Begroting op hoofdlijnen

Begroting op hoofdlijnen: kosten

Waar gaat het geld naar toe?
De gemeente besteedt in 2022 € 56,311 miljoen aan de uitvoering van al haar taken. Dit is inclusief de nieuwe voorstellen en de dotaties aan de reserves. In het overzicht staat hoe de totale uitgaven zijn verdeeld over de negen hoofdtaakvelden. Pro saldo resteert er een begrotingsoverschot van € 1.893 miljoen.

hoofdtaakveld (bedragen x € 1.000,-) kosten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning -1.785 3,17%
- Overhead -6.077 10,79%
- Algemene dekkingsmiddelen 49 -0,09%
1. Veiligheid -1.757 3,12%
2. Verkeer en vervoer -2.582 4,59%
3. Economie -782 1,39%
4. Onderwijs -2.443 4,34%
5. Sport, cultuur en recreatie -4.515 8,02%
6. Sociaal domein -22.601 40,14%
7. Volksgezondheid en milieu -5.784 10,27%
8. VHROSV -5.690 10,10%
Geraamd saldo van baten en lasten -53.967 95,84%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves -451 0,80%
Beoogde onttrekkingen aan reserves
Geraamd resultaat -1.893 3,36%
Totaal hoofdtaakvelden -56.311 100,00%

Begroting op hoofdlijnen: opbrengsten

Waar komt het geld vandaan?
De gemeente ontvangt in 2022 € 56,311 miljoen. De belangrijkste inkomstenbronnen zijn de algemene en de specifieke uitkeringen die de gemeente van het rijk ontvangen. Daarnaast zijn de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de opbrengsten uit de grondexploitaties de grootste inkomstenbronnen.

hoofdtaakveld (bedragen x € 1.000,-) opbrengsten % van totaal
0. Bestuur en ondersteuning 499 0,89%
- Overhead 199 0,35%
- Algemene dekkingsmiddelen 39.905 70,87%
1. Veiligheid 91 0,16%
2. Verkeer en vervoer 79 0,14%
3. Economie 1.333 2,37%
4. Onderwijs 36 0,06%
5. Sport, cultuur en recreatie 661 1,17%
6. Sociaal domein 2.545 4,52%
7. Volksgezondheid en milieu 4.174 7,41%
8. VHROSV 5.182 9,20%
Geraamd saldo van baten en lasten 54.704 97,15%
Reserves
Beoogde stortingen in reserves
Beoogde onttrekkingen aan reserves 1.607 2,85%
Geraamd resultaat
Totaal hoofdtaakvelden 56.311 100,00%

Wat betalen de inwoners?

Wat betalen inwoners?
De gemeente ontvangt ook geld uit lokale belastingen en heffingen. Hieronder ziet u wat een inwoner van Bladel jaarlijks betaalt. 

    2021 2022

OZB (gemiddeld tarief per woning)

293,00 297,00

Rioolheffing 4-persoonshuishouden
Rioolheffing 2-persoonshuishouden

271,00
173,00
275,00
176,00

Afvalstoffenheffing 4-persoonshuishouden
Afvalstoffenheffing 2-persoonshuishouden

178,00
169,00
165,00
155,00

Toeristenbelasting:
- vaste onderkomens: per overnachting voor toeristen
- mobiele onderkomens: per overnachting voor toeristen


1,61
1,51


1,66
1,56