Verkeer en vervoer

Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - Verkeer en vervoer

Maatschappelijk effect:

Mensen en goederen verplaatsen verantwoord en veilig. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.

Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Terug naar navigatie - Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.

Wat gaan we doen?

Gedrag/Gebruik Infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

We monitoren de CO2 uitstoot voor verkeer en vervoer/mobiliteit.

Naam Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 Bron
CO2 uitstoot verkeer en vervoer in ton reductie van 1.132 ton in 2030 t.o.v. 2020 48.012 48.264 48.324 nnb Emissieregistratie

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2021-2025 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A actualisatie leges kabels en leidingen 21 21 21 21
A verbetering/ gepland groot onderhoud wegen 2022-2025 -1.300 -1.400 -1.400 -1.400 -39 -81 -122 -163
B herinrichting van Dissellaan: gemeenschapshuis aan de Markt -420 -12 -12 -12
A infra maatregelen centrum Bladel -300 -9 -9 -9 -9
A uitvoering herinrichting N284 -100 -300 -200 -1.000 -2.200 -15 -25 -75 -184
B verbr.recreatieve fietspaden Cartierheide: semi-verharding -750 -38 -37 -37 -37
B verkeersvisie Hapert: Oude provincialeweg -850 -1.300 -25 -64 -64 -63
B herstructurering Koolbogt in verband met levensloop bestendig wonen pm pm pm pm
B evaluatie GVVP-Verkeersvisie 2021 pm pm pm pm
A vervanging openbare verlichting -135 -117 -117 -117 -6 -12 -17 -23
totaal lasten verkeer en vervoer -100 -3.635 -3.437 -2.517 -3.717 -111 -219 -315 -470
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Toelichting meerjarenprogramma

Actualisatie leges kabels en leidingen
De leges voor kabels en leidingen met een sleuflengte van meer dan 10.000 strekkende meters worden aangepast, zodat het meer aansluit bij de vergunningswerkzaamheden.

Gepland groot onderhoud wegen / wegbeheer
Op basis van de visuele inspectie en maatregeltoets is de kapitaalbehoefte berekend voor de periode 2020-2029. Het wegenbeheerplan 2020-2024 is door ons college in 2019 vastgesteld. Het wegenbeheerplan is opgesteld ter onderbouwing van de onderhoudsramingen binnen de exploitatie, de voorziening onderhoud wegen en de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen voor groot onderhoud in het kader van wegbeheer op basis van het kwaliteitsniveau sober (6-). De kapitaalbehoefte voor de periode 2020-2029 m.b.t. Gepland Groot Onderhoud (GGO) bedraagt € 1.600.000,- per jaar exclusief indexering. Circa 50% van de GGO projecten kunnen integraal (in combinatie met riolering) worden uitgevoerd. Op deze projecten kan voor wegbeheer op basis van de ervaringen uit de afgelopen periode 25% synergie/integraliteit voordeel op de investeringskosten worden behaald. Op het totale budget betekent dit een voordeel van 12,5%. Als ook voor de komende periode dit integraliteitsvoordeel kan worden doorgezet kan met een jaarlijkse kapitaalbehoefte van € 1.400.000,- het integraal GGO onderhoud worden uitgevoerd. Bij de vaststelling van het wegenplan 2020-2024 is besloten om de jaarlijkse investering voor GGO met ingang van het jaar 2020 jaarlijks trapsgewijs te verhogen met € 100.000,- tot € 1.400.000,- in 2023 en volgende jaren. Op basis van de resultaten van de uitgevoerde weginspecties in 2020 en 2021 zal nader worden bezien of deze raming al dan niet bijstelling behoeft. Vervolgens worden met ingang van het jaar 2020 de onderhoudskosten jaarlijks in het kader van de P&C-cyclus geïndexeerd en zullen dan ook de areaaluitbreidingen worden meegenomen.

Herinrichting van Dissellaan
In de investeringsraming voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt wordt voor de herinrichting van de buitenruimte rekening gehouden met een investeringsraming van € 420.000,- in 2023. 

Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel
Voor het jaar 2022 zijn nog geen ramingen opgenomen in het kader van infrastructurele maatregelen voor het centrum van Bladel. Dit is afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming hierover.

Uitvoering herinrichting N284
Samen met de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Reusel-De Mierden wordt een plan voorbereid om de N284 toekomstproof te maken in kader van doorstroming en verkeersveiligheid. De daadwerkelijke aanleg c.q. uitvoering van de herinrichting is gepland in de jaren 2024-2025. De jaren t/m 2023 zullen worden benut voor de voorbereiding, planvorming, onderzoeken, bestemmingsplannen etc. Mocht blijken dat vanuit de gemeente hogere ambities worden ingebracht dient hiertoe nader overleg gepleegd te worden.

Verbreding fietspaden Cartierheide
Met de verbreding van het fietspad wordt een betere, aantrekkelijkere en veiligere inrichting van de Cartierheide voor zowel fietsers, gladde slang als de overige flora en fauna beoogd. In het 3e kwartaal 2021 leggen wij u het definitieve ontwerp ter vaststelling voor. 
Het voorstel is om de paden op de Cartierheide (De Pals – Herberg ‘In het Wilde Zwijn’ – Laarven) samen te voegen en het fietspad tussen De Pan-Laarven wordt aan te passen aan het gebied en gebruik. Vanuit Visit Brabant (marketingorganisatie van de provincie Noord- Brabant) wordt steeds meer ingezet op fietsen en het fietsknooppuntennetwerk. De verwachting is ook dat mensen veel (in eigen omgeving) blijven fietsen. Aan het gebied wordt een uitkijktoren toegevoegd waardoor het gebied nog aantrekkelijker wordt. Daarnaast maakt het woon-/werkverkeer en schoolgaande jeugd veel gebruik van dit pad.

