Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Begroting 2022 Blz. 2
Beleidsvelden Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Voorwoord Blz. 6
Lastendruk Blz. 7
Slot Blz. 8
Begroting op hoofdlijnen Blz. 9
Begroting op hoofdlijnen: kosten Blz. 10
Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten Blz. 11
Wat betalen de inwoners? Blz. 12
Uitkomsten begroting 2022 Blz. 13
Voorwoord Blz. 14
Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid Blz. 15
Meerjarenprogramma 2021-2025 Blz. 16
Mutaties meerjarenprogramma 2021-2025 Blz. 17
Het meerjarenperspectief totaal Blz. 18
Bestuur en ondersteuning Blz. 19
Wat willen we bereiken? Blz. 20
Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Blz. 21
Financieel gezonde gemeente Blz. 22
Rechtmatigheidsverantwoording college Blz. 23
Strategische agenda Blz. 24
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Blz. 25
Wat weten we nog meer? Blz. 26
Meerjarenprogramma Blz. 27
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 28
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 29
Wat mag het kosten? Blz. 30
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 31
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 32
Wat willen we bereiken? Blz. 33
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier' Blz. 34
Administratieve organisatie / interne financiële beheersing Blz. 35
Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 36
Strategisch HR beleid Blz. 37
Wat weten we nog meer? Blz. 38
Meerjarenprogramma Blz. 39
Toelichting op meerjarenprogramma Blz. 40
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 41
Ontwikkelingen Blz. 42
Wat mag het kosten? Blz. 43
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 44
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 45
Wat willen we bereiken? Blz. 46
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen. Blz. 47
Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 48
Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 49
Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 50
Beleidskaders Blz. 51
Wat weten we nog meer? Blz. 52
Meerjarenprogramma Blz. 53
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 54
Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) Blz. 55
Wat mag het kosten? Blz. 56
Veiligheid Blz. 57
Preventie en vergunningverlening Blz. 58
Wat willen we bereiken? Blz. 59
We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. Blz. 60
Cybercrime en cybersecurity Blz. 61
Georganiseerde criminaliteit Blz. 62
High Impact Crimes (HIC) Blz. 63
Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik Blz. 64
Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust Blz. 65
Sociale veiligheid Blz. 66
Verbinding zorg en veiligheid Blz. 67
Brandveiligheid Blz. 68
Handhaving Blz. 69
Wat willen we bereiken? Blz. 70
Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving Blz. 71
Repressief handhaven Blz. 72
Beleidskaders Blz. 73
Wat weten we nog meer? Blz. 74
Meerjarenprogramma Blz. 75
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 76
Verbonden Partijen Blz. 77
Wat mag het kosten? Blz. 78
Verkeer en vervoer Blz. 79
Verkeer en vervoer Blz. 80
Infrastructuur Blz. 81
Wat willen we bereiken? Blz. 82
Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon. Blz. 83
Aanpassing Oude Provinciale weg Blz. 84
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel Blz. 85
Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie Blz. 86
Uitvoering herinrichting N284 Blz. 87
Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2021-2025 Blz. 88
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide Blz. 89
Vervanging openbare verlichting 2021-2025 Blz. 90
Aanpassen de Hoeve Netersel Blz. 91
Energietransitie - Elektriciteit: We brengen onze infrastructuur op orde voor de toekomstige ontwikkelingen rond de opwekking van energie. Blz. 92
Gedrag/Gebruik Infrastructuur Blz. 93
Wat willen we bereiken? Blz. 94
Energietransitie - In 2030 is een reductie van 4.132 ton CO2 emissie behaald binnen deze sector t.o.v. 2020. Blz. 95
Uitvoering geven aan de energietransitie voor verkeer en vervoer Blz. 96
Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte. Blz. 97
De herinrichting van N284 Blz. 98
Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie Blz. 99
Realiseren van schoolzones Blz. 100
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio. Blz. 101
Lanceren meerij-app Blz. 102
Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten Blz. 103
Snelfietsroute Reusel-Eersel aanleggen met de Kempen Blz. 104
Beleidskaders Blz. 105
Wat weten we nog meer? Blz. 106
Meerjarenprogramma Blz. 107
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 108
Ontwikkelingen Blz. 109
Wat mag het kosten? Blz. 110
Economie Blz. 111
Economie Blz. 112
Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie Blz. 113
