Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.

Terug naar navigatie - Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.

Wij zijn een gemeente die dicht bij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

We willen actief, duidelijk en open communiceren met iedereen die iets met de gemeente Bladel te maken heeft. Bij projecten willen we belanghebbenden actiever betrekken via door participatie als middel in te zetten.

Wat gaan we doen?

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2021-2025 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A vervanging ipas raads- en commissieleden -25 -6 -6 -5 -6
A veranging geluids- en video apparatuur raadszaal -75 -8 -8 -8 -8
A actualisatie leges burgerzaken 10 10 10 10
A algemene reserve: subsidie duurzame energie particulieren 250
A algemene reserve: vrijval surplus reserve grondexploitatie -45
A algemene reserve grondexploitatie: vrijval surplus 45
B algemene reserve: resultaat locatie MFA Hapert -2.196
B algemene reserve: dekking toev.res.kpl investering locatie MFA Hapert 2.196
B reserve kpl investeringen: locaties MFA Hapert -2.196
B algemene reserve: resultaat locaties Den Herd / praktijkschool -1.611
B alg.reserve: dekking toev.res.kpl investering locatie Den Herd/Pr.school 1.611
B reserve kpl investeringen: locaties Den Herd/Praktijkschool -1.611
B algemene reserve: res.kpl investeringen gem.huis aan de Markt 3.393
B algemene reserve: res.kpl investeringen gem.huis aan de markt 4.000
B algemene reserve: dekking sloopkosten gem.huis aan de Markt 249
B algemene reserve: dekkingsresultaat gem.huis aan de Markt -142
B reserve kpl investeringen: gemeenschapshuis aan de Markt -7.393
B reserve kpl investeringen: gemeenschapshuis aan de Markt 606 681 676
totaal lasten bestuur en ondersteuning -100 495 -1.736 -933 672
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Vervanging ipads raads- en commissieleden
Voor het jaar 2022 is een investeringsramingen opgenomen van € 25.000,- voor de vervanging van ipads voor de (nieuwe) leden van de gemeenteraad en de raadscommissies.

Vervanging geluids- en video apparatuur raadszaal
Voor de vervangen van de geluids- en video apparatuur in de raadszaal wordt € 75.000,- geraamd.

Actualisatie leges burgerzaken
De legestarieven zijn inflatoir aangepast.

Bijdrage algemene reserve duurzame energie particulieren / vrijval algemene reserve grondexploitatie
De subsidie duurzame energie particulieren dekken we ten laste van de algemene reserve.  De omvang van de algemene reserve grondexploitatie kan voor een bedrag van € 45.000,- vrij vallen (zie paragraaf grondbeleid). Deze voegen we toe aan de algemene reserve.

Bijdrage algemene reserve / vormen dekkingsreserve t.b.v. locatie MFA Hapert
Als gevolg van de oprichting van de MFA Hapert worden midden in het centrum van Hapert twee grote percelen (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref) vrijgemaakt voor een andere invulling. Uiterlijk binnen 2 jaar na oplevering van MFA Hapert dienen uit de herontwikkeling van deze locaties opbrengsten gerealiseerd worden. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een opbrengst van € 1,096 mln voor de achterblijvende locatie van basisschool “Het Palet” en € 1,0 mln voor de huidige locatie van gemeenschapshuis “Den Tref”, terwijl vanwege de verkoop van de ontmoetings- en bijruimten van het ouderensteunpunt een opbrengst van € 0,1 mln is ingerekend (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen.

Bijdrage algemene reserve / vormen dekkingsreserve t.b.v.  gemeenschapshuis aan de Markt
Uit de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Herd en de Praktijkschool zullen opbrengsten gerealiseerd moeten worden. Voor locatie Den Herd is een opbrengst geraamd van ca € 0,941 mln en voor locatie Praktijkschool ca € 0,990 mln. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 0,320 mln per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 0,670 mln (zie VHROSV). De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. De sloopkosten van het gemeenschapshuis aan de Markt dekken we ten laste van de algemene reserve. In 2023 is er een eenmalig overschot aan dekkingsruimte voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt. Dit voegen we toe aan de algemene reserve.

