Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Beleidsvelden
   1. Blz. 3 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 4 Algemeen
    2. Blz. 5 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 6 Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie
      1. Blz. 7 Aanbesteding controle jaarrekening
      2. Blz. 8 Rechtmatigheidsverantwoording college
      3. Blz. 9 Financieel gezonde gemeente
      4. Blz. 10 Strategische agenda
      5. Blz. 11 We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft.
      6. Blz. 12 Uitbreiding griffie
    3. Blz. 13 Voortgang realisatie investeringen
    4. Blz. 14 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 15 Verbonden partijen
    6. Blz. 16 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   2. Blz. 17 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 18 Algemeen
    2. Blz. 19 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 20 De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces (klant-leverancier)
      1. Blz. 21 Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      2. Blz. 22 Strategisch HR beleid
      3. Blz. 23 Administratieve organisatie / interne financiële beheersing
      4. Blz. 24 Toekomst Samenwerking Kempengemeenten
    3. Blz. 25 Voortgang realisatie investeringen
    4. Blz. 26 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 27 Verbonden partijen
    6. Blz. 28 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   3. Blz. 29 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 30 Algemeen
    2. Blz. 31 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 32 Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen
      1. Blz. 33 Een reëel en structureel sluitende begroting.
      2. Blz. 34 Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
      3. Blz. 35 Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.
      4. Blz. 36 Verkenning solide financiële basis voor komende jaren.
      5. Blz. 37 Verlenging convenant Horizontaal Toezicht (HT)
    3. Blz. 38 Beleidskaders
    4. Blz. 39 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   4. Blz. 40 Veiligheid
    1. Blz. 41 Algemeen
    2. Blz. 42 Preventie en vergunningverlening
     1. Blz. 43 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 44 We verbeteren verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente
       1. Blz. 45 High Impact Crimes (HIC)
       2. Blz. 46 Cybercrime en cybersecurity
       3. Blz. 47 Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik
       4. Blz. 48 Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust
       5. Blz. 49 Georganiseerde criminaliteit
       6. Blz. 50 Brandveiligheid
       7. Blz. 51 Integrale veiligheid
       8. Blz. 52 Personen met verward gedrag
       9. Blz. 53 Crisisbeheersing
       10. Blz. 54 Buurtpreventie
    3. Blz. 55 Handhaving
     1. Blz. 56 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 57 Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving
       1. Blz. 58 Repressief handhaven
    4. Blz. 59 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 60 Verbonden partijen
    6. Blz. 61 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   5. Blz. 62 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 63 Algemeen
    2. Blz. 64 Infrastructuur
     1. Blz. 65 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 66 Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.
       1. Blz. 67 Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel -> Weghalen
       2. Blz. 68 Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie
       3. Blz. 69 Uitvoering herinrichting N284
       4. Blz. 70 Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2022-2026
       5. Blz. 71 Verbreden fietspaden Cartierheide
       6. Blz. 72 Vervanging openbare verlichting 2022-2026
       7. Blz. 73 Realiseren de Hoeve Netersel
       8. Blz. 74 Aanpassing Oude Provincialeweg
       9. Blz. 75 KBP
    3. Blz. 76 Gedrag/Gebruik Infrastructuur
     1. Blz. 77 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 78 Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte.
       1. Blz. 79 Herinrichten N284
       2. Blz. 80 Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie
       3. Blz. 81 Realiseren van schoolzones
      2. Blz. 82 Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
       1. Blz. 83 Lanceren meerij-app
       2. Blz. 84 Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten
       3. Blz. 85 Snelfietsroute Reusel-Eersel-Veldhoven aanleggen tot aan stedelijk gebied
    4. Blz. 86 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 87 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 88 Verbonden partijen
    7. Blz. 89 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   6. Blz. 90 Economie
    1. Blz. 91 Algemeen
    2. Blz. 92 Economische ontwikkeling, infrastructuur en Organisatie
     1. Blz. 93 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 94 Behoud voorzieningenniveau
       1. Blz. 95 Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel
       2. Blz. 96 Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden
       3. Blz. 97 Creëren van een centrumgevoel
       4. Blz. 98 Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren
      2. Blz. 99 Vestigingsklimaat en infrastructuur
       1. Blz. 100 Bereikbaarheid en Mobiliteit
       2. Blz. 101 Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat De gemeenten, Metropoolregio en Brainport, zullen door intensieve samenwerking met de triple helix tafels in de regio, deze herstelaanpak uitrollen, coördineren en desgewenst bijsturen.
       3. Blz. 102 Positionering en profilering van de Kempenregio. In samenwerking met de Kempische triple helix en Brainport onze gezamenlijke uitdagingen opne-men in de Brainport Nationale Agenda.
       4. Blz. 103 Talentontwikkeling
       5. Blz. 104 Triple helix samenwerking
      3. Blz. 105 Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt
       1. Blz. 106 Nieuw aanbod van bedrijfskavels in de Kempen
       2. Blz. 107 Aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen in gemeente Bladel
       3. Blz. 108 Tweede ontsluiting en klimaatrobuust bedrijventerrein De Sleutel
      4. Blz. 109 We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).
    3. Blz. 110 Promotie / Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 111 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 112 De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.
       1. Blz. 113 Regiopromotie
       2. Blz. 114 Nadere uitwerking voor een innovatieve fietsroute
       3. Blz. 115 Uitwerken nieuwe productmarktcombinatie voor een gethematiseerde fietsroute
    4. Blz. 116 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 117 Verbonden partijen
    6. Blz. 118 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   7. Blz. 119 Onderwijs
    1. Blz. 120 Algemeen
    2. Blz. 121 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 122 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 123 Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden
       1. Blz. 124 Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan
    3. Blz. 125 Onderwijs- en leerlingzaken
     1. Blz. 126 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 127 Leerlingenvervoer
       1. Blz. 128 Aanbesteding leerlingenvervoer
      2. Blz. 129 Leerplicht
      3. Blz. 130 Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)
       1. Blz. 131 Voorschoolse voorziening educatie (vve)
       2. Blz. 132 Laaggeletterdheid
    4. Blz. 133 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 134 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 135 Verbonden partijen
    7. Blz. 136 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   8. Blz. 137 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 138 Algemeen
    2. Blz. 139 Sport en bewegen
     1. Blz. 140 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 141 Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.
       1. Blz. 142 Herontwikkeling sportpark Casteren
       2. Blz. 143 Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon
       3. Blz. 144 Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed)
       4. Blz. 145 Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen
       5. Blz. 146 Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen
    3. Blz. 147 Cultuur
     1. Blz. 148 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 149 Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel
       1. Blz. 150 Ontwikkeling nieuw erfgoedbeleid
       2. Blz. 151 Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.
       3. Blz. 152 Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota
       4. Blz. 153 Cultuur en Verbinding
       5. Blz. 154 Realiseren uitvoeringsprogramma cultuur
    4. Blz. 155 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 156 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 157 Verbonden partijen
    7. Blz. 158 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   9. Blz. 159 Sociaal domein
    1. Blz. 160 Algemeen
    2. Blz. 161 Participatie
     1. Blz. 162 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 163 Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten
       1. Blz. 164 Ontwikkelen nieuw gemeenschapshuis voor Bladel
       2. Blz. 165 Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk
      2. Blz. 166 Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis
       1. Blz. 167 Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus
       2. Blz. 168 Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus
       3. Blz. 169 Implementatie Wet Inburgering
       4. Blz. 170 Voortzetten Praktijkhuis Bladel
       5. Blz. 171 Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel
       6. Blz. 172 Voortzetten werkwijze Social Return
      3. Blz. 173 Mantelzorg
       1. Blz. 174 We vullen de functie van mantelzorgondersteuner opnieuw in
       2. Blz. 175 Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang
    3. Blz. 176 Wmo
     1. Blz. 177 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 178 Complexe casuïstiek
      2. Blz. 179 Maatwerkdienstverlening 18+
       1. Blz. 180 Inkoop begeleiding
       2. Blz. 181 Doordecentralisatie Beschermd Wonen
      3. Blz. 182 Zorgloket
       1. Blz. 183 Sociaal Huis
    4. Blz. 184 Inkomensregelingen
     1. Blz. 185 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 186 Bijzondere bijstand
       1. Blz. 187 Uitvoering geven aan de kadernota armoedebestrijding
      2. Blz. 188 Minimabeleid
       1. Blz. 189 Uitvoering geven aan de kadernota armoedebestrijding
      3. Blz. 190 Schuldhulpverlening
       1. Blz. 191 Uitvoering geven aan de kadernota armoedebestrijding
    5. Blz. 192 Jeugd
     1. Blz. 193 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 194 Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien
       1. Blz. 195 In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken.
    6. Blz. 196 Vrijwilligers
     1. Blz. 197 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 198 Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden
       1. Blz. 199 Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+
    7. Blz. 200 Voortgang realisatie investeringen
    8. Blz. 201 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 202 Verbonden partijen
    10. Blz. 203 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   10. Blz. 204 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 205 Algemeen
    2. Blz. 206 Volksgezondheid
     1. Blz. 207 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 208 Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel
       1. Blz. 209 Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB)
       2. Blz. 210 Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners
    3. Blz. 211 Riolering
     1. Blz. 212 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 213 Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.
       1. Blz. 214 Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen
    4. Blz. 215 Duurzaam grondstoffengebruik/afval
     1. Blz. 216 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 217 Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inza-melen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.
       1. Blz. 218 Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren
    5. Blz. 219 Kwaliteit van de leefomgeving
     1. Blz. 220 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 221 Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners.
       1. Blz. 222 Uitvoering geven aan het groenstructuurplan 2018-2027
       2. Blz. 223 Hittestress
       3. Blz. 224 Gemiddelde WOZ waarde van de woningen hoger dan gemiddeld
       4. Blz. 225 Luchtkwaliteit verbeteren
       5. Blz. 226 Beweegvriendelijke omgeving
    6. Blz. 227 Klimaat
     1. Blz. 228 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 229 Eind 2020 wordt een nieuwe kadernota energie en klimaat voorgesteld.
      2. Blz. 230 Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE)
       1. Blz. 231 We voldoen aan de wettelijke verplichting om voor 31 december 2021 een Transitievisie Warmte 1.0 (TVW) op te stellen.
       2. Blz. 232 We streven ernaar particulieren woningeigenaren in onze gemeente bewust te maken van het belang van het energiezuiniger maken van hun woning
    7. Blz. 233 Voortgang realisatie investeringen
    8. Blz. 234 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 235 Verbonden partijen
    10. Blz. 236 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   11. Blz. 237 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 238 Algemeen
    2. Blz. 239 Bebouwd
     1. Blz. 240 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 241 Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
       1. Blz. 242 We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied
       2. Blz. 243 Voorbereiden invoering Omgevingswet
       3. Blz. 244 Nieuwe ontwikkelingen
       4. Blz. 245 Woningbouwprogramma
    3. Blz. 246 Onbebouwd
     1. Blz. 247 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 248 We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.
       1. Blz. 249 Realisatie Natuurnetwerk (NNB)
       2. Blz. 250 Verhogen biodiversiteit
       3. Blz. 251 Verminderen stikstofdepositie
       4. Blz. 252 Verhogen waterstanden in natuurgebieden
       5. Blz. 253 Aanpassen maaibeheer bermen
       6. Blz. 254 Aanpassen landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan aan actuele situatie
       7. Blz. 255 Uitwerken Groene Long
    4. Blz. 256 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 257 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 258 Verbonden partijen
