Overzicht van baten en lasten en toelichting

Opbouw baten en lasten

Opbouw baten en lasten

Terug naar navigatie - Opbouw baten en lasten

Opbouw baten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de baten weergegeven. Veruit de meeste baten van de gemeente zijn verantwoord in hoofdtaakveld ‘algemene dekkingsmiddelen’ waarin o.a. de algemene uitkering, de integratie-uitkering sociaal domein en de belastingen opgenomen zijn. In hoofdtaakveld ‘Sociaal domein’ zijn o.a. de specifieke uitkeringen van het rijk opgenomen, in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” de opbrengsten van de afvalstoffen- en rioolheffing en in ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ de opbrengsten uit grondexploitaties en leges omgevingsvergunningen.

Opbouw lasten
In onderstaande grafiek wordt de opbouw van de lasten weergegeven. De meeste lasten bevinden zich in de hoofdtaakvelden ‘sociaal domein’. In hoofdtaakveld ‘sociaal domein’ zijn o.a. de uitvoering van de specifieke uitkeringen en de Jeugdhulp en Wmo en Wsw opgenomen. In ‘hoofdtaakveld ‘VHROSV’ worden de grondexploitaties en in hoofdtaakveld “Volksgezondheid en milieu” het ophalen van huishoudelijk afval en het onderhoud van de riolering.

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

Voor een nadere specificatie van het gerealiseerde, nog te bestemmen resultaat ad € 4.468.000,- wordt verwezen naar de analyse bij gerealiseerde baten en lasten per programma, dat hieronder is opgenomen. In het raadsvoorstel ter vaststelling van de jaarrekening wordt aan u een voorstel voor bestemming van dit resultaat gedaan, dat tevens is opgenomen als inleiding bij het jaarverslag.

In onderstaand overzicht van baten en lasten vindt u per hoofdtaakveld een financiële analyse van de grotere over- en onderschrijdingen.

Hoofdtaakveld saldo begroting 2021 voor wijziging begroting 2021 na wijziging jaarrekening 2021 saldo
rekening lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo rekening
2020 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
Bestuur -815 -1.658 496 -1.162 -1.930 707 -1.223 -1.638 540 -1.098 125
Overhead -4.948 -5.942 179 -5.763 -5.519 235 -5.284 -5.239 253 -4.986 298
Algemene dekkingsmiddelen:
Treasury 540 -410 852 442 -366 625 259 -333 666 333 74
OZB woningen 2.086 -163 2.553 2.390 -256 2.494 2.238 -334 2.494 2.160 -78
OZB niet woningen 1.841 -37 2.056 2.019 -14 1.977 1.963 -7 1.976 1.969 6
Algemene uitkering en overige uitk. 32.754 -5 32.031 32.026 -5 34.440 34.435 -5 34.563 34.558 123
Overige baten en lasten -39 73 0 73 0 0 0 0 46 46 46
Vennootschapsbelasting -387 -14 0 17 -29 0 -29 132 0 132 161
Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen 36.795 -556 37.492 36.967 -670 39.536 38.866 -547 39.745 39.198 332
Veilgheid -1.573 -1.719 85 -1.634 -1.894 213 -1.681 -1.865 201 -1.664 17
Verkeer en vervoer -2.442 -2.656 58 -2.598 -2.596 232 -2.364 -2.560 305 -2.255 109
Economie 281 -591 1.297 706 -705 1.281 576 -619 1.202 583 7
Onderwijs -3.026 -2.858 33 -2.825 -4.775 2.266 -2.509 -4.502 2.132 -2.370 139
Sport, cultuur en recreatie -3.573 -4.142 640 -3.502 -4.973 1.224 -3.749 -4.490 940 -3.550 199
Sociaal domein -18.078 -21.631 2.629 -19.002 -23.750 4.071 -19.679 -23.021 4.034 -18.987 692
Volksgezondheid en milieu -1.172 -5.210 4.053 -1.157 -6.248 4.725 -1.523 -6.136 4.828 -1.308 215
VHROSV -439 -6.428 5.003 -1.425 -3.963 3.695 -268 -3.190 2.345 -845 -577
Saldo van baten en lasten 1.010 -53.391 51.965 -1.395 -57.023 58.185 1.162 -53.807 56.525 2.718 1.556
Toevoeging/onttrekking aan reserves:
Bestuur 901 -4.420 6.129 1.709 -1.598 3.323 1.725 -1.300 3.048 1.748 23
Totaal mutaties reserves 901 -4.420 6.129 1.709 -1.598 3.323 1.725 -1.300 3.048 1.748 23
Gerealiseerd resultaat 1.911 -57.808 58.090 313 -58.619 61.509 2.889 -55.108 59.576 4.468 1.579

