Voorwoord

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Hierbij bieden wij u de jaarrekening en jaarverslag 2021 aan. Ook nu wederom in digitale vorm. Te vinden op https://bladel.begrotingsapp.nl/ Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid in 2021. Qua vorm en inhoud sluit de verslaglegging aan bij de begroting 2021. 

Coronavirus
Het coronavirus stelt onze samenleving en economie nog steeds ernstig op de proef. Voor veel bedrijven, ondernemers en werkenden is het afgelopen twee jaar een enorme uitdaging geweest en heeft deze periode veel gevraagd van hun uithoudingsvermogen en creativiteit. Een zware tijd waarin complete sectoren tot stilstand kwamen en mensen soms afscheid moesten nemen van hun baan of bedrijf. Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen beperkt gebleven en zijn de werkloosheidscijfers laag. Het generieke steunpakket heeft in deze periode de klap voor bedrijven, ondernemers en werkenden voor een groot deel opgevangen. De economie stond er ondanks de crisis nog goed voor en ook de prognoses waren goed; het Centraal Planbureau (CPB) voorziet in zijn meest recente raming een economische groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022.  Door de economische gevolgen van de oorlog in Oekraine  zullen deze  prognoses waarschijnlijk neerwaarts bijgesteld moeten worden.

Naast het persoonlijke leed dat Covid-19 bij veel inwoners en hun familieleden en vrienden met zich mee heeft gebracht, heeft dit virus ook geleid tot een andere wijze van omgaan met elkaar. De 1,5 meter samenleving maakt dat veel van wat inwoners en bedrijven gewend waren om te doen niet mogelijk. Daarbij nadert het vaccinatiebeleid het moment waarop iedereen die wil worden gevaccineerd, ook daadwerkelijk volledig zal zijn gevaccineerd. Door het vaccinatiebeleid konden de contact beperkende maatregelen aanvankelijk steeds verder worden opgeheven en werd de economie (grotendeels) heropend.  Nadat het een tijd de goede kant op ging, nam het aantal besmettingen (door de snelle verspreiding van de omicronvariant eind 2021) weer flink toe. Steeds meer mensen worden opgenomen in het ziekenhuis. Ook het aantal coronapatiënten op de intensive care-afdelingen van de ziekenhuizen neemt toe. Om ervoor te zorgen dat we iedereen goede zorg kunnen blijven bieden en de kwetsbaren in de samenleving beschermen tegen de toegenomen aanwezigheid van het coronavirus, nam het kabinet extra maatregelen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen.  In december 2021 heeft het kabinet strengere maatregelen moeten nemen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Begin 2022 is de beperkte lockdown weer voor een belangrijk deel opgeheven.

Sowieso is het belangrijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Deze helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen:

  • Was vaak en goed uw handen.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm uzelf en anderen in de samenleving.
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Zonder uitputtend te zijn worden hierna een aantal maatschappelijke gevolgen van de Covid-19 pandemie genoemd.

Veel evenementen zijn door Covid-19 niet doorgegaan en veel ondernemers hebben het, ook met de aangeboden steun vanuit de Rijksoverheid, lastig om het hoofd boven water te houden. Naar verwachting zullen vooral zelfstandigen met een middeninkomen, maar zonder vermogensbuffer, door de inkomensval in de knel komen. Waar bedrijven noodgedwongen afscheid van personeelsleden hebben moeten nemen zijn het veelal eerst de flexkrachten die worden ontslagen. De vraag is dan ook of zij bij het aantrekken van de economie weer snel een andere baan kunnen vinden.

De vervagende scheiding tussen werk en privé ten gevolge van het thuiswerken leidt soms tot spanning in de thuissituatie zich uitend in stress, prikkelbaarheid en uiteindelijk mogelijk tot depressies en burn-out. Het wegvallen van reistijd kan stress verminderend werken, maar ontneemt voor ov-forenzen bijna dagelijkse beweging. Mensen die met de auto naar het werk gaan, krijgen er tijd om te bewegen bij.

Op het terrein van de vrije tijd zijn tal van maatregelen van kracht geworden die gevolgen hebben voor de inwoners. Veel burgers nemen deel aan dit maatschappelijke leven en worden dus in de door hen gewenste deelname beperkt. Dit zet de mogelijkheden tot ontspanning, ontplooiing, ontmoeting, ondersteuning en onderscheiding onder druk. De oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken kan betekenen dat de vrije tijd minder ‘vrij’ voelt en dat alleenstaanden, mensen met een kwetsbare gezondheid en ouderen meer eenzaamheid ervaren. De sluiting van voorzieningen en het verbod op evenementen betekent een grote inperking van de vrijheid om de uithuizige vrije tijd naar eigen voorkeur te besteden, inclusief sport- en de kunstbeoefening. De maatregelen hebben mogelijk ook gevolgen voor de cohesieve en verbindende functie tussen verschillende bevolkingsgroepen die aan de sport- en cultuursector wordt toegeschreven. De coronamaatregelen beperken eveneens het zinvol meedoen via vrijwilligerswerk.

