Sitemap

Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1  
Begroting 2022 Blz. 2  
Beleidsvelden Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Voorwoord Blz. 6  
Lastendruk Blz. 7  
Slot Blz. 8  
Begroting op hoofdlijnen Blz. 9  
Begroting op hoofdlijnen: kosten Blz. 10  
Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten Blz. 11  
Wat betalen de inwoners? Blz. 12  
Uitkomsten begroting 2022 Blz. 13  
Voorwoord Blz. 14  
Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid Blz. 15  
Meerjarenprogramma 2021-2025 Blz. 16  
Mutaties meerjarenprogramma 2021-2025 Blz. 17  
Het meerjarenperspectief totaal Blz. 18  
Bestuur en ondersteuning Blz. 19  
Wat willen we bereiken? Blz. 20  
Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Blz. 21  
Financieel gezonde gemeente Blz. 22  
Rechtmatigheidsverantwoording college Blz. 23  
Strategische agenda Blz. 24  
We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Blz. 25  
Wat weten we nog meer? Blz. 26  
Meerjarenprogramma Blz. 27  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 28  
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 29  
Wat mag het kosten? Blz. 30  
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 31  
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 32  
Wat willen we bereiken? Blz. 33  
De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier' Blz. 34  
Administratieve organisatie / interne financiële beheersing Blz. 35  
Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken Blz. 36  
Strategisch HR beleid Blz. 37  
Wat weten we nog meer? Blz. 38  
Meerjarenprogramma Blz. 39  
Toelichting op meerjarenprogramma Blz. 40  
Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen) Blz. 41  
Ontwikkelingen Blz. 42  
Wat mag het kosten? Blz. 43  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 44  
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 45  
Wat willen we bereiken? Blz. 46  
Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen. Blz. 47  
Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken. Blz. 48  
Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen. Blz. 49  
Een reëel en structureel sluitende begroting. Blz. 50  
Beleidskaders Blz. 51  
Wat weten we nog meer? Blz. 52  
Meerjarenprogramma Blz. 53  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 54  
Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) Blz. 55  
Wat mag het kosten? Blz. 56  
Veiligheid Blz. 57  
Preventie en vergunningverlening Blz. 58  
Wat willen we bereiken? Blz. 59  
We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. Blz. 60  
Cybercrime en cybersecurity Blz. 61  
Georganiseerde criminaliteit Blz. 62  
High Impact Crimes (HIC) Blz. 63  
Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik Blz. 64  
Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust Blz. 65  
Sociale veiligheid Blz. 66  
Verbinding zorg en veiligheid Blz. 67  
Brandveiligheid Blz. 68  
Handhaving Blz. 69  
Wat willen we bereiken? Blz. 70  
Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving Blz. 71  
Repressief handhaven Blz. 72  
Beleidskaders Blz. 73  
Wat weten we nog meer? Blz. 74  
Meerjarenprogramma Blz. 75  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 76  
Verbonden Partijen Blz. 77  
Wat mag het kosten? Blz. 78  
Verkeer en vervoer Blz. 79  
Verkeer en vervoer Blz. 80  
Infrastructuur Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon. Blz. 83  
Aanpassing Oude Provinciale weg Blz. 84  
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel Blz. 85  
Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie Blz. 86  
Uitvoering herinrichting N284 Blz. 87  
Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2021-2025 Blz. 88  
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide Blz. 89  
Vervanging openbare verlichting 2021-2025 Blz. 90  
Aanpassen de Hoeve Netersel Blz. 91  
Energietransitie - Elektriciteit: We brengen onze infrastructuur op orde voor de toekomstige ontwikkelingen rond de opwekking van energie. Blz. 92  
