Sport, Cultuur en Recreatie

Sport, Cultuur en Recreatie

Terug naar navigatie - Sport, Cultuur en Recreatie

Maatschappelijk effect:

Bladelse inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in de eigen woonomgeving op het gebied van sport, cultuur en recreatie, ze zijn tevreden over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren hierin en ze nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Sport en bewegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.

Terug naar navigatie - Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.

Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband. Daarnaast zorgen voor een divers, uitdagend en toegankelijk speelaanbod voor alle kinderen en jongeren.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

De GGD meet eens in de 4 jaar de stand van diverse onderdelen op het gebied van gezondheid. Voor Sport en bewegen zijn de belangrijkste prestatie-indicatoren de volgende:

Naam Indicator Streefwaarde 2016 2017 2018 2019 2020 Bron
Sport tenminste 1 dag per week jongeren 12-18 jaar* 81% https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Sport tenminste 1 dag per week volwassenen 19 - 64 jaar** 59% https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Sportdeelname/is lid van een sportvereniging/sportclub jongeren 12-18 jaar* 67% https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Sportdeelname/is lid van een sportvereniging/sportclub volwassenen 19 - 64 jaar** 37% https://www.ggdbzo.nl/ggdkompas/bladel/Paginas/Gezondheidsmonitors-Bladel.aspx
Niet sporters 45,80% nnb nnb nnb nnb RIVM
*   Cijfers van jongeren 12-18 jarigen over 2019-2020 (Tabellenboek Jeugdmonitor 12-18 jarigen 2019-2020)
** Cijfers van volwassenen van 19 t/m 64 jaar over 2016-2017 (Tabellenboek Volwassenmonitor 19 t/m 64 jarigen 2016-2017)

Cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel

Terug naar navigatie - Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel

We beschermen het cultuurhistorische erfgoed van Bladel door instandhouding en beheer te stimuleren (en waar nodig te ondersteunen) en door de aanwezige cultuurhistorische waarden als inspiratiebron te gebruiken en op een verantwoorde wijze in nieuwe ontwikkelingen in te passen.

Wat gaan we doen?

Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.

Terug naar navigatie - Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines.

Verbinding en samenwerking stimuleren tussen culturele organisaties en verenigingen onderling en met andere disciplines. Het versterken van sociale cohesie, voorkomen of oplossen van maatschappelijke problemen, nieuwe samenwerkingen, meer bewustwording, versterken van de veerkracht en verankering van cultuur in de samenleving en efficiëntere inzet van middelen. Daarnaast het versterken van mogelijkheden voor een zinvolle en plezierige tijdsbesteding, ruimte voor creativiteit, uiting en ideevorming, versterking van talentontwikkeling en het versterken van mogelijkheden om in de gemeente te kunnen genieten van kunst en cultuur.

Wat gaan we doen?

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2021-2025 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
B huur en servicekosten bibliotheek tbv gemeenschapshuis aan de Markt 76 76
A vervanging toplaag kunstgrasvelden -250 -250 -19 -38 -38 -37
A renovatie sportvelden 2021-2025 -25 -25 -25 -25 -1 -2 -4 -5
A sporthal Eureka: aanpassing tbv aansluiting op MFA -20 -1 -1 -1 -1
A sportpark De Smagtenbocht: technische installaties tennispaviljoen -15 -1 -1 -1
A sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen -42 -2
A sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella -69 -3 -3
A sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal -35 -2
A sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert -20 -1 -1
A sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen -91 -5 -5
B herontwikkeling sportpark Casteren -363 -18 -18 -18 -18
B fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon -817 -44 -44 -44 -43
A sportpark De Roetwijer: renovatie dak KV Klimroos -14 -1 -1 -1 -1
A sportpark De Roetwijer: vervanging installaties KV Klimrooos -53 -4 -4 -4 -4
B exploitatiesubsidie zwembad Egyptische Poort -75 -150 -151 -152 -153
A vervanging speeltoestellen -46 -5 -5 -5 -5
A uitvoering groenstructuurplan 2022-2025 -110 -110 -110 -110 -6 -11 -16 -22
A LUWA-toren Bladel: renovatie -50 -2 -2
totaal lasten sport, cultuur en recreatie -1.698 -400 -365 -212 -75 -249 -276 -219 -229
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Huur bibliotheek
Met de toevoeging van de bibliotheekfunctie aan het gemeenschapshuis aan de Markt wordt een besparing aan huurlasten gerealiseerd vanaf 2024.