Ook dit jaar kent de rapportage een extra paragraaf over de effecten van de pandemie Covid-19. Hierin gaan we in op actuele ontwikkelingen en wordt een analyse gemaakt van de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Tevens is Covid-19 virus opgenomen bij de balans onder de niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen.

Verantwoording over de uitvoering van het beleid

Terug naar navigatie - Verantwoording over de uitvoering van het beleid

Met deze jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van het gemeentebeleid en de daaruit voortvloeiende financiële baten en lasten in 2021.  De uitwerking hiervan heeft plaats gevonden met inachtneming van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).  Op 5 november 2020 stelde de gemeenteraad de begroting 2021 (gewijzigd) vast. In de bestuursrapportages over 2021 is de gemeenteraad geïnformeerd over tussentijdse financiële ontwikkelingen. Deze rapportages zijn vastgesteld in de raadsvergaderingen van 8 juli 2021 en van 16 december 2021. De jaarstukken zijn het sluitstuk van de budgetcyclus van 2021.

Positief resultaat jaarrekening

Terug naar navigatie - Positief resultaat jaarrekening

Financieel sluiten we 2021 zeer goed af. Het resultaat van de jaarrekening is € 4.468.000,- positief. In de najaarsnota gingen we nog uit van een geraamd positief resultaat van € 2.889.000,-. De toelichting op het resultaat vindt u in onderdeel Financieel resultaat. Hoewel wij vanzelfsprekend blij zijn met het resultaat, vraagt het grote verschil met de najaarsnota toch onze aandacht. De voornaamste afwijkingen worden veroorzaakt door uitgestelde activiteiten als gevolg van de coronamaatregelen en over te hevelen / te bestemmen budgetten.
De jaarstukken zijn gecontroleerd door de accountant. De accountant is voornemens een goedkeurende verklaring af te geven voor zowel getrouwheid en rechtmatigheid. De controleverklaring van de accountant wordt t.z.t. nog separaat bij dit boekwerk gevoegd. In de definitieve versie van het boekwerk, na vaststelling door de raad, zal de controleverklaring alsnog worden opgenomen.

We verwachten dat we van onze accountant  begin eind mei / juni 2022 de accountantsverklaring ontvangen. De accountant licht zijn bevindingen mondeling toe aan de auditcommissie van 16 juni 2022.  Deze verklaring en het definitieve verslag van bevindingen worden, na ontvangst, toegevoegd aan de definitieve stukken en voor u ter inzage gelegd. 

Smileys

Terug naar navigatie - Smileys

In het jaarverslag maken we weer gebruik van smileys. Deze smileys geven in één oogopslag het resultaat weer. De algemene betekenis van een smiley is goed, matig of slecht. Het onderdeel waar de smiley voor wordt gebruikt bepaalt de verdere betekenis.

 Goed Volgens planning uitgevoerd, binnen financiële kaders, risico’s worden beheerst.
 Matig Niet geheel volgens planning, niet geheel binnen financiële kaders, onzekerheid over bepaalde risico’s. Het onderdeel is nog in uitvoering.
 Slecht Niet volgens planning, overschrijding financieel budget, hoog risico. Het onderdeel is niet of slechts beperkt uitgevoerd.

Een groot deel van de geplande werkzaamheden hebben we uitgevoerd of is in uitvoering. Waar het afwijkt van de (financiële planning) is dit toegelicht in dit verslag.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De jaarstukken 2021 zijn opgesteld volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken bestaan uit de navolgende indeling:
Het jaarverslag, waarin opgenomen:
• de programmaverantwoording en
• de paragrafen, inclusief overzicht aanwending onvoorzien

De jaarrekening, waarin opgenomen:
• de balans en de toelichting, inclusief de verplichte verantwoording van de Wet schatkistbankieren.
• het overzicht van baten en lasten in de rekening en de toelichting
• het overzicht van de investeringen en de toelichting
• het overzicht van incidentele lasten en baten
• de verplichte verantwoording op basis van de Wet Normering Topinkomens (WNT)
• de analyse van de begrotingsrechtmatigheid en
• de verantwoordingsinformatie van specifieke uitkeringen.

In het jaarverslag leggen wij verantwoording aan u af over het gevoerde beleid in 2021. Het jaarverslag gaat in de op de belangrijkste gemeentelijke inspanningen en de jaarrekening is hiervan een financiële vertaling. Dit betekent ook dat we de financiële toelichtingen en analyses in hoofdzaak opgenomen hebben in de jaarrekening. We ronden de bedragen in het jaarverslag en jaarrekening af op € 1.000,-. Het kan zijn dat er in één overzicht of tussen overzichten kleine afrondingsverschillen zijn.

Burgemeester en wethouders van Bladel

de secretaris,                                                    de burgemeester

drs. E.L.C.M. Mol                                             ir R.P.G. Bosma