Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente Bladel zowel een bestuurlijke als een financiële (risicodragende) band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de thema’s/beleidsvelden.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Visie op verbonden partijen

Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. Indien zich de gelegenheid voordoet om middels samenwerkingsverband of andere verbondenheid, op doelmatiger en doeltreffender wijze doelstellingen te realiseren, dan zullen de deelname mogelijkheden altijd onderzocht worden. Samenwerking kan (soms) de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Er zijn drie redenen waarom gemeenten met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: 

  • Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek.
  • Om efficiëncy voordelen te behalen.
  • Vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan vormgegeven worden door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aanpak. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze samenwerking van toepassing. Als wordt gekozen voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Op basis van het BBV moet jaarlijks inzicht worden geboden in:

  • het doel (het openbaar belang);
  • het bestuurlijk en het financieel belang en
  • de ontwikkelingen (beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen)

Kaderstellende en controlerende rol raad
De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.

Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” wordt, daar waar bekend, de omvang van het geraamde eigen en vreemd vermogen per eind 2022 weergegeven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze nog niet bekend (nnb).

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening voor de deelnemers, een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening betrokken organisaties en andere bij de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties en van de bestuurlijke afstemming/-integratie van betrokken organisaties bij hulpverlening en ongevallen- en rampen-bestrijding.
Daadwerkelijke brand-, ramp- en ongevallenbestrijding op alle gebieden: preventie, repressie, en beperking van brand en brandgevaar. Idem voor ongevallen en rampen en bevordering van hulpverlening.
Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan.
Relatie taakveld: Veiligheid
Financieel belang: Eigen vermogen beging en eind 2022 4.773.000 2.218.000
Vreem vermogen begind en eind 2022 33.071.000 40.492.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 0
Gemeentelijke bijdrage 1.255.000 1.265.000
De bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, sub-cluster brandweerzorg en rampenbestrijding.
Ontwikkelingen: - De ontwikkeling van de loonkosten op de lange termijn is onzeker, zowel voor de CAO lonen als de sociale premies. Op dit moment bestaat nog extra onzekerheid over de CAO lonen omdat de eerste CAO nieuwe stijl voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s nog moet worden afgesloten.
- De verwachting is dat de loonkosten voor vrijwilligers zullen stijgen als gevolg van aanpassingen in de rechtspositie van vrijwilligers. Kort samengevat: vrijwilligers voeren hetzelfde werk uit als beroepsmedewerkers, maar vrijwilligers en beroepsmedewerkers krijgen niet dezelfde beloning. Zowel landelijk als regionaal wordt gezocht naar manieren om de kostenstijging te beperken. Een exacte raming kan daarom nog niet gemaakt worden.
- Per 1 januari 2022 moeten inwoners en bedrijven in onze regio volgens de voorschriften uit de Omgevingswet een vergunning kunnen aanvragen, een melding kunnen doen, dan wel op basis van proforma omgevingsplannen van de gemeenten moeten kunnen afwegen waar in onze regio welk initiatief mogelijk is zónder vergunning dan wel melding. Vergunningen moeten binnen maximaal 8 weken worden verleend (waar dat nu maximaal 26 weken is). Daarnaast dient er integraal toezicht gehouden te worden of initiatiefnemers zich houden aan de (deels nieuwe) wet- en regelgeving, bepalingen uit het omgevingsplan en de voorschriften uit de vergunning.
In de periode tussen 2022 en 2029 zullen omgevingsvisies en omgevingsplannen met omgevings-waarden moeten worden opgesteld. Tevens moet gebiedsinformatie uit onder meer omgevings-plannen juist en volledig ontsloten worden in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).
- GGD Brabant-Zuidoost en de VRBZO hebben de afgelopen jaren de uitvoering van de ambulancezorg in enkele stappen samengevoegd binnen de GGD. De Veiligheidsregio heeft inmiddels geen echte ambulancezorg taken meer. Vanwege wetgeving had de VRBZO echter de formele aanwijzing tot RAV behouden en bleef daarmee houder van het budget voor ambulancezorg. Inmiddels is bekend dat ook de laatste stap in de samenvoeging van taken genomen is; de nieuwe vergunning is door het ministerie van VWS in 2021 verleend aan GGD Brabant-Zuidoost. Het is voor de VRBZO daarom niet meer nodig het budget voor ambulancezorg op te nemen in de begroting.
- Zowel Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) en de VRBZO ontvingen tot en met eind 2020 een subsidie van het rijk voor activiteiten op het gebied van externe veiligheid. Deze rechtstreekse subsidie wordt beëindigd en ondergebracht in de uitkering van het gemeentefonds aan gemeenten en provincies. De taken op het gebied van omgevingsveiligheid blijven gelijk, alleen de financieringsstroom wordt anders.
- Eind 2016 is het Rijksmaterieel voor het grootschalig brandweeroptreden overgedragen aan de veiligheidsregio’s. Dit betekent dat VRBZO vervangingsinvesteringen zelf moet verzorgen. Het systeem voor het Grootschalig Watertransport (GWT) moet worden vernieuwd omdat het technisch en economisch is afgeschreven. Hiernaast voldoet het huidige systeem niet meer aan de nieuwe landelijke prestatienorm voor het peloton grootschalig watertransport. Met het streven om zoveel mogelijk te voldoen aan de landelijke norm is een alternatieve én verantwoorde invulling van een nieuw GWT uitgewerkt die gebaseerd is op samenwerking met de regio Limburg-Noord. De alternatieve invulling voor onze regio bestaat uit twee eenheden watertransportsysteem over 1.500 meter (WTS1500). De investering voor onze regio bedraagt circa € 750.000 incl. BTW en kent daardoor een afschrijving van ongeveer € 50.000 per jaar. Zonder de samenwerking met Limburg Noord zouden de kosten twee keer zo hoog zijn.
- De rente die de VRBZO betaald voor leningen daalt. Waar vorig jaar voorzichtigheidshalve in de begroting nog werd uitgegaan van een constant renteniveau, wordt nu voorgesteld de rente-prognose te verwerken in het meerjarenperspectief van de begroting. De VRBZO verwacht de komende jaren op basis van het huidige beleid beperkt nieuwe leningen te hoeven af te sluiten, waarbij een looptijd van circa 5 jaar het best passend is. De rente op dergelijke leningen is op dit moment beperkt.
Risico's: De kans of impact van onderstaande risico’s zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich voordoen. Tijdens de reguliere planning en control gesprekken worden de risico’s besproken en bijgesteld. De risico’s, en eventueel genomen beheersmaatregelen om de impact te dempen, worden gemonitord en periodiek gewogen door het managementteam.
Zeerwaarschijnlijk
1. Risico’s in de algemene bedrijfsvoering, voornamelijk door:
- Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen, wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer;
- Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van branden omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT etc.)
- Eigen risicodrager WW
Waarschijnlijk
2. Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg:
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers
Reëel
3. Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises:
- Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een majeur incident

Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie taakveld: Volksgezondheid en milieu
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 3.540.000 3.755.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 12.021.000 12.523.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 * 677.000 685.000
* inclusief bijdrage JGZ 0 – 4 jaar.
Ontwikkelingen: O.a. het uitdragen van positieve gezondheid (gezondheid als middel), betere spreiding en beschikbaarheid van ambulances, uitvoering integrale Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, een gezonde leefomgeving, de verschuiving naar meer aandacht voor een gezonde leefstijl om ziekte te voorkomen, gezondheid van statushouders, infectieziekte bestrijding (o.a. Coronavirus), depressie- en suïcidepreventie, drugspreventie en de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma.
Risico’s: Om risico's te beheersen wordt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld door de GGD. Daarnaast wordt een actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico’s te beperken. In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:
• Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
• Het risico dat a.g.v. (belasting)wet- en regelgeving de kosten meer dan gemiddeld stijgen en/of tot een naheffing leiden. Toegenomen regeldruk maken dit risico pregnanter.
• Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik.
• O.a. vanwege de verhoging per 2021 van de ABP-premie en de nog af te sluiten nieuwe CAO, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
• Verder blijft het risico van afname van markttaken voor derden (m.n. forensische diensten voor de politie) en daaraan verbonden vergoeding actueel.
• De huidige Corona-crisis maakt duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de Coronakosten heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten ver-goed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

