Sociaal domein

Iedereen moet ongeacht zijn leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie als volwaardig lid kunnen deelnemen aan de samenleving. Beperkingen mogen geen reden zijn voor uitsluiting.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie, neemt als volwaardig lid deel aan de samenleving. Aan mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, wordt ondersteuning geboden.
Als gemeente dragen we hier onder meer aan bij door uitvoering van de participatiewet, WMO en jeugdwet. Daarbij werken we samen met onder andere vrijwilligersorganisaties, de jeugdcoach, mantelzorgondersteuner en ouderenconsulent. Tot slot hebben we een subsidiebeleid hiervoor en zijn we een dementievriendelijke gemeente.

Participatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis

Terug naar navigatie - Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis

Wat hebben we gedaan in 2021?

Mantelzorg

Terug naar navigatie - Mantelzorg

Wat hebben we gedaan in 2021?

Wmo

Inkomensregelingen

Jeugd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Vrijwilligers

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

 Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen
Bij de perspectiefnota 2020 zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld voor de verduurzaming en vervanging van technische installaties van onderstaande gemeentelijke gebouwen. 
• Verduurzaming MFA de Poel
• Vervanging installaties MFA de Poel

De voorbereidingen en de uitwerking van de nieuwe plannen (vaststellen maatregelenpakket) is in december 2021 voltooid. De formele opdrachtverstrekking aan het bouwteam staat gepland in februari 2022. Op verzoek en in overleg met het bestuur van stichting De Poel zal in juni 2022 met de uitvoering van de werkzaamheden worden gestart. De betreffende restantkredieten ad resp. € 32.000,- en € 73.000,- zullen hiervoor worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022. 

 Realisatie MFA Hapert
Voor de realisatie van de nieuwe MFA Hapert was in 2021 een totaalkrediet van € 16.768.000,- beschikbaar. Hiervan is in 2021 een bedrag van € 8.211.000,- tot besteding gekomen. De restantkredieten, in totaal circa  € 8.557.000,- zullen worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022 voor de afronding van de ver/nieuwbouw, inrichtingskosten en de inrichting van de buitenruimte. 

Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt
Voor het honorarium van de architect (en bijkomende ontwerpkosten) is in 2020 een krediet van € 600.000,- beschikbaar gesteld. Het restantkrediet 2020 ad € 538.000,- is bij de perspectiefnota 2021 verhoogd met een extra voorbereidingskrediet van € 200.000,- in verband met een verhoging van de totale bouwkosten. Het restantkrediet ultimo 2021 ad € 66.000,- zal worden overgeheveld naar het dienstjaar 2022.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 eenheid Bron
Banen 2019: 1.166,1 2020: 1.136,4 aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 jaar LISA
Jongeren met een delict voor de rechter 2019: 1,0% 2020: 1,0% % van 12 t/m 21 jarigen Kinderen in Tel
Kinderen in uitkeringsgezin 2019: 2,0% 2020: 2,0% % van kinderen tot 18 jaar Kinderen in Tel
Netto arbeidsparticipatie 2019: 71,8% 2020: 72,2% % van de werkzame beroepsvolking ten opzichte van de beroepsbevolking CBS
Werkloze jongeren 2019: 1,0% 2019: 1,0% % van 16 t/m 24 jarigen Kinderen in Tel
Personen met een bijstandsuitkering 2020: 157,0 2021: 114,5 aantal per 10.000 inwoners CBS
Lopende re-integratievoorzieningen 2019: 141,1 2020: 108,4 aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar CBS
Jongeren met jeugdhulp 2019: 9,6% 2021: 9,5% % van alle jongeren tot 18 jaar CBS
Jongeren met jeugdbescherming 2019: 0,6% 2021: 0,7% % van alle jongeren tot 18 jaar CBS
Jongeren met jeugdreclassering 2019: 0% 2021: 0,4% % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar CBS
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 2020: 700 2021: 630 aantal per 10.000 inwoners GMSD

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • KempenPlus
  • Samenwerking Kempengemeenten
  • Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
  • Metropoolregio Eindhoven

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
Lasten:
participatie:
accommodaties n -1.116 n -1.901 n -1.707 n -1.622 v 85
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning n -270 n -351 n -514 n -254 v 260
mantelzorg n -45 n -52 n -99 n -83 v 16
voorliggende voorzieningen n -473 n -484 n -640 n -538 v 102
arbeidsparticipatie n -205 n -277 n -258 n -204 v 54
overige lokale initiatieven n -101 n -147 n -161 n -110 v 51
Wmo:
zorgloket n -466 n -456 n -443 n -426 v 17
maatwerkdienstverlening 18+ n -4.389 n -4.243 n -4.774 n -4.951 n -177
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen n -12.565 n -8.474 n -9.652 n -9.484 v 168
minimabeleid n -444 n -413 n -471 n -515 n -44
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening n -4 n -10 n -10 n -3 v 7
jeugd:
preventie n -1.182 n -1.175 n -1.078 n -1.019 v 59
maatwerkdienstverlening 18- n -3.739 n -3.340 n -3.462 n -3.408 v 54
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- n -386 n -241 n -398 n -330 v 68
vrijwilligers (waardering / ondersteuning) n -83 n -66 n -83 n -74 v 9
totaal gerealiseerde lasten n -25.468 n -21.630 n -23.750 n -23.021 v 729
baten:
participatie:
accommodaties v 100 v 195 v 84 v 87 v 3
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning v 7 v 6 v 54 v 57 v 3
mantelzorg
voorliggende voorzieningen v 11 v 12 v 56 v 56
arbeidsparticipatie v 21 v 22 v 17 v 22 v 5
overige lokale initiatieven v 3 v 3 v 3 v 7 v 4
Wmo:
zorgloket
maatwerkdienstverlening 18+ v 141 v 159 v 140 v 140
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen v 7.038 v 2.164 v 3.648 v 3.547 n -101
minimabeleid v 30 v 30 v 30 v 30
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening
jeugd:
preventie v 38 v 39 v 39 v 38 n -1
maatwerkdienstverlening 18-
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- v 51 v 51
vrijwilligers (waardering / ondersteuning)
totaal gerealiseerde baten v 7.389 v 2.630 v 4.071 v 4.035 n -36
gerealiseerd resultaat n -18.079 n -19.000 n -19.679 n -18.986 v 693