Veiligheid

Preventie en vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Terug naar navigatie - We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Wat gaan we doen?

Handhaving

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Hieronder worden de beleidsindicatoren gepresenteerd:

Naam Indicator 2017 2018 2019 2020 Bron
Verwijzigingen Halt per 1.000 jongeren 11 7 12 9 www.waarstaatjegemeente.nl
Winkeldiefstallen 0,2 0,2 0,5 nnb www.waarstaatjegemeente.nl
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 3,0 2,2 3,5 2,2 www.waarstaatjegemeente.nl
Diefstallen uit woning 1,7 1,2 2,0 nnb www.waarstaatjegemeente.nl
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) 3,2 2,5 2,0 4,4 www.waarstaatjegemeente.nl

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2021-2025 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A actualisatie leges bijzondere wetten 3 3 3 3
A renovatie dak kazerne Hapert -32 -2 -2 -2 -2
A renovatie dak kazerne Bladel -25 -1 -1 -1
totaal lasten veiligheid -32 -25 1
(- = nadeel en + = voordeel)

Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2020 zijn er extra uitgaven geweest voor de calamiteitendienst ten behoeve van de branden op het KBP en de Posthof, welke vergoed werden door de pand eigenaren. In 2021 hebben we een specifieke uitkering van het rijk ontvangen voor de ondersteuning van handhaving en toezicht van de coronamaatregelen. Hiermee bestrijden we de kosten die we maken voor extra ondersteuning. De gemeentelijke bijdrage van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2022 van de Veiligheidsregio. Deze kosten stijgen met een bedrag van ca € 23.000,- ten opzichte van 2021. De kosten van de Veiligheidsregio zijn gebaseerd op de uitkering die de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, cluster brandweer en rampenbestrijding. Voorts stijgen de kosten van de doorbelasting voor handhaving van SK / VTH op basis van geactualiseerde tijdbestedingen.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van veiligheid weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
integrale veilgheid:
- preventie en vergunningverlening n -68 n -83 n -83 n -83 n -83 n -83
- handhaving n -219 n -396 n -273 n -273 n -273 n -273
rampenbestrijding / crisisbeheersing n -1.399 n -1.394 n -1.401 n -1.399 n -1.390 n -1.390
Totaal lasten n -1.686 n -1.873 n -1.757 n -1.755 n -1.746 n -1.746
Baten
integrale veilgheid:
- preventie en vergunningverlening v 8 v 13 v 16 v 16 v 16 v 16
- handhaving v 72
rampenbestrijding / crisisbeheersing v 104 v 74 v 75 v 74 v 74 v 74
Totaal baten v 112 v 159 v 91 v 90 v 90 v 90
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.574 n -1.714 n -1.666 n -1.665 n -1.656 n -1.656
(- = nadeel en + = voordeel)