Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2022
  1. Blz. 2 Begroting 2022
  2. Blz. 3 Beleidsvelden
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Voorwoord
     1. Blz. 6 Voorwoord
     2. Blz. 7 Lastendruk
     3. Blz. 8 Slot
   2. Blz. 9 Begroting op hoofdlijnen
    1. Blz. 10 Begroting op hoofdlijnen: kosten
    2. Blz. 11 Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten
    3. Blz. 12 Wat betalen de inwoners?
   3. Blz. 13 Uitkomsten begroting 2022
    1. Blz. 14 Voorwoord
    2. Blz. 15 Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid
    3. Blz. 16 Meerjarenprogramma 2021-2025
    4. Blz. 17 Mutaties meerjarenprogramma 2021-2025
    5. Blz. 18 Het meerjarenperspectief totaal
   4. Blz. 19 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 20 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 21 Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.
      1. Blz. 22 Financieel gezonde gemeente
      2. Blz. 23 Rechtmatigheidsverantwoording college
      3. Blz. 24 Strategische agenda
      4. Blz. 25 We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft.
    2. Blz. 26 Wat weten we nog meer?
    3. Blz. 27 Meerjarenprogramma
    4. Blz. 28 Toelichting meerjarenprogramma
    5. Blz. 29 Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)
    6. Blz. 30 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 31 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 32 Overhead en ondersteuning organisatie
    2. Blz. 33 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 34 De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier'
      1. Blz. 35 Administratieve organisatie / interne financiële beheersing
      2. Blz. 36 Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      3. Blz. 37 Strategisch HR beleid
    3. Blz. 38 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 39 Meerjarenprogramma
    5. Blz. 40 Toelichting op meerjarenprogramma
    6. Blz. 41 Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)
    7. Blz. 42 Ontwikkelingen
    8. Blz. 43 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 44 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 45 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    2. Blz. 46 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 47 Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen.
      1. Blz. 48 Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
      2. Blz. 49 Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.
      3. Blz. 50 Een reëel en structureel sluitende begroting.
    3. Blz. 51 Beleidskaders
    4. Blz. 52 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 53 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 54 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 55 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen)
    8. Blz. 56 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 57 Veiligheid
    1. Blz. 58 Preventie en vergunningverlening
     1. Blz. 59 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 60 We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.
       1. Blz. 61 Cybercrime en cybersecurity
       2. Blz. 62 Georganiseerde criminaliteit
       3. Blz. 63 High Impact Crimes (HIC)
       4. Blz. 64 Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik
       5. Blz. 65 Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust
       6. Blz. 66 Sociale veiligheid
       7. Blz. 67 Verbinding zorg en veiligheid
       8. Blz. 68 Brandveiligheid
    2. Blz. 69 Handhaving
     1. Blz. 70 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 71 Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving
       1. Blz. 72 Repressief handhaven
    3. Blz. 73 Beleidskaders
    4. Blz. 74 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 75 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 76 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 77 Verbonden Partijen
    8. Blz. 78 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 79 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 80 Verkeer en vervoer
    2. Blz. 81 Infrastructuur
     1. Blz. 82 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 83 Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.
       1. Blz. 84 Aanpassing Oude Provinciale weg
       2. Blz. 85 Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel
       3. Blz. 86 Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie
       4. Blz. 87 Uitvoering herinrichting N284
       5. Blz. 88 Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2021-2025
       6. Blz. 89 Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide
       7. Blz. 90 Vervanging openbare verlichting 2021-2025
       8. Blz. 91 Aanpassen de Hoeve Netersel
       9. Blz. 92 Energietransitie - Elektriciteit: We brengen onze infrastructuur op orde voor de toekomstige ontwikkelingen rond de opwekking van energie.
    3. Blz. 93 Gedrag/Gebruik Infrastructuur
     1. Blz. 94 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 95 Energietransitie - In 2030 is een reductie van 4.132 ton CO2 emissie behaald binnen deze sector t.o.v. 2020.
