Onderwijs

Onderwijs

Terug naar navigatie - Onderwijs

Maatschappelijk effect:

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Onderwijshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Onderwijs- en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Leerlingenvervoer

Terug naar navigatie - Leerlingenvervoer

We streven passend onderwijs na, zo thuisnabij mogelijk, waarbij de ondersteuningsbehoefte van de leerling leidend is. Hiervoor zetten we leerlingenvervoer in.

Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)

Terug naar navigatie - Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)

We bestrijden en voorkomen negatieve effecten op leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van inwoners die het gevolg zijn van bijvoorbeeld sociale, economische en culturele omstandigheden.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Terug naar navigatie - Wat weten we nog meer?

Kerngegevens

Onderstaande kerngegevens voor 2020 geven aan dat we het als gemeente goed doen wat betreft verzuim en vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie ten opzichte van zowel onze RMC regio als Nederland. Hieruit kunnen we concluderen dat het momenteel niet nodig is aanvullende acties te ondernemen als gemeente naast het werk dat we hier al voor doen.

Naam Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 Bron
Aantal leerplichtige leerlingen - 2.938 2.913 2.870 CLR
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen - 0 0 0 - CLR
Relatief (wettelijk) verzuim - 8 7 9 - CLR
Voortijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie Zo min mogelijk, maximaal 1,6% in 2023-2024 1,55%  0,98% 1,28% DUO
Voortijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie RMC regio Zuidoost-Brabant Zo min mogelijk, maximaal 1,6% in 2023-2024 1,92% 1,77% 1,66% DUO
Voortijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie landelijk - 1,91% 2,01% 1,72% DUO

Prestatie-indicator

Voor het DigiTaalhuis kijken we naar het volgende prestatie-indicator. Aangezien het Digitaalhuis in 2020 is gestart zijn er geen gegevens over eerdere jaren.

Naam Indicator Streefwaarde 2017 2018 2019 2020 Bron
Aantal aangesloten partners bij het DigiTaalhuis* n.t.b. - - - 7 DigiTaalhuis
* Kernpartners: gemeente Bladel, Bibliotheek de Kempen, Stichting Wel, Stercollege, Stichting lezen en schrijven. Alliantiepartners: KempenPlus, Podium 10,
Kempisch Ondernemers Platform

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• GGD
• Samenwerking Kempengemeenten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

Onderwijshuisvesting
De kapitaallasten stijgen als gevolg van de nieuwe investeringen voor de renovatie Mariaschool en de basisschool De Vest. Daarnaast heeft de raad in zijn vergadering van 20 juni 2019 het krediet voor de realisatie van MFA Hapert gevoteerd. Deze multifunctionele accommodatie wordt ingezet voor de uitvoering van diverse specifieke taken. Een deel hiervan heeft betrekking op de nieuwbouw van basisschool Het Palet. Op grond van BBV-voorschriften moeten de kapitaallasten van het MFA (onderdeel basisschool Het Palet) naar rato van het gebruik toegerekend worden naar het betreffende taakveld (te weten onderwijshuisvesting).

In 2020 en 2021 zijn eenmalige kosten geraamd voor afwaardering van de restant boekwaarde van de bestaande basisschool de Vest en voor sloopkosten en afwaardering van de restant boekwaarde van Het Palet en Marnix.

Meerjarig stijgen de kosten als gevolg van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting VO. Op grond van de geldende overeenkomst met het bestuur van het Pius-X-college dienen de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting doorbetaald te worden aan die school. In 2021 hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor de ventilatie van scholen (met name Pius-X-college). Deze specifieke uitkering is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in verband met de uitbraak van Covis-19. De uitkering wordt in termijnen doorbetaald aan het Pius-X-college.

Leerlingenvervoer
De kosten en de opbrengsten van het leerlingenvervoer waren in 2020 en 2021 hoger omdat de gemeente Bladel zorgdraagt voor de financiële afwikkeling van het leerlingenvervoer met de Kempengemeenten. In 2020 en 2021 ontvangen we vergoedingen voor BLV-activiteiten en onderwijsachterstandenbeleid. Deze vergoedingen wenden wij aan voor de realisatie van de onderliggende doelstellingen.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van onderwijs weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Lasten
onderwijshuisvesting n -2.541 n -3.349 n -1.927 n -1.856 n -1.850 n -1.852
onderwijs- en leerlingzaken:
- leerlingenvervoer n -513 n -817 n -317 n -316 n -316 n -316
- leerplicht n -212 n -212 n -185 n -183 n -183 n -183
- participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -379 n -232 n -14 n -13 n -13 n -13
Totaal lasten n -3.645 n -4.610 n -2.443 n -2.368 n -2.362 n -2.364
Baten
onderwijshuisvesting v 10 v 1.012 v 12 v 12 v 12 v 12
onderwijs- en leerlingzaken:
- leerlingenvervoer v 247 v 500
- leerplicht v 42 v 24 v 24 v 24 v 24 v 24
- participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 321 v 203
Totaal baten v 620 v 1.739 v 36 v 36 v 36 v 36
Geraamd saldo van baten en lasten n -3.025 n -2.871 n -2.407 n -2.332 n -2.326 n -2.328
(- = nadeel en + = voordeel)