Gedrag/Gebruik Infrastructuur Blz. 93  
Wat willen we bereiken? Blz. 94  
Energietransitie - In 2030 is een reductie van 4.132 ton CO2 emissie behaald binnen deze sector t.o.v. 2020. Blz. 95  
Uitvoering geven aan de energietransitie voor verkeer en vervoer Blz. 96  
Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte. Blz. 97  
De herinrichting van N284 Blz. 98  
Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie Blz. 99  
Realiseren van schoolzones Blz. 100  
Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio. Blz. 101  
Lanceren meerij-app Blz. 102  
Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten Blz. 103  
Snelfietsroute Reusel-Eersel aanleggen met de Kempen Blz. 104  
Beleidskaders Blz. 105  
Wat weten we nog meer? Blz. 106  
Meerjarenprogramma Blz. 107  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 108  
Ontwikkelingen Blz. 109  
Wat mag het kosten? Blz. 110  
Economie Blz. 111  
Economie Blz. 112  
Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie Blz. 113  
Wat willen we bereiken? Blz. 114  
Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Kempisch BedrijvenPark (KBP) Blz. 115  
Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling KBP en overdracht van de openbare ruimte Blz. 116  
Verduurzaming bedrijven Blz. 117  
Energietransitie - In 2030 is een reductie van 6.900 ton CO2 gerealiseerd ten opzichte van 2020 in deze sector. Blz. 118  
We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport). Blz. 119  
Vestigingsklimaat en Infrastructuur Blz. 120  
Bereikbaarheid en Mobiliteit Blz. 121  
Talentontwikkeling Blz. 122  
Triple helix samenwerking Blz. 123  
Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt Blz. 124  
Kwalitatief aanbod (marktconform, aantrekkelijk, veilig, duurzaam, klimaat, bereikbaar) Blz. 125  
Voldoende vraaggericht aanbod door zorgvuldige Kempische afstemming Blz. 126  
Behoud voorzieningenniveau Blz. 127  
Creëren van een centrumgevoel Blz. 128  
Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren Blz. 129  
Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel Blz. 130  
Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden Blz. 131  
Promotie / Vrijetijdseconomie Blz. 132  
Wat willen we bereiken? Blz. 133  
De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland. Blz. 134  
Regiomarketing Blz. 135  
Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie Blz. 136  
Wat weten we nog meer? Blz. 137  
Beleidskaders Blz. 138  
Wat weten we nog meer? Blz. 139  
Meerjarenprogramma Blz. 140  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 141  
Verbonden partijen Blz. 142  
Wat mag het kosten? Blz. 143  
Onderwijs Blz. 144  
Onderwijs Blz. 145  
Onderwijshuisvesting Blz. 146  
Wat willen we bereiken? Blz. 147  
Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden Blz. 148  
Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan Blz. 149  
Onderwijs- en leerlingzaken Blz. 150  
Wat willen we bereiken? Blz. 151  
Leerlingenvervoer Blz. 152  
Leerplicht Blz. 153  
Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen) Blz. 154  
Laaggeletterdheid Blz. 155  
Voorschoolse voorziening educatie (vve) Blz. 156  
Wat weten we nog meer? Blz. 157  
Beleidskaders Blz. 158  
Verbonden partijen Blz. 159  
Wat mag het kosten? Blz. 160  
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 161  
Sport, Cultuur en Recreatie Blz. 162  
Sport en bewegen Blz. 163  
Wat willen we bereiken? Blz. 164  
Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Blz. 165  
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon Blz. 166  
Herontwikkeling sportpark Casteren Blz. 167  
Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen Blz. 168  
Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed) Blz. 169  
Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen Blz. 170  
Aanleg kunstgras voetbalveld op sportpark Hapert Blz. 171  
Herontwikkeling sportpark Netersel Blz. 172  
Wat weten we nog meer? Blz. 173  