       1. Blz. 96 Uitvoering geven aan de energietransitie voor verkeer en vervoer
      2. Blz. 97 Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte.
       1. Blz. 98 De herinrichting van N284
       2. Blz. 99 Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie
       3. Blz. 100 Realiseren van schoolzones
      3. Blz. 101 Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
       1. Blz. 102 Lanceren meerij-app
       2. Blz. 103 Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten
       3. Blz. 104 Snelfietsroute Reusel-Eersel aanleggen met de Kempen
    4. Blz. 105 Beleidskaders
    5. Blz. 106 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 107 Meerjarenprogramma
    7. Blz. 108 Toelichting meerjarenprogramma
    8. Blz. 109 Ontwikkelingen
    9. Blz. 110 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 111 Economie
    1. Blz. 112 Economie
    2. Blz. 113 Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie
     1. Blz. 114 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 115 Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Kempisch BedrijvenPark (KBP)
       1. Blz. 116 Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling KBP en overdracht van de openbare ruimte
      2. Blz. 117 Verduurzaming bedrijven
       1. Blz. 118 Energietransitie - In 2030 is een reductie van 6.900 ton CO2 gerealiseerd ten opzichte van 2020 in deze sector.
      3. Blz. 119 We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).
      4. Blz. 120 Vestigingsklimaat en Infrastructuur
       1. Blz. 121 Bereikbaarheid en Mobiliteit
       2. Blz. 122 Talentontwikkeling
       3. Blz. 123 Triple helix samenwerking
      5. Blz. 124 Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt
       1. Blz. 125 Kwalitatief aanbod (marktconform, aantrekkelijk, veilig, duurzaam, klimaat, bereikbaar)
       2. Blz. 126 Voldoende vraaggericht aanbod door zorgvuldige Kempische afstemming
      6. Blz. 127 Behoud voorzieningenniveau
       1. Blz. 128 Creëren van een centrumgevoel
       2. Blz. 129 Optimale randvoorwaarden voor centrumgebieden realiseren
       3. Blz. 130 Realiseren compacte winkelgebieden Hapert en Bladel
       4. Blz. 131 Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden
    3. Blz. 132 Promotie / Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 133 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 134 De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.
       1. Blz. 135 Regiomarketing
       2. Blz. 136 Uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie
     2. Blz. 137 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 138 Beleidskaders
    5. Blz. 139 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 140 Meerjarenprogramma
    7. Blz. 141 Toelichting meerjarenprogramma
    8. Blz. 142 Verbonden partijen
    9. Blz. 143 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 144 Onderwijs
    1. Blz. 145 Onderwijs
    2. Blz. 146 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 147 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 148 Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden
       1. Blz. 149 Uitvoering geven aan het strategische huisvestingsplan
    3. Blz. 150 Onderwijs- en leerlingzaken
     1. Blz. 151 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 152 Leerlingenvervoer
      2. Blz. 153 Leerplicht
      3. Blz. 154 Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)
       1. Blz. 155 Laaggeletterdheid
       2. Blz. 156 Voorschoolse voorziening educatie (vve)
     2. Blz. 157 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 158 Beleidskaders
    5. Blz. 159 Verbonden partijen
    6. Blz. 160 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 161 Sport, Cultuur en Recreatie
    1. Blz. 162 Sport, Cultuur en Recreatie
    2. Blz. 163 Sport en bewegen
     1. Blz. 164 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 165 Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.
       1. Blz. 166 Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon
       2. Blz. 167 Herontwikkeling sportpark Casteren
       3. Blz. 168 Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen
       4. Blz. 169 Uitvoering van het sportakkoord 2020 t/m 2022 (Kempenbreed)
       5. Blz. 170 Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen
       6. Blz. 171 Aanleg kunstgras voetbalveld op sportpark Hapert
       7. Blz. 172 Herontwikkeling sportpark Netersel
     2. Blz. 173 Wat weten we nog meer?
     3. Blz. 174 Beleidskaders
    3. Blz. 175 Cultuur
     1. Blz. 176 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 177 Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel
       1. Blz. 178 Het aangepaste erfgoedbeleid wordt opgenomen in de in ontwikkeling zijnde omgevingsvisie.
      2. Blz. 179 Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.
       1. Blz. 180 Cultuur en Participatie
       2. Blz. 181 Cultuur en Verbinding
       3. Blz. 182 Herzien van en uitvoering geven aan de aansturing van de combinatiefunctionaris cultuur
       4. Blz. 183 Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota
     2. Blz. 184 Beleidskaders
    4. Blz. 185 Meerjarenprogramma
    5. Blz. 186 Toelichting meerjarenprogramma
    6. Blz. 187 Verbonden partijen
    7. Blz. 188 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 189 Sociaal Domein
    1. Blz. 190 Sociaal Domein
    2. Blz. 191 Participatie
     1. Blz. 192 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 193 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 194 Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten
       1. Blz. 195 Ontwikkelen nieuwe gemeenschapshuizen voor Bladel en Hapert
      2. Blz. 196 Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk
      3. Blz. 197 Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis
       1. Blz. 198 Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel
       2. Blz. 199 Implementatie Wet Inburgering
       3. Blz. 200 Praktijkhuis Bladel
       4. Blz. 201 Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus
       5. Blz. 202 Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus
       6. Blz. 203 Voortzetten werkwijze Social Return
      4. Blz. 204 Mantelzorg
       1. Blz. 205 We continueren de pilot voor de mantelzorgondersteuner
      5. Blz. 206 Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang
     3. Blz. 207 Beleidskaders
    3. Blz. 208 Wmo
     1. Blz. 209 Doel
     2. Blz. 210 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 211 Complexe casuïstiek
      2. Blz. 212 Maatwerkdienstverlening 18+
       1. Blz. 213 Wmo Begeleiding
       2. Blz. 214 Wmo Beschermd Wonen
      3. Blz. 215 Zorgloket
       1. Blz. 216 Sociaal Huis
     3. Blz. 217 Beleidskaders
    4. Blz. 218 Inkomensregelingen
     1. Blz. 219 Doel
     2. Blz. 220 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 221 Bijzondere bijstand
       1. Blz. 222 Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding
      2. Blz. 223 Minimabeleid
       1. Blz. 224 Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding
      3. Blz. 225 Schuldhulpverlening
       1. Blz. 226 Implementeren en uitvoering geven aan de nieuwe kadernota armoedebestrijding
     3. Blz. 227 Beleidskaders
     4. Blz. 228 Ontwikkelingen
    5. Blz. 229 Jeugd
     1. Blz. 230 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 231 Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien
       1. Blz. 232 In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken.
     2. Blz. 233 Beleidskaders
     3. Blz. 234 Wat weten we nog meer?
    6. Blz. 235 Vrijwilligers
     1. Blz. 236 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 237 Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden
       1. Blz. 238 Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+
     2. Blz. 239 Beleidskaders
    7. Blz. 240 Wat weten we nog meer?
    8. Blz. 241 Meerjarenprogramma
    9. Blz. 242 Toelichting meerjarenprogramma
    10. Blz. 243 Verbonden partijen
    11. Blz. 244 Ontwikkelingen
    12. Blz. 245 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 246 Volksgezondheid en Milieu
    1. Blz. 247 Volksgezondheid en Milieu
    2. Blz. 248 Volksgezondheid
     1. Blz. 249 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 250 Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel
       1. Blz. 251 Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB)
       2. Blz. 252 Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners
     2. Blz. 253 Beleidskaders
     3. Blz. 254 Ontwikkelingen
    3. Blz. 255 Riolering
     1. Blz. 256 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 257 Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.
       1. Blz. 258 Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen
     2. Blz. 259 Beleidskaders
    4. Blz. 260 Duurzaam grondstoffengebruik/afval
     1. Blz. 261 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 262 Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.
       1. Blz. 263 Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren
     2. Blz. 264 Beleidskaders
     3. Blz. 265 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 266 Kwaliteit van de leefomgeving
     1. Blz. 267 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 268 Een goed woon en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners.
       1. Blz. 269 Beweegvriendelijke omgeving
       2. Blz. 270 De taken die naar ons toekomen met de omgevingswet op het gebied van de Wet Bodembescherming borgen in onze werkzaamheden.
       3. Blz. 271 Een uitvoeringsprogramma bomen opstellen
       4. Blz. 272 Onderzoeken hoe we als gemeente het beste om kunnen gaan met het toetsen aan de wet Natuurbescherming
       5. Blz. 273 We maken een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie
     2. Blz. 274 Beleidskaders
    6. Blz. 275 Klimaat
     1. Blz. 276 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 277 Energietransitie - In 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, conform de ambitie van het Nationaal Klimaatakkoord
       1. Blz. 278 Het uitvoeringsprogramma klimaat en energie
      2. Blz. 279 Subsidieregeling duurzame energie
       1. Blz. 280 Opstellen subsidieverordening 2023-2025
      3. Blz. 281 Warmtevisie
       1. Blz. 282 We geven uitvoering aan de Transitievisie Warmte (TVW)
     2. Blz. 283 Beleidskaders
     3. Blz. 284 Wat weten we nog meer?
    7. Blz. 285 Wat weten we nog meer?
    8. Blz. 286 Meerjarenprogramma
    9. Blz. 287 Toelichting meerjarenprogramma
    10. Blz. 288 Verbonden partijen
    11. Blz. 289 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 290 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 291 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing
    2. Blz. 292 Bebouwd
     1. Blz. 293 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 294 Energietransitie - We willen een emissiereductie voor de sector gebouwde omgeving behalen van 6.500 ton CO2.
       1. Blz. 295 Uitvoering geven aan de energietransitie voor de bebouwde omgeving
      2. Blz. 296 Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
       1. Blz. 297 Nieuwe ontwikkelingen
       2. Blz. 298 Voorbereiden invoering Omgevingswet
       3. Blz. 299 We actualiseren de bestemmingsplannen voor de bebouwde kommen en het buitengebied
       4. Blz. 300 Woningbouwprogramma
     2. Blz. 301 Beleidskaders
     3. Blz. 302 Wat weten we nog meer?
    3. Blz. 303 Onbebouwd
     1. Blz. 304 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 305 Energietransitie - Landbouw en natuur: Reductie emissie broeikasgassen van 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020.
       1. Blz. 306 We werken aan de reductie van broeikasgassen.
      2. Blz. 307 We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.
       1. Blz. 308 Aanpassen maaibeheer bermen
       2. Blz. 309 Het landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan worden meegenomen in de nieuwe omgevingsvisie
       3. Blz. 310 Realisatie Natuurnetwerk (NNB)
       4. Blz. 311 Realiseren van de Groene Long
       5. Blz. 312 Verhogen biodiversiteit
       6. Blz. 313 Verhogen waterstanden in natuurgebieden
       7. Blz. 314 Verminderen stikstofdepositie
     2. Blz. 315 Beleidskaders
     3. Blz. 316 Wat weten we nog meer?
    4. Blz. 317 Wat weten we nog meer?
    5. Blz. 318 Meerjarenprogramma
    6. Blz. 319 Toelichting meerjarenprogramma
    7. Blz. 320 Verbonden partijen
    8. Blz. 321 Wat mag het kosten?
  3. Blz. 322 Paragrafen
   1. Blz. 323 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 324 Beleid voor risicomanagement
    2. Blz. 325 Risicoprofiel
    3. Blz. 326 Risico-inventarisatie
    4. Blz. 327 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    5. Blz. 328 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 329 Kengetallen en de signaleringswaarde
    7. Blz. 330 Financiële kengetallen
    8. Blz. 331 Conclusie houdbare financiële positie
   2. Blz. 332 Lokale heffingen
    1. Blz. 333 Voorwoord
    2. Blz. 334 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 335 Ongebonden heffingen
    4. Blz. 336 - Onroerende zaakbelastingen
    5. Blz. 337 - Toeristenbelasting
    6. Blz. 338 Gebonden heffingen
    7. Blz. 339 - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting
    8. Blz. 340 - Rioolheffing
    9. Blz. 341 - Afvalstoffenheffing
    10. Blz. 342 - Leges
    11. Blz. 343 Leges onderbouwing
    12. Blz. 344 Kruissubsidiëring
    13. Blz. 345 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    14. Blz. 346 Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2022
   3. Blz. 347 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 348 Voorwoord
    2. Blz. 349 Organisatiebeleid
    3. Blz. 350 Verbonden partijen
   4. Blz. 351 Financiering
    1. Blz. 352 Inleiding
    2. Blz. 353 Risicobeheer
    3. Blz. 354 Kasgeldlimiet
    4. Blz. 355 Renterisiconorm
    5. Blz. 356 Liquiditeitsrisico's
    6. Blz. 357 Risico's op verstrekte gemeentegaranties
    7. Blz. 358 Debiteurenrisico's
    8. Blz. 359 Renteresultaat
    9. Blz. 360 Overige informatie
   5. Blz. 361 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 362 Onderhoud kapitaalgoederen
   6. Blz. 363 Grondbeleid
