Sport, cultuur en recreatie

We ontplooien activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Algemeen

Bladelse inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in de eigen woonomgeving op het gebied van sport, cultuur en recreatie, ze zijn tevreden over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren hierin en ze nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.
Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Sport en bewegen

Wat wilden we bereiken?

Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Cultuur

Wat wilden we bereiken?

Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel

Wat hebben we gedaan in 2021?

Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

Renovatie Graanmolen Hapert   
De renovatie van de graanmolen is in 2020 grotendeels voltooid. In 2021 zijn afrondende werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de vervanging van de wieken en het staartwerk, de bliksembeveiliging en zijn de trappen vervangen en is er onder de trappen straatwerk aangebracht. Het restantkrediet kan met een geringe overschrijding van circa € 2.000,- worden afgewikkeld. 

Uitvoering groenstructuurplan 2020  
Het restantkrediet ad € 42.000,- is in 2021 geheel ingezet voor het vervangen van bomen in de Hoeven te Netersel en Kranenberg te Casteren. Het restantkrediet kan hiermee worden afgesloten

Uitvoering groenstructuurplan 2021  
Voor de uitvoering van het groenstructuurplan is in 2021 een krediet van € 110.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet is geheel ingezet voor het vervangen van bomen in de Hoeven te Netersel en Kranenberg te Casteren en het aanplanten van groenvoorzieningen voor de herinrichting van de Volderstraat in Hoogeloon. Het krediet kan hiermee worden afgesloten

Renovatie sportvelden  
De bespeelbaarheid van de sportvelden in onze gemeente is van een zodanig niveau dat vervanging dan wel (grondige) renovatie zich gemiddeld 1 keer per 20 jaar voordoet. Ook de onkruiddruk noopt tot maatregelen. Met ingang van 2021 is hiervoor een jaarlijks krediet van € 25.000,- geraamd. In 2021 is opdracht verleend tot het in kaart brengen van de kwaliteit van de sportvelden. Aan de hand van een objectief beoordelingssysteem wordt in overleg met de gebruikers de kwaliteitsnorm voor de komende jaren bepaald. Op basis daarvan heeft eind 2021 aanbesteding van het sportveldenonderhoud plaatsvinden en zal een meerjarige onderhoudsplanning worden opgesteld. Voordat de sportvelden op het gewenste kwaliteitsniveau onderhouden kunnen worden, dient eerst een inhaalslag te worden gemaakt om de velden op dat niveau te krijgen. Daartoe zal een herstelplan per veld worden opgesteld. De kosten die met het herstel gemoeid zullen zijn worden vooralsnog ingeschat op € 50.000,-. Deze kunnen worden bekostigd uit het ingaande 2021 jaarlijks in het MIP geraamde krediet voor renovatie sportvelden ad € 25.000,-. Het krediet 2021 ad € 25.000,- zal daarom worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen  
Bij de perspectiefnota 2021 zijn enkele nieuwe kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en vervanging van technische installaties van een aantal gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zijn zowel bij de perspectiefnota en de najaarsnota 2021 een aantal preventieve (groot) onderhoudswerken en een aantal kredieten bijgesteld op basis van de resultaten van de aanbesteding, nadere prioritering qua jaar van uitvoering en/of bijstelling van ambities op het gebied van verduurzaming. Door de nasleep van de Covid-19 crisis hebben voorbereidingen, aanbestedingen, schaarste van (basis)materialen (met als gevolg verlate leveringen), uitval en een te kort aan personeel, invloed gehad op planningen van projecten / uitvoering van werkzaamheden, waardoor deze (wederom) de nodige vertraging hebben opgelopen. Daarnaast hebben de extra werkzaamheden rondom de renovatie en transformatie, inclusief de bouwkundige en installatietechnische voorbereidingen, van (fusie) korfbal locatie in Hapert en de renovatie en transformatie, inclusief de bouwkundige en installatietechnische voorbereidingen van voetbal locatie in Casteren, het afgelopen jaar voor extra inzet gevraagd.
Voor het jaar 2021 zijn per saldo uiteindelijk de volgende kredieten geraamd:

- Vervanging installaties tribune V.V. Hapert  
Kredietraming € 47.000,-. De financiële afwikkeling van de vervanging van deze installaties heeft in 2021 plaatsgevonden. Het project is gereed en het krediet kan met een onderschrijding van circa € 9.000,- worden afgewikkeld. In het kader van de regeling uitkering stimulering sport (SPUK) is een bijdrage van € 5.000,- ontvangen.  

- Renovatie dak sporthal Eureka  
Kredietraming € 105.000,-. De renovatie van het dak is in 2021 voor circa 80% voltooid en financieel afgewikkeld. De afronding van de werkzaamheden (oplevering) staat gepland in februari 2022. Het restantkrediet ad € 14.000,- zal hiervoor worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. In het kader van de regeling uitkering stimulering sport (SPUK) is een bijdrage van € 13.000,- ontvangen.  

- Vervanging installaties sporthal Eureka  
Kredietraming € 160.000,-. De voorbereidingen en de uitwerking van de nieuwe plannen, zijnde de bijstellingen van ambitie gasloos naar energieoptimalisatie, zijn in 2021 gestart. De uitwerking van deze planning staat gepland voor het 1e kwartaal 2022. De vervanging van de installaties staat gepland voor het 3e en 4e kwartaal 2022. 

