Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal. Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Aankoop perceel grond natuurgrond nabij Kroonven   
In samenhang met de aankoop van het agrarisch bedrijf Leemskuilen 16 te Bladel in het kader van Egyptische Poort is in 2017 besloten tot de aankoop van een perceel agrarische grond / cultuurgrond naast het Kroonven, gemeente Bladel, groot 54.515 m², voor een bedrag € 425.000,-. Omdat de grond in de Ecologische Hoofdstructuur ligt wil de Provincie de aankoop subsidiëren voor 50% ofwel een bedrag van ca € 212.000,-. Inmiddels is gebleken dat de definitieve subsidiebeschikking van de provincie is gekoppeld aan de voortgang van het windmolenpark De Pals en dat deze subsidiebeschikking eerst in 2022 wordt verwacht. Als gevolg hiervan zal het geraamde subsidiebedrag van € 212.000,- worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
bestuur en ondersteuning n -1.496 n -1.572 n -1.794 n -1.544 250
beheer overige gebouwen en gronden n -109 n -86 n -136 n -94 42
gerealiseerde lasten n -1.605 n -1.658 n -1.930 n -1.638 v 292
baten:
bestuur en ondersteuning v 245 v 289 v 397 v 310 -87
beheer overige gebouwen en gronden v 545 v 207 v 310 v 231 -79
totaal gerealiseerde baten v 790 v 496 v 707 v 541 n -166
toevoegingen reserves n -2.342 n -4.420 n -1.598 n -1.300 v 298
onttrekkingen reserves v 3.243 v 6.129 v 3.323 v 3.048 n -275
geraamd/gerealiseerd resultaat v 86 v 547 v 502 v 651 v 149
bestemming van gerealiseerd resultaat n -1.911 n -279 n -2.889 n -4.468 n -1.579
gerealiseerd resultaat n -1.825 v 268 n -2.387 n -3.817 n -1.430