Vervanging toplaag kunstgrasvelden
Begin 2021 zijn de velden opnieuw geïnspecteerd. Beide velden voldoen aan de gebruiksnorm en kunnen derhalve de komende twee seizoenen (‘21-‘22 en ‘22- ‘23 ) worden gebruikt voor door de KNVB georganiseerde wedstrijden. Over twee jaar dienen de velden een nieuwe keuring in het kader van de gebruiksnorm te ondergaan .Beide velden zijn aangelegd en in gebruik genomen in 2011. De toplaag van kunstgrasvelden gaat normaliter 10 tot 12 jaar mee, afhankelijk van de intensiteit van het gebruik. In het meerjarenprogramma hebben wij daarom voor de jaren 2022 en 2023 op basis van een indicatie van de kosten van het vervangen van de toplaag vooralsnog een investeringsraming van  € 250.000,- per jaar opgenomen.

Renovatie sportvelden
De bespeelbaarheid van de sportvelden in onze gemeente is van een zodanig niveau dat vervanging dan wel (grondige) renovatie zich gemiddeld 1 keer per 20 jaar voordoet. Ook de onkruiddruk noopt tot maatregelen. We nemen hier een jaarlijkse investering op van € 25.000,- per jaar. 
In 2021 is opdracht verleend tot het in kaart brengen van de kwaliteit van de sportvelden. Aan de hand van een objectief beoordelingssysteem wordt in overleg met de gebruikers de kwaliteitsnorm voor de komende jaren bepaald. Op basis daarvan zal eind 2021 aanbesteding van het sportveldenonderhoud plaatsvinden en een meerjarige onderhoudsplanning worden opgesteld. Voordat de sportvelden op het gewenste kwaliteitsniveau onderhouden kunnen worden, dient eerst een inhaalslag te worden gemaakt om de velden op dat niveau te krijgen. Daartoe zal een herstelplan per veld worden opgesteld. De kosten die met het herstel gemoeid zullen zijn worden vooralsnog ingeschat op € 50.000,-. Deze kunnen worden bekostigd uit het ingaande 2021 jaarlijks in het MIP geraamde krediet voor renovatie sportvelden ad € 25.000,-. Voor het reguliere onderhoud op het gewenste niveau is naar verwachting (aanname) structureel € 40.000,- per jaar extra nodig. Zodra de uitkomst van de aanbesteding bekend is, zullen we de definitieve bedragen verwerken bij de eerstvolgende gelegenheid binnen de P&C cyclus; perspectiefnota 2022.

Aanpassing sporthal Eureka / aansluiting MFA
Op het moment dat de sporthal in Hapert onderdeel wordt van de nieuwe MFA, zal toegang via de huidige hoofdingang niet meer mogelijk zijn. De toekomst van de ruimte van het huidige sportcafé is nog onduidelijk. Dat betekent dat de doorgang van sportcafé naar sporthal dichtgemaakt zal moeten worden. Dat is nu een glaswand. Afhankelijk van de nieuwe functie van het sportcafé variëren de dan noodzakelijke maatregelen van, het sluiten van de tussendeur, tot het aanbrengen van een nieuwe scheidingsmuur. Met het gereedkomen van de nieuwe MFA, komt de huidige buitenberging van de school (gesitueerd tegen de toestellenberging van de sporthal) beschikbaar voor de al jaren gewenste uitbreiding van de capaciteit van de toestellenberging. Die kan eenvoudig worden gecreëerd door de tussenmuur tussen beide ruimten weg te breken.

Diverse sportcomplexen: verduurzaming  / vervanging installaties / renovaties daken
De gemeenteraad heeft besloten tot energie optimalisatie van de gemeentelijke gebouwen. Dit proces zal gefaseerd worden opgepakt waarbij in de fasering eerst de keuze zal vallen op gebouwen waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de energie factuur. Op complex De Roetwijer worden zonnepanelen geplaatst en worden de warmings- en overige klimaatinstallaties vervangen.  Betreft de voorgenomen renovaties van de daken de sportparken De Lemelvelden en De Smagtenbocht.