Beleidskaders Blz. 174  
Cultuur Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel Blz. 177  
Het aangepaste erfgoedbeleid wordt opgenomen in de in ontwikkeling zijnde omgevingsvisie. Blz. 178  
Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Blz. 179  
Cultuur en Participatie Blz. 180  
Cultuur en Verbinding Blz. 181  
Herzien van en uitvoering geven aan de aansturing van de combinatiefunctionaris cultuur Blz. 182  
Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota Blz. 183  
Beleidskaders Blz. 184  
Meerjarenprogramma Blz. 185  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 186  
Verbonden partijen Blz. 187  
Wat mag het kosten? Blz. 188  
Sociaal Domein Blz. 189  
Sociaal Domein Blz. 190  
Participatie Blz. 191  
Maatschappelijk effect Blz. 192  
Wat willen we bereiken? Blz. 193  
Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten Blz. 194  
Ontwikkelen nieuwe gemeenschapshuizen voor Bladel en Hapert Blz. 195  
Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk Blz. 196  
Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis Blz. 197  
Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel Blz. 198  
Implementatie Wet Inburgering Blz. 199  
Praktijkhuis Bladel Blz. 200  
Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus Blz. 201  
Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus Blz. 202  
Voortzetten werkwijze Social Return Blz. 203  
Mantelzorg Blz. 204  
We continueren de pilot voor de mantelzorgondersteuner Blz. 205  
Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang Blz. 206  
Beleidskaders Blz. 207  
Wmo Blz. 208  
Doel Blz. 209  
Wat willen we bereiken? Blz. 210  
Complexe casuïstiek Blz. 211  
Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 212  
Wmo Begeleiding Blz. 213  
Wmo Beschermd Wonen Blz. 214  
Zorgloket Blz. 215  
Sociaal Huis Blz. 216  
Beleidskaders Blz. 217  
Inkomensregelingen Blz. 218  
Doel Blz. 219  
Wat willen we bereiken? Blz. 220  
Bijzondere bijstand Blz. 221  
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 222  
Minimabeleid Blz. 223  
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 224  
Schuldhulpverlening Blz. 225  
Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding Blz. 226  
Beleidskaders Blz. 227  
Ontwikkelingen Blz. 228  
Jeugd Blz. 229  
Wat willen we bereiken? Blz. 230  
Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien Blz. 231  
In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken. Blz. 232  
Beleidskaders Blz. 233  
Wat weten we nog meer? Blz. 234  
Vrijwilligers Blz. 235  
Wat willen we bereiken? Blz. 236  
Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden Blz. 237  
Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+ Blz. 238  
Beleidskaders Blz. 239  
Wat weten we nog meer? Blz. 240  
Meerjarenprogramma Blz. 241  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 242  
Verbonden partijen Blz. 243  
Ontwikkelingen Blz. 244  
Wat mag het kosten? Blz. 245  
Volksgezondheid en Milieu Blz. 246  
Volksgezondheid en Milieu Blz. 247  
Volksgezondheid Blz. 248  
Wat willen we bereiken? Blz. 249  
Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel Blz. 250  
Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB) Blz. 251  
Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners Blz. 252  
Beleidskaders Blz. 253  
Ontwikkelingen Blz. 254  
Riolering Blz. 255  
Wat willen we bereiken? Blz. 256  
Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan. Blz. 257  
Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen Blz. 258  
Beleidskaders Blz. 259  
Duurzaam grondstoffengebruik/afval Blz. 260  
Wat willen we bereiken? Blz. 261  
Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten. Blz. 262  
Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren Blz. 263  
Beleidskaders Blz. 264  
Wat weten we nog meer? Blz. 265  
Kwaliteit van de leefomgeving Blz. 266  
Wat willen we bereiken? Blz. 267  
Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners. Blz. 268  
