Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente Bladel zowel een bestuurlijke als een financiële (risicodragende) band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de thema’s/beleidsvelden.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Visie op verbonden partijen

Terug naar navigatie - Visie op verbonden partijen

Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. Indien zich de gelegenheid voordoet om middels samenwerkingsverband of andere verbondenheid, op doelmatiger en doeltreffender wijze doelstellingen te realiseren, dan zullen de deelname mogelijkheden altijd onderzocht worden. Samenwerking kan (soms) de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Er zijn drie redenen waarom gemeenten met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: 

  • Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek.
  • Om efficiëncy voordelen te behalen.
  • Vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan vormgegeven worden door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aanpak. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze samenwerking van toepassing. Als wordt gekozen voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Op basis van het BBV moet jaarlijks inzicht worden geboden in:

  • het doel (het openbaar belang);
  •  het bestuurlijk en het financieel belang en
  • de ontwikkelingen (beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen)

Kaderstellende en controlerende rol raad
De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.

Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” wordt, daar waar bekend, de omvang van het gerealiseerde eigen en vreemd vermogen per eind 2021 weergegeven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze "nog niet bekend" (nnb).

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Terug naar navigatie - Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

-

Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin de brandweer en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
Taken op het terrein van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan.
Relatie taakveld: Veiligheid
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 2.483.000 2.145.000
Vreemd vermogen begind en eind 2021 43.051.000 37.195.000
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 265.000 -73.000
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 1.235.000 1.265.000
De bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, sub-cluster brandweerzorg en rampenbestrijding.
Ontwikkelingen: Covid-19
De coronacrisis had ook in 2021 nog een flinke impact op VRBZO. Met de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) zijn veel bevoegdheden rondom maatregelen bij het kabinet en de Tweede Kamer belegd. Daarmee eindigde formeel de situatie waarmee vergaande maatregelen via tijdelijke noodverordeningen werden opgelegd. Onderdeel van de invoering van de Twm was het aanbieden van een (eind)verslag namens de voorzitter veiligheidsregio aan gemeenteraden over de bestrijding van de crisis. In februari 2021 is het tweede verslag Covid-19 namens de voorzitter aangeboden aan gemeenteraden.
Daarna had VRBZO nog steeds een belangrijke taak in de coördinatie en afstemming in de regio. Op regionaal gebied vond via het regionaal beleidsteam op bestuurlijk niveau overleg plaats hoe de maatregelen (en versoepelingen) binnen de regio zo uniform als mogelijk worden toegepast. De coördinatie van werkzaamheden die hieruit voorkomen vergden capaciteit van de crisisorganisatie. Voor veel medewerkers uit de crisisorganisatie is de vermoeidheid zichtbaar. Met de versoepelingen vanuit het Rijk is in juli 2021 ook het crisisniveau van GRIP 4 na ruim 16 maanden afgeschaald. Dat betekent dat ook de crisisorganisatie grotendeels is ontbonden tot een kleine kerngroep. Zo is er bijvoorbeeld geen regionaal beleidsteam (RBT) meer actief is in de regio. Wel kunnen er nog naar behoefte bestuurlijke bijpraat momenten worden georganiseerd waarbij Covid-19 het onderwerp is.
Op operationeel gebied heeft Covid-19 bij de brandweer niet direct tot problemen geleid. Wel was het in sommige brandweerposten in de regio moeilijk om roosters passend te krijgen bij toenemend aantal besmettingen. Door de flexibele instelling van veel medewerkers heeft dit niet tot extra risico’s geleid. Door de maatregelen was het praktisch onmogelijk om het volledige opleidings-, trainings- en oefenprogramma te doorlopen. Het programma heeft daardoor achterstanden opgelopen. De meest essentiële oefeningen en trainingen zijn doorgegaan om te voorkomen dat de (eigen) veiligheid in het geding kwam. Andere aanvullende opleidingen, die nodig zijn om de ontwikkelingen in het vakgebied goed bij te houden, zijn veelal uitgesteld.
Visie 2025
In 2021 is de koers voor de komende jaren vastgesteld. In het eerste kwartaal van 2021 zijn de (commissies van de) gemeenteraden samen met burgemeester bijgepraat op de ontwikkelingen en speerpunten uit de visie. In april visie door het bestuur vastgesteld. Daarna is direct aan de slag gegaan met de uitvoeringsagenda. Belangrijk accent hierin ligt op ontwikkeling van domein crisisbeheersing. Helaas zorgde de hoge werkdruk in dit domein door de coronacrisis ervoor dat we in 2021 niet alles konden doen wat we wilden. De komende jaren willen we hierop versterken.
Vervolgtraject denktank rechtspositie brandweervrijwilligers
Het Veiligheidsberaad, het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Brandweerkamer onderzoeken op welke wijze de brandweerorganisatie opnieuw kan worden vormgegeven, op zo'n manier dat er nadrukkelijk en fundamenteel verschil is tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Dat is namelijk nodig vanuit juridisch oogpunt. In landelijk verband wordt bekeken hoe de brandweer hieraan invulling kan geven. Dit wordt aangepakt via diverse bouwstenen. De eerste bouwsteen gaat over de verschillen van inzet en inroostering van vrijwilligers en beroepskrachten. De impact voor VRBZO zit met name in het feit dat het niet meer mogelijk is vrijwilligers te consigneren in het rooster van de repressieve beroepsdienst. In verhouding tot andere regio's is de impact relatief klein. Indien de andere bouwstenen ook geïmplementeerd dienen te worden zal de impact groter zijn, maar dit is vooralsnog niet aan de orde.
Risico's: De kans of impact van onderstaande risico’s zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich voordoen. Tijdens de reguliere planning en control gesprekken worden de risico’s besproken en bijgesteld. De risico’s, en eventueel genomen beheersmaatregelen om de impact te dempen, worden gemonitord en periodiek gewogen door het managementteam.
Zeerwaarschijnlijk
1. Risico’s in de algemene bedrijfsvoering, voornamelijk door:
- Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen, wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer;
- Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van branden omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT etc.)
- Eigen risicodrager WW
Waarschijnlijk
2. Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg:
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers
Reëel
3. Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises:
- Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een majeur incident

Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

Terug naar navigatie - Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

-

Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie taakveld: Volksgezondheid en milieu
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 4.420.000 4.710.000
Vreemd vermogen begind en eind 2021 30.526.000 2.900.000
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 940.000 15.000
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 * 677.000 687.000
* inclusief bijdrage JGZ 0 – 4 jaar.
Ontwikkelingen: O.a. het uitdragen van positieve gezondheid, betere spreiding en beschikbaarheid van ambulances, coronabestrijding, uitvoering integrale Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, een gezonde leefomgeving (de Omgevingswet), lokale preventieakkoord, de verschuiving naar meer aandacht voor preventie, infectieziekte bestrijding (o.a. Coronavirus), depressie- en suïcidepreventie, drugspreventie en de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma.
Risico’s: Om risico's te beheersen wordt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld door de GGD. Daarnaast wordt een actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico’s te beperken. In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:
• Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
• Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dit risico pregnanter.
• Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
• O.a. vanwege de verhoging per 2021 van de ABP-premie en de nog af te sluiten nieuwe CAO, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
• Verder blijft er het risico van afname van bepaalde specifieke markt-taken voor derden (m.n. forensische diensten voor de politie) en de daaraan verbonden vergoeding.

Metropoolregio Eindhoven

Terug naar navigatie - Metropoolregio Eindhoven

-

Naam: Metropoolregio Eindhoven
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het MRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud geven aan de regionale vraagstukken.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie, Volksgezondheid en Milieu, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 17.743.000 14.325.000
Vreemd vermogen begind en eind 2021 14.524.000 14.427.000
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 13.306.000 598.000
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 272.000 288.000
Ontwikkelingen: Samenwerking
Op meerdere momenten zijn in 2021 (digitale) bijeenkomsten georganiseerd waar gemeenten (raden en colleges) input konden leveren t.b.v. de realisatie van het Werkprogramma 2022. Na afronding van de zienswijzeprocedure hierop zal besluitvorming door het Algemeen Bestuur plaatvinden in de vergadering van 23 februari 2022. In de vorm van een ambitiedocument zijn voorbereidingen getroffen om te komen tot de realisatie van een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2022-2025.
Ambtelijke organisatie
De Metropoolregio Eindhoven heeft een kleine organisatie die het bestuurlijk proces strategisch en organisatorisch ondersteunt. De ambtelijke organisatie richt zich met name op het faciliteren, coördineren en ondersteunen van de bestuurlijke processen. De bedrijfsvoering zal hierop verder worden afgestemd.
Attero-arrest
Op 29 juni 2021 heeft het Hof Den Haag het arbitrale eindvonnis inzake de minderlevering brandbaar restafval 2015-januari 2017 nietig verklaard. De uitspraak hield tevens in dat Attero de door de Metropoolregio Eindhoven vooruitbetaalde naheffing moest terugbetalen. Dit is inmiddels gebeurd. Attero is tegen de uitspraak van het Hof in cassatie gegaan, wanneer deze procedure start is nog niet bekend. De looptijd van de procedure wordt ingeschat op 1,5 jaar.
Risico’s: De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. Vanaf 2017 zijn de uitvoerende SRE taken afgebouwd en resten er alleen nog werkzaamheden voor de nieuwe netwerkorganisatie en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico’s van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico’s die voortvloeien uit de reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.