    1. Blz. 364 Inleiding
    2. Blz. 365 Visie op grondbeleid
    3. Blz. 366 Gevoeligheidsanalyse
    4. Blz. 367 Risicobeheer
    5. Blz. 368 Tussentijdse winsten
    6. Blz. 369 BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties
    7. Blz. 370 Bouwgrond exploitaties (BIE)
    8. Blz. 371 Gronden (materiële vaste activa)
    9. Blz. 372 Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties
    10. Blz. 373 Gevolgen Stikstofbesluit en PFAS / Coronacrisis
    11. Blz. 374 Algemene reserve grondexploitaties
   7. Blz. 375 Verbonden partijen
    1. Blz. 376 Inleiding
    2. Blz. 377 Visie op verbonden partijen
    3. Blz. 378 Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen
    4. Blz. 379 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
    5. Blz. 380 Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
    6. Blz. 381 Metropoolregio Eindhoven
    7. Blz. 382 KempenPlus
    8. Blz. 383 Kempisch bedrijvenpark
    9. Blz. 384 Samenwerking Kempengemeenten
    10. Blz. 385 Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
    11. Blz. 386 Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
    12. Blz. 387 Stichting Huis van de Brabantse Kempen
    13. Blz. 388 Privaatrechtelijke verbondenheden
    14. Blz. 389 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
    15. Blz. 390 NV Brabant Water
    16. Blz. 391 Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A.
  4. Blz. 392 Financiële begroting
   1. Blz. 393 Toelichting begroting (baten en lasten)
    1. Blz. 394 Toelichting op overzicht baten en lasten
   2. Blz. 395 Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau
    1. Blz. 396 Overzicht geraamde baten en lasten
   3. Blz. 397 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 398 Overzicht incidentele baten en lasten
   4. Blz. 399 Overzicht reserves
    1. Blz. 400 Overzicht reserves
    2. Blz. 401 Algemene reserve
    3. Blz. 402 Bestemmingsreserves
    4. Blz. 403 Reserve kapitaallasten investeringen
    5. Blz. 404 Algemene reserve grondexploitaties
    6. Blz. 405 Reserve bovenwijkse voorzieningen
    7. Blz. 406 Reserve duurzaamheid
    8. Blz. 407 Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied
    9. Blz. 408 Reserve generatiepact
    10. Blz. 409 Recapitulatie reserves
   5. Blz. 410 Overzicht voorzieningen
    1. Blz. 411 Voorzieningen
    2. Blz. 412 Voorzieningen voor risico's ter zake van verplichtingen en verliezen
    3. Blz. 413 Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen die redelijkerwijs te schatten zijn
    4. Blz. 414 Voorziening nog te maken kosten Wijer-De Kuil
    5. Blz. 415 Voorziening dubieuze debiteuren (incl. KempenPlus)
    6. Blz. 416 Voorziening wethouderspensioenen
    7. Blz. 417 Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders
    8. Blz. 418 Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalig personeel
    9. Blz. 419 Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven
    10. Blz. 420 Verliezen voor gelijkmatige verdeling van lasten
    11. Blz. 421 Voorziening onderhoud wegen
    12. Blz. 422 Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
    13. Blz. 423 Voorzieningen wegens van derden verkregen middelen
    14. Blz. 424 Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing
    15. Blz. 425 Egalisatie voorziening riolering
    16. Blz. 426 Recapitulatie voorzieningen
   6. Blz. 427 Investeringen
    1. Blz. 428 Investeringen
   7. Blz. 429 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 430 Geprognosticeerde meerjarenbalans
   8. Blz. 431 Emu-saldo
    1. Blz. 432 Emu-saldo
   9. Blz. 433 Stille reserves
    1. Blz. 434 Stille reserves
   10. Blz. 435 Langlopende financiële rechten en verplichtngen
    1. Blz. 436 Langlopende financiële rechten en verplichtingen
  5. Blz. 437 Bijlagen
   1. Blz. 438 Bijlagen
    1. Blz. 439 1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld
    2. Blz. 440 2. Specificatie compensatie jeugdzorg / herijking gemeentefonds
    3. Blz. 441 3. Meerjarenprogramma 2021-2025
    4. Blz. 442 4. Prognose verloop algemene reserve
    5. Blz. 443 5. Woningbouwprogramma
  6. Activiteiten
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap