Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Geprognosticeerde meerjarenbalans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is landelijk voorgeschreven dat bij de uiteenzetting van de financiële positie een geprognosticeerde balans moet worden opgenomen. Deze balans moet meerjarig zijn en geeft inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen (gebouwen, infrastructuur en riolering), het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte. De presentatie van de geprognosticeerde balans moet aansluiten op de balans in de jaarrekening, maar behoeft niet dezelfde mate van detail te kennen. Dit laatste zou schijnnauwkeurigheid suggereren en daar is hier geen sprake van.

Toelichting activa
- immateriële vaste activa
De balanswaarde van de immateriële vaste activa neemt met name toe als gevolg van de gevoteerde kredieten voor nieuwbouw basisschool De Vest en renovatie van Mariaschool. De balanswaarde van de immateriële vaste activa neemt door afschrijvingen per jaar af, alsmede door de afwaardering van de basisschool Het Palet.

- vaste activa
De balanswaarde van de materiële vaste activa neemt enerzijds door afschrijvingen per jaar af. Anderzijds wordt in de planningsperiode naar verwachting een aantal lopende en nieuwe investeringswerken afgerond, wat resulteert in een stijging van de materiële vaste activa. De belangrijkste investeringen hierin zijn de realisatie van MFA Hart van Hapert en de nieuwe investeringen vanuit het meerjarenprogramma welke cumulatief doorwerken naar de geprognosticeerde balans.
De financiële vaste activa ex artikel 36 lid b (kapitaalverstrekkingen) betreft de balanswaarde van ons aandelenbezit in NV Bank Nederlandse Gemeenten en Brabant Water. Daarnaast neemt de financiële vaste activa enerzijds toe wegens te verstrekken startersleningen en anderzijds weer af door aflossingen per jaar. 

- vlottende activa
De voorraden nemen per jaar af. Dit komt door de verdere afwikkelingen van de diverse grondexploitaties. Door het in exploitatie nemen van plan Lange Trekken stijgt de boekwaarde in 2022 weer. Daarnaast houden we rekening met eenmalige uitzettingen bij ‘s Rijksschatkist wegens tijdelijke financieringsoverschotten, vanwege de aangetrokken geldlening in 2020. Deze wenden we in 2022 aan voor de financiering van onze investeringen. De overige vorderingen worden vanaf 2022 verrekend met de prognose van nog aan te trekken vaste financieringen.

Toelichting passiva
- vaste passiva
Het eigen vermogen, inclusief saldo van baten en lasten, fluctueert door de jaren heen. Dat wordt veroorzaakt door de doorwerking van de diverse mutaties ten gunste of ten laste van de reserves. Ook de exploitatieresultaten worden jaarlijks verrekend met de algemene reserve. Het totaal van de voorzieningen fluctueert door de jaren heen. Dit wordt veroorzaakt door de wisselende onttrekkingen gedurende de planperiode.
We hebben in 2019 voor de realisatie van MFA Hapert projectfinanciering afgesloten en in 2020 een geldlening voor de financiering van de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen. Gelet op het ambitieuze investeringsprogramma zullen we de komende jaren naar verwachting aanvullende financiering moeten aantrekken. Dat verklaart de toename van de vaste schuld. Ook lossen wij onze vaste schulden (1 jaar of langer) jaarlijks af, wat resulteert in afnemend lang vreemd vermogen op de meerjarenbalans.

- vlottende passiva
De vlottende passiva bestaat met name uit kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Voor de planjaren 2022-2025 ramen we financieringstekorten, welke gefinancierd worden middels kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Deze zijn afgestemd op de geraamde meerjarige omvang van de kasgeldlimieten. De overlopende activa neemt af vanwege de transitorische rente van afgesloten vaste geldleningen.

In de prognose zitten veel aannames, omdat de toekomstige mutaties nog ongewis zijn. Bij de prognoses is rekening gehouden met de mutaties voortvloeiend uit het investeringsprogramma, actualisatie grondexploitaties 2021 en de mutaties in de reserves en voorzieningen. Dit geeft het volgende beeld.

Activa: Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
bedragen x € 1.000,- 2020 eind 2021 begin 2022 begin 2023 begin 2024 begin 2025 begin 2025 eind
Vaste activa:
immateriële vaste activa 7.902 7.925 8.702 8.306 8.064 7.817 7.565
materiële vaste activa economisch nut 24.286 24.264 45.360 41.898 40.324 38.766 37.220
materiële vaste activa maatschappelijk nut 15.199 15.199 18.773 18.182 17.593 17.009 16.433
materiële vaste activa tbv heffingen 22.054 22.054 24.136 23.422 22.709 21.996 21.293
financiële vaste activa (art. 36 lid b) 159 159 159 159 159 159 159
financiële vaste activa (art. 36 lid c) 1.503 1.503 1.870 1.863 1.858 1.858 1.858
financiële vaste activa (art. 36 lid f)
Totaal vaste activa 71.103 71.104 99.000 93.830 90.707 87.605 84.528
Vlottende activa:
bouwgronden in exploitatie 2.000 2.000 1.401 3.652 2.641 1.025 783
uitzettingen in 's Rijks schatkist 22.752 22.752
uitzettingen korter dan 1 jaar 6.118 6.118
liquide middelen 437 437
overlopende activa 1.798 1.798
Totaal vlottende activa 33.105 33.105 1.401 3.652 2.641 1.025 783
Totaal activa 104.208 104.209 100.401 97.482 93.348 88.630 85.311
Passiva: Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
bedragen x € 1.000,- 2020 eind 2021 begin 2022 begin 2023 begin 2024 begin 2025 begin 2025 eind
Vaste passiva:
eigen vermogen 23.798 23.798 22.832 22.772 25.930 27.095 26.440
saldo van baten en lasten 1.911 1.911 1.095 1.893 694 438 446
voorzieningen 5.919 5.919 5.682 5.547 5.464 5.491 5.521
vaste schulden bestaand 62.912 62.913 57.458 51.730 47.155 42.829 39.501
vaste schulden nieuw 8.211 10.065 9.260 8.244 8.885
Totaal vaste passiva 94.540 94.541 95.278 92.007 88.503 84.097 80.793
Vlottende passiva:
schulden korter dan 1 jaar 3.193 3.193 4.786 5.197 4.610 4.334 4.334
liquide middelen
overlopende passiva 6.475 6.475 337 278 235 199 184
Totaal vlottende pasiva 9.668 9.668 5.123 5.475 4.845 4.533 4.518
Totaal passiva 104.208 104.209 100.401 97.482 93.348 88.630 85.311