Covid-19

Coronacrisis

Algemeen
Het jaar 2021 stond net zoals 2020 in het teken van de corona (omicron) crisis. Dit heeft zijn weerslag gehad op alle onderdelen van het dagelijks leven. Werk, inkomen, sport, school, voorzieningen en ondersteuning zijn hier voorbeelden van. De gemeente heeft van het rijk compensatie ontvangen om de negatieve effecten op de samenleving te beperken. Deze gelden waren voor een deel geoormerkt, zoals bijvoorbeeld voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Een groot deel was echter ook vrij besteedbaar, dat wil zeggen dat de gemeente zelf mocht kiezen waar ze dit geld voor in wilden zetten. Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen beperkt gebleven en zijn de werkloosheidscijfers laag. Het generieke steunpakket heeft in deze periode de klap voor bedrijven, ondernemers en werkenden voor een groot deel opgevangen. De economie staat er ondanks de crisis goed voor en ook de prognoses zijn goed; het Centraal Planbureau (CPB) voorziet in zijn meest recente raming een economische groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022.

Daarbij nadert het vaccinatiebeleid het moment waarop iedereen die wil worden gevaccineerd, ook daadwerkelijk volledig (inclusief boostervaccinatie) zal zijn gevaccineerd. Door het vaccinatiebeleid konden de contactbeperkende maatregelen steeds verder worden opgeheven en werd de economie vanaf medio 2021 (grotendeels) heropend. Hiermee waren we aanvankelijk in een nieuwe fase gekomen. Echter door oplopende besmettingen heeft het kabinet in december 2021 strengere maatregelen moeten nemen om de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen. Begin 2022 is de beperkte lockdown weer voor een belangrijk deel opgeheven.

Op het terrein van de vrije tijd zijn tal van maatregelen van kracht geworden die gevolgen hebben voor de inwoners. Veel burgers nemen deel aan dit maatschappelijke leven en worden dus in de door hen gewenste deelname beperkt. Dit zet de mogelijkheden tot ontspanning, ontplooiing, ontmoeting, ondersteuning en onderscheiding onder druk. De oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en thuis te werken kan betekenen dat de vrije tijd minder ‘vrij’ voelt en dat alleenstaanden, mensen met een kwetsbare gezondheid en ouderen meer eenzaamheid ervaren. De sluiting van voorzieningen en het verbod op evenementen betekent een grote inperking van de vrijheid om de uithuizige vrije tijd naar eigen voorkeur te besteden, inclusief sport- en de kunstbeoefening. 

In deze paragraaf hebben we getracht een zo volledig mogelijke weergave van de financiële gevolgen gemaakt te hebben. Gelukkig worden we , zoals hiervoor aangegeven, als gemeente voor een belangrijk deel gecompenseerd door het rijk voor de nadelige effecten die we ondervinden van de pandemie.

Uitkeringen van het rijk

Steunpakket corona (algemene uitkering)
Het rijk heeft toegezegd de gemeenten financieel te compenseren. De vergoeding wordt uitgekeerd via de algemene uitkering gemeentefonds en is dus op bepaalde verdeelsleutels gebaseerd en niet op daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat individuele gemeenten geen garantie hebben dat de gemaakte kosten volledig worden gecompenseerd. We hebben in vier tranches via de algemene uitkering compensatie ontvangen voor extra kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen. Via de algemene steunpakketten heeft de gemeente Bladel totaal € 957.000,- (waarvan € 77.000,- betrekking heeft op 2022) ontvangen. Voor een specificatie hiervan verwijzen wij naar onderstaande tabel.
Hoewel de rijksbijdrage via de algemene uitkering is toegekend en dus niet geoormerkt is, zijn er wel doelen aan gekoppeld. Voor een aantal doelen hebben wij in 2021 geen/nauwelijks kosten gemaakt, maar verwachten wij die pas in 2022 te maken. Van een deel van de ontvangen bedragen wordt bij de resultaatbestemming (budgetoverheveling) voorgesteld dit te reserveren voor bestedingen in 2022. Dit betreft compensatiebedragen waarop derden (verenigingen en maatschappelijke instellingen) een beroep kunnen doen. De niet bestede steunpakketten over 2020 hebben we vrij laten vallen ten gunste van het rekeningresultaat.

Steunpakketten corona (specifieke uitkeringen):

- Regeling specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving 
We hebben een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 72.000,- ter bestrijding van de kosten die we maken voor extra ondersteuning , handhaving en toezicht in het kader van de corona. We kunnen hiermee de kosten bestrijden die gemaakt worden voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden en om de handhavers (met name BOA’s) te ontlasten met hun drukke takenpakket. De uitkering wordt alleen verstrekt ter bekostiging van de over de periode van 15 december 2020 tot en met 30 september 2021 gemaakte kosten. Pro saldo moeten we € 21.000,- terugbetalen aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

- Bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen
Het rijk heeft incidentele middelen voor ondersteuning bij de naleving van controles op coronatoegangsbewijzen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRZOB) beschikbaar gesteld. In het bestuur van VRZOB is besloten dat de voorkeur uitgaat om aanwending van deze bijdrage bij gemeenten te beleggen en de regionale bijdrage naar rato van inwoneraantallen te verdelen. Onze gemeente heeft hiervoor ca € 53.000,- ontvangen. De door de gemeente gemaakte kosten in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking. Wij hebben in deze periode geen kosten behoeven te maken, zodat de niet bestede middelen terugbetaald moeten worden aan VRZOB.

- Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen
Wij hebben van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland specifieke uitkeringen ontvangen van € 1.069.000,- voor de ventilatie van scholen. Deze uitkering is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. Aan Onderwijsstichting KempenKind is een voorschot uitgekeerd van € 69.000,-.  Omdat de beoogde aanpassingen voor het Pius-X-college nog niet plaats hebben gevonden hebben we  de ontvangen bedragen overgebracht naar de balans (vooruit ontvangen specifieke uitkeringen).

- Regeling specifieke uitkering inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen
Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap blijft samen met scholen en universiteiten alles op alles zetten om kinderen en jongeren alle kansen te bieden op een goede toekomst, ondanks corona.  Met het Nationaal Programma Onderwijs, dat samen met het onderwijsveld is opgezet, wil het kabinet de ontstane leervertraging door corona inlopen op bijv. cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. Omdat we, gelet op het tijdstip van ontvangst van deze uitkering, nog geen beleid hebben kunnen (laten) vaststellen, hebben we de ontvangen bedragen ad € 99.000,- overgebracht naar de balans (vooruit ontvangen specifieke uitkeringen).

- Regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodatie Covid-19
Net als vele andere sectoren wordt de sport hard geraakt door de gevolgen van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Competities zijn vroegtijdig beëindigd, kantines zijn gesloten en sporters boven de 18 jaar konden niet trainen op de club. We zijn gecompenseerd voor de kwijtschelding van huurkosten van de gemeentelijke sportaccommodaties voor het 4e kwartaal 2020 ad € 24.000,- en voor het 1e en 2e kwartaal 2021 ad € 57.000,-.  

- Tozo-regeling
In kader van specifieke ondersteuning aan zelfstandigen ten tijde van de coronacrisis ontvangt de gemeente een specifieke doeluitkering. Dit betreft de regeling “Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)”. De Tozo is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling heeft tot doel om gedurende de periode tot 1 oktober 2021 zelfstandigen tijdelijk in hun levensonderhoud te voorzien en een lening te kunnen verstrekken voor bedrijfskapitaal om hiermee hun bedrijf tijdens de coronapandemie in stand te kunnen houden.  Vanaf 1 oktober 2021 biedt de Bbz voortaan een alternatief voor de Tozo.

Het rijk heeft de gemeente voorzien van een voorschot van € 1.185.000,-.  De gemeente ontvangt per besluit op een aanvraag levensonderhoud een vergoeding voor uitvoeringskosten van € 450,- en per besluit op een aanvraag kapitaal € 800,-. Dit bedrag geldt zowel voor toe- als afwijzingen. Volgens de regeling worden alle uitkeringen gecompenseerd door het rijk, verantwoording door de gemeente verloopt via de sisa-bijlage als onderdeel van de jaarstukken 2021. De uitvoeringskosten ad € 56.000,- zijn onderdeel van de specifieke uitkering. De werkelijke kosten bedragen € 555.000,-. We hebben rekening gehouden dat we pro saldo € 574.000,- terug moeten betalen aan het rijk.

De Tozo-regeling wordt door KempenPlus namens de gemeente uitgevoerd. In 2021 werden navolgende besluiten genomen:

  levensonderhoud kapitaalverstrekking
Tozo 3 46 3
Tozo 4 50
Tozo 5   22    0
totaal  118

NOW-regeling
Een tweede bekende regeling voor ondernemers is de NOW-regeling. Dit is een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid. Deze regeling kan aangevraagd worden via het UWV en wordt verder niet behandeld in deze rapportage.

inkomsten van het rijk jaar raming 2021 werkelijk 2021
compensatie compensatie
(bedragen x € 1.000) van het rijk van het rijk
3e steunpakket corona van het rijk:
Tweede Kamerverkiezingen 2021 28 28
lokale culturele voorzieningen 2021 62 62
impuls re-integratie 2021 5 5
gemeentelijk schuldenbeleid 2021 20 20
aanvullend pakket re-integratie / bijzondere bijstand 2021 16 16
131 131
4e steunpakket corona van het rijk:
perspectief jeugd en jongeren 2020 15 15
bijzondere bijstand TONK 2021 41 41
afvalverwerking 2021 33 33
perspectief jeugd en jongeren 2021 14 14
jeugd- en jongerenwerk 2021 10 10
bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 47 46
extra begeleiden kwetsbare groepen 2021 43 43
voorschoolse voorzieningen peuters 2021 6 6
mentale ondersteuning jeugd 2021 9 9
activiteiten en ontmoetingen jeugd 2021 6 6
224 223
5e steunpakket corona van het rijk:
lokale culturele voorzieningen 2021 55 55
heroriëntatie zelfstandigen 2021 9 9
jeugd aan zet 2021 10 10
buurt- en dorpshuizen 2021 9
bijzondere bijstand TONK 2021 125 125
aanvulling (impuls) re-integratie / bijzondere bijstand 2022 16 16
gemeentelijk schuldenbeleid 2022 19 19
243 234
6e steunpakket corona van het rijk:
continuïteit van zorg: meerkosten jeugd (covid-19) 2021 23
continuïteit van zorg: meerkosten wmo (covid-19) 2021 25
lokaal cultuuraanbod (covid-19) 2021 39
inkomstenderving gemeenten 2020 (covid-19) 2021 114 114
participatie 2021 126
gemeenteraadsverkiezingen 2022 42
114 369
totaal via algemene uitkering 712 957
specifieke uitkeringen:
ondersteuning toezicht en handhaving 72 72
te restitueren bijdrage ondersteuning toezicht en handhaving -21
bijdrage ondersteuning naleving controles op coronatoegangsbewijzen 53 53
te restitueren bijdrage ondersteuning naleving controles op coronatoegangsbewijzen -53
bijdrage ventilatie in scholen 1.069 1.069
bijdrage covid gerelateerde onderwijsvertragingen 99 99
bijdrage verhuurders sportaccommodaties Q4 2020, Q1 en Q2 2021 61 81
tijdelijke Tozo-regeling voorschotten 1.185 1.185
te restitueren rijksbijdrage tijdelijke Tozo-regeling -585 -574
totaal specifieke uitkeringen 1.954 1.911
totaal inkomsten vanuit het rijk 2.666 2.868

Inkomsten van de gemeente

De gemeente haalt haar inkomsten voor een belangrijk deel uit het innen van heffingen en belastingen. Ongeveer 20% van de baten van de gemeente bestaan uit de opbrengsten uit gemeentelijke belastingen, heffingen en leges. Met betrekking tot het opleggen van deze heffingen en belastingen heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen :

  • de opbrengst toeristenbelasting 2021 is gebaseerd op 90% van de geraamde opbrengst. De bijgestelde raming is daarnaast afgestemd op een ontvangen prognose van het aantal overnachtingen voor 2021 van de grootste ondernemer in onze gemeente aangevuld met een inschatting van het aantal overnachtingen voor de overige verblijfsaccommodaties en campings op basis van het aantal overnachtingen in 2020.
  •  de definitieve aanslag toeristenbelasting 2021 wordt pas omstreeks 1 mei 2022 opgelegd;
  • tot 1 oktober 2021 kan uitstel van de betaling van de aanslagen aangevraagd worden bij de gemeente (per 1 oktober 2021 zijn alle openstaande vorderingen over 2020 van de toeristenbelasting voldaan).

In onderstaande tabel zijn alle soorten belastingen en heffingen weergegeven waarbij aangegeven is in welke mate de verordeningen mogelijkheden bieden om tegemoet te komen aan lastenverlichting bij ondernemers. Het college heeft per soort besloten hoe we hiermee omgaan. 

Belastingsoort Belastingsoort Besluit Gemeente Bladel
Afvalstoffenheffing De verordening biedt geen mogelijkheden tot aanpassing van het heffingsbedrag. Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.
Rioolheffing De verordening biedt geen mogelijkheid tot aanpassing van het belastingbedrag. Rioolheffing is een belasting en geen retributie. De mate waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten heeft geen invloed op de hoogte van de heffing binnen het tarief. Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.
Onroerende zaakbelastingen (OZB) De verordening biedt geen mogelijkheden. De OZB is een belasting en geen retributie. De mate waarin een woning gebruikt wordt, heeft geen enkele invloed op de hoogte van de OZB. Er wordt geen vermindering, ontheffing of kwijtschelding toegepast.
Toeristenbelasting Ondernemers in de recreatieve sector kunnen kiezen of de aanslag gebaseerd is op een forfaitair bepaald aantal overnachtingen of het werkelijke aantal overnachtingen. De forfaitaire tarieven zijn gebaseerd op een gemiddeld verblijf in het vakantieonderkomen. De verhuurder of exploitant brengt het forfaitaire tarief in rekening bij de huurder van de plaats en draagt het af aan de gemeente. Het werkelijke aantal overnachting moet dan geregistreerd worden en doorberekend aan de huurder. Dit komt dan in plaats van het forfaitair tarief. In voorkomende gevallen artikel 7 toepassen, het opteren voor een niet-forfaitaire maatstaf van heffing. De exploitant dient zorg te dragen voor registratie van het werkelijke aantal individuele overnachtingen.
(Evenementen)leges Leges zijn verschuldigd voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Voor reeds vergunde evenementen is o.b.v. de Verordening geen teruggave van leges mogelijk. De VNG geeft bij evenementenleges de mogelijkheid aan tot het toepassen van de zogeheten hardheidsclausule (artikel 63 AWR): Onze Minister (het college ingeval van gemeenten) is bevoegd voor bepaalde gevallen of groepen van gevallen tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard, welke zich bij de toepassing van de belastingwet mochten voordoen. Voor leges van evenementen die geen doorgang konden vinden wordt beoordeeld of coulance kan worden toegepast. We gaan hier ruimhartig mee om.

Inkomstendervingen van de gemeente

In onderstaande tabel worden de corona gerelateerde inkomstendervingen gespecificeerd. We lichten ze in het kort toe:

Sportverenigingen e.d. hebben in 2021 slechts beperkt gebruik kunnen maken van hun accommodaties. Wij hebben daarom besloten om een gedeelte van de huurvergoedingen voor 2021 kwijt te schelden c.q. niet op te leggen. Voor een gedeelte worden wij hiervoor gecompenseerd door het rijk.

Diverse horecaondernemers maken gebruik van grond die in eigendom is van de gemeente. Tot 18 april 2021 heeft de horeca te maken gehad met strikte beperkingen, waardoor ook terrassen niet toegestaan waren. Vanaf 18 april 2021 was de opening van een terras slechts beperkt toegestaan en vanaf 19 mei gold er een grotere vrijheid in de openingstijden, mits aan andere voorwaarden werd voldaan. Daarmee is slechts zeer beperkt gebruik gemaakt van de gemeentelijke grond voor terrassen in het eerste halfjaar van 2021. Wij hebben daarom besloten om voor het eerste halfjaar de helft van de normale terrasvergoeding in rekening te brengen bij de horecaondernemers. Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar beperkte kermisactiviteiten geweest waarvoor beperkt staangelden worden ontvangen.

