Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 4 Algemeen
    2. Blz. 5 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 6 Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie.
      1. Blz. 7 Financieel gezonde gemeente
      2. Blz. 8 Rechtmatigheidsverantwoording college
      3. Blz. 9 Strategische agenda
      4. Blz. 10 Organisatie
    3. Blz. 11 Voortgang realisatie investeringen
    4. Blz. 12 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 13 Verbonden partijen
    6. Blz. 14 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   2. Blz. 15 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 16 Algemeen
    2. Blz. 17 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 18 De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces (klant-leverancier).
      1. Blz. 19 Administratieve organisatie / interne financiële beheersing
      2. Blz. 20 Klantgerichte dienstverlening bij uitvoerende taken
      3. Blz. 21 Strategisch HR beleid
    3. Blz. 22 Voortgang realisatie investeringen
    4. Blz. 23 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 24 Verbonden partijen
    6. Blz. 25 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   3. Blz. 26 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 27 Algemeen
    2. Blz. 28 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 29 Voorzieningenniveau in evenwicht met beschikbare middelen.
      1. Blz. 30 Belastingen en andere baten heffen om ambities waar te maken.
      2. Blz. 31 Een goede risicobeheersing en een weerstandsvermogen van voldoende omvang om de risico’s op te kunnen vangen.
      3. Blz. 32 Een reëel en structureel sluitende begroting.
    3. Blz. 33 Beleidskaders
    4. Blz. 34 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   4. Blz. 35 Veiligheid
    1. Blz. 36 Algemeen
    2. Blz. 37 Preventie en vergunningverlening
     1. Blz. 38 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 39 Het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.
       1. Blz. 40 Brandveiligheid
       2. Blz. 41 Buurtpreventie
       3. Blz. 42 Crisisbeheersing
       4. Blz. 43 Cybercrime en cybersecurity
       5. Blz. 44 Georganiseerde criminaliteit
       6. Blz. 45 High Impact Crimes (HIC)
       7. Blz. 46 Jeugd in relatie tot overlast, criminaliteit en middelengebruik
       8. Blz. 47 Personen met verward gedrag
       9. Blz. 48 Polarisatie, radicalisering en maatschappelijke onrust
    3. Blz. 49 Handhaving
     1. Blz. 50 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 51 Veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving.
       1. Blz. 52 Repressief handhaven
    4. Blz. 53 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 54 Verbonden partijen
    6. Blz. 55 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   5. Blz. 56 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 57 Algemeen
    2. Blz. 58 Infrastructuur
     1. Blz. 59 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 60 Het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon.
       1. Blz. 61 Herinrichting Koolbogt
       2. Blz. 62 Aanpassen De Hoeve Netersel
       3. Blz. 63 Uitvoering geven aan de nieuwe verkeersvisie
       4. Blz. 64 Uitvoering herinrichting N284
       5. Blz. 65 Verbetering/gepland groot onderhoud wegen 2022-2026
       6. Blz. 66 Verbreden fietspaden Cartierheide
       7. Blz. 67 Vervanging openbare verlichting 2022-2026
    3. Blz. 68 Gedrag/Gebruik Infrastructuur
     1. Blz. 69 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 70 Energietransitie
       1. Blz. 71 Energietransitie Verkeer en Vervoer
      2. Blz. 72 Het stimuleren van verantwoord, veilig en slim gebruik van de infrastructuur en openbare ruimte.
       1. Blz. 73 Herinrichten N284
       2. Blz. 74 Het uitvoeringsprogramma bij de nieuwe verkeersvisie
       3. Blz. 75 Realiseren van schoolzones
      3. Blz. 76 Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid in het ‘daily urban system’ van de regio.
       1. Blz. 77 F'kes meerijden (liftzuilen)
       2. Blz. 78 Regiobreed inzetten op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimodaliteit/knooppunten
       3. Blz. 79 Snelfietsroute Reusel-Eersel-Veldhoven aanleggen tot aan stedelijk gebied
    4. Blz. 80 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 81 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 82 Verbonden partijen
