4.0 Bestuur en ondersteuning

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2023-2027 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Actualisatie leges paspoorten & rijbewijzen 84 85 122 148
A Algemene reserve: dotatie opbrengst latende opbrengst locatie Praktijkschool -370
A Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert 2.196
A Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) 670
A Algemene reserve: dekking dotatie reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) 941
A Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende opbrengst locatie Den Herd -891
A Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Den Tref -663
A Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst latende locatie Het Palet -286
A Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop Med.Centrum -151
A Algemene reserve: dotatie (netto) opbrengst verkoop oude Kloostertuin -100
A Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (praktijkschool) -670
A Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (Den Herd) -941
A Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) 26 44
A Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) 18 31
A Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Het Palet) 44 44 44
A Reserve kpl gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Tref) 47 47 48
A Reserve kpl gemeenschapshuis Den Tref -1.000
A Reserve kpl investeringen locatie MFA Hapert -1.196
A Algemene reserve: dekking kortetermijnmaatregelenpakket (ktm) Randweg A2 Eindhoven 210
B Algemene reserve: dekking regionale bereikbaarheid Brainport 172 382 346 346
totaal lasten bestuur en ondersteuning 466 -642 -658 661
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Actualisatie leges paspoorten & rijbewijzen
De legesopbrengsten voor paspoorten en rijbewijzen zijn geactualiseerd. Komende jaren wordt een piek verwacht in de aanvraag van rijbewijzen en paspoorten. 

Algemene reserve 
De  geraamde opbrengsten van de latende locaties (zie VHROSV) worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve. Daarna worden ze ten laste van de algemene reserve toegevoegd aan de reserve kapitaallasten investeringen.

Voor het kortetermijnmaatregelenpakket (KTM) Randweg A2 Eindhoven wordt een gemeentelijke bijdrage voor 2024 gevraagd van € 210.000,-. Deze bijdrage kan gedekt worden ten laste van de algemene reserve. Ook de maatregelen voor de regionale bereikbaarheid Brainport kunnen gedekt worden ten laste van de algemene reserve (zie Verkeer en Vervoer).

Reserve kapitaallasten investeringen
Als gevolg van de oprichting van de MFA Hapert worden midden in het centrum van Hapert twee grote percelen (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref) vrijgemaakt voor een andere invulling. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een netto opbrengst van € 0,949 mln voor de achterblijvende locatie van basisschool “Het Palet” en "Den Tref",€ 0,151 mln vanwege de verkoop van het medisch centrum, terwijl vanwege de verkoop van de ontmoetings- en bijruimten van het ouderensteunpunt een opbrengst van € 0,1 mln is ingerekend (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de reserve kapitaallasten investeringen.

Uit de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Herd en de Praktijkschool zullen ook opbrengsten gerealiseerd moeten worden. Voor locatie Den Herd is een opbrengst geraamd van ca € 0,941 mln en voor locatie Praktijkschool ca € 0,990 mln. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 0,320 mln per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 0,670 mln (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Ten laste van deze reserve wordt een deel van de kapitaallasten gedekt. 

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Nieuwe financieringssystematiek 
Het rijk werkt samen met medeoverheden aan een nieuwe stabiele(re) financieringssystematiek voor gemeenten. De exacte invulling van de financieringssystematiek moet nog verder worden uitgewerkt. In de voorjaarsnota 2023 van het Rijk is medegedeeld dat de nieuwe financieringssystematiek vanaf 2027 in zal gaan. Bij het uitwerken van de nieuwe systematiek wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied. Op gemeentelijk niveau wordt in samenspraak met de VNG bezien welke mogelijkheden er zijn qua modernisering en uitbreiding van het belastinggebied. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Bestuur en ondersteuning
De loonkosten/salarissen van raad en college zijn meerjarig aangepast aan de geldende rechtspositionele regelingen. De komende jaren wordt een piek verwacht in de aanvraag van rijbewijzen en paspoorten. De legesopbrengsten nemen hierdoor toe. De bijdrage aan Metropoolregio Eindhoven is afgestemd op de vastgestelde begroting 2024.

Griffie / rekenkamerfunctie
De kosten van de griffie stijgen, enerzijds door uitbreiding van de formatie en anderzijds door de doorwerking van de autonome loonmutaties. Op 25 maart 2021 heeft de raad de "Verordening rekenkamercommissie gemeente Bladel 2021" vastgesteld ten behoeve van een adequate invulling en uitvoering van de gezamenlijke rekenkamercommissie De Kempen. De gemeente Bladel treedt voor de periode tot en met 2024 op als penvoerende gemeente. Van de drie Kempengemeenten ontvangen we hiervoor € 1,50 per inwoner (jaarlijks vindt afrekening plaats).

Beheer overige gebouwen en gronden
Middels budgetoverheveling zijn in 2023  eenmalige kosten geraamd voor de inventarisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentelijke gronden.

Beoogde mutaties reserves
Voor een totaaloverzicht van de beoogde mutaties van reserves wordt verwezen naar paragraaf 6.4 Reserves. Er worden gedurende de periode 2023 tot en met 2027 diverse posten verrekend met de algemene reserve. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage 3.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten, de beoogde mutaties via de reserves en de begrotingsresultaten weergegeven. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
Bestuur en ondersteuning n -1.824 n -2.201 n -2.202 n -2.127 n -2.127 n -2.126
Beheer overige gebouwen en gronden n -96 n -132 n -98 n -98 n -98 n -98
Totaal lasten n -1.920 n -2.333 n -2.300 n -2.225 n -2.225 n -2.224
Baten
Bestuur v 387 v 302 v 357 v 278 v 315 v 341
Beheer overige gebouwen en gronden v 194 v 197 v 198 v 197 v 197 v 197
Totaal baten v 581 v 499 v 555 v 475 v 512 v 538
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.339 n -1.834 n -1.745 n -1.750 n -1.713 n -1.686
beoogde storting in reserves n -2.886 n -12.553 n -128 n -3.711 n -3.094 n -212
beoogde onttrekking aan reserves v 3.194 v 14.480 v 1.497 v 4.083 v 3.279 v 1.678
Gerealiseerd/geraamd resultaat n -1.031 v 93 n -376 n -1.378 n -1.528 n -220
rekening-begrotingsresultaat v 9.177 v 2.030 v 1.483 v 1.321 n -199 n -506
beoogde storting in algemene reserve n -9.177 n -2.030 n -1.483 n -1.321 v 199 v 506
Gerealiseerd/geraamd resultaat 0 0 0 0 0 0
(- = nadeel en + = voordeel)