Financieel resultaat nader beschouwd

-

Terug naar navigatie - -

De begroting 2021 van de gemeente werd op 5 november 2020 (gewijzigd) vastgesteld door uw raad. Daarmee heeft u een financieel mandaat aan het college van burgemeester en wethouders gegeven om het vastgestelde beleid met de daarvoor beschikbare middelen uit te voeren. Gaandeweg het begrotingsjaar hebben zich ontwikkelingen voor gedaan, of werden keuzes gemaakt, die leiden tot begrotingswijzigingen. Deze worden apart of in de perspectief- of najaarsnota door uw raad vastgesteld. De primitieve begroting en deze aanpassingen vormen de referentiepunten van de jaarstukken. De bijgestelde begroting voorzag daardoor een positief resultaat van ca € 2.889.000,-. Dit was de stand van eind september 2021. 

In het rekeningresultaat, dat nu voorligt, komen de afwijkingen naar voren van de laatste drie maanden van 2021, en de afwijkingen die zich over het hele jaar voordoen, maar die niet zodanig in het oog springen dat de budgetten eerder aangepast werden. 

Vele kleintjes kunnen toch een fors bedrag opleveren. Dat geldt zeker voor procentueel kleine afwijkingen van een groot budget. Dat blijkt, want uiteindelijk sluiten we de jaarrekening af met een positief resultaat van € 4.468.000,-. Vergeleken met de najaarsnota is dit een aanzienlijke verbetering van € 1.579.000,-. Voor ca. 70%  wordt dit veroorzaakt door de incidentele budgetten voor activiteiten waar we in 2022 nog verder mee aan de slag gaan. Omdat we graag onze ambities willen voortzetten stellen we voor om voor deze activiteiten netto € 1.102.000,- van het positieve resultaat naar 2022 over te hevelen. Hierin zijn ook de compensatie vergoedingen van het rijk voor het opvangen van de gevolgen van de genomen coronamaatregelen begrepen die nog niet tot uitgaven hebben geleid (zie paragraaf Covid-19). De overige afwijking ten opzichte van het geraamde overschot bedraagt dan € 477.000,- (is ca 0,87%) van de totale lasten inclusief mutaties reserves). Het zijn nagenoeg allemaal incidentele meevallers. In hoofdstuk Jaarrekening vindt u het uitgebreide financiële overzicht van baten en lasten, en toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening t.o.v. begroting
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
0. bestuur en ondersteuning n -1.605 n -1.658 n -1.930 n -1.638 v 292
0.1 overhead en ondersteuning organisatie n -5.209 n -5.942 n -5.519 n -5.239 v 280
0.2 algemene dekkingsmiddelen n -1.185 n -558 n -669 n -547 v 122
1. veiligheid n -1.686 n -1.718 n -1.894 n -1.865 v 29
2. verkeer en vervoer n -2.680 n -2.656 n -2.597 n -2.560 v 37
3. economie n -614 n -592 n -705 n -619 v 86
4. onderwijs n -3.645 n -2.858 n -4.774 n -4.502 v 272
5. sport, cultuur en recreatie n -4.559 n -4.141 n -4.972 n -4.491 v 481
6. sociaal domein n -25.468 n -21.630 n -23.750 n -23.021 v 729
7. volksgezondheid en milieu n -5.900 n -5.210 n -6.247 n -6.136 v 111
8. VHROSV n -6.727 n -6.429 n -3.964 n -3.190 v 774
totaal gerealiseerde lasten n -59.278 n -53.392 n -57.021 n -53.808 v 3.213
baten:
0. bestuur en ondersteuning v 790 v 496 v 707 v 541 n -166
0.1 overhead en ondersteuning organisatie v 261 v 179 v 235 v 253 v 18
0.2 algemene dekkingsmiddelen v 37.981 v 37.489 v 39.536 v 39.745 v 209
1. veiligheid v 112 v 85 v 213 v 201 n -12
2. verkeer en vervoer v 237 v 58 v 232 v 305 v 73
3. economie v 894 v 1.296 v 1.281 v 1.202 n -79
4. onderwijs v 620 v 33 v 2.266 v 2.132 n -134
5. sport, cultuur en recreatie v 986 v 640 v 1.225 v 941 n -284
6. sociaal domein v 7.389 v 2.630 v 4.071 v 4.035 n -36
7. volksgezondheid en milieu v 4.729 v 4.052 v 4.724 v 4.828 v 104
8. VHROSV v 6.289 v 5.003 v 3.695 v 2.345 n -1.350
totaal gerealiseerde baten v 60.288 v 51.961 v 58.185 v 56.528 n -1.657
saldo van gerealiseerde baten en lasten v 1.010 n -1.431 v 1.164 v 2.720 v 1.556
reserves:
toevoegingen reserves n -2.342 n -4.420 n -1.598 n -1.300 v 298
onttrekkingen reserves v 3.243 v 6.129 v 3.323 v 3.048 n -275
totaal gerealiseerde reserves v 901 v 1.709 v 1.725 v 1.748 v 23
gerealiseerd resultaat v 1.911 v 279 v 2.889 v 4.468 v 1.579
(+ = voordeel en - = nadeel)