KempenPlus

Terug naar navigatie - KempenPlus

-

Naam: KempenPlus
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Participatiebedrijf KempenPlus is per 1 juli 2019 ontstaan uit het sociale werkbedrijf WVK groep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen. KempenPlus voert namens de deelnemende gemeenten de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De WSW kent vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer. De medewerkers die per 1 januari 2015 onder de WSW vielen, behouden hun status en rechten tot aan het eind van hun arbeidzame leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet regelt de inkomensvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden maar beoogt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar zo regulier mogelijk werk. KempenPlus draagt bij aan de ontwikkeling van cliënten en gesubsidieerde medewerkers en aan het vinden van een passende baan voor cliënten. Enerzijds door bemiddeling naar de markt, al dan niet met een loonkostensubsidie en anderzijds zelf als werkgever.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Relatie taakveld: Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2021 8.339.000 8347000
Vreemd vermogen begin en eind 2021 9.018.000 7.919.000
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 1.375.000 121.000
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. jaarstukken 2020 en begroting 2021-2024 5.873.000 5.848.000
Ontwikkelingen: KempenPlus heeft ingezet op de ontwikkeling van cliënten en gesubsidieerde medewerkers in 2021. Helaas hebben niet alle trainingen door COVID19 plaats kunnen vinden. KempenPlus treedt als werkgever op voor mensen met een zodanige afstand tot de arbeidsmarkt als een baan bij een regulier bedrijf niet mogelijk is. Dat kan een permanente oplossing zijn maar de infrastructuur wordt ook steeds meer ingezet voor een tijdelijke periode als tussenstap naar een werkplek bij een regulier bedrijf. KempenPlus stuurt conform het voornemen in de begroting op de sociale toegevoegde waarde zonder de netto toegevoegde waarde te verwaarlozen. De omzetten liggen in 2021 lager dan geraamd, mede door COVID19. Dit heeft echter niet tot extra bijdragen van de gemeenten geleid omdat onder andere ook de lasten van gesubsidieerde medewerkers aanzienlijk lager zijn. De uitstroom van SW is hoger dan geraamd en de instroom van medewerkers met een loonkostensubsidie is lager dan geraamd. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door COVID19.
Risico’s: De volgende risico’s zijn in de programmabegroting van KempenPlus opgenomen:
·         Prijsrisico’s
·         Kwantiteits- en kwaliteitsrisico’s.
1) hogere instroom cliënten door marktontwikkelingen (economische recessie) en daardoor hogere uitkeringslasten voor de gemeenten;
2) afname van het aantal mensen met een SW indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers LKS (loonkostensubsidie) of beschut werk;
3) arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af.
De kans dat het eerste risico (meer cliënten) zich voordoet is door de coronacrisis sterk toegenomen. In de begroting van KempenPlus wordt ervan uitgegaan dat de uitstroom van de SW gecompenseerd wordt door de medewerkers met een loonkostensubsidie of in Beschut Werken. KempenPlus richt zich vooral op het plaatsen van medewerkers op een zo regulier mogelijke baan. Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben.
·         Risico’s door de ontwikkelingen in de markt. Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico’s hangen hiermee samen:
1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten;
2. Aflopende contracten met de gemeenten
3. Aanpassen van de relatie met de gemeenten..
4. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan;
5. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering;
6. Economische gevolgen van COVID-19;
7. De fraude kan tot imagoschade leiden waardoor KempenPlus minder interessant wordt als partner.

Kempisch Bedrijvenpark

Terug naar navigatie - Kempisch Bedrijvenpark
Naam: Kempische Bedrijvenpark
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 11.683.000 16.231.000
Vreemd vermogen begind en eind 2021 22.883.000 8.553.000
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 1.094.000 4.548.000
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 0 0
De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Op dit moment wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.
Ontwikkelingen: Van de uitgeefbare grond (69 ha) is 88% verkocht en 12% is gerserveerd. In 2021 is 18,3 ha verkocht en 17,3 ha geleverd. De planning is dat in 2022/2023 de resterende gronden van 8,91 ha uitgegeven zullen worden.
Voor het Woonbos zijn medio 2021 zijn 29 van de 30 kavels verkocht. Uiterlijk op 1 januari 2023 worden alle kavels afgenomen.
In 2022 worden voorbereidingen gedaan voor het opstellen van een liquidatieplan.
Risico’s: Het belangrijkste risico is vertraging in de gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Indien het breakevenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Omdat de financieringslasten laag zijn is de impact ook klein.

Samenwerking Kempengemeenten

Terug naar navigatie - Samenwerking Kempengemeenten

-

Naam: Samenwerking Kempengemeenten (SK)
Vestigingsplaats: Reusel
Openbaar belang: De SK behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op de gebieden van: informatie en communicatie technologie en automatisering (SSC); Hulpmiddelen, ondersteuning en begeleiding volgens Wet maatschappelijke ondersteuning Centrum Jeugd en Gezin en Jeugdhulp Bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening en Sociaal raadslieden (MD), Personeel en organisatie (P&O), Vergunningen, Handhaving en Toezicht (VTH).
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Bestuur en ondersteuning, Veiligheid, Sociaal Domein, Volksgezondheid en Milieu, VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 860.000 0
Vreemd vermogen begind en eind 2021 6.254.000 14.611.000
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 460.000 -150.000
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 4.648.000 4.635.000
Ontwikkelingen: In 2021 is gewerkt aan het project Opnieuw Verbinden. De GRSK was door de uitbreidingen van de eerdere jaren een complexe structuur geworden waarin elke gemeente eigen keuzes had gemaakt. Alle deelnemende gemeenten hebben in 2021 de activiteiten die in de samenwerking zijn ondergebracht tegen het licht gehouden om te beoordelen of deze in de bestaande vorm voortgezet moeten worden. Op basis van deze analyse zijn op hoofdlijnen keuzes gemaakt die in 2022 worden uitgewerkt.
Risico’s: Besloten is om in het verband van de SK geen eigen vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moeten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Terug naar navigatie - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

-

Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: Verbeteringen te bewerkstelligen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, onder meer door een intensievere onderlinge samenwerking. Omgevings-diensten zorgen ervoor dat de leefomgeving voor mens en dier veilig en gezond is en dat het milieu wordt beschermd. De ODZOB is met ingang van 1 juni 2013 in werking getreden.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Veiligheid en VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 2.429.000 3.266.000
Vreemd vermogen begind en eind 2021 4.523.000 5.149.000
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 354.000 1.046.000
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 285.000 415.000
Ontwikkelingen: Deze staan verwoord in de ODZOB-begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In het concernplan 2019-2022 zijn ambities geformuleerd en de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, willen ze klaar zijn voor de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet voortvloeit, uitgaande van inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2022. Deze ambities gaan gepaard met investeringen in de organisatie. De ODZOB ondersteunt daarnaast de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling bij de implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet. De ODZOB rapporteert hierover financieel en op basis van prestaties.
In de begroting 2022 en de daarbij horende meerjarenraming zijn nog een aantal andere speerpunten benoemd, zoals het verder uitvoeren en door ontwikkelen van het Regionaal Operationeel Kader, het voorbereiden van de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (samen met de Omgevingswet) en zorgen voor toekomstbestendige veehouderijen. Ook zijn onder andere op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid, gezondheid, asbest, bodemkwaliteit, zeer gevaarlijke stoffen en ondermijnende criminaliteit speerpunten benoemd.
Risico’s: De belangrijkste risico’s zijn:
- De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot omzetdaling;
- Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten;
- Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid en uniformiteit;
- Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en t.z.t. de Omgevingswet.