Metropoolregio Eindhoven

Naam: Metropoolregio Eindhoven
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het MRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud geven aan de regionale vraagstukken.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie en Sociaal domein
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 3.337.000 2.571.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 15.770.000 13.394.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 278.000 288.000
Ontwikkelingen: Evaluatie samenwerking
In de gemeenschappelijke regeling werd vastgelegd dat het Algemeen Bestuur per 1 januari 2017 het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het regionaal platform zal evalueren. Dit is in de loop van 2017 uitgevoerd en heeft in 2018 geresulteerd in het “Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven”. Ten behoeve van een slagvaardigere organisatie is daarin opgenomen dat de MRE zich gaat focussen op de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.
Afgeleid van het “Samenwerkingsakkoord” worden voor de afzonderlijke jaren werkpro-gramma’s opgesteld. Dit zijn de uitvoeringsplannen gebaseerd op de geformuleerde ambities. Deze werkprogramma’s vormen op hun beurt weer het uitgangspunt voor de begrotingen.
Ambtelijke organisatie
De Metropoolregio Eindhoven heeft een kleine organisatie die het bestuurlijk proces strategisch en organisatorisch ondersteunt. De ambtelijke organisatie richt zich met name op het faciliteren, coördineren en ondersteunen van de bestuurlijke processen. De bedrijfs-voering zal hierop verder worden afgestemd.
Risico’s: De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. Vanaf 2017 zijn de uitvoerende SRE taken merendeels afgebouwd en resten er alleen nog werkzaamheden voor de nieuwe netwerkorganisatie en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico’s van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico’s die voortvloeien uit de reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.

KempenPlus

Naam: KempenPlus
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Participatiebedrijf KempenPlus is per 1 juli 2019 ontstaan uit het sociale werkbedrijf WVK groep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen. Kempenplus voert namens de deelnemende gemeenten de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De WSW kent vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer. De medewerkers die per 1 januari 2015 onder de WSW vielen, behouden hun status en rechten tot aan het eind van hun arbeidzame leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet regelt de inkomensvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden maar beoogt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar betaald werk. KempenPlus maakt mensen arbeidsfit en zorgt voor werkgelegenheid. Enerzijds door bemiddeling naar de markt, als dan niet met een loonkosten-subsidie en anderzijds zelf als werkgever. Hierbij worden medewerkers naar andere bedrijven gedetacheerd of ze vinden een positie binnen de bedrijfsactiviteiten van KempenPlus.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Relatie taakveld: Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 nnb 3.950.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 nnb 13.139.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 5.873.000 5.871.000
De gemeentelijke bijdrage 2022 voor KempenPlus is bepaald op basis van de ontwerpbegroting 2022.
Ontwikkelingen: Momenteel wordt door KempenPlus voorgesorteerd op de doorontwikkeling naar een sociaal werkbedrijf. Daarbij wordt de inzet op de sociale toegevoegde waarde (STW) versterkt en de inzet op de netto toegevoegde waarde (NTW) verminderd. Deze lijn dient nog verder uitgewerkt te worden. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen momenteel nog buiten beschouwing gelaten in de begroting. Zo vindt dit najaar besluitvorming plaats in de gemeenteraden over de mogelijke wijziging van het huidige takenpakket van KempenPlus voor de uitvoering van onderdelen van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022. Ook de (financiële) gevolgen van de 'Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer' en de 'Wet open overheid' zijn nog niet bekend en daarmee nog niet verwerkt. Met betrekking tot de uitvoering van de Tozo door KempenPlus is met gemeenten de afspraak gemaakt dat de lasten op basis van realisatie worden afgerekend. Hiervoor zijn prijsafspraken gemaakt die de lasten dekken. De gevolgen van COVID-19 voor de Kempische arbeidsmarkt zijn tot slot nog niet te voorspellen en daarom ook niet meegenomen in de begroting.
Risico’s: Naast prijsrisico’s heeft KempenPlus ook te maken met kwantiteits- en kwaliteitsrisico’s:
1) hogere instroom cliënten,
2) afname van het aantal mensen met een SW indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers LKS (loonkostensubsidie) of beschut werk.
3) arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af.
De kans dat het eerste risico (meer cliënten) zich voordoet is door de coronacrisis sterk toegenomen. In de begroting van KempenPlus wordt ervan uitgegaan dat de uitstroom van de SW gecompenseerd wordt door de medewerkers met een loonkostensubsidie of in Beschut Werken. KempenPlus richt zich vooral op het plaatsen van medewerkers op een zo regulier mogelijke baan. Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben. Het risico op de ontwikkelingen in de doelgroepen wordt geschat op 10% van uitvoeringskosten van W&P.
Naast de ontwikkelingen in de doelgroepen vormen ook de ontwikkelingen in de markt een risico. Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico’s hangen hiermee samen:
1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten;
2. Aflopende contracten met de gemeenten
3. Aanpassen van de relatie met de gemeenten..
4. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan;
5. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering;
6. Economische gevolgen van COVID-19;
7. De fraude kan tot imagoschade leiden waardoor KempenPlus minder interessant wordt als partner. Het risico wordt ingeschat op 25% van de omzet.