De vrije algemene reserve heeft een omvang die het onzes inziens rechtvaardigt om deze in te zetten voor de realisatie van beleidswensen. Daarom wordt voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt € 7,393 mln uit de vrije algemene reserve gehaald en toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investering. Voor de volledigheid merken we hierbij op dat voor de eerder beoogde verbouwing van CC Den Herd  reeds € 3,393 mln geoormerkt was. Dit wenden we nu aan voor de realisatie van het gemeentehuis aan de Markt. Daarnaast wordt als onderdeel van het dekkingsplan voor de realisatie van het gemeentehuis aan de Markt hier aanvullend  € 4,0 mln aan  toegevoegd. Ten laste van deze reserve worden dan de gecalculeerde kapitaallasten van het gemeenschapshuis aan de Markt (gedeeltelijk) gedekt.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De meer opbrengsten in 2020 en 2021 en de daarmee gepaard gaande kosten worden veroorzaakt door extra opbrengsten van verkoop gronden (die niet via de grondexploitatie lopen). In 2021 houden we rekening met eenmalige kosten voor inventarisatie en onderzoek van oneigenlijk gebruik van gemeentegronden. In 2021 zijn Tweede Kamerverkiezingen geweest. In verband met de coronamaatregelen zijn hiervoor extra kosten gemaakt. Deze werden door het rijk via de algemene uitkering gecompenseerd. Op 25 maart 2021 heeft de raad de "Verordening rekenkamercommissie gemeente Bladel 2021" gewijzigd vastgesteld ten behoeve van een adequate invulling en uitvoering van de gezamenlijke rekenkamercommissie De Kempen. De gemeente Bladel zal hierbij voor de periode 2021 tot en met 2024 als penvoerende gemeente optreden. Op basis van een budget van € 1,50 per inwoner zijn de hiermee samenhangende baten en lasten voor deze periode in de (meerjaren)begroting opgenomen.

Beoogde mutaties reserves
Tot en met 2020 schrijven we nog rente bij op de algemene reserve. Op basis van de vastgestelde "nota reserves en voorzieningen 2021" doen we dat vanaf 2021 en verder niet meer. Voor de reserve kapitaallasten investeringen maken we hiervoor een uitzondering, omdat naast de afschrijvingslast ook de rentelast van het betreffende activum verrekend wordt met de reserve. Het percentage van de rentetoerekening aan deze reserve (lasten) moet gebaseerd zijn op het gemiddelde rentepercentage van het vreemd vermogen. De bespaarde rente (baten) is hierop aangepast. Op basis van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2021 worden de reserves voor de vervanging van sportmaterieel (X-Sport en Eureka) in 2021 opgeheven. De lasten van de vervanging worden voortaan volledig ten laste van de exploitatie. Voorts worden gedurende de periode 2020 tot en met 2015 diverse posten verrekend met de algemene reserve. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar bijlage  4.

Ten laste van de reserve kapitaallasten investeringen worden kapitaallasten van een aantal investeringen gedekt. De reserve ‘verkoop hypotheekbedrijf HNG’ wordt jaarlijks (t/m 2020) aangewend voor de dekking van de weggevallen dividenduitkering HNG. Daarnaast wordt in 2021 € 150.000,- ten laste van de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen voor de gedeeltelijk dekking van de realisatie van de Groene Long.

Vanaf 2021 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de maatregelen uit de verbetering kwaliteit buitengebied en van de bevordering van de duurzaamheid. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserves.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten, de beoogde mutaties via de reserves en de begrotingsresultaten weergegeven. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bestuur en ondersteuning n -1.496 n -1.753 n -1.690 n -1.670 n -1.670 n -1.587
Beheer overige gebouwen en gronden n -109 n -140 n -95 n -95 n -95 n -95
Totaal lasten n -1.605 n -1.893 n -1.785 n -1.765 n -1.765 n -1.682
Baten
Bestuur v 245 v 349 v 306 v 306 v 306 v 229
Beheer overige gebouwen en gronden v 545 v 312 v 193 v 193 v 193 v 193
Totaal baten v 790 v 661 v 499 v 499 v 499 v 422
Geraamd saldo van baten en lasten n -815 n -1.232 n -1.286 n -1.266 n -1.266 n -1.260
beoogde storting in reserves n -2.343 n -1.863 n -451 n -10.040 n -3.492 n -274
beoogde onttrekking aan reserves v 3.243 v 4.740 v 1.607 v 8.775 v 3.021 v 1.366
Gerealiseerd/geraamd resultaat v 85 v 1.645 n -130 n -2.531 n -1.737 n -168
rekening-begrotingsresultaat v 1.911 v 1.095 v 1.893 v 695 v 438 v 446
beoogde storting in reserves n -1.911 n -1.095 n -1.893 n -695 n -438 n -446
Gerealiseerd/geraamd resultaat 0 0 0 0 0 0
(- = nadeel en + = voordeel)