    7. Blz. 259 Wat heeft het beleidsveld gekost?
  2. Blz. 260 Voorwoord en leeswijzer
   1. Blz. 261 Voorwoord
    1. Blz. 262 Algemeen
    2. Blz. 263 Verantwoording over de uitvoering van het beleid
    3. Blz. 264 Positief resultaat jaarrekening
    4. Blz. 265 Smileys
    5. Blz. 266 Leeswijzer
  3. Blz. 267 Financieel resultaat
   1. Blz. 268 Financieel resultaat nader beschouwd
    1. Blz. 269 -
    2. Blz. 270 Belangrijkste afwijkingen
    3. Blz. 271 Resultaatbestemming
  4. Blz. 272 Jaarverslag
  5. Blz. 273 Paragrafen
   1. Blz. 274 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 275 Beleid voor risicomanagement
    2. Blz. 276 Risicoprofiel
    3. Blz. 277 Risico-inventarisatie
    4. Blz. 278 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    5. Blz. 279 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 280 Kengetal en de signaleringswaarde
    7. Blz. 281 Financiële kengetallen
    8. Blz. 282 Conclusie houdbare financiële positie
   2. Blz. 283 Lokale heffingen
    1. Blz. 284 Voorwoord
    2. Blz. 285 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 286 Ongebonden heffingen
    4. Blz. 287 - Onroerende zaakbelastingen
    5. Blz. 288 - Toeristenbelasting
    6. Blz. 289 Gebonden heffingen
    7. Blz. 290 - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting
    8. Blz. 291 - Rioolheffing
    9. Blz. 292 - Afvalstoffenheffing
    10. Blz. 293 - Leges
    11. Blz. 294 Leges onderbouwing
    12. Blz. 295 Kruissubsidiëring
    13. Blz. 296 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    14. Blz. 297 Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2021
    15. Blz. 298 Lokale lastendruk
   3. Blz. 299 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 300 Voorwoord
    2. Blz. 301 Organisatiebeleid
    3. Blz. 302 Verbonden partijen
   4. Blz. 303 Financiering
    1. Blz. 304 Inleiding
    2. Blz. 305 Risicobeheer
    3. Blz. 306 - Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet)
    4. Blz. 307 - Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm)
    5. Blz. 308 - Liquiditeitsrisico's
    6. Blz. 309 - Risico's op verstrekte gemeentegaranties
    7. Blz. 310 - Debiteurenrisico's
    8. Blz. 311 Financieringspositie / Leningenportefeuille
    9. Blz. 312 Renteresultaat
    10. Blz. 313 Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer
    11. Blz. 314 Relatiebeheer / kasbeheer
   5. Blz. 315 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 316 Onderhoud kapitaalgoederen
   6. Blz. 317 Grondbeleid
    1. Blz. 318 Inleiding
    2. Blz. 319 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 320 Gevoeligheidsanalyse
    4. Blz. 321 Risicobeheer
    5. Blz. 322 Tussentijdse winsten
    6. Blz. 323 BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties
    7. Blz. 324 Bouwgrond exploitaties (BIE)
    8. Blz. 325 Bouwgrond exploitaties (BIE nog te realiseren)
    9. Blz. 326 Gronden (materiële vaste activa)
    10. Blz. 327 Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties
    11. Blz. 328 Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis
    12. Blz. 329 Algemene reserve grondexploitaties
   7. Blz. 330 Verbonden partijen
    1. Blz. 331 Inleiding
    2. Blz. 332 Visie op verbonden partijen
    3. Blz. 333 Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen
    4. Blz. 334 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
    5. Blz. 335 Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
    6. Blz. 336 Metropoolregio Eindhoven
    7. Blz. 337 KempenPlus
    8. Blz. 338 Kempisch Bedrijvenpark
    9. Blz. 339 Samenwerking Kempengemeenten
    10. Blz. 340 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
    11. Blz. 341 BIZOB
    12. Blz. 342 Stichting Huis van de Brabantse Kempen
    13. Blz. 343 Privaatrechtelijke verbondenheden
    14. Blz. 344 NV Bank Nederlandse Gemeenten
    15. Blz. 345 NV Brabant Water
    16. Blz. 346 Cooperatie Bosgroep Zuid-Nederland UA
   8. Blz. 347 Covid-19
    1. Blz. 348 Coronacrisis
    2. Blz. 349 Uitkeringen van het rijk
    3. Blz. 350 Inkomsten van de gemeente
    4. Blz. 351 Inkomstendervingen van de gemeente
    5. Blz. 352 Uitgaven van de gemeente
    6. Blz. 353 Recapitulatie exploitatie Covid-19
    7. Blz. 354 Risico's
  6. Blz. 355 Jaarrekening
   1. Blz. 356 Balans
    1. Blz. 357 Balans per 31 december 2021
     1. Blz. 358 Balans activa
     2. Blz. 359 Balans passiva
    2. Blz. 360 Balansopbouw
     1. Blz. 361 Balansopbouw
    3. Blz. 362 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 363 Grondslagen
