Bijlagen

1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Terug naar navigatie - 1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Onderstaand worden de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

(hoofd)taakvelden Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
bedragen x € 1.000,- l-2020 b-2020 l-2021 b-2021 l-2022 b-2022 l-2023 b-2023 l-2024 b-2024 l-2025 b-2025
0.1 Bestuur -1.156 31 -1.276 109 -1.288 77 -1.268 77 -1.268 77 -1.185
0.10 Mutaties reserves -2.343 3.243 -1.863 4.740 -452 1.607 -10.040 8.775 -3.492 3.021 -274 1.366
0.2 Burgerzaken -340 214 -477 240 -402 229 -402 229 -402 229 -402 229
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -109 545 -140 312 -95 193 -95 193 -95 193 -95 193
Totaal bestuur en ondersteuning -3.948 4.033 -3.756 5.401 -2.237 2.106 -11.805 9.274 -5.257 3.520 -1.956 1.788
0.4 Overhead -5.209 261 -5.817 201 -6.077 199 -6.126 199 -6.102 158 -6.161 158
Totaal overhead -5.209 261 -5.817 201 -6.077 199 -6.126 199 -6.102 158 -6.161 158
0.5 Treasury -437 977 -344 681 -242 583 -236 597 -159 557 -105 513
0.61 OZB woningen -309 2.395 -201 2.487 -176 2.525 -176 2.533 -176 2.517 -176 2.525
0.62 OZB niet-woningen -9 1.850 -33 1.951 -33 2.084 -33 2.134 -33 2.123 -33 2.169
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -5 32.759 -5 33.719 -5 34.715 -5 33.783 -5 33.362 -5 33.255
0.8 Overige baten en lasten -39 -41 519 538 96 187
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -387 -29 -14 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -1.186 37.981 -653 38.838 49 39.907 74 39.047 -291 38.559 -146 38.462
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -1.911 -1.095 -1.893 -694 -438 -446
Totaal resultaat -1.911 -1.095 -1.893 -694 -438 -446
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.329 73 -1.460 146 -1.362 74 -1.362 74 -1.352 74 -1.352 74
1.2 Openbare orde en veiligheid -357 39 -413 13 -394 16 -394 16 -394 16 -394 16
Totaal veiligheid -1.686 112 -1.873 159 -1.756 90 -1.756 90 -1.746 90 -1.746 90
2.1 Verkeer en vervoer -2.672 234 -2.488 185 -2.523 75 -2.628 75 -2.721 75 -2.872 75
2.2 Parkeren -8 4 -8 4 -8 4 -8 4 -8 4 -7 4
2.5 Openbaar vervoer -51 -51 -51 -51 -51
Totaal verkeer en vervoer -2.680 238 -2.547 189 -2.582 79 -2.687 79 -2.780 79 -2.930 79
3.1 Economische ontwikkeling -371 2 -358 11 -327 11 -322 11 -322 11 -322 11
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -28 27 -47 33 -47 33 -1 -1 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -80 80 -79 75 -79 75 -79 75 -79 75 -79 75
3.4 Economische promotie -134 785 -239 1.178 -329 1.214 -124 1.245 -124 1.245 -124 1.245
Totaal economie -613 894 -723 1.297 -782 1.333 -526 1.331 -526 1.331 -526 1.331
4.2 Onderwijshuisvesting -2.541 10 -3.349 1.012 -1.927 12 -1.856 12 -1.850 12 -1.852 12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.105 610 -1.260 726 -516 24 -512 23 -512 23 -512 24
Totaal onderwijs -3.646 620 -4.609 1.738 -2.443 36 -2.368 35 -2.362 35 -2.364 36
5.1 Sportbeleid en activering -329 35 -438 40 -454 -454 -455 -456
5.2 Sportaccommodaties -1.255 475 -1.420 473 -1.440 469 -1.456 469 -1.489 469 -1.515 469
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -271 10 -322 11 -312 11 -312 11 -312 11 -312 11
5.4 Musea -8 -8 -8 -8 -8 -8
5.5 Cultureel erfgoed -69 16 -58 9 -62 9 -62 9 -65 9 -65 9
5.6 Media -560 103 -580 104 -579 104 -578 104 -502 101 -502 101
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -2.067 348 -2.042 365 -1.660 68 -1.591 68 -1.590 68 -1.587 68
Totaal sport, cultuur en recreatie -4.559 987 -4.868 1.002 -4.515 661 -4.461 661 -4.421 658 -4.445 658
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.430 121 -3.482 203 -3.233 149 -4.182 149 -4.087 149 -4.080 149
6.2 Wijkteams -1.393 47 -1.273 45 -1.265 51 -1.224 51 -1.132 51 -1.129 51
6.3 Inkomensregelingen -8.138 7.078 -5.403 3.499 -4.111 2.204 -3.989 2.237 -3.907 2.237 -3.895 2.237
6.4 Begeleide participatie -5.153 1 -5.438 -5.245 -5.089 -4.990 -4.873
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -529 -579 -545 -545 -545 -545
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -3.698 141 -3.791 140 -3.821 140 -3.852 140 -3.849 140 -3.849 140
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.739 -3.659 -4.078 -3.978 -3.878 -3.778
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -386 -366 -303 -303 -303 -303
Totaal sociaal domein -25.466 7.388 -23.991 3.887 -22.601 2.544 -23.162 2.577 -22.691 2.577 -22.452 2.577
7.1 Volksgezondheid -782 24 -820 40 -779 -788 -797 -813
7.2 Riolering -1.995 2.165 -2.026 2.212 -1.917 2.100 -1.927 2.111 -1.950 2.137 -1.996 2.184
7.3 Afval -1.960 2.261 -1.874 2.200 -1.773 2.074 -1.771 2.072 -1.771 2.072 -1.771 2.072
7.4 Milieubeheer -1.413 279 -1.693 28 -1.315 -871 -851 -851
Totaal volksgezondheid en milieu -6.150 4.729 -6.413 4.480 -5.784 4.174 -5.357 4.183 -5.369 4.209 -5.431 4.256
8.1 Ruimtelijke ordening -1.105 150 -969 346 -778 200 -777 200 -776 200 -776 200
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -3.233 3.317 -1.002 1.781 -3.565 3.650 -464 2.722 -464 2.073 -605 614
8.3 Wonen en bouwen -2.139 2.821 -2.219 1.216 -1.347 1.332 -1.033 744 -1.010 744 -1.009 744
Totaal VHROSV -6.477 6.288 -4.190 3.343 -5.690 5.182 -2.274 3.666 -2.250 3.017 -2.390 1.558
Totaal generaal -63.531 63.531 -60.535 60.535 -56.311 56.311 -61.142 61.142 -54.233 54.233 -50.993 50.993

2. Specificatie compensatie jeugdzorg / herijking gemeentefonds

Terug naar navigatie - 2. Specificatie compensatie jeugdzorg / herijking gemeentefonds

Extra middelen jeugdzorg
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in een brief, gepubliceerd op 29 juni jl, de gemeenten geïnformeerd over de verdeling van de extra middelen voor jeugdzorg ad € 1.314 miljoen in 2022. Voor Bladel bedraagt de extra compensatie voor jeugd in 2022 indicatief € 1.157.000. Deze middelen zullen volledig worden verdeeld via de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Daarnaast is op 9 juli jl.  tussen Rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming voor de jaren 2023 tot en met 2025 rekening mogen houden met 75% van de bedragen uit de berekening van arbitragecommissie jeugdzorg. Voor Bladel betekent dit een extra stelpost van € 693.000 in 2023, € 637.000 in 2024 en € 566.000 in 2025. 

Ten laste hiervan hebben wij € 600.000,- aflopend naar € 300.000,- in 2025 geoormerkt voor de dekking van de hogere lasten voor jeugdzorg. Omdat de kosten voor jeugdzorg de afgelopen jaren doorlopend zijn gestegen zijn onze budgetten reeds aangepast aan de stijgende vraag. Het is daarom niet nodig om bóvenop die hogere jeugduitgaven dan de volledige extra uitkering te leggen.