Beweegvriendelijke omgeving Blz. 269  
De taken die naar ons toekomen met de omgevingswet op het gebied van de Wet Bodembescherming borgen in onze werkzaamheden. Blz. 270  
Een uitvoeringsprogramma bomen opstellen Blz. 271  
Onderzoeken hoe we als gemeente het beste om kunnen gaan met het toetsen aan de wet Natuurbescherming Blz. 272  
We maken een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie Blz. 273  
Beleidskaders Blz. 274  
Klimaat Blz. 275  
Wat willen we bereiken? Blz. 276  
Energietransitie - In 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, conform de ambitie van het Nationaal Klimaatakkoord Blz. 277  
Het uitvoeringsprogramma klimaat en energie Blz. 278  
Subsidieregeling duurzame energie Blz. 279  
Opstellen subsidieverordening 2023-2025 Blz. 280  
Warmtevisie Blz. 281  
We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte (TVW) Blz. 282  
Beleidskaders Blz. 283  
Wat weten we nog meer? Blz. 284  
Wat weten we nog meer? Blz. 285  
Meerjarenprogramma Blz. 286  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 287  
Verbonden partijen Blz. 288  
Wat mag het kosten? Blz. 289  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 290  
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 291  
Bebouwd Blz. 292  
Wat willen we bereiken? Blz. 293  
Energietransitie - We willen een emissiereductie voor de sector gebouwde omgeving behalen van 6.500 ton CO2. Blz. 294  
Uitvoering geven aan de energietransitie voor de bebouwde omgeving Blz. 295  
Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. Blz. 296  
Nieuwe ontwikkelingen Blz. 297  
Voorbereiden invoering Omgevingswet Blz. 298  
We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied Blz. 299  
Woningbouwprogramma Blz. 300  
Beleidskaders Blz. 301  
Wat weten we nog meer? Blz. 302  
Onbebouwd Blz. 303  
Wat willen we bereiken? Blz. 304  
Energietransitie - Landbouw en natuur: Reductie emissie broeikasgassen van 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020. Blz. 305  
We werken aan de reductie van broeikasgassen. Blz. 306  
We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied. Blz. 307  
Aanpassen maaibeheer bermen Blz. 308  
Het landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan worden meegenomen in de nieuwe omgevingsvisie Blz. 309  
Realisatie Natuurnetwerk (NNB) Blz. 310  
Realiseren van de Groene Long Blz. 311  
Verhogen biodiversiteit Blz. 312  
Verhogen waterstanden in natuurgebieden Blz. 313  
Verminderen stikstofdepositie Blz. 314  
Beleidskaders Blz. 315  
Wat weten we nog meer? Blz. 316  
Wat weten we nog meer? Blz. 317  
Meerjarenprogramma Blz. 318  
Toelichting meerjarenprogramma Blz. 319  
Verbonden partijen Blz. 320  
Wat mag het kosten? Blz. 321  
Paragrafen Blz. 322  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 323  
Beleid voor risicomanagement Blz. 324  
Risicoprofiel Blz. 325  
Risico-inventarisatie Blz. 326  
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 327  
Weerstandsvermogen Blz. 328  
Kengetallen en de signaleringswaarde Blz. 329  
Financiële kengetallen Blz. 330  
Conclusie houdbare financiële positie Blz. 331  
Lokale heffingen Blz. 332  
Voorwoord Blz. 333  
Algemene uitgangspunten Blz. 334  
Ongebonden heffingen Blz. 335  
- Onroerende zaakbelastingen Blz. 336  
- Toeristenbelasting Blz. 337  
Gebonden heffingen Blz. 338  
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting Blz. 339  
- Rioolheffing Blz. 340  
- Afvalstoffenheffing Blz. 341  
- Leges Blz. 342  
Leges onderbouwing Blz. 343  
Kruissubsidiëring Blz. 344  
Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid Blz. 345  
Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2022 Blz. 346  
Bedrijfsvoering Blz. 347  
Voorwoord Blz. 348  
Organisatiebeleid Blz. 349  
Verbonden partijen Blz. 350  
Financiering Blz. 351  
Inleiding Blz. 352  
Risicobeheer Blz. 353  
Kasgeldlimiet Blz. 354  
Renterisiconorm Blz. 355  
Liquiditeitsrisico's Blz. 356  