    4. Blz. 364 Toelichting op de balans per 31 december 2021
     1. Blz. 365 Vaste activa
     2. Blz. 366 Immateriële vaste activa
     3. Blz. 367 Materiële vaste activa
     4. Blz. 368 Financiële vaste activa
     5. Blz. 369 Vlottende activa
     6. Blz. 370 Voorraden
     7. Blz. 371 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     8. Blz. 372 Schatkistbankieren / Drempelbedrag
     9. Blz. 373 Liquide middelen
     10. Blz. 374 Overlopende activa
     11. Blz. 375 Passiva
     12. Blz. 376 Vaste passiva
     13. Blz. 377 Eigen vermogen
     14. Blz. 378 Voorzieningen
     15. Blz. 379 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     16. Blz. 380 Vlottende passiva
     17. Blz. 381 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     18. Blz. 382 Overlopende passiva
     19. Blz. 383 Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen
    5. Blz. 384 Emu-saldo
     1. Blz. 385 Emu-saldo
    6. Blz. 386 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
     1. Blz. 387 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
   2. Blz. 388 Overzicht van baten en lasten en toelichting
    1. Blz. 389 Opbouw baten en lasten
     1. Blz. 390 Opbouw baten en lasten
    2. Blz. 391 Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 392 Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 393 -
     3. Blz. 394 Mutaties reserves
    3. Blz. 395 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 396 Algemeen
     2. Blz. 397 Bestuur
     3. Blz. 398 Kosten overhead
     4. Blz. 399 Algemene dekkingsmiddelen
     5. Blz. 400 Veiligheid
     6. Blz. 401 Verkeer en vervoer
     7. Blz. 402 Economie
     8. Blz. 403 Onderwijs
     9. Blz. 404 Sport, cultuur en recreatie
     10. Blz. 405 Sociaal domein
     11. Blz. 406 Volksgezondheid en milieu
     12. Blz. 407 VHROSV
    4. Blz. 408 Toelichting op investerings- en projectbudgetten
     1. Blz. 409 Toelichting op investerings- en projectbudgetten
     2. Blz. 410 Toelichting Overhead
     3. Blz. 411 Toelichting Verkeer en vervoer
     4. Blz. 412 Toelichting Onderwijs
     5. Blz. 413 Toelichting Sport, cultuur en recreatie
     6. Blz. 414 Toelichting Sociaal domein
     7. Blz. 415 Toelichting Volksgezondheid en milieu
     8. Blz. 416 Toelichting VHROSV
    5. Blz. 417 Overzicht aanwending onvoorzien
     1. Blz. 418 Overzicht aanwending onvoorzien
    6. Blz. 419 Overzicht van incidentele baten en lasten
     1. Blz. 420 Incidentele baten en lasten
    7. Blz. 421 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
     1. Blz. 422 Informatie WNT
     2. Blz. 423 1. Bezoldiging topfunctionarissen
     3. Blz. 424 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf 13e maand van de functievervulling
     4. Blz. 425 1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaanden 1 t/m 12
     5. Blz. 426 1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
     6. Blz. 427 1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder
     7. Blz. 428 1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700,-
     8. Blz. 429 1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700,- waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
     9. Blz. 430 1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700,- of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is
     10. Blz. 431 2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
     11. Blz. 432 3. Overige rapportageverplichtingen op grond de WNT
   3. Blz. 433 Begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 434 -
    2. Blz. 435 Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie
    3. Blz. 436 Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen
    4. Blz. 437 Concluderend
   4. Blz. 438 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
    1. Blz. 439 SiSa
   5. Blz. 440 Controleverklaring accountant
    1. Blz. 441 Verklaring over de jaarstukken
  7. Blz. 442 Bijlagen
   1. Blz. 443 1. Overzicht afschrijvingstermijnen
    1. Blz. 444 Overzicht afschrijvingstermijnen
   2. Blz. 445 2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 446 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld
   3. Blz. 447 3. Nederland in lockdown infographic
    1. Blz. 448 Nederland in lockdown infographic
   4. Blz. 449 4. Evaluatie starterleningen
    1. Blz. 450 Startersleningen
   5. Blz. 451 5. Meerjarige inkoopcontracten
    1. Blz. 452 Inkoopcontracten
  8. Activiteiten
  9. Zoeken
  10. Publicatie bijlagen
  11. Contact
  12. PrivacyStatement
  13. Sitemap