-

Terug naar navigatie - -

Bij het vaststellen van de begroting 2021 vertoonde de jaarschijf 2021 (na correctie extra verhoging OZB-tarieven) een voordelig saldo van € 279.000,-. Dit was de resultante van een structureel voordeel van € 260.000,- en een incidenteel voordeel van € 19.000,-. De doorwerking van de mutaties van de najaarsnota 2020, de perspectiefnota 2021 en de najaarsnota van 2021 op het resultaat van de begroting 2021 leidde uiteindelijk tot een geraamd positief exploitatiesaldo van € 2.889.000,-.

De rekening 2021 laat per saldo een voordelig saldo zien ter grootte van € 4.468.000,-. In het voordelig resultaat is rekening gehouden met per saldo circa € 1.749.000,- onttrekking aan de reserves.

Het aanwenden van een reserve vereist een raadsbesluit waarin de reden van aanwending wordt aangegeven, die correspondeert met het doel van de reserve. In de rekening zijn alleen toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting(swijzigingen) door de raad is goedgekeurd. Hieronder zijn de mutaties binnen de reserves nader toegelicht:

Onttrekking aan de reserves (baten): (x € 1.000,-)
- Algemeen reserve: budgetoverheveling 2020 1.076 inc.
budgetoverheveling 2020: klimaatakkoord 237 inc.
aanvulling res.generatiepact 185 inc.
duurzame energie particulieren 330 inc.
- Reserve sportmaterieel X-sport opheffing reserve 112 inc.
- Reserve sportmaterieel Eureka opheffing reserve 51 inc.
- Reserve kwaliteit buitengebied project Groene Long 150 inc.
deelname programma ErvenPlus 3.0 5 inc.
- Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven dekking kapitaallasten 783 str.
rentebijschrijvingen correctie 2020 res.kpl 78 inc.
- Reserve generatiepact bijdrage lasten generatiepact 2021 41 inc.
Totaal ontrekkingen 3.048 a.
toevoeging aan de reserves (lasten): (x € 1.000,-)
- Algemene reserve: rentebijschrijvingen correctie 2020 res.kpl 78 inc.
overschot dekking MFA Hapert 265 inc.
- Reserve grondexploitatie winstnemingen grondexploitaties 500 inc.
aanvulling res.grondexploitatie inc.
- Reserve ruimtelijke kw.buitengebied opbrengst anterieure overeenkomsten 23 inc.
- Reserve generatiepact vorming reserve 185 inc.
- Reserve geactiveerde kapitaaluitgaven project Groene Long 150 inc.
rentebijschrijvingen 98 str.
Totaal toevoegingen 1.299 b.
Per saldo mutaties t.l.v. reserves -1.749 a - b

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves

In onderstaand overzicht worden de mutaties van de reserves op basis van artikel 28 onderdeel d van het BBV gespecificeerd naar structurele toevoegingen en onttrekkingen:

raming mutaties reserves 2021 realisatie mutaties reserves 2021
baten waarvan lasten waarvan baten waarvan lasten waarvan
(onttrekking structureel (toevoeging structureel (onttrekking structureel (toevoeging structureel
reserve) reserve) reserve) reserve)
Algemene reserve 2.052 -343 1.828 -343
Reserve afschrijving geact. investeringen 861 861 -248 -98 861 861 -248 -98
Reserve generatiepact 41 -185 41 -185
Algemene reserve grondexploitatie -772 -500
Reserve verv.sportmaterieel X-sport 112 112
Reserve verv.sportmaterieel Eureka 51 51
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied 205 -50 155 -23
totaal 3.322 861 -1.598 -98 3.048 861 -1.299 -98
waarvan waarvan waarvan waarvan
incidenteel incidenteel incidenteel incidenteel
2.461 -1.500 2.187 -1.201

Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het BBV zegt hierover dat lasten en baten per hoofdtaakveld geanalyseerd moeten worden. De analyse is gebaseerd op een analyse op hoofdlijnen, waarbij iedere over- of onderschrijding groter dan € 10.000,- van een verklaring is voorzien. Hierna geven wij een overzicht van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening.

Bestuur

Terug naar navigatie - Bestuur

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
bestuur en ondersteuning n -1.496 n -1.572 n -1.794 n -1.544 250
beheer overige gebouwen en gronden n -109 n -86 n -136 n -94 42
gerealiseerde lasten n -1.605 n -1.658 n -1.930 n -1.638 v 292
baten:
bestuur en ondersteuning v 245 v 289 v 397 v 310 -87
beheer overige gebouwen en gronden v 545 v 207 v 310 v 231 -79
totaal gerealiseerde baten v 790 v 496 v 707 v 541 n -166
toevoegingen reserves n -2.342 n -4.420 n -1.598 n -1.300 v 298
onttrekkingen reserves v 3.243 v 6.129 v 3.323 v 3.048 n -275
geraamd/gerealiseerd resultaat v 86 v 547 v 502 v 651 v 149
bestemming van gerealiseerd resultaat n -1.911 n -279 n -2.889 n -4.468 n -1.579
gerealiseerd resultaat n -1.825 v 268 n -2.387 n -3.817 n -1.430

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 125.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 35 Inventarisatie en onderzoek oneigenlijk gebruik gemeentegronden loopt door naar 2021.
Bestuursorganen 104 Lagere loonkosten a.g.v. nog niet ingevulde vacatures.
Rekenkamerfunctie 105 Uitstel inwerkingtreding rekenkamerfunctie
Overige lasten bestuursorganen 17 projectkosten Ontwikkelstrategie De Kempen
41 Lagere bijdrage Metropoolregio "afrekening 2020"
28 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 330
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Bestuursorganen -35 Aanvulling voorziening voormalige wethouders op basis van actualisatie van de onderliggende
verplichtingen.
Overige lasten bestuursorganen -12 Projectkosten Ontwikkelstrategie De Kempen
Rekenkamerfunctie -75 Retour bijdrage Kempengemeenten wegens "uitstel inwerkingtreding rekenkamerfunctie"
Agrarische zaken e.d. -82 Geraamde opbrengsten grondverkopen welke pas in 2022 worden getransporteerd. De opbrengst
nemen we op in de perspectiefnota 2022.
Totaal nadeel -204
Totaal verschil 126 voordeel

Toelichting reserves:

Voordeel Nadeel
Algemene reserve: budgetoverhevelingen   225.000,-
Algemene reserve grondexploitatie: toevoeging winstuitname 272.000,-  
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied   26.000,-   50.000,-
  298.000,- 275.000,-
saldo   23.000,-

Kosten overhead

Terug naar navigatie - Kosten overhead

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
overhead n -5.209 n -5.942 n -5.519 n -5.239 v 280
totaal gerealiseerde lasten n -5.209 n -5.942 n -5.519 n -5.239 v 280
baten:
overhead v 261 v 179 v 235 v 253 v 18
totaal gerealiseerde baten v 261 v 179 v 235 v 253 v 18
gerealiseerd resultaat n -4.948 n -5.763 n -5.284 n -4.986 v 298

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 297.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Loonkosten 158 Lagere loonkosten a.g.v. nog niet ingevulde vacatures, alsmede
lagere loonmutatie o.b.v. CAO-akkoord
P&O 29 Lagere diverse P&O kosten (saldo lagere diverse P&O kosten)
12 Hogere uitkering WAZO uitkering UWV
Automatisering en Informatiebeveiliging 24 Lagere projectkosten Automatisering en Informatiebeveiliging
Afdeling Ontwikkeling 36 Lagere lasten voor inhuur personeel van derden.
Afrekening BIZOB 17 Lagere bijdrage BIZOB 2021
Werkkostenregeling 9 Eindafrekening werkkostenregeling 2021
61 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 346
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Afdeling Dienstverlening en Bedrijfvoering -36 Hogere lasten voor overige personele inhuur
Automatisering -12 Hogere last Platform Verbeterdebuurt gemeente Bladel
Totaal nadeel -48
Totaal verschil 298 voordeel

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
algemene dekkingsmiddelen n -1.185 n -558 n -669 n -547 v 122
totaal gerealiseerde lasten n -1.185 n -558 n -669 n -547 v 122
baten:
algemene dekkingsmiddelen v 37.981 v 37.489 v 39.536 v 39.745 v 209
totaal gerealiseerde baten v 37.981 v 37.489 v 39.536 v 39.745 v 209
gerealiseerd resultaat v 36.796 v 36.931 v 38.867 v 39.198 v 331

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 331.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Geldleningen 14 Renteresultaat 2021
59 Doorbelaste rentelasten a.g.v. bijstelling rente-omslagpercentage.
Vennootschapsbelasting 169 Vennootschapsbelasting 2021 en inclusief afrekening 2020
Algemene uikering 89 Hogere uitkering Algemene uitkering door definitieve aanpassing verdeelmaatstaven
46 vrijval voorziening dubieuze debiteuren
40 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 417
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Verrekening loonkosten -62 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Bezwaarschriften OZB -24 Hogere lasten t.b.v. afhandeling bezwaren door meer bezwaren OZB dan waar rekening mee
is gehouden
Totaal nadeel -86
Totaal verschil 331 voordeel

Veiligheid

Terug naar navigatie - Veiligheid

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening n -68 n -82 n -58 n -66 n -8
handhaving n -219 n -272 n -407 n -388 v 19
rampenbestrijding / crisisbeheersing n -1.399 n -1.364 n -1.429 n -1.411 v 18
totaal gerealiseerde lasten n -1.686 n -1.718 n -1.894 n -1.865 v 29
baten:
integrale veiligheid
preventie en vergunningverlening v 8 v 13 v 14 v 11 n -3
handhaving v 125 v 125
rampenbestrijding / crisisbeheersing v 104 v 72 v 74 v 65 n -9
totaal gerealiseerde baten v 112 v 85 v 213 v 201 n -12
gerealiseerd resultaat n -1.574 n -1.633 n -1.681 n -1.664 v 17

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 17.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 22 Ontvangen specifieke uitkering van het rijk voor inhuur extra toezicht inzake Corona
8 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 30
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Overige beschermende maatregelen -10 afwaardering nog te ontvangen bedragen 2020 Brand Posthof
-3 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal nadeel -13
Totaal verschil 17 voordeel

Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Verkeer en vervoer

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
infrastructuur:
invsteringen
onderhoud
beheer (schoon) n -2.157 n -2.215 n -2.008 n -2.012 n -4
parkeren n -8 n -8 n -7 n -4 v 3
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid n -308 n -275 n -390 n -355 v 35
doorstroming n -207 n -108 n -192 n -189 v 3
openbaar vervoer n -50
totaal gerealiseerde lasten n -2.680 n -2.656 n -2.597 n -2.560 v 37
baten:
infrastructuur:
invsteringen
onderhoud
beheer (schoon) v 133 v 49 v 122 v 216 v 94
parkeren v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur
veiligheid v 5 v 5 v 6 v 6
doorstroming v 95 v 100 v 79 n -21
openbaar vervoer
totaal gerealiseerde baten v 237 v 58 v 232 v 305 v 73
gerealiseerd resultaat n -2.443 n -2.598 n -2.365 n -2.255 v 110

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 110.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 42 Uitgestelde werkzaamheden weginspectie & Pilot kleinschalig vervoer
Verrekening loonkosten 85 De loonkosten van het ambtelijk apparaat betrekking hebbende op het primaire proces worden
toegerekend aan de onderscheidene taakvelden. De doorbelasting geschiedt op basis van
werkelijke tijdsbesteding.
Wegen, straten en pleinen 82 Hogere opbrengsten degeneratievergoeding en leges Kabels en Leidingen,
lagere kosten Stortrechten
27 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 236
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Wegen, straten en pleinen -36 Hogere kosten gladheidsbestreiding, Juridische kosten zaak KempenGlas
Openbare verlichting -38 Hogere elektriciteitskosten, verplaatsten lichtmasten Kranenberg
Verkeersregelingen -10 Hogere kosten modulair opzetten GVVP
Project verkeer en vervoer Kempenregio -42 Hogere kosten inhuur van derden en een lagere terugontvangst van de andere Kempengemeenten
Totaal nadeel -126
Totaal verschil 110 voordeel

Economie

Terug naar navigatie - Economie

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering n -80 n -79 n -75 n -77 n -2
regionale samenwerking n -51 n -54 n -54 n -38 v 16
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) n -28 n -44 n -26 n -27 n -1
overige infrastructuur n -1
organisatie:
werkgelegenheid n -153 n -153 n -174 n -173 v 1
overleg / beheer / samenwerking n -219 n -180 n -191 n -194 n -3
promotie n -83 n -81 n -185 n -110 v 75
totaal gerealiseerde lasten n -614 n -592 n -705 n -619 v 86
baten:
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering v 80 v 75 v 75 v 77 v 2
regionale samenwerking
infrastruictuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) v 27 v 33 v 28 v 23 n -5
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid v 1 v 3 v 2 n -1
overleg / beheer / samenwerking v 1 v 11 v 18 v 18
promotie v 785 v 1.177 v 1.158 v 1.082 n -75
totaal gerealiseerde baten v 894 v 1.296 v 1.282 v 1.202 n -79
gerealiseerd resultaat v 280 v 704 v 577 v 583 v 7

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 6.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 57 Uitvoering van het project Kempische Vrijetijdseconomie loopt door naar 2022
Bevordering toerisme 30 Lagere bijdrage routebeheer & geen uitgaven t.b.v. nieuw initiatieven
1 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 88
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Toeristenbelasting -81 Lagere opbrengsten toeristenbelasting wegens Corona
Totaal nadeel -81
Totaal verschil 7 voordeel

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
onderwijshuisvesting n -2.541 n -2.353 n -3.132 n -3.084 v 48
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer n -513 n -312 n -814 n -661 v 153
leerplicht n -212 n -180 n -266 n -213 v 53
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -379 n -13 n -562 n -544 v 18
totaal gerealiseerde lasten n -3.645 n -2.858 n -4.774 n -4.502 v 272
baten:
onderwijshuisvesting v 10 v 9 v 1.179 v 1.181 v 2
onderwijs- en leerlingenzaken:
leerlingenvervoer v 247 v 500 v 377 n -123
leerplicht v 42 v 24 v 52 v 39 n -13
participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 321 v 535 v 535
totaal gerealiseerde baten v 620 v 33 v 2.266 v 2.132 n -134
gerealiseerd resultaat n -3.025 n -2.825 n -2.508 n -2.370 v 138

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 138.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 5 Coronamaatregelen: compensatie voorschoolse opvang peuters
Loonkosten 52 Lagere doorbelastingen salariskosten diverse
Leerlingenvervoer 151 Administratieplicht leerlingenvervoer Kempengemeenten is een gebroken boekjaar maar is voor
een heel jaar begroot, hierdoor zijn kosten en baten te hoog geraamd
Bijdrage scholen 63 Lagere inkomensoverdracht scholen / BVL-subsidie / Stelpost loon- en prijsmutaties
2 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 273
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Leerlingenvervoer -122 Administratieplicht leerlingenvervoer Kempengemeenten is een gebroken boekjaar maar is voor
Project VUP -13 Afrekening projectsubsdie VUP 2021
een heel jaar begroot, hierdoor zijn kosten en baten te hoog geraamd
Totaal nadeel -135
Totaal verschil 138 voordeel

Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - Sport, cultuur en recreatie

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
sport en beweging:
accommodaties n -1.255 n -1.325 n -1.322 n -1.292 v 30
bevorderen deelname en activiteiten n -329 n -311 n -415 n -388 v 27
cultuur:
cultuur en verbinding n -197 n -184 n -194 n -190 v 4
cultuur en participatie n -311 n -325 n -491 n -431 v 60
accommodaties n -560 n -570 n -576 n -575 v 1
erfgoed en kunst n -77 n -69 n -63 n -64 n -1
natuur n -1.830 n -1.357 n -1.911 n -1.551 v 360
totaal gerealiseerde lasten n -4.559 n -4.141 n -4.972 n -4.491 v 481
baten:
sport en beweging:
accommodaties v 475 v 469 v 473 v 499 v 26
bevorderen deelname en activiteiten v 35 v 85 v 87 v 2
cultuur:
cultuur en verbinding v 10 v 11 v 11
cultuur en participatie v 7 v 21 v 136 v 146 v 10
accommodaties v 103 v 101 v 105 v 105
erfgoed en kunst v 16 v 7 v 10 v 11 v 1
natuur v 340 v 42 v 405 v 82 n -323
totaal gerealiseerde baten v 986 v 640 v 1.225 v 941 n -284
gerealiseerd resultaat n -3.573 n -3.501 n -3.747 n -3.550 v 197

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 197.000,- voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

(bedragen x € 1.000,-) voordeel toelichting
Budgetoverheveling 438 Fusie korfbalverenigingen / Herinrichting sportpark Casteren / Kroonvensche Heide /
Werkzaamheden Kranenberg / Bouwschuren / nazorg watergen geplante bomen 2021
Loonkosten 42 Lagere doorbelasting salariskosten Openbaar groen & Speelvoorzieningen
Sportvelden de Smagtenbocht 6 Uitkering SPUK sport 2020 / bijdrage verhuurders sportaccommodatie COVID-19
Combinatiefuncties/buurtsportcoaches 18 Lagere kosten combinatiefucties/buurtsportcoaches
40 Diverse verschillen exploitatielasten <10K.
Totaal voordeel 544
(bedragen x € 1.000,-) nadeel toelichting
Budgetoverheveling -267 Overheveling bijdrage Provincie Kroonvensche Heide
Binnensportaccommo- -43 Lagere huuropbrengsten in verband kwijtgescholden huur als gevolg van de genomen corona
maatregelen
-11 Hogere kosten onderhoud en projecten
Sporthal X-Sport -26 Afrekening Gas 2020
Totaal nadeel -347
Totaal verschil 197 voordeel

Sociaal domein

Terug naar navigatie - Sociaal domein

Het onder wordt het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
Lasten:
participatie:
accommodaties n -1.116 n -1.901 n -1.707 n -1.622 v 85
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning n -270 n -351 n -514 n -254 v 260
mantelzorg n -45 n -52 n -99 n -83 v 16
voorliggende voorzieningen n -473 n -484 n -640 n -538 v 102
arbeidsparticipatie n -205 n -277 n -258 n -204 v 54
overige lokale initiatieven n -101 n -147 n -161 n -110 v 51
Wmo:
zorgloket n -466 n -456 n -443 n -426 v 17
maatwerkdienstverlening 18+ n -4.389 n -4.243 n -4.774 n -4.951 n -177
complexe cacuïstiek
inkomensregelingen:
inkomensvoorzieningen n -12.565 n -8.474 n -9.652 n -9.484 v 168
minimabeleid n -444 n -413 n -471 n -515 n -44
bijzondere bijstand
schuldhulpverlening n -4 n -10 n -10 n -3 v 7
jeugd:
preventie n -1.182 n -1.175 n -1.078 n -1.019 v 59
maatwerkdienstverlening 18- n -3.739 n -3.340 n -3.462 n -3.408 v 54
geëscaleerde zorg 18+
geëscaleerde zorg 18- n -386 n -241 n -398 n -330 v 68
vrijwilligers (waardering / ondersteuning) n -83 n -66 n -83 n -74 v 9
totaal gerealiseerde lasten n -25.468 n -21.630 n -23.750 n -23.021 v 729
baten:
participatie:
accommodaties v 100 v 195 v 84 v 87 v 3
algemeen toegankelijke individuele ondersteuning v 7 v 6 v 54 v 57 v 3
mantelzorg
voorliggende voorzieningen v 11 v 12 v 56 v 56
arbeidsparticipatie v 21 v 22 v 17 v 22 v 5
overige lokale initiatieven v 3 v 3 v 3 v 7 v 4
Wmo:
zorgloket
maatwerkdienstverlening 18+ v 141 v 159 v 140 v 140