Herijking gemeentefonds
De minister van BZK heeft op 12 augustus jl, mede namens de staatssecretaris van Financiën, ook een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd aan de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB). De vervolgonderzoeken rondom de herijking van het gemeentefonds zijn afgerond en leiden tot een herzien verdeelvoorstel. Volgens de minister van BZK is de herziene verdeling beter dan het eerdere voorstel. De uitkomsten zijn nu gebaseerd op het jaar 2019. In deze fase gaat het om een voorlopig verdeelstelsel. De informatie op een lager niveau is nog niet beschikbaar. De minister heeft het ROB verzocht uiterlijk ultimo oktober 2021 te reageren. Vervolgens zal de minister ook de VNG consulteren. Hierdoor kunnen er nog wijzigingen op het voorlopig verdeelstelsel komen. Onderdeel van het voorstel is om de herverdeeleffecten te beperken tot maximaal € 60,- per inwoner met een ingroeipad van 4 jaar (4 x € 15,- per inwoner), zowel bij voordeel- als nadeel-gemeenten met een negatieve dan wel positieve suppletie.

Het voorlopige aangepaste (2e) verdeelstelsel laat voor onze gemeente een nadelig herverdeeleffect zien van € 49,- per inwoner. Het voorlopige (1e) verdeelstelsel van februari jl ging nog uit van een nadelig herverdeeleffect van € 1,-. In de meerjarenraming hadden wij rekening gehouden met een nadelig herverdeeleffect van € 100.000,- vanaf 2023. Op basis van het aangepaste verdeelstelsel bedraagt het nadelige herverdeeleffect voor onze gemeente als volgt, waarbij we in het kader van behoedzaamheid, vooralsnog 75% van de gepresenteerde herverdeeleffecten opnemen:

Compensatie jeugdzorg voor gemeente Bladel, gezamenlijke afspraken meerjarenraming gemeenten
Bedragen x € 1 mln 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Basisbedrag 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828 1.828
Dossiers met overeenstemming -214 -377 -463 -570 -961 -1.017 -1.017
Dossiers zonder overeenstemming 0 pm pm pm pm pm pm
Inkomensafhankelijke ouderbijdrage 0 pm pm pm pm pm pm
Bedragen uitspraak Commissie van Wijzen 1.614 1.451 1.365 1.258 867 811 811
Maximaal op te nemen in procenten 100% 75% 75% 75% - - -
Maximaal op te nemen in bedragen 1.614 1.088 1.024 944 - - -
Verwerkt voorschot in eigen begroting -300 -300 -300 -300 -300 -300 -300
Extra middelen Jeugdzorg op te nemen macro-economisch 1.314 788 724 644 300 300 300
€ 1 mln staat gelijk aan: Bladel 881 881 881 881 881 881 881
Extra middelen Jeugdzorg op te nemen Bladel 1.157.000 693.000 637.000 566.000 257.000 257.000 257.000
Afzonderen voor dekking hogere kosten 600.000 500.000 400.000 300.000 pm pm pm
Begrotingsresultaat 557.000 193.000 237.000 266.000 pm pm pm
Aangepast herverdeeleffecten herijking gemeentefonds
Bedragen x € 1 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
ingroeipad maximaal 4 x € 15,- = € 60,- doch maximaal € 49,- -15 -30 -45 -49 -49 -49
indicatief voor Bladel: € 49,- per inwoner -315.000 -637.000 -967.000 -1.053.000 -1.053.000 -1.053.000
behoedzame raming 75% 75% 75% 75% 75% 75%
inschatting herverdeeleffect -236.000 -478.000 -725.000 -790.000 -790.000 -790.000
reeds geraamd -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
nog te ramen herverdeeleffect -136.000 -378.000 -625.000 -690.000 -690.000 -690.000

