Overhead en ondersteuning organisatie

Algemeen

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vragen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

Wat wilden we bereiken?

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces (klant-leverancier)

Wat hebben we gedaan in 2021?

Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

Aanpassingen gemeentehuis ihkv huisvestingsplan  
Het beschikbaar gesteld krediet wordt aangewend voor het ontkoppelen van de elektrotechnische installatie van het rechterdeel van het gemeentehuis, de verbouwing van de doucheruimte in de kelder van de oudbouw van het gemeentehuis en het in samenhang hiermee treffen van enkele energiebesparende maatregelen. Het merendeel van de werkzaamheden is in 2020 en 2021 uitgevoerd.  Het restantkrediet ad € 20.000,- kan vrijvallen bij de jaarrekening 2021. 

Aanschaf meubilair ihkv huisvestingsplan  
Het restantkrediet 2020 ad € 15.000,- is in 2021 ingezet voor de afronding van het meubileren van diverse kantoorruimten.   

Verduurzaming gemeentehuis Bladel  
In 2021 zijn alle noodverlichtingsarmaturen en alle verouderde pictogramarmaturen (vluchtroute aanduidingen) vervangen door LED-armaturen. De vervanging van de overige nog aanwezige conventionele verlichting door Led verlichting is verplaatst naar 2022 (fase 1) en is deels opgeschort (fase 2) in verband met mogelijke ontwikkelingen rondom het oudbouwgedeelte van het gemeentehuis. Het aanbrengen van zonwering in de raadzaal is in januari 2022 uitgevoerd. Het restantkrediet 2021 ad € 262.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Renovatie dak oudbouw gemeentehuis  
De renovatie van het dak van de oudbouw, inclusief het aanbrengen van extra isolatievoorzieningen, is in 2021 uitgevoerd. Het krediet kan met een onderschrijding van circa € 24.000,- worden afgewikkeld. 

Vervanging installaties gemeentehuis  
In 2021 is de verwarmingsinstallatie vervangen en zijn verbeteringsmaatregelen uitgevoerd met betrekking tot het binnenklimaat van het gemeentehuis voor een totaalbedrag van circa € 59.000,-. De vervanging en verduurzaming van het koelingssysteem en tevens de verduurzaming van de warmteopwekking (door inzet van warmtepomp- en booster warmtepomptechnieken) zijn verplaatst naar 2022. de voorbereidingen en de uitwerking van deze plannen zijn gereed en de aanbesteding van de werkzaamheden is uitgezet. De opdrachtverstrekking staat gepland voor februari 2022. De oplevering en ingebruikstelling van de nieuwe installaties is gepland in de maanden april/mei 2022. Het restantkrediet 2021 ad € 141.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 eenheid Bron
Formatie 2020: 3,91 2021: 4,03 fte per 1.000 inwoners Eigen rekening
Bezetting 2020: 3,80 2021: 3,98 fte per 1.000 inwoners Eigen rekening
Apparaatskosten € 407,- € 418,- per inwoner Eigen rekening
Externe inhuur 7,76% 5,42% % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Eigen rekening
Overhead 8,42% 9,10% % van totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) Eigen rekening

Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Samenwerking Kempengemeenten
  • Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
overhead n -5.209 n -5.942 n -5.519 n -5.239 v 280
totaal gerealiseerde lasten n -5.209 n -5.942 n -5.519 n -5.239 v 280
baten:
overhead v 261 v 179 v 235 v 253 v 18
totaal gerealiseerde baten v 261 v 179 v 235 v 253 v 18
gerealiseerd resultaat n -4.948 n -5.763 n -5.284 n -4.986 v 298