Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.
Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Bebouwd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Terug naar navigatie - Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Wat hebben we gedaan in 2021?

Onbebouwd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voortgang realisatie investeringen

Terug naar navigatie - Voortgang realisatie investeringen

Hierna lichten we de voortgang van de in uitvoering zijnde investeringen nader toe:

  Startersleningen
In 2021 is voor startersleningen een krediet van € 375.000,- beschikbaar. Er zijn 17 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 410.000,-. Voor het jaar 2022 is wederom een krediet beschikbaar van € 375.000,-.  Meer informatie is te vinden in bijlage 4 'evaluatie startersleningen'.

 Anticiperende verwervingen
Voor anticiperende verwervingen is in 2021 een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar. Dit krediet is in 2021 ingezet ten behoeve van de aankoop van landbouwgrond aan de Egyptischedijk voor € 301.000,- en de aankoop van het pand Zwartakkers 16 te Bladel voor € 1.175.000,- en daarmee samenhangende advieskosten ad € 21.000,-. Het restantkrediet ad € 504.000,- kan bij de jaarrekening 2021 komen te vervallen.  Voor het jaar 2022 is voor anticiperende verwervingen wederom een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar.

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

Hieronder worden de meest actuele beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd. Voor vergelijking met andere gemeenten verwijzen wij u naar de website www.Waarstaatjegemeente.nl (via de tegel “Besluit Begroting en Verantwoording”).

Naam Indicator Jaarrekening 2020 Jaarrekening 2021 eenheid Bron
Gemiddelde WOZ waarde 2020: 311.000 2021: 332.000 euro CBS
Nieuw gebouwde woningen 2019: 15,9 2020: 8,5 aantal per 1.000 woningen BAG
Demografische druk 2020: 75,1% 2021: 75,1% percentage CBS
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2020: 492 2021: 525 euro COELO
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2020: 688 2021: 717 euro COELO

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:

  • Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  • Samenwerking Kempengemeenten
  • KempenPlus

Wat heeft het beleidsveld gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het beleidsveld gekost?

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het gekost heeft?” Voor een nadere analyse wordt verwezen naar het "Overzicht van baten en lasten en toelichting".

Bedragen Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2020 prm 2021 na wijz.2021 2021 t.o.v.
(bedragen x € 1.000,-) begroting
lasten:
bebouwd:
wonen n -2.342 n -1.198 n -1.434 n -1.148 v 286
grondexploitaties n -3.233 n -3.567 n -1.070 n -771 v 299
overig gebruik ruimte n -1.147 n -874 n -1.405 n -1.266 v 139
onbebouwd:
cultuurlandschap n -5 n -695 n -55 n -5 v 50
natuur / water n -95
totaal gerealiseerde lasten n -6.727 n -6.429 n -3.964 n -3.190 v 774
baten VHROSV
bebouwd:
wonen v 2.779 v 850 v 1.536 v 1.045 n -491
grondexploitaties v 3.317 v 3.719 v 1.839 v 1.090 n -749
overig gebruik ruimte v 150 v 169 v 270 v 186 n -84
onbebouwd:
cultuurlandschap v 43 v 215 v 50 v 24 n -26
natuur / water v 50
totaal gerealiseerde baten v 6.289 v 5.003 v 3.695 v 2.345 n -1.350
gerealiseerd resultaat n -438 n -1.426 n -269 n -845 n -576