3. Meerjarenprogramma 2021-2025

Terug naar navigatie - 3. Meerjarenprogramma 2021-2025
Waarden
A/B Omschrijving i/s 2021-i 2022-i 2023-i 2024-i 2025-i 2021 2022 2023 2024 2025
A Bestuur en ondersteuning -
actualisatie leges burgerzaken s 10.306 10.306 10.306 10.306
Algemene reserve grondexploitatie: vrijval surplus i 45.000
Algemene reserve: subsidie duurzame energie particulieren i 250.000
Algemene reserve: vrijval algemene reserve grondexploitatie i -45.000
vervanging geluids- en video apparatuur s -75.000 -8.250 -8.175 -8.100 -8.025
vervanging ipads s -25.000 -6.500 -6.438 -6.375 -6.313
B Algemene reserve: dekkingsreserve gemeenschapshuis aan de Markt i 3.393.000
Algemene reserve: dekkingsresultaat gemeenschapshuis aan de Markt i -141.345
Algemene reserve: opbrengst locatie Den Herd i -940.800
Algemene reserve: opbrengst locatie MFA Hapert i -2.195.620
Algemene reserve: opbrengst locatie Praktijkschool i -670.307
Algemene reserve: reserve kapitaallasten investeringen locatie Den Herd i 940.800
Algemene reserve: reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i 2.195.620
Algemene reserve: reserve kapitaallasten investeringen locatie Prakrijkschool i 670.307
Algemene reserve: reserve kapitaallasten uitgaven gemeenschapshuis aan de Markt i 4.000.000
Algemene reserve: sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt i 249.005
Reserve afschrijving geactiveerde dekking uitgaven MFA Hapert s 109.630 108.757 107.885
Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven locatie Den Herd i -940.800
Reserve kapitaallasten investeringen gem.huis aan de Markt (1.604.730) s 80.126 79.488 78.851
Reserve kapitaallasten investeringen gem.huis aan de Markt (3.393.000) s 216.404 214.590 212.775
Reserve kapitaallasten investeringen gem.Huis aan de Markt (4.000.000) s 199.724 198.135 196.546
Reserve kapitaallasten investeringen gemeenschapshuis aan de Markt i -7.393.000
Reserve kapitaallasten investeringen locatie Den Herd s 46.975 46.601
Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i -2.195.620
Reserve kapitaallasten investeringen locatie Praktijkschool s 33.469 33.411
Reserve kapitaallasten investeringen: locatie Praktijkschool i -670.307
-100.000 494.561 -1.735.388 -933.862 672.037
A Overhead en ondersteuning organisatie -
energiebesparende maatregelen gemeentehuis s -431.000 -33.043
renovatie dak gemeentehuis s -25.000 -1.250
vervanging installaties gemeentehuis s -91.000 -6.977
-547.000 -41.270
A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -
Algemene uitkering jeugdzorg 2022 t/m 2025 s 1.156.918 693.000 637.000 566.000
Herijking gemeentefonds: stelpost s -236.000 -478.000 -725.000
Onderuitputting kapitaallasten i 0 547.986 543.831 119.013 215.593
0 1.704.904 1.000.831 278.013 56.593
A Veiligheid -
actualisatie leges bijzondere wetten s 3.287 3.287 3.287 3.287
Renovatie dak brandweerkazerne Bladel s -25.000 -1.250 -1.240 -1.230
Renovatie dak brandweerkazerne Hapert s -32.000 -1.600 -1.587 -1.574 -1.562
-32.000 -25.000 1.687 450 473 495
A Verkeer en vervoer -
actualisatie leges kabels en leidingen s 20.955 20.955 20.955 20.955
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2022 s -1.300.000 -39.000 -38.740 -38.480 -38.220
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 s -1.400.000 -42.000 -41.720 -41.440
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 s -1.400.000 -42.000 -41.720
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025 s -1.400.000 -42.000
Vervanging openbare verlichting 2022: armaturen s -65.100 -3.906 -3.873 -3.841 -3.808
Vervanging openbare verlichting 2022: masten s -69.430 -2.430 -2.413 -2.395 -2.378
Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen s -56.440 -3.386 -3.358 -3.330
Vervanging openbare verlichting 2023: masten s -60.770 -2.127 -2.112 -2.097
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen s -56.440 0 -3.386 -3.358
Vervanging openbare verlichting 2024: masten s -60.770 0 -2.127 -2.112
Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen s -56.440 -3.386
Vervanging openbare verlichting 2025: masten s -60.770 -2.127
B evaluatie GVVP-Verkeersvisie 2021 s 0 0 0 0
Herinrichting van Dissellaan / Beatrixlaan: Den Herd naar de Markt s -420.000 -12.600 -12.516 -12.432
herstructurering Koolbogt s 0 0 0 0
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s -300.000 -9.000 -8.940 -8.880 -8.820
Uitvoering herinrichting N284 s -300.000 -200.000 -1.000.000 -2.200.000 -15.000 -24.880 -74.680 -184.080
verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) s -750.000 -37.500 -37.200 -36.900 -36.600
Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg s -850.000 -1.300.000 -25.500 -64.330 -63.900 -63.470
-3.634.530 -3.437.210 -2.517.210 -3.717.210 -111.381 -219.534 -315.340 -470.423
A Economie -
25-jarig jubileum gemeente Bladel i -200.000
Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten: onderzoekskosten i -5.000
B Toeristenbelasting s 30.350 30.350 30.350
-205.000 30.350 30.350 30.350
A Onderwijs -
A Sport, cultuur en recreatie -
LUWA-toren Bladel: renovatie s -50.000 -2.500 -2.480
renovatie sportvelden 2022 s -25.000 -1.250 -1.240 -1.230 -1.220
renovatie sportvelden 2023 s -25.000 -1.250 -1.240 -1.230
renovatie sportvelden 2024 s -25.000 -1.250 -1.240
renovatie sportvelden 2025 s -25.000 -1.250
sporthal Eureka: aanpassing tbv aansluiting op MFA s -20.000 -1.000 -992 -984 -976
sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen s -91.000 -4.550 -4.514
sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal s -35.000 -1.750
sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert s -20.000 -1.000 -992
sportpark De Roetwijer: renovatie dak KV Klimroos s -14.000 -700 -694 -689 -683
sportpark De Roetwijer: vervanging installaties KV Klimrooos s -53.000 -4.063 -4.028 -3.993 -3.957
sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella s -69.000 -3.450 -3.422
sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen s -42.000 -2.100
sportpark De Smagtenbocht: technische installaties tennispaviljoen s -15.000 -1.150 -1.140 -1.130
Uitvoering groenstructuurplan 2022 s -110.000 -5.500 -5.456 -5.412 -5.368
Uitvoering groenstructuurplan 2023 s -110.000 -5.500 -5.456 -5.412
Uitvoering groenstructuurplan 2024 s -110.000 -5.500 -5.456
Uitvoering groenstructuurplan 2025 s -110.000 -5.500
Vervanging speeltoestellen 2022 s -45.500 -5.005 -4.960 -4.914 -4.869
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2022 s -250.000 -19.167 -19.000 -18.833 -18.667
vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 s -250.000 -19.167 -19.000 -18.833
B fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld s -283.000 -21.697 -21.508 -21.319 -21.131
fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw s -267.000 -9.345 -9.278 -9.212 -9.145
fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing s -267.000 -13.350 -13.243 -13.136 -13.030
herontwikkeling sportpark Casteren s -363.000 -18.150 -18.005 -17.860 -17.714
huur en servicekosten bibliotheek tbv gemeenschapshuis aan de Markt s 75.785 75.785
ontwikkeling Egyptische Poort: exploitatiesubsidie zwembad2 -75.000 -150.000 -151.000 -152.000 -153.000
-1.697.500 -400.000 -365.000 -212.000 -75.000 -249.227 -276.471 -218.883 -229.284
A Sociaal domein -
actualisatie leges kinderopvang s -1.426 -1.426 -1.426 -1.426
MFA De Poel: verduurzaming s -44.000 -3.373
MFA D'n Anloop: verduurzaming s -37.000 -2.837
stelpost uitgaven jeugdzorg 2022 t/m 2025 s -600.000 -500.000 -400.000 -300.000
uitgaven reductie begeleiding s
voormalige gemeentewerf: renovatie dak s -65.000 -3.250 -3.224
B huur en servicekosten CJG tbv gemeenschapshuis aan de Markt s 90.700 90.700
Verbouwing gem.huis aan de Markt: bijdrage bibliotheek s 200.000 10.000 9.920 9.840
Verbouwing gem.huis aan de Markt: installaties s -5.477.702 -419.957 -416.305 -412.654
Verbouwing gem.huis aan de Markt: renteresultaat s 25.449 79.407 75.579
Verbouwing gem.huis aan de Markt: restwaarde 10% WOZ bij ingebruikname s 1.849.000 64.715 64.253 63.791
Verbouwing gem.huis aan de Markt: sloopkosten i -249.005 -249.005
Verbouwing gem.huis aan de Markt: uitbreiding s -4.746.872 0 -166.141 -164.954 -163.767 -162.580
Verbouwing gem.huis aan de Markt: verbouwing s -2.203.642 -5.859.481 -110.182 -402.275 -399.050 -395.824
-7.199.519 -9.288.183 -65.000 -81.000 0 -1.126.754 -1.388.448 -1.139.518 -1.042.008
A Volksgezondheid en milieu -
Rioolrechten: uitvoering GRP 2022 s 63.450 63.020 62.589 62.159
Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 s 63.450 63.020 62.589
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 s 63.450 63.020
Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 s 63.450
Subsidie duurzame energie particulieren i -250.000
Uitvoering GRP 2022: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000 -14.900 -14.800 -14.700
Uitvoering GRP 2022: vervanging gemalen s -75.000 -4.500 -4.463 -4.425 -4.388
Uitvoering GRP 2022: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950 -43.657 -43.364 -43.071
Uitvoering GRP 2023: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000 -14.900 -14.800
Uitvoering GRP 2023: vervanging gemalen s -75.000 -4.500 -4.463 -4.425
Uitvoering GRP 2023: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950 -43.657 -43.364
Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000 -14.900
Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen s -75.000 -4.500 -4.463
Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950 -43.657
Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen s -500.000 -15.000
Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen s -75.000 -4.500
Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering s -1.465.000 -43.950
Voorbereiding energietransitie i -70.000 -25.000 -5.000 -5.000
-2.040.000 -2.040.000 -2.040.000 -2.040.000 -320.000 -25.000 -5.000 -5.000
A Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -
actualisatie leges omgevingsvergunningen s 201.666 3.571 3.571 3.571
Anticiperende verwervingen s -2.000.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
Startersleningen s -375.000 -3.750 -3.750 -3.750 -3.750
B Ontwikkeling locatie Den Herd i 940.800
Ontwikkeling locatie MFA Hapert i 2.195.620
Ontwikkeling locatie Praktijkschool i 670.307
-2.375.000 177.916 2.175.441 1.590.928 -20.179
-17.078.549 -15.190.393 -4.987.210 -6.597.210 -75.000 366.706 -437.769 -712.839 -1.048.689

