Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Beleidsvelden Blz. 2
Bestuur en ondersteuning Blz. 3
Algemeen Blz. 4
Wat wilden we bereiken? Blz. 5
Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie Blz. 6
Aanbesteding controle jaarrekening Blz. 7
Rechtmatigheidsverantwoording college Blz. 8
Financieel gezonde gemeente Blz. 9
Strategische agenda Blz. 10
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Blz. 11
Uitbreiding griffie Blz. 12
Voortgang realisatie investeringen Blz. 13
Beleidsindicatoren Blz. 14
Verbonden partijen Blz. 15
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 16
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 17
Algemeen Blz. 18
Wat wilden we bereiken? Blz. 19
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces (klant-leverancier) Blz. 20
Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 21
Strategisch HR beleid Blz. 22
Administratieve organisatie / interne financiële beheersing Blz. 23
Toekomst Samenwerking Kempengemeenten Blz. 24
Voortgang realisatie investeringen Blz. 25
Beleidsindicatoren Blz. 26
Verbonden partijen Blz. 27
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 28
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 29
Algemeen Blz. 30
Wat wilden we bereiken? Blz. 31
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen Blz. 32
Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 33
Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 34
Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 35
Verkenning solide financiële basis voor komende jaren. Blz. 36
Verlenging convenant Horizontaal Toezicht (HT) Blz. 37
Beleidskaders Blz. 38
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 39
Veiligheid Blz. 40
Algemeen Blz. 41
Preventie en vergunningverlening Blz. 42
Wat wilden we bereiken? Blz. 43
We verbeteren verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente Blz. 44
High Impact Crimes (HIC) Blz. 45
Cybercrime en cybersecurity Blz. 46
Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik Blz. 47
Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust Blz. 48
Georganiseerde criminaliteit Blz. 49
Brandveiligheid Blz. 50
Integrale veiligheid Blz. 51
Personen met verward gedrag Blz. 52
Crisisbeheersing Blz. 53
Buurtpreventie Blz. 54
Handhaving Blz. 55
Wat wilden we bereiken? Blz. 56
Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving Blz. 57
Repressief handhaven Blz. 58
Beleidsindicatoren Blz. 59
Verbonden partijen Blz. 60
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 61
Verkeer en vervoer Blz. 62
Algemeen Blz. 63
Infrastructuur Blz. 64
Wat wilden we bereiken? Blz. 65
Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon. Blz. 66
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel -> Weghalen Blz. 67
Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie Blz. 68
Uitvoering herinrichting N284 Blz. 69
Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2022-2026 Blz. 70
Verbreden fietspaden Cartierheide Blz. 71
Vervanging openbare verlichting 2022-2026 Blz. 72
Realiseren de Hoeve Netersel Blz. 73
Aanpassing Oude Provincialeweg Blz. 74
KBP Blz. 75
Gedrag/Gebruik Infrastructuur Blz. 76
Wat wilden we bereiken? Blz. 77
Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte. Blz. 78
Herinrichten N284 Blz. 79
Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie Blz. 80
Realiseren van schoolzones Blz. 81
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio. Blz. 82
Lanceren meerij-app Blz. 83
Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten Blz. 84
Snelfietsroute Reusel-Eersel-Veldhoven aanleggen tot aan stedelijk gebied Blz. 85
Voortgang realisatie investeringen Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Verbonden partijen Blz. 88
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 89
Economie Blz. 90
Algemeen Blz. 91
Economische ontwikkeling, infrastructuur en Organisatie Blz. 92
Wat wilden we bereiken? Blz. 93
Behoud voorzieningenniveau Blz. 94
Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel Blz. 95
Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden Blz. 96
Creëren van een centrumgevoel Blz. 97
Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren Blz. 98
Vestigingsklimaat en infrastructuur Blz. 99
Bereikbaarheid en Mobiliteit Blz. 100
Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat De gemeenten, Metropoolregio en Brainport, zullen door intensieve samenwerking met de triple helix tafels in de regio, deze herstelaanpak uitrollen, coördineren en desgewenst bijsturen. Blz. 101
Positionering en profilering van de Kempenregio. In samenwerking met de Kempische triple helix en Brainport onze gezamenlijke uitdagingen opne-men in de Brainport Nationale Agenda. Blz. 102
Talentontwikkeling Blz. 103
Triple helix samenwerking Blz. 104
Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt Blz. 105
Nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen Blz. 106
Aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen in gemeente Bladel Blz. 107
Tweede ontsluiting en klimaatrobuust bedrijventerrein De Sleutel Blz. 108
We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport). Blz. 109
Promotie / Vrijetijdseconomie Blz. 110
Wat wilden we bereiken? Blz. 111
De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Blz. 112
Regiopromotie Blz. 113
Nadere uitwerking voor een innovatieve fietsroute Blz. 114
Uitwerken nieuwe productmarktcombinatie voor een gethematiseerde fietsroute Blz. 115
Beleidsindicatoren Blz. 116
Verbonden partijen Blz. 117
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 118
Onderwijs Blz. 119
Algemeen Blz. 120
Onderwijshuisvesting Blz. 121
Wat wilden we bereiken? Blz. 122
Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden Blz. 123
Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan Blz. 124
Onderwijs- en leerlingzaken Blz. 125
Wat wilden we bereiken? Blz. 126
Leerlingenvervoer Blz. 127
Aanbesteding leerlingenvervoer Blz. 128
Leerplicht Blz. 129
Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen) Blz. 130
Voorschoolse voorziening educatie (vve) Blz. 131
Laaggeletterdheid Blz. 132
Voortgang realisatie investeringen Blz. 133
Beleidsindicatoren Blz. 134
Verbonden partijen Blz. 135
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 136
Sport, cultuur en recreatie Blz. 137
Algemeen Blz. 138
Sport en bewegen Blz. 139
Wat wilden we bereiken? Blz. 140
Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Blz. 141
Herontwikkeling sportpark Casteren Blz. 142
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon Blz. 143
Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed) Blz. 144
Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen Blz. 145
Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen Blz. 146
Cultuur Blz. 147
Wat wilden we bereiken? Blz. 148
Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel Blz. 149
Ontwikkeling nieuw erfgoedbeleid Blz. 150
Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Blz. 151
Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota Blz. 152
Cultuur en Verbinding Blz. 153
Realiseren uitvoeringsprogramma cultuur Blz. 154
Voortgang realisatie investeringen Blz. 155
Beleidsindicatoren Blz. 156
Verbonden partijen Blz. 157
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 158
Sociaal domein Blz. 159
Algemeen Blz. 160
Participatie Blz. 161
Wat wilden we bereiken? Blz. 162
Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten Blz. 163
Ontwikkelen nieuw gemeenschapshuis voor Bladel Blz. 164
Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk Blz. 165
Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis Blz. 166
Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus Blz. 167
Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus Blz. 168
Implementatie Wet Inburgering Blz. 169
Voortzetten Praktijkhuis Bladel Blz. 170
Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel Blz. 171
Voortzetten werkwijze Social Return Blz. 172
Mantelzorg Blz. 173
We vullen de functie van mantelzorgondersteuner opnieuw in Blz. 174
Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang Blz. 175
Wmo Blz. 176
Wat wilden we bereiken? Blz. 177
Complexe casuïstiek Blz. 178
Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 179
Inkoop begeleiding Blz. 180
Doordecentralisatie Beschermd Wonen Blz. 181
Zorgloket Blz. 182
Sociaal Huis Blz. 183
Inkomensregelingen Blz. 184
Wat wilden we bereiken? Blz. 185
Bijzondere bijstand Blz. 186
Uitvoering geven aan de kadernota armoedebestrijding Blz. 187
Minimabeleid Blz. 188
Uitvoering geven aan de kadernota armoedebestrijding Blz. 189
Schuldhulpverlening Blz. 190
Uitvoering geven aan de kadernota armoedebestrijding Blz. 191
Jeugd Blz. 192
Wat wilden we bereiken? Blz. 193
Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien Blz. 194
In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken. Blz. 195
Vrijwilligers Blz. 196
Wat wilden we bereiken? Blz. 197
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden Blz. 198
Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+ Blz. 199
Voortgang realisatie investeringen Blz. 200
Beleidsindicatoren Blz. 201
Verbonden partijen Blz. 202
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 203
Volksgezondheid en milieu Blz. 204
Algemeen Blz. 205
Volksgezondheid Blz. 206
Wat wilden we bereiken? Blz. 207
Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel Blz. 208
Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB) Blz. 209
Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners Blz. 210
Riolering Blz. 211
Wat wilden we bereiken? Blz. 212
Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan. Blz. 213
Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen Blz. 214
Duurzaam grondstoffengebruik/afval Blz. 215
Wat wilden we bereiken? Blz. 216
Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inza-melen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten. Blz. 217
Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren Blz. 218
Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 219
Wat wilden we bereiken? Blz. 220
Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners. Blz. 221
Uitvoering geven aan het groenstructuurplan 2018-2027 Blz. 222
Hittestress Blz. 223
Gemiddelde WOZ waarde van de woningen hoger dan gemiddeld Blz. 224
Luchtkwaliteit verbeteren Blz. 225
Beweegvriendelijke omgeving Blz. 226
Klimaat Blz. 227
Wat wilden we bereiken? Blz. 228
Eind 2020 wordt een nieuwe kadernota energie en klimaat voorgesteld. Blz. 229
Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE) Blz. 230
We voldoen aan de wettelijke verplichting om voor 31 december 2021 een Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) op te stellen. Blz. 231
We streven ernaar particulieren woningeigenaren in onze gemeente bewust te maken van het belang van het energiezuiniger maken van hun woning Blz. 232
Voortgang realisatie investeringen Blz. 233
Beleidsindicatoren Blz. 234
Verbonden partijen Blz. 235
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 236
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 237
Algemeen Blz. 238
Bebouwd Blz. 239
Wat wilden we bereiken? Blz. 240
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Blz. 241
We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied Blz. 242
Voorbereiden invoering Omgevingswet Blz. 243
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 244
Woningbouwprogramma Blz. 245
Onbebouwd Blz. 246
Wat wilden we bereiken? Blz. 247
We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied. Blz. 248
Realisatie Natuurnetwerk (NNB) Blz. 249
Verhogen biodiversiteit Blz. 250
Verminderen stikstofdepositie Blz. 251
Verhogen waterstanden in natuurgebieden Blz. 252
Aanpassen maaibeheer bermen Blz. 253
Aanpassen landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan aan actuele situatie Blz. 254
Uitwerken Groene Long Blz. 255
Voortgang realisatie investeringen Blz. 256
Beleidsindicatoren Blz. 257
Verbonden partijen Blz. 258
Wat heeft het beleidsveld gekost? Blz. 259
Voorwoord en leeswijzer Blz. 260
Voorwoord Blz. 261
Algemeen Blz. 262
Verantwoording over de uitvoering van het beleid Blz. 263
Positief resultaat jaarrekening Blz. 264
Smileys Blz. 265
Leeswijzer Blz. 266
Financieel resultaat Blz. 267
Financieel resultaat nader beschouwd Blz. 268
- Blz. 269
Belangrijkste afwijkingen Blz. 270
Resultaatbestemming Blz. 271
Jaarverslag Blz. 272
Paragrafen Blz. 273
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 274
Beleid voor risicomanagement Blz. 275
Risicoprofiel Blz. 276
Risico-inventarisatie Blz. 277
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 278
Weerstandsvermogen Blz. 279
Kengetal en de signaleringswaarde Blz. 280
Financiële kengetallen Blz. 281
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 282
Lokale heffingen Blz. 283
Voorwoord Blz. 284
Algemene uitgangspunten Blz. 285
Ongebonden heffingen Blz. 286
- Onroerende zaakbelastingen Blz. 287
- Toeristenbelasting Blz. 288
Gebonden heffingen Blz. 289
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting Blz. 290
- Rioolheffing Blz. 291
- Afvalstoffenheffing Blz. 292
- Leges Blz. 293
Leges onderbouwing Blz. 294
Kruissubsidiëring Blz. 295
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 296
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2021 Blz. 297
Lokale lastendruk Blz. 298
Bedrijfsvoering Blz. 299
Voorwoord Blz. 300
Organisatiebeleid Blz. 301
Verbonden partijen Blz. 302
Financiering Blz. 303
Inleiding Blz. 304
Risicobeheer Blz. 305
- Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet) Blz. 306
- Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm) Blz. 307
- Liquiditeitsrisico's Blz. 308
- Risico's op verstrekte gemeentegaranties Blz. 309
- Debiteurenrisico's Blz. 310
Financieringspositie / Leningenportefeuille Blz. 311
Renteresultaat Blz. 312
Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer Blz. 313
Relatiebeheer / kasbeheer Blz. 314
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 315
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 316
Grondbeleid Blz. 317
Inleiding Blz. 318
Visie op grondbeleid Blz. 319
Gevoeligheidsanalyse Blz. 320
Risicobeheer Blz. 321
Tussentijdse winsten Blz. 322
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 323
Bouwgrond exploitaties (BIE) Blz. 324
Bouwgrond exploitaties (BIE nog te realiseren) Blz. 325
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 326
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 327
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 328
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 329
Verbonden partijen Blz. 330
Inleiding Blz. 331
Visie op verbonden partijen Blz. 332
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 333
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Blz. 334
Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost Blz. 335
Metropoolregio Eindhoven Blz. 336
KempenPlus Blz. 337
Kempisch Bedrijvenpark Blz. 338
Samenwerking Kempengemeenten Blz. 339
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant Blz. 340
BIZOB Blz. 341
Stichting Huis van de Brabantse Kempen Blz. 342
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 343
NV Bank Nederlandse Gemeenten Blz. 344
NV Brabant Water Blz. 345
Cooperatie Bosgroep Zuid-Nederland UA Blz. 346
Covid-19 Blz. 347
Coronacrisis Blz. 348
Uitkeringen van het rijk Blz. 349
Inkomsten van de gemeente Blz. 350
Inkomstendervingen van de gemeente Blz. 351
Uitgaven van de gemeente Blz. 352
Recapitulatie exploitatie Covid-19 Blz. 353
Risico's Blz. 354
Jaarrekening Blz. 355
Balans Blz. 356
Balans per 31 december 2021 Blz. 357
Balans activa Blz. 358
Balans passiva Blz. 359
Balansopbouw Blz. 360
Balansopbouw Blz. 361
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 362
Grondslagen Blz. 363
Toelichting op de balans per 31 december 2021 Blz. 364
Vaste activa Blz. 365
Immateriële vaste activa Blz. 366
Materiële vaste activa Blz. 367
Financiële vaste activa Blz. 368
Vlottende activa Blz. 369
Voorraden Blz. 370
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 371
Schatkistbankieren / Drempelbedrag Blz. 372
Liquide middelen Blz. 373
Overlopende activa Blz. 374
Passiva Blz. 375
Vaste passiva Blz. 376
Eigen vermogen Blz. 377
Voorzieningen Blz. 378
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 379
Vlottende passiva Blz. 380
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 381
Overlopende passiva Blz. 382
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen Blz. 383
Emu-saldo Blz. 384
Emu-saldo Blz. 385
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Blz. 386
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Blz. 387
Overzicht van baten en lasten en toelichting Blz. 388
Opbouw baten en lasten Blz. 389
Opbouw baten en lasten Blz. 390
Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Blz. 391
Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Blz. 392
- Blz. 393
Mutaties reserves Blz. 394
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 395
Algemeen Blz. 396
Bestuur Blz. 397
Kosten overhead Blz. 398
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 399
Veiligheid Blz. 400
Verkeer en vervoer Blz. 401
Economie Blz. 402
Onderwijs Blz. 403
Sport, cultuur en recreatie Blz. 404
Sociaal domein Blz. 405
Volksgezondheid en milieu Blz. 406
VHROSV Blz. 407
Toelichting op investerings- en projectbudgetten Blz. 408
Toelichting op investerings- en projectbudgetten Blz. 409
Toelichting Overhead Blz. 410
Toelichting Verkeer en vervoer Blz. 411
Toelichting Onderwijs Blz. 412
Toelichting Sport, cultuur en recreatie Blz. 413
Toelichting Sociaal domein Blz. 414
Toelichting Volksgezondheid en milieu Blz. 415
Toelichting VHROSV Blz. 416
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 417
Overzicht aanwending onvoorzien Blz. 418
Overzicht van incidentele baten en lasten Blz. 419
Incidentele baten en lasten Blz. 420
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen Blz. 421
Informatie WNT Blz. 422
1. Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 423
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling Blz. 424
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaanden 1 t/m 12 Blz. 425
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen Blz. 426
1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder Blz. 427
1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700,- Blz. 428
1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700,- waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is Blz. 429
1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is Blz. 430
2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen Blz. 431
3. Overige rapportageverplichtingen op grond de WNT Blz. 432
Begrotingsrechtmatigheid Blz. 433
- Blz. 434
Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie Blz. 435
Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen Blz. 436
Concluderend Blz. 437
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen Blz. 438
SiSa Blz. 439
Controleverklaring accountant Blz. 440
Verklaring over de jaarstukken Blz. 441
Bijlagen Blz. 442
1. Overzicht afschrijvingstermijnen Blz. 443
Overzicht afschrijvingstermijnen Blz. 444
2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 445
Overzicht gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld Blz. 446
3. Nederland in lockdown infographic Blz. 447
Nederland in lockdown infographic Blz. 448
4. Evaluatie starterleningen Blz. 449
Startersleningen Blz. 450
5. Meerjarige inkoopcontracten Blz. 451
Inkoopcontracten Blz. 452
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap