Begrotingsrechtmatigheid

-

Terug naar navigatie - -

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:
“Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.”

De gemeente is een inkomens bestedende huishouding. Omdat het gaat om de besteding van publiek geld is het van vitaal belang dat de baten, lasten en vermogensmutaties rechtmatig tot stand komen.

Begrotingsoverschrijdingen zijn strikt formeel onrechtmatig. Er zijn een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. De accountant kan de onrechtmatigheden, zoals genoemd in kolom b. betrekken bij zijn oordeel. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

cat.nr begrotingsoverschrijding door:

onrechtmatig

(telt niet mee voor oordeel)

onrechtmatig

(telt wel mee voor oordeel)

1 Budgetoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten of kostendekkende omzet. onrechtmatig  
2 Budgetoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. onrechtmatig  
3 Budgetoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn.   onrechtmatig
4 Budgetoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.   onrechtmatig

5

Budgetoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend.   onrechtmatig
6 Budgetoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd, omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt.
- 6a. geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar
- 6b. geconstateerd na verantwoordingsjaar

 

onrechtmatig

onrechtmatig

7 Budgetoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere kapitaallasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
- 7a. jaar van investeren
- 7b. kapitaallasten in latere jaren

 

onrechtmatig

onrechtmatig

De begroting 2021 is op het niveau van de hoofdtaakvelden door de raad vastgesteld, zodat voor budgetoverschrijdingen op het niveau van het hoofdtaakveld goedkeuring moet worden gevraagd. Om te voldoen aan het begrotingsrechtmatigheidscriterium worden de volgende budgetoverschrijdingen van de lasten ten opzichte van de begroting gemeld (inclusief reserves).

In onderstaand tabel is per hoofdtaakveld de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per “soort” begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per “soort” begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.
Aangezien een lastenoverschrijding op hoofdtaakveldniveau een saldo is van meerdere hoofdtaakveldonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het hoofdtaakveld. Op bepaalde hoofdtaakveldonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

omschrijving beleidsvelden begroting 2021 na wijz. rekening 2021 begrotingsafwijking lasten
overschrijding
(bedragen x € 1.000,-) totaal lasten totaal baten saldo totaal lasten totaal baten saldo totaal lasten totaal baten saldo > € 10.000,-
bestuur en ondersteuning -1.930 707 -1.223 -1.638 541 -1.097 292 -166 126
overhead en ondersteuning organisatie -5.519 235 -5.284 -5.239 253 -4.986 280 18 298
algemene dekkingsmiddelen -669 39.536 38.867 -547 39.745 39.198 122 209 331
veiligheid -1.894 213 -1.681 -1.865 201 -1.664 29 -12 17
verkeer en vervoer -2.597 232 -2.365 -2.560 305 -2.255 37 73 110
economie -705 1.281 576 -619 1.202 583 86 -79 7
onderwijs -4.774 2.266 -2.508 -4.502 2.132 -2.370 272 -134 138
sport, cultuur en recreatie -4.972 1.225 -3.747 -4.491 941 -3.550 481 -284 197
sociaal domein -23.750 4.071 -19.679 -23.021 4.035 -18.986 729 -36 693
volksgezondheid en milieu -6.247 4.724 -1.523 -6.136 4.828 -1.308 111 104 215
VHROSV -3.964 3.695 -269 -3.190 2.345 -845 774 -1.350 -576
Totaal (exclusief reserves) -57.021 58.185 1.164 1.556 -53.808 56.528 2.720 1.556 3.213 -1.657 1.556
toevoeging reserves -1.598 -1.598 -1.300 -1.300 298 298
onttrekking reserves 3.323 3.323 3.048 3.048 -275 -275
Totaal (inclusief reserves) -58.619 61.508 2.889 -55.108 59.576 4.468 3.511 -1.932 1.579

Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie

Tijdens het samenstellen van de jaarrekening is geconstateerd dat er afwijkingen zijn opgetreden ten opzichte van de begroting na wijziging. De afwijkingen passen binnen de kaders van de gemeentelijke interpretatie van het begrotingscriterium. Volgens de regels kunnen ze dus als 'onrechtmatig' worden aangemerkt maar wegen ze niet mee in het accountantsoordeel over de rechtmatigheid.

In de “Financiële verordening gemeente Bladel 2021” is in artikel 6 lid 4 opgenomen dat afwijkingen op de (oorspronkelijke) ramingen van de baten en lasten groter dan € 10.000,- toegelicht moeten worden. Bij kredieten worden de overschrijdingen boven de € 50.000,- toegelicht. In de “Financiële verordening gemeente Bladel 2021” is daarnaast geregeld dat de werkelijke exploitatiesaldo’s van riolering, afvalverwijdering, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit buitengebied en de vervangingen van sportmaterieel gemuteerd worden met de bijbehorende reserve (of voorziening).

Het betreft een analyse op hoofdlijnen. Dit betekent dat een aantal afwijkingen "verdicht" weergegeven worden. De analyse van de begrotingsoverschrijdingen hebben we op gespitst in:
- begrotingsoverschrijdingen voor wat betreft lasten per hoofdtaakveld en
- begrotingsoverschrijdingen voor wat betreft investeringsuitgaven (kredieten).

Afwijkingen c.q. overschrijdingen exploitatie-uitgaven

Er zijn geen begrotingsonrechtmatigheden vastgesteld.

In onderstaand overzicht is aangegeven om welke afwijkingen dit op het niveau van de hoofdtaakvelden gaat en hoe deze passen binnen de genoemde gemeentelijke invulling van het begrotingscriterium.

omschrijving beleidsvelden lasten rechtmatig telt niet mee voor oordeel onrechtmatig en telt mee voor oordeel
overschrijding
(bedragen x € 1.000,-) > € 10.000,- cat. 1. cat. 2. cat. 6b. cat. 7b cat. 3. cat. 4. cat. 5. cat. 6a. cat. 7a.
bestuur en ondersteuning
overhead en ondersteuning organisatie
algemene dekkingsmiddelen
veiligheid
verkeer en vervoer
economie
onderwijs
sport, cultuur en recreatie
sociaal domein
volksgezondheid en milieu
VHROSV
Totaal (exclusief reserves)
reserves
Totaal (inclusief reserves)

Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen

Op basis van de verordening op het financieel beheer ex. artikel 212 van de Gemeentewet wordt gerapporteerd over kredietoverschrijdingen boven de € 10.000,-.

  Voorbereiding ontwikkeling Egyptische Poort
Als gevolg van toegekend meerwerk is het krediet overschreden met € 14.000,-. De voorbereidingskosten zullen t.z.t. betrokken worden bij het beschikbaar stellen van het daadwerkelijk krediet voor de ontwikkeling van het plan Egyptische Poort. De verwachting is dat in 2022 de vervolgstappen gezet gaan worden voor de ontwikkeling van de Egyptische Poort. 

 Startersleningen
In de raadsvergadering van 15 december 2016 is de ‘Verordening starterslening gemeente Bladel 2017’ vastgesteld. De extra leningen tot een bedrag van € 35.000,- zijn binnen het door de raad vastgestelde beleid verstrekt en zijn daarom niet strijdig met het budgetrecht. Het college heeft immers gehandeld binnen de afspraken die met de raad zijn gemaakt. Als aanvragers voldoen aan de voorwaarden dan worden aan hen startersleningen verstrekt, daardoor zijn de uitgaven hoger uitgevallen. Omdat dit een soort van open einde financiering is, is de kostenoverschrijding niet onrechtmatig.

omschrijving krediet krediet uitgaven uitgaven saldo overschrij- rechtmatig telt niet mee onrechtmatig en telt mee
t/m 2020 2021 krediet ding > voor oordeel voor oordeel
(bedragen x € 1.000,-) € 10.000 cat. 1. cat. 2. cat. 4. cat. 6b. cat. 7b cat. 3. cat. 4. cat. 5. cat. 6a. cat. 7a.
bestuur en ondersteuning
overhead en ondersteuning organisatie 919 283 182 454
algemene dekkingsmiddelen
veiligheid
verkeer en vervoer 3.974 116 2.598 1.260
economie
onderwijs 2.304 1.546 758
sport, cultuur en recreatie 1.672 196 560 916
sociaal domein 21.185 3.568 8.889 8.728
volksgezondheid en milieu 3.332 603 1.650 1.079
VHROSV 2.578 2.123 455 -49 -35 -14
Totaal 35.964 6.312 16.760 12.892 -49 -35 -14

Concluderend

Terug naar navigatie - Concluderend

Op grond van de jaarrekening bedraagt de goedkeuringstolerantie voor fouten afgerond € 551.000,- (1% van de lasten inclusief toevoegingen aan reserves) en voor onzekerheden € 1.653.000,- (3% van de lasten). Als de goedkeuringstolerantie niet wordt overschreden, kan een goedkeurende controleverklaring afgegeven worden.