4. Prognose verloop algemene reserve

Terug naar navigatie - 4. Prognose verloop algemene reserve

Hieronder brengen we de prognose van het verloop van de algemene reserve in beeld.

prognose verloop omvang algemene reserve 2020 2021 2022 2023 2024 2025
geraamde stand algemene reserve begin 9.691.000 9.350.000 11.016.000 12.518.000 6.076.000 6.587.000
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
rente toevoegingen 211.000
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant 234.000 772.000 121.000 116.000 73.000 85.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv MFA Hapert (Den Herd / Het Palet) 2.196.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd 941.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool 670.000
"overschot" dekkingsmiddelen MFA Hapert 381.000 265.000
"overschot" dekkingsmiddelen gemeenschapshuis aan de Markt 141.000
correctie rentebijschrijving 2020 dekkingsreserve 78.000
vrijval surplus reserve grondexploitatie 45.000
exploitatiesaldo 2019 en 2020 1.274.000 1.911.000
geraamde exploitatieresultaten 2021-2025 1.095.000 1.893.000 694.000 438.000 446.000
verminderingen:
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt -600.000 -7.393.000
aanvulling dekkingsreserve tbv MFA Hapert: locatie Het Palet/Den Tref -2.196.000
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt: locatie Den Herd -941.000
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt: locatie praktijkschool -670.000
aanvulling dekkingsreserve tbv Groene Long -110.000
eenmalige lasten MFA Hapert -458.000 -59.000
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt -249.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren -225.000 -475.000 -250.000
aanvulling algemene reserve grondexploitatie -309.000
resultaatbestemming klimaatakkoord: transitievisie warmte budgetoverheveling -8.000 -237.000
budgetoverhevelingen 2019 en 2020 -507.000 -1.076.000
vorming reserve generatiepact -185.000
eenmalige kosten / sloop scholen -266.000
afwaardering boekwaarde basisschool De vest / sloop- en verhuiskosten -353.000
voorbereiding raadsprogramma Groene Long -25.000
voorbereiding raadsprogramma -38.000
eenmalige lasten De vest -24.000
geraamde stand algemene reserve eind 9.350.000 11.016.000 12.517.000 6.076.000 6.587.000 7.118.000

5. Woningbouwprogramma

Terug naar navigatie - 5. Woningbouwprogramma

In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016, actualisatie 2018 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslispunten flexibel om te gaan met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van de gerealiseerde woningbouw.
Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd aan de Provincie Noord-Brabant met als peildatum 1 januari 2021. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt en of dat een woning of woningen pas na 2029 worden gerealiseerd. Daarnaast is opgenomen of de plannen vallen onder de harde of zachte plancapaciteit en welk aandeel van de plannen uit sociale huur- of koopwoningen bestaat.
Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma."

Kern Woningen Plancapaciteit Waarvan
sociale woningen
BLADEL
Bleijenhoek/Beukenbos 16 Hard
Beukenbos 3-5 4 Hard
Het Parlement (ABAB) 30 Hard
Kempenland 2005 (De Specht) 57 Hard 6
Kempenland (Oktober) 42 Hard
Biezen II, fase 2 48 Zacht 48
Plan Beemd 11 Hard 6
Molenweg (RvR) 1 Hard
Van der Heijden Transport 1 Hard
Egyptische Poort 100 Zacht 40
Locatie sporthal 29 Hard 16
Posthof 20 Zacht
Markt 22 6 Hard
ABN/AMRO 11 Zacht
Achterblijvende locatie d'n Herd 20 Zacht 8
Bladel West 72 Zacht 30
Bossingel 4 3 Zacht
Christinelaan 10-12 2 Zacht
Franse Hoef 2 Hard
Helleneind Gozelinusbocht 16 Zacht 8
Helleneind Kamille 2 Zacht
Het Look 1 Zacht
Lange Trekken 89 Zacht 46
Maximalaan 2, 2A en 2B 2 Hard
Van Dissellaan 24 2 Zacht
Pius X straat 1 23 Zacht 23
Sportparkstraat 16 1 Hard
Vogelwikke 6 Zacht
St. Petrusschool - Burg. Goossensstraat 20 Zacht 8
Particulieren 5 Hard
Totaal Bladel 642 207 Hard 239
435 Zacht 37%
HAPERT
De Wijer/De Kuil 9 Hard
De Wijer/Tinq 12 Hard
KBP 17 Hard
Plan Centrum (Den Tref) 30 Zacht 12
Plan Centrum (nabij MFA) 20 Zacht 8
Plan Centrum (Kerkstraat 18-24) 24 Zacht 10
Uitbreiding Dennenoord 114 Zacht 46
Kerkstraat 90 1 Zacht
Hoek Ganzestraat/Het Kaar 4 Hard
Molenstraat 2 4 Hard
Particulieren 2 Hard
Totaal Hapert 237 48 Hard 76
189 Zacht 32%
HOOGELOON
Dijkstraat (van Gorp) 1 Hard
Akkerstraat 73 Hard 21
Hofveld (school) PM
Valensplein Noord PM
Hoofdstraat 1a 7 Zacht 2
Heuvelseweg 15 2 Zacht
Particulieren 5 Hard
Totaal Hoogeloon 88 79 Hard 23
9 Zacht 26%
CASTEREN
Kerkeneind/Wagenbroeken 20 Hard 4
Den Tip Hemelrijken/Kerstr.) 8 Zacht
Heistraat (RvR) 2 Hard
Bucht (RvR) 1 Hard
Particulieren 3 Hard
Totaal Casteren 34 26 Hard 4
8 Zacht 12%
NETERSEL
Latestraat II (RvR) 2 Hard
De Hoeve (vd Heijden) 10 Hard 10
De Hoeve 18 1 Hard 1
F. vd Heijdenstraat 4 1 Zacht
F.vd Heijdenstraat 11-13 2 Hard
Latestraat (Castelijns) 2 Zacht
Carolus Simplexplein 3 11 Zacht
Particulieren 2 Hard
Totaal Netersel 31 17 Hard 11
14 Zacht 35%
RECAPITULATIE
Totaal Hard Zacht Sociaal
Bladel 642 207 435 239
Hapert 237 48 189 76
Hoogeloon 88 79 9 23
Casteren 34 26 8 4
Netersel 31 17 14 11
Totaal 1032 377 655 353
34%