Overzicht voorzieningen

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen

Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De gemeente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en welke omvang deze moeten hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico’s en verplichtingen zijn afgedekt. De voorschriften uit het BBV zijn hiervoor bepalend.

Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor:
- verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs te schatten is;
- bestaande risico’s op de balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs te schatten is;
- kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie;
- de bijdrageaan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven en
- tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.

Voorzieningen voor risico's ter zake van verplichtingen en verliezen

Terug naar navigatie - Voorzieningen voor risico's ter zake van verplichtingen en verliezen

Dit betreft voorzieningen wegens op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of risico’s. Het gaat om risico’s in verband met verplichtingen of verliezen die worden verwacht bij het vaststellen van de balans: de omvang moet redelijk te schatten zijn. Voorbeeld: Schadeclaims van derden, lopende beroepschriften en rechtsgedingen. Deze voorzieningen zijn (vooralsnog) niet van toepassing voor de gemeente Bladel.

Voorziening wethouderspensioenen

Terug naar navigatie - Voorziening wethouderspensioenen

Bekostigen van de pensioenuitkeringen van wethouders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, alsmede opvangen verplichtingen voortvloeiende uit het overgedragen elders opgebouwd pensioenkapitaal wethouders. Voorzien is dat in 2022 per saldo € 126.000,- uitgekeerd wordt.

stand 1 januari 2022 2.384.000
stand 31 december 2022 2.258.000

Verliezen voor gelijkmatige verdeling van lasten

Terug naar navigatie - Verliezen voor gelijkmatige verdeling van lasten

In tegenstelling tot het voorgaande gaat het hier niet om de vraag of een verplichting of verlies zich al dan niet voordoet. Deze voorzieningen worden ingesteld als egalisatierekeningen, met als doel de kosten gelijkmatig over de jaren te spreiden. Als expliciete voorwaarde voor het instellen van deze voorzieningen geldt dat er sprake moet zijn van een één op één onderbouwing van het betreffende beheerplan. Deze voorziening heeft een verplichtend karakter: de gelden moeten aan het vooraf bepaalde doel worden besteed.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Terug naar navigatie - Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen

Het meerjarig opvangen van de kosten van het uitvoeren van het systematisch adequaat onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen. In 2022 wordt € 396.000,- gedoteerd en € 339.000,- onttrokken wegens groot onderhoud.

stand 1 januari 2022 1.261.000
stand 31 december 2022 1.318.000

Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing

Het egaliseren van het saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat in de afvalverwijdering, alsmede het meerjarig opvangen van schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. In 2022 is het positief exploitatiesaldo van € 30.000,- toegevoegd aan de voorziening.

stand 1 januari 2022 0
stand 31 december 2022 30.000

Egalisatie voorziening riolering

Terug naar navigatie - Egalisatie voorziening riolering

Het egaliseren van het saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat in de riolering, alsmede het meerjarig opvangen van schommelingen in de tarieven voor de rioolheffingen. In 2022 is het positief exploitatiesaldo van € 60.000,- toegevoegd aan de voorziening.

stand 1 januari 2022 1.651.000
stand 31 december 2022 1.710.000

Recapitulatie voorzieningen

Terug naar navigatie - Recapitulatie voorzieningen

voorzieningen

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen weergegeven:

verloop voorzieningen boekwaarde boekwaarde boekwaarde boekwaarde boekwaarde boekwaarde
bedragen x € 1.000,- 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025
voorzieningen voor:
- te verwachten verplichtingen en verliezen 2.884 2.725 2.587 2.461 2.335 2.209
- gelijkmatige verdeling van lasten 1.879 1.547 1.605 1.689 1.876 1.472
- wegens van derden verkregen middelen 1.466 1.651 1.740 1.793 1.806 1.782
totaal 6.229 5.923 5.932 5.943 6.017 5.463