Volksgezondheid en milieu

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond. Als gemeente willen een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Volksgezondheid

Riolering

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Terug naar navigatie - Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Duurzaam grondstoffengebruik/afval

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inza-melen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Terug naar navigatie - Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inza-melen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Kwaliteit van de leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Klimaat

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE)

Terug naar navigatie - Warmtevisie/Regeling Reductie Energie (RRE)

Wat hebben we gedaan in 2021?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

Uitvoering GRP 2020
Het restantkrediet 2020 ad € 689.000,- voor de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is in 2021, in combinatie met het gepland groot onderhoud aan de wegen, ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaatmaatregelen met betrekking tot het gebied Hoofdstraat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon en de herinrichting van Kranenberg te Casteren. Het krediet kan met een geringe overschrijding van circa € 8.000,- worden afgesloten. 

  Uitvoering GRP 2021
Voor het uitvoeringsprogramma GRP 2021 zijn kredieten beschikbaar gesteld van resp. € 1.200.000,- voor vervanging riolering en € 500.000,- voor klimaatmaatregelen.  Op dit moment lopen diverse projecten waaronder de afronding van de herinrichting Kranenberg Casteren en de klimaatmaatregelen in Hoogeloon. Daarnaast hebben rioolherstelwerkzaamheden plaatsgevonden in de Bossingel, Burgemeester van Woenseldreef en Fons van der Heijdenstraat. De restantkredieten, resp. € 820.000,- en € 391.000,- (is inclusief verhoging toegekend subsidiebedrag ad € 124.000,-) zullen worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. Het krediet voor de elektromechanische vervangingen ad € 75.000,- is in 2021 volledig besteed en kan worden afgewikkeld. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 eenheid Bron
Fijn huishoudelijk restafval 2019: 43 2019: 43 kg/inwoner CBS
Hernieuwbare elektriciteit 2018: 4,8% 2019: 7,9% percentage RWS

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
volksgezondheid:
preventie n -474 n -749 n -840 n -810 v 30
acute zorg n -308 n -2
riolering n -1.995 n -1.908 n -2.007 n -2.015 n -8
duurzaam grondstoffengebruik / afval n -1.960 n -1.669 n -1.978 n -2.109 n -131
kwaliteit van de leefomgeving
preventie n -613 n -552 n -731 n -665 v 66
handhaving n -104 n -100 n -98 n -98
natuur (aanleg) n -128 n -147 n -97 n -75 v 22
klimaat n -318 n -83 n -496 n -364 v 132
totaal gerealiseerde lasten n -5.900 n -5.210 n -6.247 n -6.136 v 111
baten volksgezondheid en milieu
volksgezondheid:
preventie v 24 v 55 v 50 n -5
acute zorg
riolering v 2.165 v 2.069 v 2.193 v 2.209 v 16
duurzaam grondstoffengebruik / afval v 2.261 v 1.983 v 2.304 v 2.423 v 119
kwaliteit van de leefomgeving
preventie v 3 v 28 v 4 n -24
handhaving
natuur (aanleg)
klimaat v 276 v 144 v 142 n -2
totaal gerealiseerde baten v 4.729 v 4.052 v 4.724 v 4.828 v 104
gerealiseerd resultaat n -1.171 n -1.158 n -1.523 n -1.308 v 215