Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau

Overzicht geraamde baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten

De aansluiting op de financiële gegevens per hoofdtaakveld en een onderbouwing daarvan zijn ondergebracht in de financiële begroting. Dit hoofdstuk bevat een totaaloverzicht van de lasten en baten van alle hoofdtaakvelden. Overhead en de algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk weergegeven. Daarnaast zijn voor extra inzicht in de financiële positie de baten en lasten per hoofdtaakveld geschoond van de beoogde verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken formeel geen onderdeel uit van de begroting van lasten en baten. Voor reserves geldt dat onttrekkingen evenals de stortingen via de resultaatbestemming lopen.

Het concernresultaat is, zoals hierna vermeld, tot stand gekomen op grond van de richtlijnen BBV. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 739.000,- in 2022. Dit is het saldo van de mutaties tussen de begroting van baten en lasten. In de begroting hebben daarnaast reeds tot een bedrag van per saldo in 2022 € 1.155.000,- mutaties in reserves plaatsgevonden. Het geraamd positief resultaat bedraagt dan € 1.893.000,-, waarvan € 213.000,- incidenteel en € 1.680.000,- structureel voordeel. De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve.

De mutaties van de reserves worden in het begrotingsjaar waarin de uitgaven/inkomsten worden gedaan geautoriseerd. Bij de rekening vindt een vergelijkbare procedure plaats. De jaren 2020 – 2025 geven dan het navolgende beeld:

Hoofdtaakvelden Jaarrekening 2020 Gewijzigde begroting 2021 Begroting 2022 Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo saldo 2023 saldo 2024 saldo 2025
0. Bestuur en ondersteuning -1.605 790 -815 -1.893 661 -1.232 -1.785 499 -1.286 -1.266 -1.266 -1.260
1. Veiligheid -1.686 112 -1.574 -1.873 159 -1.714 -1.757 91 -1.666 -1.664 -1.656 -1.655
2. Verkeer en vervoer -2.680 238 -2.442 -2.547 189 -2.358 -2.582 79 -2.503 -2.608 -2.700 -2.852
3. Economie -613 894 281 -723 1.297 574 -781 1.334 553 805 805 805
4. Onderwijs -3.645 620 -3.025 -4.610 1.738 -2.872 -2.443 36 -2.407 -2.333 -2.327 -2.329
5. Sport, cultuur en recreatie -4.559 987 -3.572 -4.868 1.002 -3.866 -4.514 661 -3.853 -3.800 -3.762 -3.786
6. Sociaal domein -25.467 7.389 -18.078 -23.991 3.887 -20.104 -22.602 2.544 -20.058 -20.586 -20.114 -19.876
7. Volksgezondheid en milieu -6.151 4.729 -1.422 -6.413 4.481 -1.932 -5.784 4.173 -1.611 -1.173 -1.161 -1.175
8. VHROSV -6.477 6.288 -189 -4.190 3.343 -847 -5.690 5.182 -508 1.391 766 -832
Subtotaal (excl.overhead, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) -52.883 22.047 -30.836 -51.108 16.757 -34.351 -47.938 14.599 -33.339 -31.234 -31.415 -32.960
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:
- Uitvoering wet WOZ woningen -298 -298 -190 -190 -165 -165 -165 -165 -165
- Uitvoering wet WOZ niet woningen -5 -5 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
- OZB woningen -11 11 -11 4 -7 -12 4 -8 -8 -8 -8
- OZB niet-woningen -3 5 2 -7 3 -4 -7 3 -4 -3 -3 -3
- Baten heffing en invordering OZB woningen 2.384 2.384 2.483 2.483 2.521 2.521 2.529 2.514 2.522
- Baten heffing en invordering OZB niet-woningen 1.845 1.845 1.948 1.948 2.081 2.081 2.131 2.119 2.166
- Algemene uitkeringen -5 32.759 32.754 -5 33.719 33.714 -5 34.715 34.710 33.778 33.357 33.250
Dividend -4 80 76 -1 169 168 -1 169 168 167 168 167
Saldo van de financieringsfunctie -433 473 40 -343 413 70 -241 342 101 48 82 100
Overige algemene dekkingsmiddelen 424 424 99 99 72 72 145 148 139
Vennootschapsbelasting -387 -387 -29 -29 -14 -14 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -1.146 37.981 36.835 -612 38.838 38.226 -471 39.907 39.436 38.582 38.172 38.128
Overhead -5.209 261 -4.948 -5.817 201 -5.616 -6.077 199 -5.878 -5.928 -5.943 -6.002
Onvoorzien en stelposten -39 -39 -41 -41 519 519 538 95 187
Saldo van baten en lasten -59.277 60.289 1.012 -57.578 55.796 -1.782 -53.967 54.705 738 1.958 909 -647
Reserves
Bestuur en ondersteuning -2.343 3.243 900 -1.863 4.740 2.877 -452 1.607 1.155 -1.264 -471 1.093
Geraamd resultaat -61.620 63.532 1.912 -59.441 60.536 1.095 -54.419 56.312 1.893 694 438 446
waarvan incidentele baten en lasten -47 213 494 241 290
waarvan structurele baten en lasten 1.142 1.680 200 197 156
(- = nadeel en + = voordeel)