Kempisch bedrijvenpark

Naam: Kempische Bedrijvenpark
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 14.652.000 16.268.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 7.448.000 3.500.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 2.969.000 1.616.000
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 0 0
De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verlie-zen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Op dit moment wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.
Ontwikkelingen: Van de uitgeefbare grond (69 ha) is 68% verkocht (medio 2021). De planning voor uitgifte in 2021 is 9.5ha. Medio 2021 is 3,1ha verkocht. De planning voor uitgifte in 2022 is 5.0ha.
Voor het Woonbos zijn medio 2021 zijn 29 van de 30 kavels verkocht. Uiterlijk op 1 januari 2023 worden alle kavels afgenomen.
Risico’s: Het belangrijkste risico is vertraging in de gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Indien het breakevenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Omdat de financieringslasten laag zijn is de impact ook klein.

Samenwerking Kempengemeenten

Naam: Samenwerking Kempengemeenten (SK)
Vestigingsplaats: Reusel
Openbaar belang: De SK behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op de gebieden van: informatie en communicatie technologie (SSC); Werk inkomen en zorg (ISD), Personeelszaken (P&O), Jeugdhulp en Veiligheid, Handhaving en Toezicht (VTH).
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Overhead, Sociaal domein en VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 0 0
Vreemd vermogen begin en eind 2022 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 4.613.000 4.632.000
Ontwikkelingen: Samenwerking Kempengemeenten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Door deze ontwikkelingen is de organisatie van de Samenwerking Kempengemeenten zo groot geworden dat het bestuur van mening is dat opnieuw gekeken moest worden naar de organisatie en aansturing van onze samenwerking. De gemeentesecretarissen zijn in 2019 aan de slag gegaan met het tegen het licht houden van de organisatie van deze samenwerking. Doelstelling was het realiseren van een versterking om daarmee een fundament te leggen voor de toekomst van de samenwerking in de Kempen. Inmiddels heeft het DB van de SK besloten om het project “Opnieuw Verbinden” op te starten, waarbij de orga-nisatie van de SK in zijn geheel vernieuwd wordt. In 2020 worden de voorbereidingen getroffen, waarna de implementatie wordt opgestart. De verandering van de organisatie wordt in 2023 afgerond.
Risico’s: Besloten is om in het verband van de SK geen eigen vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moeten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: Verbeteringen te bewerkstelligen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving, onder meer door een intensievere onderlinge samenwerking. Omgevings-diensten zorgen ervoor dat de leefomgeving voor mens en dier veilig en gezond is en dat het milieu wordt beschermd. De ODZOB is met ingang van 1 juni 2013 in werking getreden.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Veiligheid en VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 1.522.000 1.522.000
Vreemd vermogen begin en eind 2022 4.373.000 4.223.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 263.000 354.000
Ontwikkelingen: Deze staan verwoord in de ODZOB-begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025. In het concernplan 2019-2022 zijn ambities geformuleerd en de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, willen ze klaar zijn voor de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet voortvloeit, uitgaande van inwerkingtreding van deze wet op 1 januari 2022. Deze ambities gaan gepaard met investeringen in de organisatie. De ODZOB ondersteunt daarnaast de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling bij de implementatie en uitvoering van deze nieuwe wet. De ODZOB rapporteert hierover financieel en op basis van prestaties.
In de begroting 2022 en de daarbij horende meerjarenraming zijn nog een aantal andere speerpunten benoemd, zoals het verder uitvoeren en door ontwikkelen van het Regionaal Operationeel Kader, het voorbereiden van de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (samen met de Omgevingswet) en zorgen voor toekomstbestendige veehouderijen. Ook zijn onder andere op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid, gezondheid, asbest, bodemkwaliteit, zeer gevaarlijke stoffen en ondermijnende criminaliteit speerpunten benoemd.
Risico’s: De belangrijkste risico’s zijn:
- De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot omzetdaling;
- Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten;
- Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid en uniformiteit;
- Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en t.z.t. de Omgevingswet.

