4.7 Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid en Milieu

Terug naar navigatie - Volksgezondheid en Milieu

Maatschappelijk effect:
Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond. Als gemeente willen we een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Volksgezondheid

Riolering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Terug naar navigatie - Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Wat gaan we doen?

Duurzaam grondstoffengebruik/afval

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Terug naar navigatie - Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

De overheid heeft voor duurzaam grondstoffengebruik en afval prestatie indicatoren opgesteld. De VANG doelstellingen beschrijven streefwaarden voor gemeentes in Nederland voor de periode tot 2021. Voor de omvang van huishoudelijk restafval in 2020 is dit maximaal 100kg restafval per inwoner. Voor het scheidingspercentage in 2020 is dit 75% afvalscheiding. Voor de periode 2021- 2025 blijft het streven om door middel van goede afvalscheiding hoogwaardige recycling te faciliteren, maar het accent komt sterker te liggen op hoogwaardigere (kwalitatief betere) ingezamelde stromen.

Naam Indicator Streefwaarde 2019 2020 2021 2022 Bron
Omvang van huishoudelijk restafval Max 100 kg/inwoner 56 kg 66,49 kg 61,40 kg 49,65 kg CBS
Scheidingspercentage Min 75% 85,10% 85,21% 86,23% 85,45% Eigen data

Kwaliteit van de leefomgeving

Klimaat

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

In 2020 heeft de raad een nieuw beleidskader vastgesteld voor Energie en Klimaat. De ambitie is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. 

Naam Indicator Streefwaarde 2020 2021 2022 Bron
CO2-uitstoot (in ton) In 2030 49% minder CO2 t.o.v. 1990 (262.940 ton in 1990 naar 183.227 ton in 2030) 185.893 nnb nnb Emissieregistratie

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Hieronder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd.

Naam Indicator 2018 2019 2020 2021 2022 Bron
Omvang fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner) 46 43 48 43 nnb www.waarstaatjegemeente.nl
Hernieuwbare elektriciteit 4,80% 8,40% nnb nnb nnb www.waarstaatjegemeente.nl

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2023-2027 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2023 2024 2025 2026 2027 2023 2024 2025 2026 2027
A Rioolrechten: uitvoering GRP 2024-2027 55 165 273 380
A Uitvoering GRP 2024 - 2027: klimaatmaatregelen -532 -532 -532 -532 -13 -40 -66 -91
A Uitvoering GRP 2024 - 2027: vervanging gemalen -80 -80 -80 -80 -3 -9 -16 -22
A Uitvoering GRP 2024 - 2027: vervanging riolering -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -39 -116 -192 -267
totaal lasten volksgezondheid en milieu -2.171 -2.171 -2.171 -2.171
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Uitvoering GRP 
Op 17 december 2020 heeft uw raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2021-2025 vastgesteld (R20.120). In het GRP zijn rioleringsmaatregelen geactualiseerd voor de planperiode 2021-2025. Het betreft de concrete uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht. De maatregelen voor de uitvoering van klimaat(adaptie) zijn hieraan toegevoegd. De lasten worden verdisconteerd in de rioolheffingen. 

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Brede SPUK regeling
Voor de periode 2023 t/m 2026 is er een nieuwe brede SPUK regeling. Deze regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. In 2023 is de aanvraag en het plan van aanpak ingediend.  De beschikking is inmiddels ontvangen.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Gemeentelijke gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Volksgezondheid
In 2021 hebben we in het kader van "Jeugd aan zet" een "Mobiele Spot"(een busje) aangeschaft welke in de kernen van de Kempen ingezet wordt als mobiele jeugdhonk, waarin de jeugdcoaches met en voor de jongeren leuke activiteiten organiseren. Hiervoor zijn voor de jaren tot en met 2025 extra middelen geraamd om met behulp van professionele aanpak de overlast gevende jeugdgroep weer op het rechte pad te houden en te krijgen. Vijftig procent van de extra middelen rekenen we toe aan programma Veiligheid en vijftig procent aan programma Volksgezondheid en milieu. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD is afgestemd op de begroting 2024 van de GGD. We hebben in 2022 en 2023 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken. Deze middelen zijn hiervoor geoormerkt.

Afval / riolering
Het saldo van de lasten en baten van afvalverwijdering en riolering worden meerjarig verrekend met de voorzieningen egalisatie afvalstoffenheffing en egalisatie rioolheffing. De compensabele btw wordt meegenomen in de kosten, omdat het BTW-compensatiefonds gevoed wordt vanuit het Gemeentefonds (uitname). 

Kwaliteit leefomgeving
De gemeentelijke bijdragen aan de ODZOB zijn afgestemd op de begroting 2024 van de ODZOB. De doorbelasting van VTH is bijgesteld op basis van geraamde tijdsbesteding. 

Klimaat
In het kader van de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) hebben we voor 2023, 2024 en 2025 gelden ontvangen voor financiering van de apparaatskosten voor het de uitvoering van onze taken omtrent de energietransitie (uitvoering gemeentelijke taken klimaatakkoord). 

Vanaf 2022 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de bevordering van de duurzaamheid. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de reserve duurzaamheid (zie bestuur en ondersteuning). Voor de jaren 2022 tot en met 2025 zijn eenmalige kosten geraamd voor de uitvoering subsidieregeling duurzame energie particulieren. Voor 2022 en 2023 hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor de aanpak van energiearmoede. Met deze uitkering kunnen we kwetsbare huishoudens in huur- en koopwoningen ondersteunen bij het nemen van maatregelen om op korte termijn de energierekening te verlagen. Aanleiding vormde de sterk gestegen energielasten.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van volksgezondheid en milieu weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten
volksgezondheid:
- preventie n -822 n -1.009 n -953 n -969 n -936 n -951
- acute zorg n -2 n -2 n -2 n -2 n -2 n -2
riolering n -1.848 n -1.933 n -2.119 n -2.226 n -2.322 n -2.417
duurzaam grondstoffengebruik / afval n -2.054 n -2.006 n -1.752 n -1.745 n -1.745 n -1.745
kwaliteit van de leefomgeving:
- preventie n -509 n -877 n -869 n -865 n -865 n -865
- handhaving n -87 n -119 n -68 n -68 n -68 n -68
- natuur (aanleg) n -57 n -67 n -67 n -67 n -67 n -67
klimaat n -990 n -1.783 n -1.046 n -1.050 n -324 n -324
Totaal lasten n -6.369 n -7.796 n -6.876 n -6.992 n -6.329 n -6.439
Baten
volksgezondheid:
- preventie v 43 v 41
- acute zorg
riolering v 2.083 v 2.152 v 2.322 v 2.431 v 2.527 v 2.622
duurzaam grondstoffengebruik / afval v 2.228 v 2.391 v 2.082 v 2.076 v 2.076 v 2.076
kwaliteit van de leefomgeving:
- preventie n -28 v 13
- handhaving
- natuur (aanleg)
klimaat v 427 v 726 v 464 v 467 v 50 v 50
Totaal baten v 4.753 v 5.323 v 4.868 v 4.974 v 4.653 v 4.748
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.616 n -2.473 n -2.008 n -2.018 n -1.676 n -1.691
(- = nadeel en + = voordeel)