Vervanging installaties sporthal X-sport  
Het restantkrediet ad € 40.000,-. De financiële afwikkeling van de vervanging van deze installaties heeft in 2021 plaatsgevonden. Het project is gereed en het krediet kan met een onderschrijding van circa € 9.000,- worden afgewikkeld. In het kader van de regeling uitkering stimulering sport (SPUK) is een bijdrage van € 4.000,- ontvangen.  

Technische installaties VV Hoogeloon    
Kredietraming € 62.000,-. De uitvoering van deze werkzaamheden is voltooid in december 2021. De oplevering en eindfacturatie hiervan heeft in januari 2022 plaatsgevonden. Het restantkrediet ad € 24.000,- kan vrijvallen bij de jaarrekening 2021. 

Verduurzaming sporthal Eureka (ivm MFA)  
De voorbereidingen en de uitwerking van de nieuwe plannen, zijnde de bijstellingen van ambitie gasloos naar energie optimalisatie, zijn in 2021 gestart. De uitwerking van deze planning staat gepland voor het 1e kwartaal 2022. De realisatie van de verduurzamingsmaatregelen staat gepland voor het 3e en 4e kwartaal 2022. Het krediet 2021 ad € 277.000,- zal daarom worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Vervanging speeltoestellen  
Het restantkrediet 2020 ad € 84.000,- is in 2021 ingezet voor de vervanging van een kabelbaan en de skatetoestellen op het Doollandveld in Bladel. Hiervoor lopen nog een tweetal inkooptrajecten die door de nasleep van de COVID-19 crisis en capaciteitsproblemen bij BIZOB (inkoop) de nodige vertraging hebben opgelopen. De uitvoering en afronding van deze vervangingen staat gepland voor het 1e halfjaar 2022. Het restantkrediet ad € 51.000,- zal hiervoor worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Het krediet 2021 ad € 90.000,- is deels ingezet voor asfaltrenovatie, nieuwe tafeltennistafels en de vervanging van andere losse speeltoestellen op diverse locaties. Het restantkrediet ad € 56.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022 en voor dezelfde doeleinden worden ingezet in het 1e halfjaar 2022.    

Gebiedsplan de Groene Long  
Voor de aanleg van de infrastructurele voorzieningen in het Gebiedsplan de Groene Long is in 2021 een krediet van € 416.000,- beschikbaar gesteld. De uitgaven in 2021 ad € 121.000,- betreffen met name advieskosten en kosten voor bodem- en milieuonderzoeken. De verdere uitvoering wacht op de uitwerking van het bestemmingsplan en de aanbestedingsprocedure. waarna in 2022 kan worden begonnen met de aanleg van de beoogde voorzieningen. Het restantkrediet ultimo 2021 ad € 295.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022.

Aankoop perceel grond natuurgrond nabij Kroonven   
In samenhang met de aankoop van het agrarisch bedrijf Leemskuilen 16 te Bladel in het kader van Egyptische Poort is in 2017 besloten tot de aankoop van een perceel agrarische grond / cultuurgrond naast het Kroonven, gemeente Bladel, groot 54.515 m², voor een bedrag € 425.000,-. Omdat de grond in de Ecologische Hoofdstructuur ligt wil de Provincie de aankoop subsidiëren voor 50% ofwel een bedrag van ca € 212.000,-. Inmiddels is gebleken dat de definitieve subsidiebeschikking van de provincie is gekoppeld aan de voortgang van het windmolenpark De Pals en dat deze subsidiebeschikking eerst in 2022 wordt verwacht. Als gevolg hiervan zal het geraamde subsidiebedrag van € 212.000,- worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”). 

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 eenheid Bron
Niet-sporters 2016: 45,8% 2020: 47,8% percentage CBS, RIVM

Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • KempenPlus
  • Bosgroep Zuid-Nederland

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
sport en beweging:
accommodaties n -1.255 n -1.325 n -1.322 n -1.292 v 30
bevorderen deelname en activiteiten n -329 n -311 n -415 n -388 v 27
cultuur:
cultuur en verbinding n -197 n -184 n -194 n -190 v 4
cultuur en participatie n -311 n -325 n -491 n -431 v 60
accommodaties n -560 n -570 n -576 n -575 v 1
erfgoed en kunst n -77 n -69 n -63 n -64 n -1
natuur n -1.830 n -1.357 n -1.911 n -1.551 v 360
totaal gerealiseerde lasten n -4.559 n -4.141 n -4.972 n -4.491 v 481
baten:
sport en beweging:
accommodaties v 475 v 469 v 473 v 499 v 26
bevorderen deelname en activiteiten v 35 v 85 v 87 v 2
cultuur:
cultuur en verbinding v 10 v 11 v 11
cultuur en participatie v 7 v 21 v 136 v 146 v 10
accommodaties v 103 v 101 v 105 v 105
erfgoed en kunst v 16 v 7 v 10 v 11 v 1
natuur v 340 v 42 v 405 v 82 n -323
totaal gerealiseerde baten v 986 v 640 v 1.225 v 941 n -284
gerealiseerd resultaat n -3.573 n -3.501 n -3.747 n -3.550 v 197