandering met effect op onze basistaken en duurzaamheidsvraagstukken: onze wereld verandert snel. Ontwikkelingen en uitdagingen op allerlei terreinen volgen elkaar snel op. Kenmerken van die veranderingen zijn de snelheid, de impact, de grote dynamiek en soms ook de onvoorspelbaarheid. VRBZO moet vooruitkijken en vooruitlopen op die ontwikkelingen, zodat we voorbereid zijn om het effect van mogelijke risico’s op de fysieke veiligheid van onze inwoners te verkleinen.
Risico's: De belangrijkste beleidsuitgangspunten voor VRBZO op gebied van risicomanagement zijn: risico’s in een cyclisch proces inventariseren, beoordelen en monitoren via een continuïteitsplan; de instelling van een weerstandsvermogen met als doel om een stabiele (trendmatige) ontwikkeling van de gemeenschappelijke bijdrage te waarborgen en streven naar een ratio weerstandsvermogen van 1 of hoger, waarbij de hoogte van de algemene reserve is vastgesteld op € 2,0 miljoen. Op basis van gekwantificeerde actuele risico’s is de benodigde weerstandscapaciteit bepaald op € 4.717.000. De benodigde weerstandscapaciteit ligt boven het weerstandsvermogen van € 2.000.000. Het is niet reëel dat bovengenoemde risico’s zich gelijktijdig voordoen. Tevens zijn kans en impact van enkele risico lastig in te schatten. In het uiterste geval, indien risico’s zich daadwerkelijk voordoen en het beschikbare vermogen overschrijden, zal VRBZO terugvallen op de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling om de kosten te dekken.

Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

Terug naar navigatie - Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Relatie taakveld: Volksgezondheid en milieu
Openbaar belang: De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 € 4.310.000 € 4.287.000
Vreemd vermogen begin en eind 2024 € 15.490.000 € 13.802.000
Resultaat 2022 € 412.000
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 729.000 € 819.000
Ontwikkelingen: Het GGD-bestuur heeft in 2022 een nieuw Meerjarig Beleidsplan voor de periode 2022–2026 vastgesteld. Dat plan is tot stand gekomen in overleg met gemeenten en ketenpartners. De GGD ziet voor de komende jaren de volgende maatschappelijke uitdagingen: - Effecten van Covid-19 op de volksgezondheid - Het verkleinen van gezondheidsverschillen - Bevorderen van een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving - Bevorderen van een mentaal gezonde samenleving - Een signalerende regionale functie in de openbare geestelijke gezondheidszorg - De juiste ambulancezorg als onderdeel van de acute zorgketen.
Risico's: De belangrijkste nieuwe of toegenomen risico's zijn: - Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies. - Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. - O.a. vanwege de nog af te sluiten nieuwe CAO per 2024, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel, hoewel de verwachting is dat gemeenten dit gezien de omvang zullen compenseren. - De Corona-, M-Pox en Oekraïne-crises maken duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de genoemde crises heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

Metropoolregio Eindhoven

Terug naar navigatie - Metropoolregio Eindhoven
Naam: Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Vestigingsplaats: Eindhoven
Relatie taakveld: Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie en Sociaal domein
Openbaar belang: De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het MRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud geven aan de regionale vraagstukken.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 € 13.704.000 € 13.512.000
Vreemd vermogen begin en eind 2023 € 13.433.000 € 11.967.000
Resultaat 2022 € 469.000
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 297.000 € 305.000
Ontwikkelingen: De ambitie van de MRE is: een sterke regio met behoud van het kenmerkende innovatieve Brainportprofiel en een stabiele sociale basis en vitale leefomgeving voor al onze inwoners. De grote achterliggende opgave is het verbinden van de duurzame verstedelijking en de opgaven voor een vitaal landelijk gebied in onze regio. De 2 ontwikkellijnen daarin zijn: 1. Duurzame schaalsprong Brainport: we werken met extra aandacht en inzet aan oplossingen op het gebied van verstedelijking en mobiliteit. 2. Nieuwe balans in het landelijk gebied: we versterken de ruimtelijke en ecologische kwaliteiten in het landelijk gebied en de verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied.
Risico’s: De belangrijkste risico’s die op dit moment op concernniveau worden onderkend zijn: - Doelvermogen eeuwigdurende nazorg is ontoereikend. - Op de uitbreiding van taken in het samenwerkingsakkoord 2023 - 2026 is de organisatie MRE wat personeel en middelen niet ingericht. Het risico bestaat dat beoogde externe financiering niet wordt gerealiseerd. - Bezuinigingen bij gemeenten met als gevolg lagere gemeentelijke bijdrage.

