Economie

Economie

Terug naar navigatie - Economie

Maatschappelijk effect:
Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving.

Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

De coronacrisis kent grote economische en maatschappelijke gevolgen. Desondanks toont de Brainportregio haar veerkracht en is het inmiddels de belangrijkste pijler waarop de hoop van het herstel van de Nederlandse economie is gevestigd. De lessen die we uit andere crisissen hebben geleerd, bindt ons wederom als regio: nauw samenwerken en innoveren!

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud voorzieningenniveau

Terug naar navigatie - Behoud voorzieningenniveau

Wat gaan we doen?

Promotie / Vrijetijdseconomie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.

Terug naar navigatie - De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.

Door steeds vernieuwende producten voor haar belangrijkste doelgroepen aan te bieden, weet de regio steeds meer bezoekers aan zich te binden.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Prestatie-indicatoren

Uit onderstaande cijfers blijkt dat er t/m 2019  sprake is van een toename in het aantal overnachtingen.  De streefwaarde is in 2019 alleen niet behaald. Dit wordt veroorzaakt doordat de streefwaarde van 2% per jaar inclusief bezoek van dagjesmensen is, maar dat deze niet in de gemeten cijfers zitten. De dagjesmensen worden niet geteld, dus kunnen we helaas ook niet meenemen in de cijfers. 
Nog niet alle cijfers van 2020 zijn ten tijde van dit schrijven bekend, maar we verwachten dat deze niet vergelijkbaar zijn. Corona heeft een enorme impact op de vrijetijdssector en de detailhandel, omdat bedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest.

Naam Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 Bron
Aantal overnachtingen groei van 2% per jaar over vijf jaar in het 693.301 708.800 735.981 nnb Gemeentelijke
aantal overnachtingen en/of bezoek van belastingen
dagmensen
Aantal overnachtingen t.o.v. basisjaar 2017 (%) 100,0% 102,2% 103,8% nnb
Aantal banen in de vrijetijdseconomie (absoluut) * n.t.b. 59,4 59,3 57,9 50,1 www.waarstaatjegemeente.nl
*aantal per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Planfase klimaatrobuust bedrijventerrein De Sleutel
De gemeente Bladel werkt samen met het Waterschap de Dommel, Ondernemingsvereniging Bedrijventerreinen Bladel (obgb) aan het klimaatrobuust maken van het bedrijventerrein De Sleutel in Bladel. Het doel is om het hemelwater af te koppelen van de riolering en zoveel mogelijk lokaal op te vangen. Uit de recent uitgevoerde stresstest blijkt dat het bedrijventerrein kwetsbaar is voor hittestress. Deze klimaataspecten vragen om een planmatige aanpak op en rondom het bedrijventerrein.

Voor het realiseren van extra waterbergingscapaciteit is het gebied ten westen van bedrijventerrein de Sleutel erg interessant. In dit gebied, dat gelegen is in gemeente Reusel-De Mierden, zijn ook vergevorderde plannen voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg met aansluiting op de N284. In het Voorkeursalternatief is deze extra aansluiting opgenomen. Voor de realisatie van deze nieuwe verbindingsweg dient grond verworven te worden door de provincie en de gemeenten. Het gedeelte dat niet nodig is voor de verbindingsweg is uitermate geschikt voor waterberging en voor het versterken van de huidige Ecologische Verbindingszone.

Het realiseren van waterberging en een ecologische inrichting ten westen van bedrijventerrein de Sleutel is een cruciale maatregel om het water- en rioleringssysteem in samenhang te optimaliseren. Het draagt bij aan ecologische doelen, het tegen gaan van verdroging, het verbeteren van de hydraulische afvoercapaciteit en het verminderen van de afvoer van schoon water naar de zuivering. Dit sluit aan bij de ambities van het raadsprogramma, waarin is opgenomen dat voldoende biodiversiteit en groen het uitgangspunt is bij de klimaat- en energietransitie. Voor dit project is ook een concept subsidievoorstel ingediend voor het Europese programma 2B Adapt. Een landschapsarchitect heeft opdracht gekregen om alle opgaven in dit gebied (ontsluitingsweg, waterberging, bluswatervoorziening, natuurontwikkeling en ecologie) een plek te geven. 

Kerngegevens

Onderstaande kerngegevens geven een beeld van de bedrijvigheid in de gemeente Bladel. We zien een toename van het aantal vestigingen van bedrijven en banen, wat ook aansluit bij het hoge percentage functiemenging (de verhouding tussen wonen en werken). We dragen bij aan compacte kernwinkelgebieden in Bladel en Hapert en willen het aantal m2 detailhandel in het buitengebied verkleinen. Het tegenovergestelde zien we echter in de cijfers over 2019. Dit is een aandachtspunt voor 2022. 

Naam Indicator 2017 2018 2019 2020 Bron
Aantal vestigingen bedrijven 158,3 163,0 170,1 176,5 www.waarstaatjegemeente.nl
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 64 jaar 1.078,5 1.117,3 1.169,3 1136,4 www.waarstaatjegemeente.nl
Wijziging m² winkelvloeroppervlak (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied- Gemeente Bladel -799 nnb Locatus
Wijziging winkelvloeroppervlak (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied – De Kempen -727 nnb Locatus
Wijziging m² winkelvloeroppervlak (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied- Gemeente Bladel 807 nnb Locatus
Wijziging winkelvloeroppervlak (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied– De Kempen 2.863 nnb Locatus
Functiemenging** 61,9% 62,5% 63,4% 62,7% www.waarstaatjegemeente.nl
** de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken)

Prestatie-indicatoren

We monitoren daarnaast ook de CO2 uitstoot voor deze sector om te zien of we onze doelstelling hiervoor behalen.

Naam Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 Bron
CO2 uitstoot Industrie, Energie, Afval en water (in ton) In 2030 een reductie van 6.900 ton t.o.v. 2020 27.696 28.131 25.806 nnb Berekening CO2 uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2021-2025 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
B toeristenbelasting: verhoging tarieven 30 30 30
A toeristenbelasting naar arbeidsmigranten: onderzoekskosten -5
A 25-jarig bestaand gemeente Bladel -200
totaal lasten economie -205 30 30 30
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Verhoging tarieven toeristenbelasting
Op basis van het huidige coalitie akkoord worden de tarieven voor de toeristenbelasting voor de jaren tot en met 2022 jaarlijks verhoogd met een gemiddelde stijging van 3,24% per jaar. De hiermee gepaard gaande extra opbrengsten zijn reeds verdisconteerd in de meerjarenraming. We willen dit akkoord gedurende deze raadsperiode in tact laten. Dit betekent dat eerst met ingang van 2023 de tarieven voor de toeristenbelasting extra verhoogd zullen worden. Eén procent verhoging van de toeristenbelasting brengt een extra opbrengst met zich van ca € 12.000,-. We gaan vooralsnog uit van een gemiddelde stijging van 2,5%. Dat leidt tot een extra opbrengst van € 30.000,- vanaf 2023 en verder.

Toeristenbelasting naar arbeidsmigranten
In uw vergadering van 8 juli 2021 was een meerderheid van de raad geen voorstander om op dit moment de uitbreiding van de toeristenbelasting naar arbeidsmigranten mogelijk te maken. De raad heeft wel een motie aangenomen om e
en beter inzicht te bewerkstelligen in de verblijfplaatsen en omstandigheden van arbeidsmigranten, en daartoe:
- Een inventarisatie te doen van de verblijfplaatsen van arbeidsmigranten;
- Een plan op te stellen deze verblijfplaatsen met enige regelmaat te bezoeken om misstanden te voorkomen dan wel tijdig te ontdekken;
- Arbeidsmigranten nadrukkelijk te wijzen op de mogelijkheid zich in te schrijven in de gemeente.

De onderzoekskosten hiervan ramen wij op € 5.000,-. We streven er naar om de raad in het 1e kwartaal 2022 hierover rapporteren. Naar aanleiding hiervan kan de discussie over de uitbreiding van de toeristenbelasting naar arbeidsmigranten dan mogelijk betrokken worden bij de perspectiefnota 2022.

25-jarig bestaand gemeente Bladel
In 1997 zijn de gemeente Bladel en Netersel en de gemeente Hoogeloon, Hapert en Casteren samengevoegd tot de gemeente Bladel. Dit betekent dat in het jaar 2022 de gemeente Bladel 25 jaar bestaat. Hoewel dit een pril jubileum is in vergelijking met bijvoorbeeld het 800-jarig bestaan van Netersel is het desalniettemin een jubileum om niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 
De opzet van de ideeën voor de viering is er daarnaast op gericht dat alle bevolkingsgroepen deel kunnen nemen aan de verschillende evenementen en de viering zo de saamhorigheid van de gemeenschap bevordert. Het wordt naar wij hopen een grootschalige viering waar veel mensen op komen. Om deze viering te bekostigen ramen wij vooralsnog eenmalig € 200.000,- voor 2022. Zowel de organisatie van de evenementen, de faciliterende middelen die daartoe nodig zijn, als producten worden daarvan bekostigd. 

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Metropoolregio Eindhoven
• Kempisch Bedrijven Park
• Huis van de Brabantse Kempen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2020 werden we geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristenbelasting als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Via de algemene uitkering werden wij hiervoor overigens tot een bedrag van € 278.000,- gecompenseerd. De meerjarige opbrengst van de toeristenbelasting wordt geraamd op basis van het huidige coalitie akkoord. De toeristenbelasting wordt afgestemd op het landelijk gemiddelde (COELO)tarief, met differentiatie tussen vaste en mobiele onderkomens. Op basis hiervan worden de tarieven jaarlijks verhoogd met 3,24% per jaar. In 2020 is een extra opbrengst geweest wegens positieve afrekeningen van vorige jaren. Voorts wordt vanaf 2023 rekening gehouden met verhoging van de tarieven voor de toeristenbelasting met gemiddeld 2,5%. De terrasvergoeding is als gevolg van de genomen coronamaatregelen niet opgelegd in 2020.

In de periode t/m 2021 worden eenmalige kosten geraamd voor de realisatie van de update bedrijventerrein De Sleutel. In 2020 en 2021 zijn eenmalige projecten verantwoord en geraamd voor diverse de Kempische vrijetijdseconomie.

Tot 2023 worden vergoedingen ontvangen van het Kempische Bedrijvenpark voor het voeren van financiële en administratieve werkzaamheden. Na 2022 zal de gemeenschappelijke regeling kempisch Bedrijvenpark waarschijnlijk expireren.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van economie weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
economische ontwikkeling:
- innovatie / stimulering n -80 n -79 n -79 n -79 n -79 n -79
- regionale samenwerking n -51 n -54 n -54 n -54 n -54 n -54
infrastructuur:
- bedrijventerreinen (incl. KBP) n -28 n -46 n -46
- overige infrastructuur n -1 n -1 n -1 n -1 n -1
organisatie:
werkgelegenheid n -153 n -168 n -171 n -171 n -171 n -171
overleg / beheer / samenwerking n -219 n -190 n -156 n -151 n -151 n -151
promotie n -83 n -185 n -275 n -70 n -70 n -70
Totaal lasten n -614 n -723 n -782 n -526 n -526 n -526
Baten
economische ontwikkeling:
- innovatie / stimulering v 80 v 75 v 75 v 75 v 75 v 75
- regionale samenwerking
infrastructuur:
- bedrijventerreinen (incl. KBP) v 27 v 33 v 33
- overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid v 1
overleg / beheer / samenwerking v 1 v 11 v 11 v 11 v 11 v 11
promotie v 785 v 1.177 v 1.214 v 1.245 v 1.245 v 1.245
Totaal baten v 894 v 1.296 v 1.333 v 1.331 v 1.331 v 1.331
Geraamd saldo van baten en lasten v 280 v 573 v 551 v 805 v 805 v 805
(- = nadeel en + = voordeel)