Belangrijkste afwijkingen

Terug naar navigatie - Belangrijkste afwijkingen

We hebben de belangrijkste afwijkingen in onderstaand tabel weergegeven:

analyse op hoofdlijnen Uitgaven Inkomsten
Rekening resultaat 2021 4.468.000
geraamd voordelig resultaat (najaarsnota 2021) 2.889.000
verschillen 1.579.000
>0= "voordeel", <0= "nadeel" >0= "voordeel", <0= "nadeel"
Bestuur en ondersteuning 292.000 -166.000
Interne verrekeningen 55.000
Rekenkamerfunctie 85.000 -75.000
Onderzoek reststroken gemeente grond 35.000
Verrekening resultaat Metropoolregio 41.000
Restant Ontwikkelstrategie 17.000 -12.000
Grondverkoop -82.000
verschillen < €10.000,- 59.000 3.000
Overhead 280.000 18.000
Interne verrekeningen 146.000
Stelposten 93.000
P&O Bladel 31.000 12.000
Afrekening BIZOB 17.000
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen -88.000
verschillen < €10.000,- 81.000 6.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 122.000 209.000
Interne verrekeningen -2.000
Belastingen 160.000
Bezwaarschriften -23.000
Startersleningen -25.000 45.000
Algemene uitkering 123.000
Dubieuze debiteuren 46.000
verschillen < €10.000,- 12.000 -5.000
Veiligheid 29.000 -12.000
Toezicht veiligheid en lokale orde 23.000
verschillen < €10.000,- 6.000 -12.000
Verkeer en vervoer 37.000 73.000
Interne verrekeningen 69.000
Project kleinschalig vervoer 10.000
Advisering Kempenvervoer -21.000 -21.000
Openbare verlichting -38.000
Opzetten GVVP -10.000
Degeneratievergoeding 82.000
verschillen < €10.000,- 27.000 12.000
Economie 86.000 -79.000
Kempische vrijetijdseconomie 52.000
Bijdrage ontwikkeling toerisme 30.000
Toeristenbelasting -82.000
verschillen < €10.000,- 4.000 3.000
Onderwijs 272.000 -134.000
Interne verrekeningen 53.000
Stelpost 22.000
Leerlingenvervoer 150.000 -122.000
Afrekening project VUP 2021 -13.000
Inkomenoverdracht bijzonder basisondewijs 32.000
verschillen < €10.000,- 15.000 1.000
Sport, cultuur en recreatie 481.000 -284.000
Interne verrekeningen 30.000
Buurtsportcoaches 17.000
Gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide 267.000 -267.000
Openbaar groen 20.000
Bouwschuren 50.000
Gasverbruik X-Sport -26.000
voorbereiding korfbalaccommodatie en kunstgrasvelden 55.000
voorbereiding voetbalaccommodatie 35.000
Onderhoud Smagtenbocht -14.000
Huur Sporthallen -43.000
verschillen < €10.000,- 47.000 26.000
Sociaal domein 729.000 -36.000
Stelposten 566.000
Interne verrekeningen 128.000
Uitvoerringskosten Gemeenschappelijke regelingen -238.000 -10.000
Inkomensregelingen 196.000 -39.000
Gemeenschapshuis aan de Markt 51.000
verschillen < €10.000,- 26.000 13.000
Volksgezondheid en milieu 111.000 104.000
Interne verrekeningen -75.000
Riolering en waterzuivering -18.000 23.000
Afval & afvalstoffenheffing -149.000 110.000
Klimaatbeleid -26.000
Leertraject IJslandse preventie-aanpak 13.000
Milieubeheer 24.000 -23.000
Omgevingsdienst ZO-Brabant 33.000
Ongediertebestrijding 21.000
Transitievisie Warmte 225.000
verschillen < €10.000,- 63.000 -6.000
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 774.000 -1.350.000
Interne verrekeningen 24.000
Grondexploitatie 287.000 -749.000
Subsidieregeling duurzame energie particulieren 145.000
Digitaliseren bouwvergunningen 55.000
Invoering Omgevingswet 103.000
Diverse RO zaken 29.000 -111.000
Uitvoerringskosten Gemeenschappelijke regelingen 70.000
Kwaliteit buitengebied 50.000 -26.000
Leges bouwvergunningen -459.000
verschillen < €10.000,- 11.000 -5.000
Totaal 3.213.000 -1.657.000
Mutaties reserves 298.000 -275.000
Mutaties diverse reserves 298.000 -275.000
Totaal 298.000 -275.000
totaal voordelig resultaat t.o.v. geraamd resultaat 1.579.000

Resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Resultaatbestemming

We stellen voor het resultaat in te zetten voor vier doeleinden.
1. budgetoverhevelingen
2. coronamaatregelen (decembercirculaire)
3. uitvoering graafschades aanleg kabels en leidingen 
4. verrekening met algemene reserve

1. Budgetoverheveling
Over de netto-budgetoverheveling ad € 995.000,- hebben wij u al eerder geïnformeerd in de raadsvergadering van 19 mei 2022. Voor de nadere specificatie hiervan wordt verwezen naar raadsmededeling RM22.006.2. Het betreffen budgetten voor zeer diverse activiteiten die in 2021 zijn vertraagd of niet geheel zijn afgerond. Ook de niet bestede middelen voor de uitvoering van de coronamaatregelen 2021 maken hier tot een bedrag van € 266.000,- onderdeel van uit.

2. Coronamaatregelen
Via de decembercirculaire 2021 hebben we nog extra compensatie ontvangen voor ondersteuning van culturele instellingen ad € 39.000,-. Dit konden we niet meer in de begroting 2021 verwerken. Daarom stellen we voor om deze middelen aanvullend op de hiervoor betrekking hebbende budgetoverhevelingen voor de uitvoering van de coronamaatregelen via resultaat-bestemming beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het betreffende beleidsonderdeel in 2022.

3. Uitvoering graafschades a.g.v. aanleg kabels en leidingen
Voor graafwerkzaamheden in de openbare ruimte voor uitbreiding of onderhoud van deze netwerken hebben wij in 2021 extra degeneratievergoedingen van € 68.000,- ontvangen. We moeten in 2022 een inhaalslag maken i.v.m. schade aan beplanting en herstel van voetpaden als gevolg van graafschades door de aanleg van kabels en leidingen.

4. Verrekening met algemene reserve
Het restant van het resultaat verrekenen we met de algemene reserve tot een bedrag ad € 3.366.000,-.