Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Maatschappelijk effect:
Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Bebouwd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Energietransitie - We willen een emissiereductie voor de sector gebouwde omgeving behalen van 6.500 ton CO2.

Terug naar navigatie - Energietransitie - We willen een emissiereductie voor de sector gebouwde omgeving behalen van 6.500 ton CO2.

De CO2 emissie daalt dan vanaf 2020 met 8%. In totaal zou met deze opgave in 2030 binnen deze sector 27% re-uctie van CO2-uitstoot worden behaald ten opzichte van 1990. Dit is lager dan de landelijke ambitie van 49% en de ambitie uit de nieuwe kadernota energie en klimaat van 49%, die is vastgesteld door de gemeenteraad van Bladel. 

Wat gaan we doen?

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Terug naar navigatie - Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Wat gaan we doen?

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

In het kader van de Regeling Reductie Energieverbruik zijn in de periode oktober 2020 tot en met maart 2021 een grootschalige inkoopactie en een voucheractie opgezet om woningeigenaren te stimuleren om grote en kleine energiebesparende maatregelen aan te schaffen voor in hun woning. Deze acties hebben gezamenlijk geleid tot een Reductie van CO2-emissie van 562 ton/per jaar.

Hier moeten we echter het voorbehoud nemen dat dit weer kan stijgen door het bouwen van nieuwe woningen.

Naam Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 Bron
CO2 uitstoot gebouwde omgeving (in ton) In 2030 CO2 uitstoot van max 59.547 ton 67.136 59.799 54.826 nnb Emissieregistratie

Onbebouwd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Energietransitie - Landbouw en natuur: Reductie emissie broeikasgassen van 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020.

Terug naar navigatie - Energietransitie - Landbouw en natuur: Reductie emissie broeikasgassen van 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020.

We reduceren de emissie van broeikasgassen met 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020. De CO2 emissie daalt vanaf 2020 gezien met 3%. In totaal zou met deze opgave in 2030 binnen deze sector 41% reductie worden behaald ten opzichte van 1990. Dat is hoger dan de landelijke ambitie.

Wat gaan we doen?

We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.

Terug naar navigatie - We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.

We nemen een actieve rol in het realiseren van het Natuurnetwerk (NNB) en grijpen kansen aan om hierbij toekomstbestendige combinaties te maken met economische activiteiten.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

-

Naam Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 Bron
CO2 uitstoot Natuur en Landbouw (in ton) Reductie van 1.500 ton in 2030 ten opzichte van 2020 (van 83.737 ton in 1990 naar 49.665 ton in 2030) 69.738 Emissieregistratie

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd:

Naam Indicator 2017 2018 2019 2020 2021 Bron
Gemiddelde WOZ waarde € 269.000 € 278.000 € 290.000 € 307.000 nnb CBS Waarde onroerende zaken / www.waarstaatjegemeente.nl
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) 7,1 8,0 15,9 8,5 nnb ABF research-systeem woningvoorraad / / www.waarstaatjegemeente.nl
Demografische druk * 74,20% 75,3,% 75,80% 75,10% 75,10% CBS Statistiek bevolking / www.waarstaatjegemeente.nl
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 534 495 483 492 525 COELO / www.waarstaatjegemeente.nl
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 846 718 682 688 717 COELO / www.waarstaatjegemeente.nl
*De som van het aantal personen 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2021-2025 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A startersleningen -375 -4 -4 -4 -4
A actualisatie leges omgevingsvergunningen 201 3 3 3
A anticiperende verwervingen -2.000 -20 -20 -20 -20
B opbrengsten locaties MFA Hapert 2.196
B opbrengsten locaties Den Herd 941
B opbrengsten locaties praktijkschool 670
totaal lasten VHROSV -2.375 177 2.175 1.590 -21
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Startersleningen
De gemeente stimuleert jongeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. De starterslening trekt naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen aan. Iets meer dan de helft van de leningen wordt vertrekt voor de aankoop van een bestaande woning. Veel aanvragers verlaten een huurwoning. Deze beide aspecten versterken dus de (belangrijke) doorstroming op de woningmarkt. Ieder jaar wordt in de jaarrekening een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument “Startersleningen” gemaakt. De eerste drie jaren zijn de starters vrijgesteld van het betalen van rente en aflossing. Bij een te laag inkomen kan deze termijn worden verlengd. Daarna betaalt de starter een maandelijkse annuïteit. De lening valt onder de Nationale Hypotheekgarantie. Voor 2022 wordt, evenals als vorige jaren, een krediet opgenomen van € 375.000,-.

Leges omgevingsvergunningen
Aanpassing opbrengst op basis van een verbeterde woningbouwprognose.

Strategische / anticiperende grond verwervingen
Het volgende beleidsuitgangspunt is geformuleerd in de Grondnota 2019 met betrekking tot grondaankopen:

  • Burgemeester en wethouders kunnen binnen beleidskaders zelfstandig tot grondaankopen overgaan zonder voorafgaande instemming van de raad.
  • Er wordt jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor grondaankopen die vallen onder de noemer anticiperende verwervingen. Voor 2022 wordt dit krediet wederom vastgesteld op € 2.000.000,-.
  • Voor “strategische verwervingen” wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag voorgelegd aan de raad.
  • Aan de grondaankopen door burgemeester en wethouder onder de noemer “anticiperende verwervingen” worden de volgende voorwaarden gesteld: De grondaankopen moeten passen in de uitwerking van de structuurvisie; er moet sprake zijn van een financieel sluitende grondexploitatieberekening (haalbaarheidsberekening) en de grondaankoop moet onderbouwd zijn met een door een deskundige opgesteld taxatierapport.