Wat willen we bereiken? Blz. 114
Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Kempisch BedrijvenPark (KBP) Blz. 115
Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling KBP en overdracht van de openbare ruimte Blz. 116
Verduurzaming bedrijven Blz. 117
Energietransitie - In 2030 is een reductie van 6.900 ton CO2 gerealiseerd ten opzichte van 2020 in deze sector. Blz. 118
We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport). Blz. 119
Vestigingsklimaat en Infrastructuur Blz. 120
Bereikbaarheid en Mobiliteit Blz. 121
Talentontwikkeling Blz. 122
Triple helix samenwerking Blz. 123
Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt Blz. 124
Kwalitatief aanbod (marktconform, aantrekkelijk, veilig, duurzaam, klimaat, bereikbaar) Blz. 125
Voldoende vraaggericht aanbod door zorgvuldige Kempische afstemming Blz. 126
Behoud voorzieningenniveau Blz. 127
Creëren van een centrumgevoel Blz. 128
Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren Blz. 129
Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel Blz. 130
Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden Blz. 131
Promotie / Vrijetijdseconomie Blz. 132
Wat willen we bereiken? Blz. 133
De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Blz. 134
Regiomarketing Blz. 135
Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie Blz. 136
Wat weten we nog meer? Blz. 137
Beleidskaders Blz. 138
Wat weten we nog meer? Blz. 139
Meerjarenprogramma Blz. 140
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 141
Verbonden partijen Blz. 142
Wat mag het kosten? Blz. 143
Onderwijs Blz. 144
Onderwijs Blz. 145
Onderwijshuisvesting Blz. 146
Wat willen we bereiken? Blz. 147
Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden Blz. 148
Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan Blz. 149
Onderwijs- en leerlingzaken Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
Leerlingenvervoer Blz. 152
Leerplicht Blz. 153
Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen) Blz. 154
Laaggeletterdheid Blz. 155
Voorschoolse voorziening educatie (vve) Blz. 156
Wat weten we nog meer? Blz. 157
Beleidskaders Blz. 158
Verbonden partijen Blz. 159
Wat mag het kosten? Blz. 160
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 161
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 162
Sport en bewegen Blz. 163
Wat willen we bereiken? Blz. 164
Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Blz. 165
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon Blz. 166
Herontwikkeling sportpark Casteren Blz. 167
Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen Blz. 168
Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed) Blz. 169
Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen Blz. 170
Aanleg kunstgras voetbalveld op sportpark Hapert Blz. 171
Herontwikkeling sportpark Netersel Blz. 172
Wat weten we nog meer? Blz. 173
Beleidskaders Blz. 174
Cultuur Blz. 175
Wat willen we bereiken? Blz. 176
Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel Blz. 177
Het aangepaste erfgoedbeleid wordt opgenomen in de in ontwikkeling zijnde omgevingsvisie. Blz. 178
Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Blz. 179
Cultuur en Participatie Blz. 180
Cultuur en Verbinding Blz. 181
Herzien van en uitvoering geven aan de aansturing van de combinatiefunctionaris cultuur Blz. 182
Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota Blz. 183
Beleidskaders Blz. 184
Meerjarenprogramma Blz. 185
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 186
Verbonden partijen Blz. 187
Wat mag het kosten? Blz. 188
Sociaal Domein Blz. 189
Sociaal Domein Blz. 190
Participatie Blz. 191
Maatschappelijk effect Blz. 192
Wat willen we bereiken? Blz. 193
Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten Blz. 194
Ontwikkelen nieuwe gemeenschapshuizen voor Bladel en Hapert Blz. 195
Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk Blz. 196
Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis Blz. 197
Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel Blz. 198
Implementatie Wet Inburgering Blz. 199
Praktijkhuis Bladel Blz. 200
Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus Blz. 201
Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus Blz. 202
Voortzetten werkwijze Social Return Blz. 203
Mantelzorg Blz. 204
We continueren de pilot voor de mantelzorgondersteuner Blz. 205
Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang Blz. 206
Beleidskaders Blz. 207
Wmo Blz. 208
Doel Blz. 209
Wat willen we bereiken? Blz. 210
Complexe casuïstiek Blz. 211
Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 212
Wmo Begeleiding Blz. 213
Wmo Beschermd Wonen Blz. 214
Zorgloket Blz. 215
Sociaal Huis Blz. 216
Beleidskaders Blz. 217
Inkomensregelingen Blz. 218
Doel Blz. 219
Wat willen we bereiken? Blz. 220
Bijzondere bijstand Blz. 221
