2. Begroting op hoofdlijnen

Begroting op hoofdlijnen: kosten

Terug naar navigatie - Begroting op hoofdlijnen: kosten

Waar gaat het geld naar toe?
De gemeente besteedt in 2024 €63.847 miljoen aan de uitvoering van al haar taken. Dit is inclusief de nieuwe voorstellen en de dotaties aan de reserves. In het overzicht staat hoe de totale uitgaven zijn verdeeld over de elf programma's. Pro saldo resteert er een begrotingsoverschot van € 1,483 miljoen.

programma (bedragen x € 1.000,-) kosten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning -2.300 3,60%
1. Veiligheid -2.011 3,15%
2. Verkeer en vervoer -3.729 5,84%
3. Economie -693 1,09%
4. Onderwijs -2.318 3,63%
5. Sport, cultuur en recreatie -5.624 8,81%
6. Sociaal domein -26.193 41,02%
7. Volksgezondheid en milieu -6.875 10,77%
8. VHROSV -4.731 7,41%
9. Overhead -6.695 10,49%
10. Algemene dekkingsmiddelen -1.067 1,67%
Geraamd saldo van baten en lasten -62.236 97,48%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves -128 0,20%
Beoogde onttrekkingen aan reserves
Geraamd resultaat -1.483 2,32%
Totaal programma's -63.847 100,00%

Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten

Terug naar navigatie - Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten

Waar komt het geld vandaan?
De gemeente ontvangt in 2024 € 63,847 miljoen.  Dit is inclusief de nieuwe voorstellen en de onttrekkingen aan de reserves. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de algemene en de specifieke uitkeringen die de gemeente van het Rijk ontvangen. Daarnaast zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de opbrengsten uit de grondexploitaties de grootste inkomstenbronnen.

programma (bedragen x € 1.000,-) opbrengsten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning 554 0,87%
1. Veiligheid 89 0,14%
2. Verkeer en vervoer 76 0,12%
3. Economie 1.526 2,39%
4. Onderwijs 24 0,04%
5. Sport, cultuur en recreatie 747 1,17%
6. Sociaal domein 3.477 5,45%
7. Volksgezondheid en milieu 4.868 7,62%
8. VHROSV 3.119 4,89%
9. Overhead 197 0,31%
10. Algemene dekkingsmiddelen 47.673 74,67%
Geraamd saldo van baten en lasten 62.350 97,66%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves
Beoogde onttrekkingen aan reserves 1.497 2,34%
Geraamd resultaat
Totaal programma's 63.847 100,00%

Wat betalen de inwoners?

Terug naar navigatie - Wat betalen de inwoners?

Wat betalen inwoners?
De gemeente ontvangt ook geld uit lokale belastingen en heffingen. Hieronder ziet u wat een inwoner van Bladel jaarlijks betaalt.

  in € 2024 2023

OZB (gemiddeld tarief per woning)

321,00 297,00

Rioolheffing 4-persoonshuishouden
Rioolheffing 2-persoonshuishouden

285,00
182,00
285,00
182,00

Afvalstoffenheffing 4-persoonshuishouden
Afvalstoffenheffing 2-persoonshuishouden

177,00
166,00
180,00
166,00

Toeristenbelasting:
- vaste onderkomens: per overnachting voor toeristen
- vaste onderkomens: per overnachting voor arbeidsmigranten (SNF-verblijf)
- vaste onderkomens: per overnachting voor arbeidsmigranten (overig verblijf
- mobiele onderkomens: per overnachting voor toeristen


1,82
0,91
1,82
1,72


1,77
0,89
1,77
1,67