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Naam: BIZOB
Vestigingsplaats: Oirschot
Openbaar belang: Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij het uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied.
Bestuurlijk belang: Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: “Noordoost” en cluster 5: “Overig”). De gemeente Bladel maakt deel uit van het cluster BOV (Best, Oirschot en Veldhoven) en De Kempen. Per cluster worden twee bestuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig” (bijv. VRBZO). Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter van het bestuur een burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente Bladel zitting in de Vergadering van Aangeslotenen.
Relatie taakveld: Overhead
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2022 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 135.700 137.800
De gemeentelijke bijdrage 2022 is na aftrek van het behaalde resultaat door Bizob in 2021. De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling gebeurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding.
Ontwikkelingen: Voor 2022 heeft Bizob zes (5) concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar toe zal gaan:
- Collectieve inkoop. Collectieve inkoop blijft een krachtig middel om lokale doelstellingen te bereiken. In een collectief traject nemen een groot aantal organisaties deel. Bizob krijgt regelmatig het verzoek vanuit onze partners of zij, na het afronden van een collectief ingekochte (raam) overeenkomst, alsnog kunnen aansluiten. Voorheen was dit niet mogelijk, maar recente jurisprudentie leidt er mogelijk toe dat het in de toekomst toch mogelijk wordt om aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen. Bizob komt in de loop van 2022 met een concrete uitwerking voor de aanpak van collectieve inkooptrajecten, waardoor reeds aanbestede raam)overeenkomsten optimaal benut kunnen worden door Bizob partners.
- Analyse coalitieplannen en informatiesessie nieuwe raadsleden. In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, waarna er (nieuwe) coalities worden geformeerd. Als vertegenwoordiging van de inkoopfunctie binnen uw organisatie, anticipeert Bizob graag op het beroep dat op de inkoopfunctie wordt gedaan om de afgesproken doelen te bereiken. Dit begint met een analyse van de coalitieplannen. Op basis van deze analyse wordt samen met u focus aangebracht in de inkoopactiviteiten en daar waar passend slimme combinaties opgezocht, zodat u uw de doelen sneller kunt bereiken. Separaat aan deze analyse zal Bizob voor alle nieuwe raadsleden een informatiesessie over inkoop in de publieke sector organiseren.
- Sterker uit de crisis – concretiseren actiepunten. Met de visie "Sterker uit de crisis" zet Bizob de eerste stap in een reeks van concrete acties die we, samen met onze partners, ondernemen om meer weerbaar en sterker uit de economische crisis te komen. In 2022 gaan we de acties uit deze visie verder concretiseren. Vanuit een interne analyse van de inkooppakketten zijn er door het Expertise Centrum Bozon (ECB) drie sectoren aangewezen waarin naar verwachting de meeste impact kan worden gemaakt: het inkooppakket ICT Hardware, de Vervoersdiensten en de grond-, weg- en waterbouwsector
- Contractmanagement Bedrijfsvoering en ICT. Een goed gemanaged contract kan veel geld besparen en goodwill opleveren. Uit diverse benchmark onderzoeken (o.a. Nevi) is gebleken dat professioneel contractmanagement tussen de 5% en 10% van de contractwaarde aan besparingen oplevert. Naast financiële voordelen biedt professioneel contractmanagement meer voordelen, zoals o.a. het verbetert de samenwerking, risicobeheersing en innovatie. Bizob voert op dit moment contractmanagement uit binnen het sociaal domein, gezamenlijke trajecten en integraal voor een aantal individuele organisaties. In 2022 zal Bizob het contractmanagent binnen de commodity Bedrijfsvoering en ICT gaan doorvoeren, te beginnen bij de gezamenlijke HRM trajecten (MSP en Payroll). De verwachting is dat de ervaring die we hiermee opdoen een vliegwiel zal zijn voor het doorvoeren van contractmanagement in andere commodity’s.
- Kennis opdoen en delen.
Investeren in kennis. Bizob is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een kennisinstituut en betrouwbare partner met een breed draagvlak onder haar leden én daarbuiten. Interne opleidingen, trainingen en het collectieve Nevi lidmaatschap dragen bij aan het kennisniveau van onze inkopers. In 2022 gaat veel aandacht uit naar de ontwikkeling van een vast inwerk- en opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers.
Kennis delen. Door de uitgebreide investering in kennis bereiken we binnen Bizob een hoog inkoopkennisniveau. Graag willen we dit delen met onze leden. Via onze nieuwsbrief en de besloten ledenomgeving op onze website houden we u daarom op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vanwege het coronavirus is de fysieke vorm van kennisdeling en dialoog helaas tijdelijk stilgelegd. We zijn verheugd dat we binnenkort de draad weer op kunnen pakken. In 2022 staan de volgende initiatieven weer vast op de agenda:
Diverse bijeenkomsten worden georganiseerd waarin de leden worden geinformeerd over ontwikkelingen op het gebied van Sociaal domein, Openbare ruimte, Bedrijfsvoering & ICT of Juridisch.
Ook worden er MKB-sessies gehouden om de relatie tussen lokale en regionale marktpartijen verder te verstevigen en om te stimuleren dat MKB bedrijven vaker deelnemen in publieke aanbestedingen. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen die ondernemers lastig vinden, zoals het gebruik van Negometrix/TenderNed of de Eigen verklaring.
Risico’s De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.