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 222
Minimabeleid Blz. 223
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 224
Schuldhulpverlening Blz. 225
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 226
Beleidskaders Blz. 227
Ontwikkelingen Blz. 228
Jeugd Blz. 229
Wat willen we bereiken? Blz. 230
Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien Blz. 231
In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken. Blz. 232
Beleidskaders Blz. 233
Wat weten we nog meer? Blz. 234
Vrijwilligers Blz. 235
Wat willen we bereiken? Blz. 236
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden Blz. 237
Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+ Blz. 238
Beleidskaders Blz. 239
Wat weten we nog meer? Blz. 240
Meerjarenprogramma Blz. 241
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 242
Verbonden partijen Blz. 243
Ontwikkelingen Blz. 244
Wat mag het kosten? Blz. 245
Volksgezondheid en Milieu Blz. 246
Volksgezondheid en Milieu Blz. 247
Volksgezondheid Blz. 248
Wat willen we bereiken? Blz. 249
Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel Blz. 250
Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB) Blz. 251
Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners Blz. 252
Beleidskaders Blz. 253
Ontwikkelingen Blz. 254
Riolering Blz. 255
Wat willen we bereiken? Blz. 256
Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan. Blz. 257
Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen Blz. 258
Beleidskaders Blz. 259
Duurzaam grondstoffengebruik/afval Blz. 260
Wat willen we bereiken? Blz. 261
Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten. Blz. 262
Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren Blz. 263
Beleidskaders Blz. 264
Wat weten we nog meer? Blz. 265
Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 266
Wat willen we bereiken? Blz. 267
Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners. Blz. 268
Beweegvriendelijke omgeving Blz. 269
De taken die naar ons toekomen met de omgevingswet op het gebied van de Wet Bodembescherming borgen in onze werkzaamheden. Blz. 270
Een uitvoeringsprogramma bomen opstellen Blz. 271
Onderzoeken hoe we als gemeente het beste om kunnen gaan met het toetsen aan de wet Natuurbescherming Blz. 272
We maken een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie Blz. 273
Beleidskaders Blz. 274
Klimaat Blz. 275
Wat willen we bereiken? Blz. 276
Energietransitie - In 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, conform de ambitie van het Nationaal Klimaatakkoord Blz. 277
Het uitvoeringsprogramma klimaat en energie Blz. 278
Subsidieregeling duurzame energie Blz. 279
Opstellen subsidieverordening 2023-2025 Blz. 280
Warmtevisie Blz. 281
We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte (TVW) Blz. 282
Beleidskaders Blz. 283
Wat weten we nog meer? Blz. 284
Wat weten we nog meer? Blz. 285
Meerjarenprogramma Blz. 286
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 287
Verbonden partijen Blz. 288
Wat mag het kosten? Blz. 289
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 290
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 291
Bebouwd Blz. 292
Wat willen we bereiken? Blz. 293
Energietransitie - We willen een emissiereductie voor de sector gebouwde omgeving behalen van 6.500 ton CO2. Blz. 294
Uitvoering geven aan de energietransitie voor de bebouwde omgeving Blz. 295
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Blz. 296
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 297
Voorbereiden invoering Omgevingswet Blz. 298
We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied Blz. 299
Woningbouwprogramma Blz. 300
Beleidskaders Blz. 301
Wat weten we nog meer? Blz. 302
Onbebouwd Blz. 303
Wat willen we bereiken? Blz. 304
Energietransitie - Landbouw en natuur: Reductie emissie broeikasgassen van 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020. Blz. 305
We werken aan de reductie van broeikasgassen. Blz. 306
We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied. Blz. 307
Aanpassen maaibeheer bermen Blz. 308
Het landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan worden meegenomen in de nieuwe omgevingsvisie Blz. 309
Realisatie Natuurnetwerk (NNB) Blz. 310
Realiseren van de Groene Long Blz. 311
Verhogen biodiversiteit Blz. 312
Verhogen waterstanden in natuurgebieden Blz. 313
Verminderen stikstofdepositie Blz. 314
Beleidskaders Blz. 315
Wat weten we nog meer? Blz. 316
Wat weten we nog meer? Blz. 317
Meerjarenprogramma Blz. 318
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 319
Verbonden partijen Blz. 320
Wat mag het kosten? Blz. 321
Paragrafen Blz. 322
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 323
Beleid voor risicomanagement Blz. 324
Risicoprofiel Blz. 325
Risico-inventarisatie Blz. 326
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 327
Weerstandsvermogen Blz. 328
