Economie

Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!
 
Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Extra aandacht zal in 2021 uitgaan de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis op onze regio. De Brainportregio wordt op dit moment zwaar geraakt. Vanuit andere crisissen hebben we geleerd dat de economische agenda ons bindt als regio, juist nu. Ondernemers, onderwijs, overheden en organisatie moeten samen aan de slag om in de toekomst aantrekkelijk te blijven om te wonen, te werken en te recreëren.

Economische ontwikkeling, infrastructuur en Organisatie

Wat wilden we bereiken?

Behoud voorzieningenniveau

Wat hebben we gedaan in 2021?

Vestigingsklimaat en infrastructuur

Wat hebben we gedaan in 2021?

Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt

Wat hebben we gedaan in 2021?

We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).

Promotie / Vrijetijdseconomie

Wat wilden we bereiken?

De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021
Functiemenging 2019: 63,3% 2020: 62,7% percentage LISA
Vestiging (van bedrijven) 2019: 170,8 2020: 176,5 aantal per 1.000 inwoners om de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Metropoolregio Eindhoven
  • Kempisch Bedrijven Park
  • NV Brabant Water
  • Huis van de Kempen

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering n -80 n -79 n -75 n -77 n -2
regionale samenwerking n -51 n -54 n -54 n -38 v 16
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) n -28 n -44 n -26 n -27 n -1
overige infrastructuur n -1
organisatie:
werkgelegenheid n -153 n -153 n -174 n -173 v 1
overleg / beheer / samenwerking n -219 n -180 n -191 n -194 n -3
promotie n -83 n -81 n -185 n -110 v 75
totaal gerealiseerde lasten n -614 n -592 n -705 n -619 v 86
baten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering v 80 v 75 v 75 v 77 v 2
regionale samenwerking
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) v 27 v 33 v 28 v 23 n -5
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid v 1 v 3 v 2 n -1
overleg / beheer / samenwerking v 1 v 11 v 18 v 18
promotie v 785 v 1.177 v 1.158 v 1.082 n -75
totaal gerealiseerde baten v 894 v 1.296 v 1.282 v 1.202 n -79
gerealiseerd resultaat v 280 v 704 v 577 v 583 v 7