Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Onderwijshuisvesting

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Onderwijs- en leerlingzaken

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

 Nieuwbouw basisschool de Vest te Hoogeloon
Voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest te Hoogeloon is per saldo een krediet van  € 2.304.000,- beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2020 en de nieuwbouw is medio 2021 opgeleverd. In het 1e kwartaal 2021 zijn de laatste voorschotten tot een bedrag van € 758.000,- gedeclareerd. Het restantkrediet kan hiermee worden afgesloten. 

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”). 

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 eenheid Bron
Absoluut verzuim 2019: 0,0 2020: 0,0 aantal per 1.000 leerlingen Ingrado
Relatief verzuim 2018: 7 2019: 6 aantal per 1.000 leerlingen Ingrado
Vroegtijdig schoolverlaters zonder start- 2019: 1,0% 2020: 1,3% % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs Ingrado

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
  • Samenwerking Kempengemeenten

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
onderwijshuisvesting n -2.541 n -2.353 n -3.132 n -3.084 v 48
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer n -513 n -312 n -814 n -661 v 153
leerplicht n -212 n -180 n -266 n -213 v 53
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -379 n -13 n -562 n -544 v 18
totaal gerealiseerde lasten n -3.645 n -2.858 n -4.774 n -4.502 v 272
baten:
onderwijshuisvesting v 10 v 9 v 1.179 v 1.181 v 2
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer v 247 v 500 v 377 n -123
leerplicht v 42 v 24 v 52 v 39 n -13
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 321 v 535 v 535
totaal gerealiseerde baten v 620 v 33 v 2.266 v 2.132 n -134
gerealiseerd resultaat n -3.025 n -2.825 n -2.508 n -2.370 v 138