Kengetallen en de signaleringswaarde Blz. 329
Financiële kengetallen Blz. 330
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 331
Lokale heffingen Blz. 332
Voorwoord Blz. 333
Algemene uitgangspunten Blz. 334
Ongebonden heffingen Blz. 335
- Onroerende zaakbelastingen Blz. 336
- Toeristenbelasting Blz. 337
Gebonden heffingen Blz. 338
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting Blz. 339
- Rioolheffing Blz. 340
- Afvalstoffenheffing Blz. 341
- Leges Blz. 342
Leges onderbouwing Blz. 343
Kruissubsidiëring Blz. 344
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 345
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2022 Blz. 346
Bedrijfsvoering Blz. 347
Voorwoord Blz. 348
Organisatiebeleid Blz. 349
Verbonden partijen Blz. 350
Financiering Blz. 351
Inleiding Blz. 352
Risicobeheer Blz. 353
Kasgeldlimiet Blz. 354
Renterisiconorm Blz. 355
Liquiditeitsrisico's Blz. 356
Risico's op verstrekte gemeentegaranties Blz. 357
Debiteurenrisico's Blz. 358
Renteresultaat Blz. 359
Overige informatie Blz. 360
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 361
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 362
Grondbeleid Blz. 363
Inleiding Blz. 364
Visie op grondbeleid Blz. 365
Gevoeligheidsanalyse Blz. 366
Risicobeheer Blz. 367
Tussentijdse winsten Blz. 368
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 369
Bouwgrond exploitaties (BIE) Blz. 370
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 371
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 372
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 373
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 374
Verbonden partijen Blz. 375
Inleiding Blz. 376
Visie op verbonden partijen Blz. 377
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 378
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Blz. 379
Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD) Blz. 380
Metropoolregio Eindhoven Blz. 381
KempenPlus Blz. 382
Kempisch bedrijvenpark Blz. 383
Samenwerking Kempengemeenten Blz. 384
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) Blz. 385
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) Blz. 386
Stichting Huis van de Brabantse Kempen Blz. 387
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 388
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 389
NV Brabant Water Blz. 390
Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A. Blz. 391
Financiële begroting Blz. 392
Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 393
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 394
Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau Blz. 395
Overzicht geraamde baten en lasten Blz. 396
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 397
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 398
Overzicht reserves Blz. 399
Overzicht reserves Blz. 400
Algemene reserve Blz. 401
Bestemmingsreserves Blz. 402
Reserve kapitaallasten investeringen Blz. 403
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 404
Reserve bovenwijkse voorzieningen Blz. 405
Reserve duurzaamheid Blz. 406
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied Blz. 407
Reserve generatiepact Blz. 408
Recapitulatie reserves Blz. 409
Overzicht voorzieningen Blz. 410
Voorzieningen Blz. 411
Voorzieningen voor risico's ter zake van verplichtingen en verliezen Blz. 412
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen die redelijkerwijs te schatten zijn Blz. 413
Voorziening nog te maken kosten Wijer-De Kuil Blz. 414
Voorziening dubieuze debiteuren (incl. KempenPlus) Blz. 415
Voorziening wethouderspensioenen Blz. 416
Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders Blz. 417
Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel Blz. 418
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Blz. 419
Verliezen voor gelijkmatige verdeling van lasten Blz. 420
Voorziening onderhoud wegen Blz. 421
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 422
Voorzieningen wegens van derden verkregen middelen Blz. 423
Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing Blz. 424
Egalisatie voorziening riolering Blz. 425
Recapitulatie voorzieningen Blz. 426
Investeringen Blz. 427
Investeringen Blz. 428
Geprognosticeerde balans Blz. 429
Geprognosticeerde meerjarenbalans Blz. 430
Emu-saldo Blz. 431
Emu-saldo Blz. 432
Stille reserves Blz. 433
Stille reserves Blz. 434
Langlopende financiële rechten en verplichtngen Blz. 435
Langlopende financiële rechten en verplichtingen Blz. 436
Bijlagen Blz. 437
Bijlagen Blz. 438
1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld Blz. 439
2. Specificatie compensatie jeugdzorg / herijking gemeentefonds Blz. 440
3. Meerjarenprogramma 2021-2025 Blz. 441
4. Prognose verloop algemene reserve Blz. 442
5. Woningbouwprogramma Blz. 443
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap