Emu-saldo

Emu-saldo

Terug naar navigatie - Emu-saldo

Met de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn grenzen gesteld aan de uitkomsten van het begrotingsbeleid waarbinnen keuzes over de uitgaven en ontvangsten van de overheid worden gemaakt. Het saldo van uitgaven en ontvangsten wordt het EMU-saldo genoemd. In het verdrag van Maastricht is ten aanzien van EMU-tekort een afspraak gemaakt over de maximale waarde die hiervoor mag gelden. De maximale waarde van 3% is uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product.
Het begrotingssaldo van de gemeente heeft betrekking op de baten en lasten van de exploitatiebegroting, terwijl het EMU-saldo ook kapitaaltransacties in de beschouwing meeneemt (zoals investeringen, aan- en verkopen grond). Voor het berekenen van het EMU-saldo moet daarom een aantal stappen worden gezet wanneer als uitgangspunt het exploitatiesaldo van de gemeente wordt genomen. Het is verplicht dat de gemeente haar EMU-saldo opneemt in de begroting.

Middels deze informatie probeert het kabinet het EMU-saldo van de decentrale overheden te monitoren.

2021 2022 2023
Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-
Volgens begroting 2021 Volgens begroting 2022 Volgens meerjarenraming in begroting 2022
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -1.782 738 1.959
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 27.529 -5.163 -3.117
3. Mutatie voorzieningen -237 -135 -83
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) -598 2.251 -1.011
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa 0 0 0
Berekend saldo -28.949 3.515 6.005