Stichting Huis van de Brabantse Kempen

Naam Stichting Huis van de Brabantse Kempen
Vestigingsplaats: Hapert
Openbaar belang: Het Huis van de Brabantse Kempen vervult al vele jaren met veel succes een stimulerende rol in de ontwikkeling van de Kempen als vitale regio. De Stichting is een professionele non profit organisatie die, op basis van een gezamenlijke ambitie van Ondernemers, Overheid en Onderwijs programma’s en projecten organiseert en initiatief neemt om te leren, ontmoeten en te innoveren. Het Huis vormt een belangrijke schakel tussen de triple helix samenwerking in de Kempen, de samenwerking in de Brainportregio, èn de samenwerking met partners over de landsgrenzen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 206.000 nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2022 103.000 nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 0 nnb
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 31.000 31.000
Gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1,50 per inwoner.
Ontwikkelingen: Aan het einde van 2021 loopt de Samenwerkingsovereenkomst af. Naar aanleiding van de resultaten van de Tussenevaluatie (2020) en de Verkenning (2021) is Taskforce geformeerd. Deze Taskforce zal in kaart brengen hoe het Huis zich nog sterker kan verbinden met de regio en haar partners op basis van beide ontwikkelde programmalijnen Slimme Maakregio en Landschapspark De Kempen.
Risico’s: Indien een partner niet meer financieel wil of kan participeren de bijdrage per overge-bleven participanten kan toenemen. De participanten zijn namelijk aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.
Inkomsten uit (potentiële)projecten dragen bij aan het resultaat. Dit kan per jaar flucturen. Voor diverse projecten zijn voor de komende jaren financiële toezeggingen gedaan.

Privaatrechtelijke verbondenheden

Voor een algemene toelichting van de risico’s betreffende verbonden partijen wordt verwezen naar paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage
Openbaar belang: BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen)
Relatie taakveld: Algemene dekkingsmiddelen
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2022 nnb nnb
Resultaat 2020 / 2021 163 mln. 344 mln.
Dividend uitkering 2020 / 2021 80.000 169.000
Ontwikkelingen: Wij verwachten dat gedurende het begrotingsjaar zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Risico’s: Het uit te keren dividend.

NV Brabant Water

Naam: NV Brabant Water
Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch
Openbaar belang: De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Door de fusie van de NV WOB en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft de gemeente Bladel 17.706 nieuwe aandelen verkregen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen)
Relatie taakveld: Economische zaken
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2022 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2022 nnb nnb
Resultaat 2019 / 2020 31 mln. 27 mln.
Dividend uitkering 2019 / 2020 0 0
Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in Brabant Water heeft.
Ontwikkelingen: Brabant water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant water anticipeert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.
Risico’s: Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A.

Naam: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Vestigingsplaats: Heeze
Openbaar belang: De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Sport, cultuur en recreatie
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2021 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2021 / 2022 nnb nnb
Gemeentelijke beheerbijdrage 2021 / 2022 4.000 4.000
De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.
Ontwikkelingen: De te ontvangen SNL-subsidie wordt na 2022 niet meer doorbetaald aan de Bosgroep gelet op de geprognosticeerde omvang van het positieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst.
Risico’s: Er zijn geen risico’s bekend.