Risico's op verstrekte gemeentegaranties Blz. 357  
Debiteurenrisico's Blz. 358  
Renteresultaat Blz. 359  
Overige informatie Blz. 360  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 361  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 362  
Grondbeleid Blz. 363  
Inleiding Blz. 364  
Visie op grondbeleid Blz. 365  
Gevoeligheidsanalyse Blz. 366  
Risicobeheer Blz. 367  
Tussentijdse winsten Blz. 368  
BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties Blz. 369  
Bouwgrond exploitaties (BIE) Blz. 370  
Gronden (materiële vaste activa) Blz. 371  
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties Blz. 372  
Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis Blz. 373  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 374  
Verbonden partijen Blz. 375  
Inleiding Blz. 376  
Visie op verbonden partijen Blz. 377  
Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen Blz. 378  
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Blz. 379  
Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD) Blz. 380  
Metropoolregio Eindhoven Blz. 381  
KempenPlus Blz. 382  
Kempisch bedrijvenpark Blz. 383  
Samenwerking Kempengemeenten Blz. 384  
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) Blz. 385  
Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) Blz. 386  
Stichting Huis van de Brabantse Kempen Blz. 387  
Privaatrechtelijke verbondenheden Blz. 388  
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Blz. 389  
NV Brabant Water Blz. 390  
Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A. Blz. 391  
Financiële begroting Blz. 392  
Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 393  
Toelichting op overzicht baten en lasten Blz. 394  
Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau Blz. 395  
Overzicht geraamde baten en lasten Blz. 396  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 397  
Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 398  
Overzicht reserves Blz. 399  
Overzicht reserves Blz. 400  
Algemene reserve Blz. 401  
Bestemmingsreserves Blz. 402  
Reserve kapitaallasten investeringen Blz. 403  
Algemene reserve grondexploitaties Blz. 404  
Reserve bovenwijkse voorzieningen Blz. 405  
Reserve duurzaamheid Blz. 406  
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied Blz. 407  
Reserve generatiepact Blz. 408  
Recapitulatie reserves Blz. 409  
Overzicht voorzieningen Blz. 410  
Voorzieningen Blz. 411  
Voorzieningen voor risico's ter zake van verplichtingen en verliezen Blz. 412  
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen die redelijkerwijs te schatten zijn Blz. 413  
Voorziening nog te maken kosten Wijer-De Kuil Blz. 414  
Voorziening dubieuze debiteuren (incl. KempenPlus) Blz. 415  
Voorziening wethouderspensioenen Blz. 416  
Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders Blz. 417  
Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel Blz. 418  
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Blz. 419  
Verliezen voor gelijkmatige verdeling van lasten Blz. 420  
Voorziening onderhoud wegen Blz. 421  
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen Blz. 422  
Voorzieningen wegens van derden verkregen middelen Blz. 423  
Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing Blz. 424  
Egalisatie voorziening riolering Blz. 425  
Recapitulatie voorzieningen Blz. 426  
Investeringen Blz. 427  
Investeringen Blz. 428  
Geprognosticeerde balans Blz. 429  
Geprognosticeerde meerjarenbalans Blz. 430  
Emu-saldo Blz. 431  
Emu-saldo Blz. 432  
Stille reserves Blz. 433  
Stille reserves Blz. 434  
Langlopende financiële rechten en verplichtngen Blz. 435  
Langlopende financiële rechten en verplichtingen Blz. 436  
Bijlagen Blz. 437  
Bijlagen Blz. 438  
1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld Blz. 439  
2. Specificatie compensatie jeugdzorg / herijking gemeentefonds Blz. 440  
3. Meerjarenprogramma 2021-2025 Blz. 441  
4. Prognose verloop algemene reserve Blz. 442  
5. Woningbouwprogramma Blz. 443