2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Op grond van artikel 66 van het BBV nemen we in de jaarrekening een verplichte bijlage taakvelden op. De realisatie van het totaaloverzicht van de baten en lasten per taakveld is integraal en omvat dezelfde totaalbedragen als de begroting onderscheidenlijk de jaarstukken. Voor het overzicht met de gerealiseerde baten en lasten 2021 wordt hetzelfde verdelingsprincipe en dezelfde indeling gebruikt als voor het overzicht met de ramingen. Onderstaand het overzicht van de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

Waarden
omschrijving hoofdtaakveld taakveld BBV omschrijving taakveld BBV R 2020-U R 2020-I Pr-B 2021-U Pr-B 2021-I B 2021-U B 2021-I R 2021-U R 2021-I verschil last verschil baat
Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur -1.155.644 31.051 -1.139.252 0 -1.318.578 147.426 -1.132.055 62.514 186.523 -84.912
0.10 Mutaties reserves -2.342.592 3.243.252 -4.419.565 6.129.141 -1.598.161 3.322.719 -1.299.742 3.048.362 298.419 -274.357
0.2 Burgerzaken -340.259 214.436 -432.348 288.833 -475.277 250.090 -411.452 247.398 63.825 -2.692
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -109.089 544.600 -86.098 207.177 -136.144 309.882 -94.349 230.576 41.795 -79.306
-3.947.583 4.033.339 -6.077.263 6.625.151 -3.528.160 4.030.117 -2.937.597 3.588.849 590.563 -441.268
Overhead 0.4 Overhead -5.209.207 260.969 -5.941.555 179.258 -5.518.545 235.064 -5.239.445 252.576 279.100 17.512
-5.209.207 260.969 -5.941.555 179.258 -5.518.545 235.064 -5.239.445 252.576 279.100 17.512
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 0.5 Treasury -437.159 976.909 -410.240 851.039 -365.756 625.446 -332.532 665.898 33.224 40.452
0.61 OZB woningen -308.838 2.395.192 -162.553 2.552.990 -255.500 2.493.466 -334.017 2.493.896 -78.517 430
0.62 OZB niet-woningen -8.827 1.849.502 -36.761 2.055.636 -14.126 1.976.755 -6.638 1.975.965 7.488 -790
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -4.952 32.759.218 -4.808 32.029.553 -5.100 34.439.933 -5.100 34.563.077 0 123.144
0.8 Overige baten en lasten -39.135 0 72.961 0 6 0 0 46.055 -6 46.055
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -386.569 0 -16.840 0 -28.864 0 131.548 0 160.412 0
-1.185.481 37.980.821 -558.241 37.489.218 -669.340 39.535.600 -546.739 39.744.892 122.601 209.292
Resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -1.910.780 0 -278.965 0 -2.889.142 0 -4.468.226 0 -1.579.084 0
-1.910.780 0 -278.965 0 -2.889.142 0 -4.468.226 0 -1.579.084 0
Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.328.832 73.625 -1.326.057 71.681 -1.355.551 74.442 -1.336.065 74.456 19.486 14
1.2 Openbare orde en veiligheid -356.773 38.815 -392.736 13.061 -538.035 139.055 -529.136 126.469 8.899 -12.586
-1.685.604 112.440 -1.718.793 84.742 -1.893.586 213.497 -1.865.201 200.925 28.385 -12.572
Verkeer en vervoer 2.1 Verkeer en vervoer -2.672.379 233.756 -2.597.909 53.800 -2.589.371 228.168 -2.556.206 301.280 33.165 73.112
2.2 Parkeren -7.649 3.967 -7.690 3.909 -6.521 3.909 -4.237 4.070 2.284 161
2.5 Openbaar vervoer 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 0 0
-2.680.028 237.723 -2.655.599 57.709 -2.595.892 232.077 -2.560.444 305.350 35.448 73.273
Economie 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0 0 0 11.340 0 5.670 0 6.043 0 373
3.1 Economische ontwikkeling -371.076 1.772 -333.510 0 -364.966 14.552 -366.829 14.552 -1.863 -0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -27.788 27.389 -44.683 33.267 -26.296 28.267 -26.810 22.769 -514 -5.498
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -80.300 79.900 -78.595 75.000 -75.000 75.300 -76.650 76.850 -1.650 1.550
3.4 Economische promotie -134.238 784.841 -134.622 1.177.400 -238.693 1.157.530 -148.713 1.081.937 89.980 -75.593
-613.402 893.902 -591.410 1.297.007 -704.955 1.281.319 -619.002 1.202.151 85.953 -79.168
Onderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting -2.540.760 9.858 -2.352.546 9.483 -3.131.731 1.179.256 -3.083.776 1.180.905 47.955 1.649
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.104.522 610.085 -505.206 23.600 -1.643.008 1.086.337 -1.418.657 951.319 224.351 -135.018
-3.645.282 619.943 -2.857.752 33.083 -4.774.739 2.265.593 -4.502.433 2.132.225 272.306 -133.368
Sport, cultuur en recreatie 3.4 Economische promotie -28.571 0 -20.651 18.975 -27.724 7.700 -17.216 7.200 10.508 -500
5.1 Sportbeleid en activering -328.985 35.000 -311.368 0 -415.226 85.142 -387.743 87.031 27.483 1.889
5.2 Sportaccommodaties -1.254.885 474.765 -1.325.258 469.399 -1.322.365 472.872 -1.291.655 498.838 30.710 25.966
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -250.580 9.983 -275.605 0 -247.676 11.096 -256.623 11.096 -8.947 0
5.4 Musea -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 -8.000 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed -68.779 16.107 -60.918 6.871 -55.164 10.396 -55.794 10.603 -630 207
5.6 Media -560.111 103.260 -570.247 100.976 -576.292 104.729 -575.015 104.719 1.277 -10
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.059.444 347.673 -1.569.520 43.530 -2.320.516 532.564 -1.898.423 221.216 422.093 -311.348
-4.559.354 986.788 -4.141.567 639.751 -4.972.963 1.224.499 -4.490.470 940.704 482.493 -283.795
Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.430.125 121.128 -3.495.340 215.178 -3.645.543 196.774 -3.077.334 207.228 568.209 10.454
6.2 Wijkteams -1.285.172 37.988 -1.227.144 39.000 -1.115.129 39.000 -1.072.884 38.404 42.245 -596
6.3 Inkomensregelingen -8.138.362 7.077.874 -4.295.324 2.204.240 -5.501.276 3.689.219 -5.367.945 3.588.109 133.331 -101.110
6.4 Begeleide participatie -5.152.613 1.452 -4.837.120 0 -4.936.252 0 -4.864.593 142 71.659 142
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -529.093 0 -530.219 0 -549.219 0 -590.931 0 -41.712 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.975.435 140.845 -3.850.145 159.000 -4.286.176 140.000 -4.474.773 139.549 -188.597 -451
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.461.547 0 -3.027.417 0 -3.217.429 0 -3.134.912 0 82.517 0
6.82 Ge√ęscaleerde zorg 18- -386.056 0 -241.262 0 -397.722 0 -329.861 50.590 67.861 50.590
6.5 Arbeidsparticipatie -108.290 9.331 -127.059 11.500 -101.500 6.000 -107.707 10.402 -6.207 4.402
-25.466.694 7.388.619 -21.631.030 2.628.918 -23.750.246 4.070.993 -23.020.939 4.034.423 729.307 -36.570
Volksgezondheid en milieu 7.1 Volksgezondheid -782.352 24.262 -750.891 0 -840.292 55.068 -809.600 50.642 30.692 -4.426
7.2 Riolering -1.995.070 2.164.778 -1.907.538 2.069.258 -2.006.978 2.193.060 -2.014.745 2.208.686 -7.767 15.626
7.3 Afval -1.960.209 2.260.977 -1.668.901 1.983.315 -1.978.220 2.304.402 -2.108.818 2.422.935 -130.598 118.533
7.4 Milieubeheer -907.751 23.180 -882.183 0 -1.278.163 28.200 -1.060.859 4.200 217.304 -24.000
8.3 Wonen en bouwen -255.742 255.742 0 0 -143.952 143.952 -141.622 141.622 2.330 -2.330
-5.901.124 4.728.939 -5.209.513 4.052.573 -6.247.605 4.724.682 -6.135.643 4.828.084 111.962 103.402
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -110.281 0 -113.897 0 -96.447 0 -95.727 0 720 0
8.1 Ruimtelijke ordening -994.809 150.465 -708.894 194.282 -1.205.874 294.429 -1.059.520 186.163 146.354 -108.266
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -3.232.958 3.316.693 -3.566.644 3.718.546 -1.069.780 1.839.330 -770.889 1.090.496 298.891 -748.834
8.3 Wonen en bouwen -2.389.149 2.821.093 -2.038.896 1.089.781 -1.591.334 1.561.408 -1.263.598 1.069.036 327.736 -492.372
-6.727.197 6.288.250 -6.428.331 5.002.609 -3.963.435 3.695.167 -3.189.734 2.345.694 773.701 -1.349.473
-63.531.734 63.531.734 -58.090.019 58.090.019 -61.508.608 61.508.608 -59.575.873 59.575.873 1.932.735 -1.932.735