KempenPlus

Terug naar navigatie - KempenPlus
Naam: KempenPlus
Vestigingsplaats: Bladel
Relatie taakveld: Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein
Openbaar belang: KempenPlus is het participatiebedrijf van de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Ook wordt bepaalde dienstverlening uitgevoerd voor de inwoners van de gemeente Oirschot. KempenPlus is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, (delen van) de Inburgeringswet en de Wet sociale werkvoorziening in de aangesloten gemeenten.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 € 7.241.000 € 6.010.000
Vreemd vermogen begin en eind 2024 € 7.966.000 € 8.771.000
Resultaat 2022 € 34.000
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 7.616.000 € 7.702.000
De gemeentelijke bijdrage 2024 voor KempenPlus is bepaald op basis van de ontwerpbegroting 2024.
Ontwikkelingen: Per 1 januari 2024 wordt de Bijzondere Bijstand ook door KempenPlus uitgevoerd. Met deze nieuwe taak is KempenPlus volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. In 2023 wordt door GRSK en KempenPlus een plan opgesteld om de overdracht van de taak te organiseren. Uitvoering moet ook geëvalueerd worden. Voor 2023 staat de evaluatie en verbetering van de financiële structuur op de agenda. Bij de vorming van KempenPlus is afgesproken dat na verloop van tijd de ‘verdeelsleutels’ voor de kostenverdeling geëvalueerd zouden worden. Op de uitkomsten hiervan kan niet worden vooruitgelopen. Bijdragen van de gemeenten worden berekend op basis van de bestaande afspraken. Mogelijk volgt een begrotingswijziging op basis van eventuele nieuwe afspraken.
Risico’s: KempenPlus houdt in de paragraaf van de risicobeheersing op dit moment rekening met de volgende risico's: - Ontwikkelingen in de doelgroepen (hogere instroom cliënten; afname van het aantal medewerkers met een Sw-indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers met LKS/BW; arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkres uit de doelgroep neem af) - Ontwikkelingen in de markt (wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten; aflopende contracten van groen met de gemeenten; aanpassen van de relatie met de gemeenten; meer instromers van de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan; concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering) - Chantage en andere schade door cybercrime e.d. - Weersomstandigheden - Eigen risico WW/WIA (medewerkers die de organisatie verlaten doen later een beroep op WW of de WIA) - Juridische geschillen - Afwikkeling van de fraude - Regeling vervroegd uittreden Sw-medewerkers en overige regelingen voor seniore medewerkers - Wet inburgering / Vluchtelingen Oost-Europa - Brandstoffen en energieprijzen

Kempisch bedrijvenpark

Terug naar navigatie - Kempisch bedrijvenpark
Naam: Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
Vestigingsplaats: Bladel
Relatie taakveld: Economie
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 € 15.776.000 € 15.843.000
Vreemd vermogen begin en eind 2024 € 0 € 0
Resultaat 2022 (tussentijdse winstneming) € 1.264.000
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 0 € 0
De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat exploitatie meer dan sluitend is. Er wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.
Ontwikkelingen: Eind 2023 wordt een besluit genomen over de liquidatie van de Gemeenschappelijke regeling.
Risico’s: Het risico waar het Kempisch Bedrijvenpark in de risicoparagraaf financieel gezien nog rekening mee houdt zijn de mogelijke onvoorziene uitgave na de liquidatie van het KBP.

Samenwerking Kempengemeenten

Terug naar navigatie - Samenwerking Kempengemeenten
Naam: Samenwerking Kempengemeenten (SK)
Vestigingsplaats: Reusel
Relatie taakveld: Overhead, Sociaal domein en VHROSV
Openbaar belang: De Gemeenschappelijk Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) werkt voor de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot en voert voor de gemeente Bladel taken uit op de vakgebieden maatschappelijke dienstverleningen en ICT.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 € 0 € 0
Vreemd vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Resultaat 2022 € 710.000
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 4.467.000 € 4.713.000
Ontwikkelingen: Er vindt een verschuiving van de taak bijzondere bijstand plaats van de SK naar Participatiebedrijf KempenPlus. De wijziging van de beide regelingen van zowel GRSK als KempenPlus loopt synchroon. De datum van inwerkingtreding van de regeling is 1 juli 2023. De bijzondere bijstand gaat per 31 december 2023 uit GRSK; de bijzondere bijstand wordt vanaf 1 januari 2024 een taak van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus. Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijziging van deze wet heeft voor ieder samenwerkingsverband dat als basis de Wgr heeft impact en moet voor 1 juli 2024 hebben geleid tot een aanpassing in de gemeenschappelijke regeling. Dit leidt ertoe dat er binnen iedere gemeenschappelijke regeling ook een aantal keuzes gemaakt dient te worden over de wijze waarop de nieuwe mogelijkheden die de gewijzigde Wgr biedt, worden verwerkt in de regeling.
Risico’s: Besloten is om in het verband van de SK geen eigen vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moeten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten en provincie)
Relatie taakveld: Veiligheid en VHROSV
Openbaar belang: De ODZOB voert werkzaamheden uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast worden er specialistische (advies)taken uitgevoerd. De ODZOB werkt samen met de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en met andere organisaties op het gebied van de fysieke leefomgeving. Gezamenlijk verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 € 1.848.541 € 1.848.541
Vreemd vermogen begin en eind 2024 € 6.486.670 € 6.336.670
Resultaat 2022 € 0
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 616.000 € 681.000
Ontwikkelingen: Hoewel de kaderbrief 2024 en het financieel perspectief voor 2023 een smalle (enkel financiële) scope kennen, worden er enkele zeer relevante ontwikkelingen gepresenteerd met een forse impact op de (bedrijfsvoering van de) ODZOB. Hierbij gaat het om het hoge ziekteverzuim onder het ODZOB-personeel, waardoor de arbeidsproductiviteit en daarmee de declarabiliteit fors onder druk komt te staan. Daarnaast is er sprake van een ongekend hoge inflatie waar ons land mee geconfronteerd wordt. De gevolgen hiervan raken zowel gemeenschappelijke regelingen, provincies als gemeenten. In het financieel perspectief voor 2023 en de kaderbrief 2024 wordt uiteengezet welke financiële ontwikkelingen onontkoombaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Dit leidt voor 2023 tot een gemiddelde tariefstijging van 8% en voor 2024 tot een (aanvullende) tariefstijging van 4%.
Risico’s: Tweemaal per jaar wordt de risico-inventarisatie geactualiseerd. De ODZOB houdt in de paragraaf van de risicobeheersing op dit moment rekening met de volgende risico's: 1. Bezuinigingen deelnemers die leiden tot een omzetverlaging 2. Ransomware 3. Niet volledige implementatei VTH-systeem 4. Kosten ontwikkeling ICT voorzieningen 5. Niet actuele beheer en investeringsplannen voor apparatuur / faciliteiten en PBM's 6. Toename regeldruk vanuit de rijksoverheid 7. Personeelstekort te laag begroot 8. Ziekteverzuim en doorbetaling loonkosten 9. Niet kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel 10. Kennisverlies als gevolg van uitstroom van medewerkers / inhuur via flexibele schil

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Terug naar navigatie - Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
Naam: BIZOB
Vestigingsplaats: Oirschot
Relatie taakveld: Overhead
Openbaar belang: Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid. Daarnaast zorgt BIZOB voor voordelen op financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de deelnemers.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Resultaat 2022 € 614.000
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 144.000 € 166.000
De gemeentelijke bijdrage 2024 is na aftrek van het behaalde resultaat door Bizob in 2023. De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling gebeurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding.
Ontwikkelingen: In 2024 blijven we u vakkundig begeleiden binnen uw inkoop- en contractmanagementprocessen en zullen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Concreet zijn er vier actiepunten geformuleerd waar in 2024 extra aandacht naartoe gaat: 1. Gericht op lokale en regionale economie 2. Verkorten doorlooptijd en afstemmen vraag en aanbod 3. Inkoop- en contractmanagement data 4. ICT opdrachten
Risico’s De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.

Stichting Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)

Terug naar navigatie - Stichting Zorg en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)
Naam: Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)
Vestigingsplaats: Helmond
Relatie taakveld: Veiligheid
Openbaar belang: De veiligheid en leefbaarheid in Zuidoost-Brabant te verbeteren door integrale aanpak van complexere problemen waar de reguliere zorg- en veiligheidsprocessen geen -afdoende- oplossing bereiken.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Resultaat 2022 n.n.b.
Gemeentelijke bijdrage 2023 / 2024 € 7.000 € 7.000
Ontwikkelingen: Voor 2024 is de begroting op hoofdlijnen gelijk aan de begroting van 2023.
Risico’s: Er zijn geen materiële risico's aanwezig.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Terug naar navigatie - NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage
Relatie taakveld: Algemene dekkingsmiddelen
Openbaar belang: BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen á € 2,50)
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Resultaat 2022 € 278.000.000
Dividend uitkering 2023 / 2024 € 157.000 € 169.000
Ontwikkelingen: Wij verwachten dat gedurende het begrotingsjaar zich geen veranderingen voordoen in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Risico’s: Het uit te keren dividend, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van de ongerealiseerde marktwaardeontwikkelingen.

NV Brabant Water

Terug naar navigatie - NV Brabant Water
Naam: NV Brabant Water
Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch
Relatie taakveld: Economische zaken
Openbaar belang: De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen á € 0,10)
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Resultaat 2022 € 5.347.000
Dividend uitkering 2023 / 2024 € 0 € 0
Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in Brabant Water heeft.
Ontwikkelingen: Brabant Water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant Water anticipeert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.
Risico’s: Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A.

Terug naar navigatie - Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Naam: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Vestigingsplaats: Heeze
Relatie taakveld: Sport, cultuur en recreatie
Openbaar belang: De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Vreemd vermogen begin en eind 2024 n.n.b. n.n.b.
Resultaat 2022 n.n.b. n.n.b.
Gemeentelijke beheerbijdrage 2023 / 2024 € 4.000 € 4.000
De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.
Ontwikkelingen: De te ontvangen SNL-subsidie wordt na 2022 niet meer doorbetaald aan de Bosgroep gelet op de geprognosticeerde omvang van het positieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst.
Risico’s: Er zijn geen risico’s bekend.