Verkeer en vervoer

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Mensen en goederen verplaatsen verantwoord en veilig. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.

Infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Terug naar navigatie - Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Gedrag/Gebruik Infrastructuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

Uitvoering herinrichting N284  
De gemeenten Reusel – De Mierden en Bladel werken samen met de provincie aan een nieuwe robuuste N282. De voorbereidingen zijn gestart in 2019, met als resultaat een gedragen voorkeursalternatief. Daarna is gewerkt aan de verdere uitwerking van het tracé en de kruispunten. Van het voorbereidingskrediet van € 300.000,- resteert ultimo 2021 nog € 274.000,-. Dit restantkrediet zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022 en worden ingezet voor de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief inclusief de ruimtelijke gevolgen.

Verkeersvisie Hapert / aanpassing Oude Provincialeweg  
De voorbereiding is gestart in 2020 en wordt afgestemd met zowel de N284 plannen alsmede de MFA plannen in Hapert. In 2022 start de voorbereiding van de uitvoering. De verwachting is dat de daadwerkelijke uitvoering in 2023-2024 kan worden afgerond omdat we met de aanpak willen wachten tot de nieuwe MFA in Hapert gereed is. Het restantkrediet ad € 104.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022.

Aanpassing omgeving De Vest  
Voor de aanpassing van de omgeving van in verband met de nieuwbouw van basisschool de Vest is in 2020 een krediet geraamd van € 45.000,-. In 2021 hebben slechts beperkte herstelkosten plaatsgevonden voor een bedrag van € 4.000,-. De verdere herstelkosten zijn afhankelijk van de definitieve invulling van deze locatie/omgeving in de loop van het jaar 2022. Het restantkrediet ad € 41.000,- zal  worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Verbreden fietspaden Cartierheide  
Voor het aandeel van Bladel in het project verbreden recreatieve fietspaden en uitkijktoren Cartierheide is in 2020 en 2021 een krediet van in totaal € 600.000,- (is inclusief € 150.000,- door te betalen subsidie) beschikbaar gesteld, mede op basis van een toegekende subsidie vanuit Brainport van € 300.000.- (waarvan 50% voor Bladel). Na de nodige voorbereidingen resteert er van dit krediet ultimo 2021 nog € 531.000,-. Dit restantkrediet alsmede het nog te ontvangen subsidiebedrag van € 300.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. In het 1e kwartaal 2022 zal worden gestart de uitvoering van het verbreden van de fietspaden op de Cartierheide en zal tevens een natuurcompensatieplan worden opgesteld.    

Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein de Sleutel & Kleine Hoeve  
Het plan omtrent de N284 voorziet in een nieuw kruispunt tussen beide bedrijventerreinen. Het wegvak vanaf dit kruispunt naar beide bedrijventerreinen dient aangelegd en gefinancierd te worden door beide gemeenten. Daartoe wordt momenteel een plan van aanpak / overeenkomst opgesteld. Voor de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Sleutel & Kleine Hoeve is in 2018 een krediet van € 100.000,- beschikbaar gesteld. Het restantkrediet 2021 ad € 75.000,- is deels ingezet voor de opzet van een plan van aanpak ten behoeve van flankerende maatregelen N284. In afwachting van de opstelling van een uitvoeringsplan en in relatie met de herinrichting van de N284 zal het ultimo 2021 nog resterende krediet € 48.000,- worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022.  

GVVP actieplan en uitvoering traject 2020  
Vanuit het GVVP is tot en met 2020 jaarlijks een krediet ter beschikking gesteld ten behoeve van de uitvoering van de verkeerskundige werken. De nieuwe verkeersvisie zal in 2022 aan de raad worden gepresenteerd. Om het jaar 2021 te kunnen overbruggen is het restantkrediet 2021 ad € 124.000,- eenmalig met een bedrag van € 50.000,- verhoogd en is volledig ingezet ten behoeve van de aanleg van een trottoir aan de Heuvelseweg te Hoogeloon, aanpassing Dorpsstraat Casteren, Europlaan en rotonde Helleneind en reconstructie De Hoeve te Netersel. 

Gepland groot onderhoud wegen 2020  
Het restantkrediet 20202 ad € 1.078.000,- is in 2021 ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaat-maatregelen met betrekking tot het gebied Hoofdstraat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon, reconstructie Kranenberg in Casteren, fiets- en voetpaden Europalaan en de uitvoering van het programma asfaltonderhoud 2021.     

Gepland groot onderhoud wegen 2021  
Voor gepland groot onderhoud wegen is 2021 is een krediet van € 1.200.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet is voor het merendeel ingezet de afronding van de reconstructie Kranenberg in Casteren, de verdere uitvoering van klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 1 en de afrekening aanleg fiets- en voetpaden Europalaan. Het restantkrediet ad € 186.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022.

Vervanging masten en armaturen 2021  
De kredieten 2021 voor de vervanging van de openbare verlichting ad resp. € 65.000,- (armaturen) en  € 69.000,- (masten) zijn in 2021 geheel ingezet ten behoeve van onderhoud, beheer en vervanging conform de meerjarig gesloten overeenkomst met Heijmans Wegen B.V. te Eindhoven.  

Herinrichting Sniederslaan  
Bij de perspectiefnota 2021 is een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar gesteld voor het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Sniederslaan (tussen de Markt en de Profile fietsenwinkel) en het opstellen van een toetsingskader waaraan beeldkwaliteit en reclame-uitingen kunnen worden getoetst. In verband met een nadere prioritering van werkzaamheden in relatie met de beschikbare capaciteit binnen Ruimtelijke Ordening is de voorbereiding en aanpak van dit project vooralsnog opgeschort. Het krediet zal in afwachting van de verdere aanpak worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
infrastructuur:
invsteringen
onderhoud
beheer (schoon) n -2.157 n -2.215 n -2.008 n -2.012 n -4
parkeren n -8 n -8 n -7 n -4 v 3
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid n -308 n -275 n -390 n -355 v 35
doorstroming n -207 n -108 n -192 n -189 v 3
openbaar vervoer n -50
totaal gerealiseerde lasten n -2.680 n -2.656 n -2.597 n -2.560 v 37
baten:
infrastructuur:
invsteringen
onderhoud
beheer (schoon) v 133 v 49 v 122 v 216 v 94
parkeren v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid v 5 v 5 v 6 v 6
doorstroming v 95 v 100 v 79 n -21
openbaar vervoer
totaal gerealiseerde baten v 237 v 58 v 232 v 305 v 73
gerealiseerd resultaat n -2.443 n -2.598 n -2.365 n -2.255 v 110