BIZOB

Terug naar navigatie - BIZOB

-

Naam: BIZOB
Vestigingsplaats: Oirschot
Openbaar belang: Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij het uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied.
Bestuurlijk belang: Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: “Noordoost” en cluster 5: “Overig”). De gemeente Bladel maakt deel uit van het cluster BOV (Best, Oirschot en Veldhoven) en De Kempen. Per cluster worden twee bestuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig” (bijv. VRBZO). Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter van het bestuur een burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente Bladel zitting in de Vergadering van Aangeslotenen.
Relatie taakveld: Overhead
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begind en eind 2021 nnb nnb
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 123.000 128.000
De gemeentelijke bijdrage 2022 is na aftrek van het behaalde resultaat door Bizob in 2021. De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling gebeurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding.
Ontwikkelingen: Voor 2022 heeft Bizob zes (5) concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar toe zal gaan:
- Collectieve inkoop. Collectieve inkoop blijft een krachtig middel om lokale doelstellingen te bereiken. In een collectief traject nemen een groot aantal organisaties deel. Bizob krijgt regelmatig het verzoek vanuit onze partners of zij, na het afronden van een collectief ingekochte (raam) overeenkomst, alsnog kunnen aansluiten. Voorheen was dit niet mogelijk, maar recente jurisprudentie leidt er mogelijk toe dat het in de toekomst toch mogelijk wordt om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen. Bizob komt in de loop van 2022 met een concrete uitwerking voor de aanpak van collectieve inkooptrajecten, waardoor reeds aanbestede raam)overeenkomsten optimaal benut kunnen worden door Bizob partners.
- Analyse coalitieplannen en informatiesessie nieuwe raadsleden. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna er (nieuwe) coalities worden geformeerd. Als vertegenwoordiging van de inkoopfunctie binnen uw organisatie, anticipeert Bizob graag op het beroep dat op de inkoopfunctie wordt gedaan om de afgesproken doelen te bereiken. Dit begint met een analyse van de coalitieplannen. Op basis van deze analyse wordt samen met u focus aangebracht in de inkoopactiviteiten en daar waar passend slimme combinaties opgezocht, zodat u uw de doelen sneller kunt bereiken. Separaat aan deze analyse zal Bizob voor alle nieuwe raadsleden een informatiesessie over inkoop in de publieke sector organiseren.
- Sterker uit de crisis – concretiseren actiepunten. Met de visie "Sterker uit de crisis" zet Bizob de eerste stap in een reeks van concrete acties die we, samen met onze partners, ondernemen om meer weerbaar en sterker uit de economische crisis te komen. In 2022 gaan we de acties uit deze visie verder concretiseren. Vanuit een interne analyse van de inkooppakketten zijn er door het Expertise Centrum Bozon (ECB) drie sectoren aangewezen waarin naar verwachting de meeste impact kan worden gemaakt: het inkooppakket ICT Hardware, de Vervoersdiensten en de grond-, weg- en waterbouwsector
- Contractmanagement Bedrijfsvoering en ICT. Een goed gemanaged contract kan veel geld besparen en goodwill opleveren. Uit diverse benchmark onderzoeken (o.a. Nevi) is gebleken dat professioneel contractmanagement tussen de 5% en 10% van de contractwaarde aan besparingen oplevert. Naast financiële voordelen biedt professioneel contractmanagement meer voordelen, zoals o.a. het verbetert de samenwerking, risicobeheersing en innovatie. Bizob voert op dit moment contractmanagement uit binnen het sociaal domein, gezamenlijke trajecten en integraal voor een aantal individuele organisaties. In 2022 zal Bizob het contractmanagent binnen de commodity Bedrijfsvoering en ICT gaan doorvoeren, te beginnen bij de gezamenlijke HRM trajecten (MSP en Payroll). De verwachting is dat de ervaring die we hiermee opdoen een vliegwiel zal zijn voor het doorvoeren van contractmanagement in andere commodity’s.
- Kennis opdoen en delen.
Investeren in kennis. Bizob is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een kennisinstituut en betrouwbare partner met een breed draagvlak onder haar leden én daarbuiten. Interne opleidingen, trainingen en het collectieve Nevi lidmaatschap dragen bij aan het kennisniveau van onze inkopers. In 2022 gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van een vast inwerk- en opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers.
Kennis delen. Door de uitgebreide investering in kennis bereiken we binnen Bizob een hoog inkoopkennisniveau. Graag willen we dit delen met onze leden. Via onze nieuwsbrief en de besloten ledenomgeving op onze website houden we u daarom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vanwege het coronavirus is de fysieke vorm van kennisdeling en dialoog helaas tijdelijk stilgelegd. We zijn verheugd dat we binnenkort de draad weer op kunnen pakken. In 2022 staan de volgende initiatieven weer vast op de agenda:
Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de leden worden geinformeerd over ontwikkelingen op het gebied van Sociaal domein, Openbare ruimte, Bedrijfsvoering & ICT of Juridisch.
Ook worden er MKB-sessies gehouden om de relatie tussen lokale en regionale marktpartijen verder te verstevigen en om te stimuleren dat MKB bedrijven vaker deelnemen in publieke aanbestedingen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen die ondernemers lastig vinden, zoals het gebruik van Negometrix/TenderNed of de Eigen verklaring.
Risico’s De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.

Stichting Huis van de Brabantse Kempen

Terug naar navigatie - Stichting Huis van de Brabantse Kempen

-

Naam Stichting Huis van de Brabantse Kempen
Vestigingsplaats: Hapert
Openbaar belang: Het Huis van de Brabantse Kempen vervult al vele jaren met veel succes een stimulerende rol in de ontwikkeling van de Kempen als vitale regio. De Stichting is een professionele non profit organisatie die, op basis van een gezamenlijke ambitie van Ondernemers, Overheid en Onderwijs programma’s en projecten organiseert en initiatief neemt om te leren, ontmoeten en te innoveren. Het Huis vormt een belangrijke schakel tussen de triple helix samenwerking in de Kempen, de samenwerking in de Brainportregio, èn de samenwerking met partners over de landsgrenzen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 206.000 nnb
Vreemd vermogen begind en eind 2021 103.000 nnb
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 0 nnb
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 30.000 31.000
Gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1,50 per inwoner.
Ontwikkelingen: In 2021 hebben alle partners uitgesproken dat triple helix samenwerking in de Kempen essentieel is om de ambities en uitdagingen waar we in de Kempen voor staan, samen op te pakken. De huidige samenwerkingsovereenkomst is met een jaar verlengd en in 2022 wordt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst verder uitgewerkt.
Risico’s: Indien een partner niet meer financieel wil of kan participeren de bijdrage per overge-bleven participanten kan toenemen. De participanten zijn namelijk aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.
Inkomsten uit (potentiële)projecten dragen bij aan het resultaat. Dit kan per jaar flucturen. Voor diverse projecten zijn voor de komende jaren financiële toezeggingen gedaan.

NV Bank Nederlandse Gemeenten

Terug naar navigatie - NV Bank Nederlandse Gemeenten

-

Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage
Openbaar belang: BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen)
Relatie taakveld: Algemene dekkingsmiddelen
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 5.097 mln 5.062 mln
Vreemd vermogen begind en eind 2021 155.262 mln 143.995 mln
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 221 mln 236 mln
Dividend uitkering 2019 / 2020 80.000 114.000
Ontwikkelingen: Wij verwachten dat gedurende het begrotingsjaar zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Risico’s: De hoogte van de nettowinst is met onzekerheden omgeven, omdat de bank geen voorspelling kan doen over de ontwikkeling van ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Een betrouwbare schatting van de nettowinst voor 2022 kan de bank daarom niet maken

NV Brabant Water

Terug naar navigatie - NV Brabant Water

-

Naam: NV Brabant Water
Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch
Openbaar belang: De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Door de fusie van de NV WOB en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft de gemeente Bladel 17.706 nieuwe aandelen verkregen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen)
Relatie taakveld: Economische zaken
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begind en eind 2021 nnb nnb
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 31 mln. 27 mln.
Dividend uitkering 2019 / 2020 0 0
Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in Brabant Water heeft.
Ontwikkelingen: Brabant water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant water anticipeert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.
Risico’s: Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

Cooperatie Bosgroep Zuid-Nederland UA

Terug naar navigatie - Cooperatie Bosgroep Zuid-Nederland UA

-

Naam: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Vestigingsplaats: Heeze
Openbaar belang: De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Sport, cultuur en recreatie
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begind en eind 2021 nnb nnb
(Voorlopig) resultaat 2020 / 2021 nnb nnb
Gemeentelijke bijdrage 2020 / 2021 3.000 3.000
De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.
Ontwikkelingen: De te ontvangen SNL-subsidie wordt sinds 2020 weer doorbetaald aan de Bosgroep gelet op het teruglopen van het positieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. Er zijn extra kosten gemaakt voor calamiteiten, plagen, extra beheertaken en teruglopende houtopbrengsten.
Risico’s: Er zijn geen risico’s bekend.