De gemeente wordt geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristenbelasting als gevolg van de coronamaatregelen. Wij gingen aanvankelijk uit van een lagere opbrengst van 10% van de geraamde opbrengst of te wel € 117.000,-. De bijgestelde prognose in deze jaarrekening is evenwel gebaseerd op een ontvangen prognose van het aantal overnachtingen voor 2021 van de grootste ondernemer in onze gemeente aangevuld met een inschatting van het aantal overnachtingen voor de overige verblijfsaccommodaties en campings op basis van het aantal overnachtingen in 2020.  Op basis van deze prognose wordt de opbrengst met € 81.000,- extra neerwaarts aangepast. De lagere opbrengst heeft voornamelijk betrekking op het 1e kwartaal 2021. We vertrouwen erop dat het rijk ook voor 2021 de inkomstenderving nog aanvullend compenseert in 2022. Nadat wij die informatie van het rijk ontvangen zullen wij de compensatie t.z.t. opnemen in één van de P&C-documenten over 2022.

(bedragen x € 1.000) raming 2021 werkelijk 2021
correctie correctie
inkomsten inkomsten
inkomstendervingen agv corona:
kwijtschelding huren 2020 / 2021 -79 -84
vergoeding terrassen 2021 -6 -5
staangelden kermissen -12 -14
opbrengst toeristenbelasting -117 -198
totaal inkomstendervingen gemeente -214 -301
- = nadeel en + = voordeel

Uitgaven van de gemeente

In onderstaande tabel worden de corona gerelateerde uitgaven gespecificeerd. We lichten ze in het kort toe:

Specifieke uitkeringen:
De rijksbijdrage voor toezicht en handhaving hebben we voor een deel ingezet voor de inhuur van extra toezichthouders om met name handhavers (met name BOA’s) te ontlasten met hun drukke takenpakket. Ten laste van de rijksmiddelen voor het oplossen van ventilatieproblemen van scholen hebben we in 2021 een voorschot verstrekt van € 69.000,- en € 1.000.000,- overgebracht naar de balans (vooruit ontvangen specifieke uitkeringen). De bijdrage voor ondersteuning bij de naleving van controles op coronatoegangsbewijzen hebben we niet behoeven in te zetten. De door de gemeente gemaakte kosten in de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.  We moeten deze volledig terugbetalen aan de VRZOB. De niet bestede middelen  voor de covid gerelateerde onderwijsvertragingen hebben we overgebracht naar de balans (vooruit ontvangen specifieke uitkeringen). Voor de Tozo-toelichting wordt verwezen naar "uitkeringen van het rijk".

Overige uitgaven:
- verkiezingen
We hebben via de algemene uitkering extra middelen ontvangen ter compensatie van de extra kosten (inrichting stemlokalen, alternatieve locaties e.d.) voor de Tweede Kamerverkiezing in 2021. Omdat we voldoende middelen voor deze verkiezing in onze begroting geraamd hebben kon het geraamd extra budget vrij vallen. 

- gemeentelijk schuldenbeleid / bijzondere bijstand / heroriëntatie zelfstandigen
Een toename van de armoede- en schuldenproblematiek wordt als gevolg van corona verwacht. De extra middelen die we ontvangen stelt de gemeente in staat om de inwoners waar nodig van dichtbij te blijven ondersteunen. De door KempenPlus en Maatschappelijke Dienstverlening hiervoor gedane uitgaven over 2021 hebben wij ten laste van de ontvangen steunpakketten kunnen opvangen.

- re-integratie van bijstandsgerechtigden, reguliere dienstverlening / intensivering
We ontvangen deze extra middelen zodat we de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen we in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie die de gemeente in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren. Persoonlijk contact is belangrijk om hen vanuit een uitkeringssituatie naar werk te begeleiden. De door KempenPlus hiervoor gedane uitgaven over 2021 hebben wij ten laste van de ontvangen steunpakketten opgevangen.

- TONK 
De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoel voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende solaas bieden (vorm van bijzondere bijstand). Dat geldt bijvoorbeeld voor werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of voor zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen maar geen aanspraak op de Tozo kunnen maken. 

Omdat in de praktijk is gebleken dat het aantal aanvragen en toekenningen voor de TONK tegen eerdere verwachting in achterblijven zijn de beleidsregels voor de TONK aangepast. De grootste veranderingen zitten met name in het vergroten van de doelgroep, het verhogen van de bedragen en het verlengen van de regeling. De doelgroep wordt vergroot door het (kunnen) ontvangen van huur- of woonkostentoeslag niet langer als afwijzingsgrond op de nemen. Door het vergroten van de doelgroep en het opnieuw beoordelen van alle reeds ontvangen aanvragen, verwachtten we dat dit zou leiden tot meer toekenningen. Tevens worden de bedragen die onder de vorige TONK zijn toegekend met terugwerkende kracht verhoogd. We doen dit om met de beschikbaar gestelde middelen alsnog zoveel mogelijk getroffen inwoners financieel te ondersteunen. Daarnaast wordt de periode waarvoor de TONK kan worden aangevraagd verlengd tot 1 oktober 2021. Voor cliënten die eerder al een bedrag toegekend hebben gekregen betekent dit dat er, indien voldaan aan de voorwaarden, een aanvullende tegemoetkoming wordt uitgekeerd.

Echter, in de praktijk is gebleken dat het aantal aanvragen en toekenningen voor de TONK tegen eerdere verwachting in achterblijven, waardoor de beschikbare gelden ten behoeve van de TONK niet volledig worden gebruikt.  De werkelijk TONK uitgaven waren € 39.000,-.

- Mutaties voorschoolse voorziening peuters 
Gemeenten ontvangen van het rijk middelen om een bepaalde groep ouders die kosten hebben gemaakt voor kinderopvang tijdens de sluiting van de opvang van 16 december tot 8 februari te vergoeden. Het betreft ouders die in deze periode een eigen bijdrage hebben betaald voor de gemeentelijke regelingen rondom kinderopvang. De ophoging voor de financiële compensatie hiervan bedraagt voor Bladel € 6.000,-.

- Extra begeleiding kwetsbare groepen / Bestrijden eenzaamheid ouderen 
De coronacrisis maakt dat de levens van iedereen met begeleiding er heel anders uitziet: dagbesteding gaat soms niet door (horeca is bijvoorbeeld gesloten), er komen minder mensen langs, niet iedereen begrijpt de maatregelen even goed. Ook is er meer begeleiding en ondersteuning nodig voor mensen met andere beperkingen. Bijvoorbeeld kwetsbare mensen met een medische aandoening die zeer bang zijn besmet te raken gezien de risico’s dat deze besmetting fataal kan zijn of zeer ernstige consequenties kan hebben. Dit maakt dat extra ondersteuning nodig is zodat lokaal kan worden geïnvesteerd. Voor Bladel wordt in 2021 een bedrag van € 43.000,- aan de algemene uitkering toegevoegd voor de extra begeleiding van kwetsbare groepen. De niet bestede middelen blijven via het voorstel voor budgetoverheveling beschikbaar voor de bestrijding van de kosten in 2022.

Eenzaamheid is door corona toegenomen. Op lokaal niveau zetten gemeenten met lokale partners al in op het bestrijden van eenzaamheid, maar nog niet iedereen wordt persoonlijk bereikt. Het kabinet stelt middelen ter beschikking zodat – via gemeenten en lokale partners – kan worden ingezet op onder meer extra contact met ouderen, extra helpende handen (zoals boodschappen doen), inzet op verbinding tussen mensen en extra inzet op zingeving. Voor het bestrijden van de eenzaamheid onder ouderen wordt voor Bladel € 47.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering in 2021. De niet bestede middelen blijven via het voorstel voor budgetoverheveling beschikbaar voor de bestrijding van de kosten in 2022.

- Lokale culturele voorzieningen
Culturele instellingen die door de gemeente worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen, omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra middelen wordt de gemeente in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. Deze middelen hebben we voor een deel ingezet in 2021, daar waar de culturele infrastructuur van de gemeente de steun het hardst nodig heeft. De niet bestede middelen blijven via het voorstel voor budgetoverheveling  en resultaatbestemming beschikbaar voor de bestrijding van de kosten in 2022.

- Buurt- en dorpshuizen
Het kabinet stelt € 9.000,- voor 2021 beschikbaar om de gemeente te compenseren voor de extra uitgaven voor cultuur en de dorps- en buurthuizen als gevolg van de coronamaatregelen.

- Mentale ondersteuning jeugd / Activiteiten en ontmoetingen jeugd 
Jongeren hebben behoefte aan laagdrempelige ondersteuning voor mentaal welzijn. Daarom zet het kabinet samen met gemeenten in op het organiseren van activiteiten om mentale weerbaarheid van jongeren te versterken, door inzet op meer mogelijkheden tot ontmoeting in (tijdelijk onbenutte) ruimten zoals bibliotheken, buurthuizen, wijkcentra, sporthallen en evenementenhallen beter en veilig te benutten voor sociale en ondersteuningsactiviteiten. De niet bestede middelen voor 2021 blijven via het voorstel voor budgetoverheveling beschikbaar voor de bestrijding van de kosten in 2022.

Voor jongeren is het essentieel om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten. Met een Jeugdpakket wil het kabinet een impuls aan gemeenten geven om samen met jongeren, lokale organisaties en de evenementensector volledig coronaproof kleinschalige activiteiten te programmeren op het gebied van cultuur, sport en andere zinvolle vrijetijdsbesteding.  De niet bestede middelen voor 2021 blijven via het voorstel voor budgetoverheveling beschikbaar voor de bestrijding van de kosten in 2022.

-Meerkosten zorg Jeugd en Wmo
Via de decembercirculaire hebben we € 48.000,- compensatie ontvangen voor de dekking van de meerkosten van Jeugd en Wmo. Deze kosten zijn verdisconteerd in de eindafrekening van Maatschappelijke Dienstverlening.

- Afvalverwerking 
Door de coronacrisis hebben we zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Voor de financiële compensatie van de hogere kosten en gemiste inkomsten van afvalverwerking is voor Bladel € 33.000,- toegevoegd aan de algemene uitkering.  Deze uitkering verrekenen we met de voorziening afvalverwijdering.

Overige uitgaven:
Vanwege de genomen coronamaatregelen hebben we minder kosten behoeven te maken voor kantinebenodigdheden (dit wordt veroorzaakt door het veelvuldig thuiswerken van onze eigen medewerk(st)ers), ambtenarensportdag en teambuilding. Daarnaast is de reguliere bijdrage aan de GGD € 3.000,- lager uitgevallen vanwege minder controle van de diverse kinderopvang organisaties en werden projectkosten voor lokaal gezondheidsbeleid en het beheer van evenemententerreinen niet volledig benut.  Op grond van het vastgestelde CAO akkoord hebben de medewerker(st)ers een corona- onkostenvergoeding voor thuiswerk van € 300,- per persoon ontvangen. In totaliteit bedraagt deze vergoeding € 33.000,-.

Voorts zijn er een beperkt aantal kosten welke binnen bestaande budgetten opgevangen konden worden.

Zoals hiervoor aangegeven hebben we de middelen die we van het rijk ontvangen hebben in de begroting vooralsnog afgezonderd. Omdat bij het opstellen van de jaarstukken nog niet bekend is of instellingen eventuele financiële nadelen ondervonden hebben van de genomen coronamaatregelen stellen wij voor om de middelen tot een bedrag van € 266.000,- over te hevelen naar 2022 en € 39.000,- via resultaatbestemming. De eventuele corona gerelateerde financiële gevolgen kunnen hiermee in 2022 opgevangen worden. Een deel van de overgehevelde budgetten van 2020 hebben we aangewend voor de dekking van corona gerelateerde uitgaven/inkomsten van diverse maatschappelijke instellingen en (sport)verenigingen over 2020. Omdat er door (sport)verenigingen en maatschappelijke instellingen hierop niet volledig beroep op gedaan werd kan een deel van de overgehevelde budgetten 2020 vrij vallen.

(bedragen x € 1.000) raming 2021 werkelijk 2021 voorstel voorstel
correctie correctie budgetover- resultaat
uitgaven uitgaven uitgaven heveling bestemming
extra kosten verkiezingen vrijval 28 28
ondersteuning toezicht en handhaving -72 -49
ondersteuning naleving controles coronatoegangsbewijzen -53
toezicht veiligheid en lokale orde (budgetoverheveling 2020) -51 -28 -23
covid gerelateerde onderwijsvertragingen overboeking naar vooruitontvangen bedragen -99 -99
bijdrage ventilatie in scholen -69 -69
bijdrage ventilatie in scholen: overboeking naar vooruitontvangen specifieke bedragen -1.000 -1.000
uitvoering Tozo-regeling obv prognose KempenPlus -600 -555
voorschoolse voorziening peuters (budgetoverheveling 2020) -9 -9
voorschoolse voorziening peuters -5 -5
vrijwilligersorganisatie jeugd (budgetoverheveling 2020) -8 -10
beheer evenemententerreinen 2 2
heroriëntatie zelfstandigen -9
impuls re-integratie / aanvullend pakket re-integratie (budgetoverhevelingen 2020) -17 -17
impuls re-integratie / aanvullend pakket re-integratie -74 -26 -35
bijzondere bijstand (TONK) -166 -166
kinderopvang noodopvang ouders met cruciaal beroep (budgetoverheveling 2020) -31 -1
bijdrage GGD inzake toezicht kinderopvang 10 3
lokale culturele voorzieningen (budgetoverhevelingen 2020) -114 -35
lokale culturele voorzieningen -118 -39 -79 -39
quarantainekosten (budgetoverhevelingen 2020) -3 -3
begeleiding kwetsbare groepen / bestrijding eenzaamheid ouderen -90 -3 -87
buurt- en dorphuizen (budgetoverheveling 2020) -13 -8
buurt- en dorphuizen -9 -2 -8
mentale ondersteuning / activiteiten en perspectief jeugd -55 -9 -29
projectkosten lokaal gezondheidsbeleid 3 3
jeugd aan zet -10 -10
afvalverwijdering -33 -33
kantinebenodigdheden / ambtenarensportdag / teambuilding 14 14
corona onkostenvergoeding voor werknemers obv CAO-akkoord -33
totaal uitgaven a.g.v. corona -2.651 -2.154 -266 -39

Recapitulatie exploitatie Covid-19

In onderstaand tabel ziet u in een samengevat overzicht wat de financiële gevolgen momenteel van de coronamaatregelen voor onze gemeente zijn. We hadden een geraamd nadelig "corona resultaat" van  € 199.000,-. Dit tekort zouden we vooralsnog dekken ten laste van de algemene reserve. Het werkelijk "corona resultaat" bedraagt € 413.000,- voordelig. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de nog niet bestede middelen die we van het rijk in 2020 en 2021 ontvangen hebben voor het opvangen van de genomen coronamaatregelen.  De nog niet bestede middelen 2021 hevelen we tot een bedrag van pro saldo € 305.000,- via resultaatbestemming over naar 2022.

(bedragen x € 1.000) samenvatting samenvatting waarvan voor- waarvan voor-
raming corona werkelijk corona stel budget- stel resultaat-
maatregelen maatregelen overheveling bestemming
totaal inkomsten / compensatie vanuit het rijk 2.666 2.868
totaal inkomstendervingen exploitatie agv corona -214 -301
totaal extra uitgaven agv corona -2.651 -2.154 -266 -39
geraamd / werkelijk "corona resultaat" -199 413 -266 -39
bijdrage algemene reserve 199
exploitatieresultaat -413
- = nadeel en + = voordeel

Risico's

Ingeschat wordt dat de gemeente onderstaande risico's loopt als gevolg van Covid-19. Gelet op het beschikbare weerstandsvermogen, is de gemeente Bladel in staat om deze risico’s op te vangen.

Risico omschrijving waarschijnlijkheid
Toeristenbelasting Ondanks dat toerisme weer mogelijk is, is het niet duidelijk in welke mate de toeristische sector zich zal herstellen en daarmee de begrote opbrengsten toeristenbelasting gerealiseerd zullen worden. We hebben de voorlopige aanslagen 2021 vooralsnog vastgesteld op ca 90% van de definitieve aanslagen 2019. redelijk
Leges bouwen Achterblijven van opbrengst bouwvergunningen. niet, gelet op de omvang van de gerealiseerde opbrengsten
Invordering debiteuren De impact van de coronacrisis op de economie kan tot gevolg hebben dat debiteuren niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. redelijk
Grondexploitatie Vertraging en/of afzien van grondverkopen bedrijventerreinen, vragen van ondernemers voor een langere optieovereenkomst. niet groot, gelet op de aangetrokken economie
Grondexploitatie Door de crisis is het mogelijk dat burgers geen grond aankopen. niet groot, er is veel vraag naar bouwgrond
Investeringen Enkele investeringen lopen vertraging op omdat derden op dit moment niet in staat zijn om hun werkzaamheden op de juiste manier uit te voeren. redelijk
Opleving Covid-19 Het Covid-19 beleeft na een derde ook nog een vierde golf en opnieuw moesten maatregelen getroffen te worden redelijk