Verkeersvisie Hapert: Oude Provinciale Weg
De herinrichting van de Oude Provincialeweg wordt afgestemd op de planning van de MFA Hapert en de planning van de N284. Omdat we met de aanpak willen wachten tot de nieuwe MFA in Hapert gereed is, zal met de daadwerkelijke realisatie eerst in 2022 en 2023 worden gestart. In 2021 gaan we het plan voorbereiden / ontwerpen en aanbesteden.

Herstructurering Koolbogt in verband met levensloop bestendig wonen
De Koolbogt (1 t/m 48) in de kern Bladel is ooit opgezet als een levensloopbestendige wijk voor ouderen (qua woontypologie en inrichting van de openbare ruimte). De woningen zijn echter verouderd en de huidige eigenaar (Mooiland) is voornemens de woningen op korte termijn te verkopen aan een andere woningcorporatie. Dat zou een mooi begin kunnen zijn van een herstructurering van deze wijk met een modernisering van de woningen (tot Woonkeur (Plus)) en optimalisering van de infrastructuur (van wegen en (voet)paden). Voor dat laatste wordt voorgesteld om in afwachting van de verkoop door Mooiland alvast een pm-post voor herstructurering van de openbare ruimte op te nemen. Uiteindelijk moet dit een gezamenlijke interventie zijn van de (nieuwe) eigenaar en de gemeente en met deze pm-post agendeert de gemeente alvast haar ambitie met deze levensloopbestendige wijk.

Evaluatie GVVP-Verkeersvisie 2021
In 2019 is het oude GVVP geëvalueerd en is gestart met het opstellen van een nieuw verkeersbeleid dat vanaf 2021 moet gaan gelden. We zien mogelijkheden om de evaluatie en het actualiseren van beleid te combineren om eerder tot besluitvorming te kunnen komen. Het geactualiseerde GVVP zal worden ingepast in de Omgevingsvisie. De volgende deelprojecten zullen extra aandacht zullen krijgen in het geactualiseerde verkeersbeleid;
• Zorg voor veilige schoolomgevingen:
• Hernieuwde inventarisatie van alle knelpunten (met gebruik hiervoor van de BLIQ rapportages);
• Beleid fietspaden/netwerk;
• Verbeterplan fietspaden, utilitair en recreatief, mogelijkheden snelle fietspaden (buiten de N284 corridor).

Wij verwachten het nieuwe GVVP in de loop van dit jaar aan uw raad ter vaststelling te kunnen voorleggen. Op basis hiervan zullen alsdan in het meerjarenprogramma voor de jaren 2022 en volgenden de benodigde investeringsramingen worden opgenomen. Voor de uitvoering van verkeerkundige werkzaamheden in 2021 is reeds een raming van € 50.000,- opgenomen.

Uitvoering beleidsnota openbare verlichting
Onderhoud van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende beheerplan Openbare Verlichting. In de gemeente Bladel is het beheer en onderhoud voor een periode van (maximaal) 10 jaar aanbesteed middels een geïntegreerd contract. De geactualiseerde budgetten zijn voldoende om het in stand houden, beheren en onderhouden naar behoren te kunnen uitvoeren. In de meerjarenprogramma zijn op basis van het beheerplan tevens jaarlijkse kredieten opgenomen voor vervanging van masten en armaturen.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

De visie Next Economy voor het centrum van Bladel zal ook invloed hebben op de inrichting van de openbare ruimte. 

Meer in het algemeen staan we aan de vooravond van ingrijpende ontwikkelingen door de energietransitie (elektrisch rijden, andere vervoermiddelen), intrede van zelfstandig rijdende vervoermiddelen en de klimaatadaptatie. Dit alles zal de komende jaren zeker aandacht vragen binnen dit hoofdtaakveld.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

In 2020 en 2021 ontvangen we kosten terug voor de projecten verkeer en vervoer Kempenregio. Ook hebben we voor die jaren extra leges en degeneratievergoeding ontvangen. Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma. Voorts worden de interne kosten van de doorbelasting van loonkosten van openbare werken (binnen- en buitendienst) op basis van geactualiseerde tijdbestedingen beperkt opwaarts bijgesteld. Het verloop ná 2023 wordt ook veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van vrijval kapitaallasten.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van verkeer en vervoer weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
infrastructuur:
- investeringen n -132 n -240 n -336 n -491
- onderhoud n -437 n -407 n -407 n -407 n -407 n -407
- beheer (schoon) n -1.720 n -1.558 n -1.592 n -1.620 n -1.617 n -1.614
parkeren n -8 n -8 n -8 n -8 n -8 n -8
gedrag / gebruik infrastructuur
- veiligheid n -308 n -290 n -265 n -264 n -264 n -264
- doorstroming n -207 n -233 n -127 n -97 n -97 n -97
- openbaar vervoer n -51 n -51 n -51 n -51 n -51
Totaal lasten n -2.680 n -2.547 n -2.582 n -2.687 n -2.780 n -2.932
Baten
infrastructuur:
- investeringen v 21 v 21 v 21 v 21
- onderhoud
- beheer (schoon) v 133 v 100 v 49 v 49 v 49 v 49
parkeren v 4 v 4 v 4 v 4 v 4 v 4
gedrag / gebruik infrastructuur
- veiligheid v 5 v 5 v 5 v 5 v 5 v 5
- doorstroming v 95 v 80
- openbaar vervoer
Totaal baten v 237 v 189 v 79 v 79 v 79 v 79
Geraamd saldo van baten en lasten n -2.443 n -2.358 n -2.503 n -2.608 n -2.701 n -2.853
(- = nadeel en + = voordeel)