Herontwikkeling sportpark Casteren
In Casteren wordt al geruime tijd gesproken over de herontwikkeling van het lokale sportpark. Diverse ontwikkelingen vormen daar aanleiding toe. Lokale carnavalswagenbouwers hebben gevraagd om een plek waar een bouwschuur gerealiseerd zou kunnen worden, de voetbalvereniging kampt met een verouderd onderkomen, de korfbalvereniging vertrekt en de handboogvereniging wil een eigen onderkomen bouwen naast het onderkomen van het gilde. We hebben gebruikers gevraagd naar ideeën voor medegebruik en multifunctioneel gebruik van het sportpark. Daarmee zou het sportpark met bijbehorende investeringen in de toekomst ten goede kunnen komen aan meerdere doel- en leeftijdsgroepen. Het sportpark zou dan kunnen evolueren van een specifiek sportpark, naar een sport- annex activiteiten-/evenementenpark. Via de dorpsraad hebben we Casteren uitgenodigd ideeën en latente behoeften kenbaar te maken. Niet alles kan, maar alles is wel bespreekbaar. Daarbij zal ook gecombineerd gebruik van gebouwelijke voorzieningen worden bezien. De noodzakelijke ver-/nieuwbouw van het onderkomen van vv Casteren kan daarmee ten goede komen aan een veel bredere groep (mede-)gebruikers. Voor de ver-/nieuwbouw van het onderkomen van de voetbal (en in de toekomst dus hopelijk veel meer partijen) is een investeringsbehoefte voorzien van € 363.000,- (incl. btw). 

Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon
De korfbalverenigingen uit Hapert en Hoogeloon zijn in 2020 gefuseerd. Ingaande seizoen 2021-2022 zullen ook alle leden van korfbalclub NeCa (Netersel/Casteren) onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe fusieclub. Met hulp van de landelijke bond is de accommodatiebehoefte van de nieuwe vereniging in beeld gebracht. Getoetst aan de mogelijkheden van de afzonderlijke onderkomens van voorheen, is geconcludeerd dat de accommodatie in Hapert het beste geschikt te maken is om de nieuwe fusieclub te gaan huisvesten. Hiertoe zal eerst de gebouwelijke accommodatie moeten worden aangepast en uitgebreid. Om de benodigde veldcapaciteit in te passen wordt gekoerst op 1 groot kunstgrasveld waarop meerdere velden uitgelegd kunnen worden. Bij de perspectiefnota zijn de middelen beschikbaar gesteld om de aanbesteding van deze maatregelen voor te bereiden. Eind 2021 zijn deze beschikbaar, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan, mits uw raad bereid is het hiertoe benodigde krediet ad € 817.000,- (inclusief btw) beschikbaar te stellen. 

Exploitatiesubsidie zwembad Egyptische Poort
Naar aanleiding van het vaststellen van het masterplan voor Egyptische Poort hebben een aantal initiatiefnemers zich gebundeld om bij de geprojecteerde plas een complex te ontwikkelen waarin activiteiten op het gebied van sport, recreatie, gezondheid en ontwikkeling samenkomen. In het complex is een nieuw zwembad opgenomen als vervanging voor het bestaande bad. De lasten hiervoor drukken zwaar op de exploitatie. Om het project haalbaar te maken is een subsidie nodig. De subsidie die gevraagd wordt is € 200.000. Tegenover deze subsidie staan ook inkomsten en lasten die vervallen. In deze begroting hebben we daarom netto € 150.000 opgenomen. 

Vervanging speeltoestellen
In 2018 is het nieuw speelruimtebeleid vastgesteld. Uitgangspunt van het beleid luidt als volgt: ieder kind met of zonder beperking moet de mogelijkheid hebben om buiten te spelen. Het doel is om divers, uitdagend en toegankelijkheid speelaanbod voor alle kinderen en jongeren te creëren. Een uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van het speelruimtebeleid waarin een investeringsslag wordt bewerkstelligd voor bepaalde kernen. De investeringen worden dan gebaseerd op een kwantitatieve (dichtheid en spreiding) en kwalitatieve analyse.

Uitvoering groenstructuurplan
Het beheerplan openbaar groen en de uitvoeringsmaatregelen in de komende jaren zijn o.a. vertaald in het meerjarenprogramma. Voor renovatie van versleten groenvakken wordt op basis van het groenstructuurplan 2018-2027 een jaarlijkse investering opgenomen van € 110.000,-.

LUWA-toren Bladel: renovatie
Betreft de voorgenomen renovatie van de LUWA-toren in Bladel.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partij wordt betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Kempenplus
• Bosgroep Zuid-Nederland

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma. In 2021 en 2022 hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor de uitvoering van het sportakkoord.

Rond de Kroonvensche Heide voeren we een gebiedsontwikkeling uit. Dit project komt voort uit onze gemeentelijke doelstellingen die opgenomen zijn in de Omgevingsvisie 1.1, de compensatiedoelen voor Windpark de Pals en de Provinciale natuur – en waterdoelen. Daarnaast spelen ontwikkelingen in het gebied, op het gebied van landbouw, klimaatadaptatie en recreatie, die via een participatieve en integrale aanpak meegenomen kunnen worden in het geheel. De gemeente werkt voor de ontwikkeling onder andere samen met Bosgroep Zuid Nederland, ZLTO, HAS ’s-Hertogenbosch, Waterschap de Dommel, GOB, Provincie Noord Brabant, Windpark De Pals B.V. en lokale grondeigenaren en agrarische ondernemingen. Er is nog niet veel aandacht gevraagd voor het project, omdat de inkomsten voor een groot deel afhankelijk zijn van het onherroepelijk worden van de vergunning voor windpark De Pals.

Deze gebiedsontwikkeling wordt onder andere gefinancierd uit compensatiegelden vanuit windpark De Pals. Die verwachte inkomsten zijn geraamd binnen het budget Kwaliteitsverbetering Buitengebied. Dit bedrag wordt aangevuld met subsidies van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en het project kan rekenen op een bijdrage van het Interprovinciaal Programma Vitaal Platteland. Die bijdrage is toegekend vanwege het innovatieve en integrale samenwerkingskarakter van het project. De GOB subsidie wordt op zijn vroegst in 2022 aangesproken. De subsidie van IBP Vitaal Platteland ad. € 300.000,- is reeds in 2020 ontvangen voor de eerste fase. Deze is in 2020 overgeboekt naar de balanspost "vooruit ontvangen bedragen". Ten laste van de balans wordt subsidie nu verantwoord in 2021. Vooralsnog zal tegenover deze subsidie eenzelfde uitgavenbudget worden geraamd. Mogelijk volgt nog een tweede subsidiebijdrage voor de tweede fase van het project. Het eindbeheer – verwacht vanaf 2023 - komt voor rekening van de gemeente en wordt vanuit bestaande beheerbudgetten en beheersubsidie van het GOB gefinancierd. 

In verband met de tijdelijke intensivering van de ongediertebestrijding (engerlingen en emelten) op de sportvelden worden voor 2021 en 2022 eenmalige extra onderhoudskosten geraamd. Als gevolg van de eikenprocessierups willen we  (in de periode 2020-2022) bestrijding aanpakken door het leefgebied van de natuurlijke vijanden van de processierups te stimuleren. Daarnaast willen we op gevoelige plekken de inlandse eiken vervangen door een anders soort.

In 2020 zijn er extra kosten voor inboeting gemaakt, omdat vanwege de droge zomers diverse beplantingen kapot waren gegaan. De kapitaallasten van de accommodaties stijgen als gevolg van de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen. In 2020 zijn middelen geraamd voor het aanbrengen van kantplanken voor 2 kunstgrasvelden op sportcomplex De Smagtenbocht. In 2020 zijn de staangelden van kermissen vervallen vanwege de genomen coronamaatregelen. Voorts worden de interne kosten van de doorbelasting van loonkosten van welzijn op basis van geactualiseerde tijdbestedingen bijgesteld voor een aantal beleidsonderdelen. 

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van sport, cultuur en recreatie weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
sport en bewegen:
- accommodaties n -1.255 n -1.420 n -1.440 n -1.456 n -1.489 n -1.515
- bevorderen deelname en activiteiten n -329 n -438 n -454 n -454 n -455 n -456
cultuur:
- cultuur en verbinding n -197 n -202 n -201 n -200 n -200 n -200
- cultuur en participatie n -311 n -374 n -308 n -293 n -286 n -278
- accommodaties n -560 n -580 n -579 n -578 n -502 n -502
- erfgoed en kunst n -77 n -66 n -70 n -70 n -73 n -73
natuur n -1.830 n -1.788 n -1.463 n -1.410 n -1.415 n -1.420
Totaal lasten n -4.559 n -4.868 n -4.515 n -4.461 n -4.420 n -4.444
Baten
sport en bewegen:
- accommodaties v 475 v 473 v 469 v 469 v 469 v 469
- bevorderen deelname en activiteiten v 35 v 40
cultuur:
- cultuur en verbinding v 10 v 11 v 11 v 11 v 11 v 11
- cultuur en participatie v 7 v 21 v 21 v 21 v 21 v 21
- accommodaties v 103 v 104 v 104 v 104 v 101 v 101
- erfgoed en kunst v 16 v 9 v 9 v 9 v 9 v 9
natuur v 340 v 344 v 47 v 47 v 47 v 47
Totaal baten v 986 v 1.002 v 661 v 661 v 658 v 658
Geraamd saldo van baten en lasten n -3.573 n -3.866 n -3.854 n -3.800 n -3.762 n -3.786
(- = nadeel en + = voordeel)