4.1 Veiligheid

Preventie en vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het sturen op een solide en effectief veiligheidsbeleid, waarbij wordt samengewerkt tussen gemeenten, partners en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert.

Terug naar navigatie - Het sturen op een solide en effectief veiligheidsbeleid, waarbij wordt samengewerkt tussen gemeenten, partners en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert.

Wat gaan we doen?

Handhaving

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Hieronder worden de beleidsindicatoren gepresenteerd:

Naam Indicator 2018 2019 2020 2021 2022 Bron
Verwijzigingen Halt per 1.000 jongeren 7 12 9 8 10 www.waarstaatjegemeente.nl
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,2 0,5 1,0 0,2 0,7 www.waarstaatjegemeente.nl
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,2 3,5 2,2 2,7 2,7 www.waarstaatjegemeente.nl
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 1,2 2,0 1,2 1,5 1 www.waarstaatjegemeente.nl
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 2,5 2,0 4,4 4,9 4,1 www.waarstaatjegemeente.nl

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2023-2027 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Renovatie dak brandweerkazerne Bladel -32 -1
totaal lasten veiligheid -32 -1
(- = nadeel en + = voordeel)

Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Preventie en vergunningverlening
We hebben voor de jaren 2022 tot en met 2025 extra middelen geraamd om met behulp van professionele aanpak de overlast gevende jeugdgroep weer op het rechte pad te houden en te krijgen. Vijftig procent van de extra middelen rekenen we toe aan programma Veiligheid en vijftig procent aan programma Volksgezondheid en milieu.

Handhaving
In 2022 hebben we van het Rijk middelen ontvangen om hiermee ondersteuning te kunnen bieden voor de naleving van de coronamaatregelen. Voorts stijgen de kosten van de doorbelasting voor handhaving VTH op basis van geactualiseerde tijdbestedingen.

Rampenbestrijding / crisisbeheersing
 De gemeentelijke bijdrage van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2024 van de Veiligheidsregio. De kosten van de Veiligheidsregio zijn gebaseerd op de uitkering die de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, cluster brandweer en rampenbestrijding. Dit heeft geleid tot aanzienlijk hogere kosten vanaf 2023 en verder. 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van veiligheid weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
integrale veilgheid:
- preventie en vergunningverlening n -76 n -79 n -79 n -79 n -79 n -79
- handhaving n -357 n -407 n -415 n -415 n -323 n -323
rampenbestrijding / crisisbeheersing n -1.410 n -1.564 n -1.516 n -1.512 n -1.513 n -1.509
Totaal lasten n -1.843 n -2.050 n -2.010 n -2.006 n -1.915 n -1.911
Baten
integrale veilgheid:
- preventie en vergunningverlening v 10 v 13 v 13 v 13 v 13 v 13
- handhaving v 79
rampenbestrijding / crisisbeheersing v 74 v 76 v 77 v 76 v 76 v 76
Totaal baten v 163 v 89 v 90 v 89 v 89 v 89
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.680 n -1.961 n -1.920 n -1.917 n -1.826 n -1.822
(- = nadeel en + = voordeel)