Op grond van BBV-voorschriften moeten deze aankopen op de materiële vaste activa verantwoord worden. Over deze aankopen worden vooralsnog alleen rentelasten toegerekend. Bouwgronden in exploitatie (BIE) starten pas nadat uw raad een grondexploitatiecomplex met grondexploitatiebegroting vastgesteld heeft. Op dat moment kunnen de anticiperende verwervingen pas omgezet worden naar de bouwgronden in exploitatie.

Opbrengsten locaties MFA Hapert /  Den Herd / Praktijkschool
Als gevolg van de oprichting van de MFA Hapert worden midden in het centrum van Hapert twee grote percelen (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref) vrijgemaakt voor een andere invulling. Uiterlijk binnen 2 jaar na oplevering van MFA Hapert dienen uit de herontwikkeling van deze locaties opbrengsten gerealiseerd worden. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een opbrengst van € 1,096 mln voor de achterblijvende locatie van basisschool “Het Palet” en € 1,0 mln voor de huidige locatie van gemeenschapshuis “Den Tref”, terwijl vanwege de verkoop van de ontmoetings- en bijruimten van het ouderensteunpunt een opbrengst van € 0,1 mln is ingerekend.

Ook uit de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Herd en de Praktijkschool zullen opbrengsten gerealiseerd moeten worden. Voor locatie Den Herd is een opbrengst geraamd van ca € 0,941 mln en voor locatie Praktijkschool ca € 0,990 mln. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 0,320 mln per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 0,670 mln.

De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen.

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
• Samenwerking Kempengemeenten
• KempenPlus
• GGD
• Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Vergunninghouders
Gelet op de instroom (aantallen vergunninghouders) werd in 2020 voldaan aan de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders. Als gevolg hiervan zijn in 2020 acht woningen verkocht. Ten laste van de exploitatie werd de boekwaarde van deze woningen afgewaardeerd in 2020. 

Ruimtelijke ordening/leges
Voor 2021 wordt rekening gehouden met hogere opbrengsten in het kader van afgesloten anterieure overeenkomsten. De hiermee gepaard gaande extra lasten voor de ambtelijke tijdsbesteding (team Ruimte) en de daarop betrekking hebbende advieskosten e.d. stijgen hiermee ook voor die jaren.

Voor de jaren 2020-2022 worden extra legesopbrengsten omgevingsvergunningen voorzien. Mede vanwege een aantal grote verleende omgevingsvergunningen (met name KBP) is in 2020 en 2021 extra legesopbrengst gerealiseerd. In meerjarig perspectief bezien houden we rekening met een terugloop van de legesopbrengsten.  Uitgegaan wordt dat met name voor het KBP er vanaf 2023 geen opbrengsten meer gerealiseerd kunnen worden, omdat alle percelen verkocht zullen zijn. 

Omgevingswet
Voor de jaren 2019 tot en met 2021 zijn er eenmalige implementatiekosten voor de invoering van de Omgevingswet geraamd. De structurele lasten vanaf 2022 bedragen hiervoor ca € 65.000,-. 

Buitengebied
Vanaf 2020 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de maatregelen uit de verbetering kwaliteit buitengebied en van de bevordering van de duurzaamheid (onder andere uitvoering sloopsubsidie overtollige gebouwen buitengebied en realiseren natuur). Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de betreffende reserves (zie bestuur en ondersteuning).

Grondexploitatie
De verschillen van de grondexploitatie worden door de jaren heen voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de geactualiseerde opzetten van de grondexploitaties, onderhanden werken en winstuitnames. Voor nadere detaillering wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. In 2023 worden, als gevolg van de oprichting van de MFA, in het centrum van Hapert twee grote percelen vrijgemaakt voor een andere invulling. Dat geldt voor 2024 ook voor de locaties Den Herd en Praktijkschool. Deze locaties genereren extra opbrengsten. Daarnaast werken de financiële consequenties van het meerjarenprogramma meerjarig door in de ramingen. Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma.

Totaal
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van VHROSV weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
bebouwd:
- wonen n -2.092 n -928 n -994 n -858 n -858 n -856
- grondexploitaties n -3.233 n -1.002 n -3.565 n -464 n -464 n -605
- overig gebruik ruimte n -1.147 n -1.070 n -837 n -831 n -834 n -834
onbebouwd:
- cultuurlandschap n -5 n -1.017 n -197 n -47 n -22 n -22
- natuur / water n -172 n -97 n -72 n -72 n -72
Totaal lasten n -6.477 n -4.189 n -5.690 n -2.272 n -2.250 n -2.389
Baten
bebouwd:
- wonen v 2.779 v 850 v 1.092 v 669 v 669 v 669
- grondexploitaties v 3.317 v 1.781 v 3.650 v 2.722 v 2.073 v 614
- overig gebruik ruimte v 150 v 322 v 175 v 175 v 175 v 175
onbebouwd:
- cultuurlandschap v 43 v 215 v 215 v 50 v 50 v 50
- natuur / water v 175 v 50 v 50 v 50 v 50
Totaal baten v 6.289 v 3.343 v 5.182 v 3.666 v 3.017 v 1.558
Geraamd saldo van baten en lasten n -188 n -846 n -508 v 1.394 v 767 n -831
(- = nadeel en + = voordeel)