    7. Blz. 83 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   6. Blz. 84 Economie
    1. Blz. 85 Algemeen
    2. Blz. 86 Economische ontwikkeling, infrastructuur en Organisatie
     1. Blz. 87 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 88 Behoud voorzieningenniveau
       1. Blz. 89 Centrum Hapert: Een dorpse huiskamer
       2. Blz. 90 Detailhandel De Kempen
       3. Blz. 91 Centrum Bladel: The Next Economy
       4. Blz. 92 Reduceren m2 detailhandel buiten winkelgebieden
      2. Blz. 93 Liquidatie Kempisch Bedrijvenpark
       1. Blz. 94 Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling KBP en overdracht van de openbare ruimte
      3. Blz. 95 Verduurzaming bedrijven
       1. Blz. 96 KBP
      4. Blz. 97 Vestigingsklimaat en infrastructuur
       1. Blz. 98 Bereikbaarheid en Mobiliteit
       2. Blz. 99 Talentontwikkeling
       3. Blz. 100 Triple helix samenwerking
      5. Blz. 101 Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt
       1. Blz. 102 Ontwikkeling bedrijventerrein in gemeente Bladel
       2. Blz. 103 Energielandschap de Kempen
      6. Blz. 104 We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).
    3. Blz. 105 Promotie / Vrijetijdseconomie
     1. Blz. 106 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 107 De Brabantse Kempen is in 2026 een toeristisch en recreatief onderscheidende regio met grote naamsbekendheid in Nederland, België en Duitsland.
       1. Blz. 108 Lokale uitvoering vrijetijdseconomie
       2. Blz. 109 Kempisch uitvoeringsprogramma vrijetijdseconomie 2022-2026
    4. Blz. 110 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 111 Verbonden partijen
    6. Blz. 112 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   7. Blz. 113 Onderwijs
    1. Blz. 114 Algemeen
    2. Blz. 115 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 116 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 117 Zorgen voor onderwijshuisvesting in gezonde, veilige en stimulerende gebouwen. We streven ernaar dit zo dicht mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te bieden.
       1. Blz. 118 Integraal huisvestingsplan
    3. Blz. 119 Onderwijs- en leerlingzaken
     1. Blz. 120 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 121 Leerlingenvervoer
      2. Blz. 122 Leerplicht
      3. Blz. 123 Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)
       1. Blz. 124 Laaggeletterdheid
       2. Blz. 125 Voorschoolse voorziening educatie (vve)
    4. Blz. 126 Beleidsindicatoren
    5. Blz. 127 Verbonden partijen
    6. Blz. 128 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   8. Blz. 129 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 130 Algemeen
    2. Blz. 131 Sport en bewegen
     1. Blz. 132 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 133 Het mogelijk maken van een levenlang plezier aan sporten en bewegen in een inclusieve sport- en beweegomgeving, zowel individueel als in verenigingsverband.
       1. Blz. 134 Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon
       2. Blz. 135 Herontwikkeling sportpark Casteren
       3. Blz. 136 Het stimuleren van burgerinitiatieven gericht op speelvoorzieningen
       4. Blz. 137 Uitvoering van het Kempisch Sport- en Beweegakkoord 2.0
       5. Blz. 138 Vergroten toegankelijkheid bij vervanging van speeltoestellen
    3. Blz. 139 Cultuur
     1. Blz. 140 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 141 Beschermen van het cultuurhistorische erfgoed van Bladel
       1. Blz. 142 Cultuur en Verbinding
       2. Blz. 143 Realiseren uitvoeringsprogramma cultuur
       3. Blz. 144 Monitoring uitvoeringsprogramma cultuurnota
       4. Blz. 145 Ontwikkeling nieuw erfgoedbeleid
       5. Blz. 146 Cultuur en participatie
    4. Blz. 147 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 148 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 149 Verbonden partijen
    7. Blz. 150 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   9. Blz. 151 Sociaal domein
    1. Blz. 152 Algemeen
    2. Blz. 153 Participatie
     1. Blz. 154 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 155 Accommodaties zoals gemeenschapshuizen en steunpunten.
       1. Blz. 156 Ontwikkelen nieuw gemeenschapshuis voor Bladel
      2. Blz. 157 Algemeen toegankelijke individuele ondersteuning, zoals cliëntondersteuning, maatjesprojecten en maatschappelijk werk.
       1. Blz. 158 Doelgroepen Ouderen
      3. Blz. 159 Arbeidsparticipatie: Kempenplus & praktijkhuis
       1. Blz. 160 Evaluatie Wet Inburgering
       2. Blz. 161 Gefaseerde implementatie Garantiebanenproject Bladel
       3. Blz. 162 Vervolg geven aan de evaluatie KempenPlus
       4. Blz. 163 Voortzetten en zo nodig bijstellen trainings- en diagnose traject TalentPlus
       5. Blz. 164 Voortzetten Praktijkhuis Bladel
       6. Blz. 165 Voortzetten werkwijze Social Return
      4. Blz. 166 Mantelzorg
       1. Blz. 167 Voorliggende voorzieningen zoals indicatievrije inloop en dagopvang
       2. Blz. 168 We vullen de functie van mantelzorgondersteuner opnieuw in
    3. Blz. 169 Wmo
     1. Blz. 170 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 171 Aanpak complexe casuïstiek
      2. Blz. 172 Maatwerkdienstverlening 18+
       1. Blz. 173 Doordecentralisatie beschermd wonen naar WMO beschermd wonen
       2. Blz. 174 Inkoop begeleiding naar WMO begeleiding
      3. Blz. 175 Zorgloket
       1. Blz. 176 Sociaal Huis
    4. Blz. 177 Inkomensregelingen
     1. Blz. 178 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 179 Bijzondere bijstand
      2. Blz. 180 Minimabeleid
      3. Blz. 181 Schuldhulpverlening
       1. Blz. 182 Uitvoering geven aan de geactualiseerde kadernota armoedebestrijding
    5. Blz. 183 Jeugd
     1. Blz. 184 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 185 Kinderen en jongeren met problemen ontvangen op tijd goede en effectieve jeugdhulp zodat ze veilig, gezond en kansrijk opgroeien
       1. Blz. 186 In het meerjarenbeleidskader jeugdhulp in de Kempen 2020-2024 zijn per actielijn activiteiten uitgewerkt om het doel te kunnen bereiken.
    6. Blz. 187 Vrijwilligers
     1. Blz. 188 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 189 Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van vrijwilligersorganisaties en de individuele vrijwilliger om het sociale karakter van Bladel in stand te houden
       1. Blz. 190 Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid 2019+
    7. Blz. 191 Voortgang realisatie investeringen
    8. Blz. 192 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 193 Verbonden partijen
    10. Blz. 194 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   10. Blz. 195 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 196 Algemeen
    2. Blz. 197 Volksgezondheid
     1. Blz. 198 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 199 Bladel Gezond! is kort en krachtig de ambitie van de gemeente Bladel
       1. Blz. 200 Het actualiseren van het lokaal gezondheidsbeleid (LGB)
       2. Blz. 201 Uitvoeren van het project voor het tegengaan van normalisering (en bespreekbaar maken) van drugsgebruik samen met onze partners
    3. Blz. 202 Riolering
     1. Blz. 203 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 204 Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.
       1. Blz. 205 Invulling van klimaatadaptatie, door betere waterstructuren aan te leggen
    4. Blz. 206 Duurzaam grondstoffengebruik/afval
     1. Blz. 207 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 208 Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.
       1. Blz. 209 Een gezamenlijk grondstoffencentrum realiseren
    5. Blz. 210 Kwaliteit van de leefomgeving
     1. Blz. 211 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 212 Een goed woon- en leefklimaat en een aantrekkelijke, toekomstbestendige omgeving voor onze inwoners.
       1. Blz. 213 Beweegvriendelijke omgeving
       2. Blz. 214 Uitvoering geven aan het programma Klimaatadaptatie
       3. Blz. 215 Uitvoeringsprogramma bomen opstellen
       4. Blz. 216 Toetsing wet Natuurbescherming
       5. Blz. 217 Voorbereiden invoering Omgevingswet
    6. Blz. 218 Klimaat
     1. Blz. 219 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 220 Energietransitie - in 2030 49% minder CO2 uitstoten t.o.v. 1990, conform de ambitie van het Nationaal Klimaatakkoord.
       1. Blz. 221 Opstellen subsidieverordening 2023-2025
       2. Blz. 222 Uitvoering geven aan de Transitievisie Warmte (TVW)
       3. Blz. 223 Uitvoeringsprogramma klimaat en energie
    7. Blz. 224 Voortgang realisatie investeringen
    8. Blz. 225 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 226 Verbonden partijen
    10. Blz. 227 Wat heeft het beleidsveld gekost?
   11. Blz. 228 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 229 Algemeen
    2. Blz. 230 Bebouwd
     1. Blz. 231 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 232 Energietransitie
       1. Blz. 233 Energietransitie Ondersteuning verduurzaming bedrijventerreinen
      2. Blz. 234 Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
       1. Blz. 235 Nieuwe ontwikkelingen
       2. Blz. 236 Voorbereiden invoering Omgevingswet
       3. Blz. 237 We actualiseren het bestemmingsplan voor het buitengebied
       4. Blz. 238 Woningbouwprogramma
    3. Blz. 239 Onbebouwd
     1. Blz. 240 Wat wilden we bereiken?
      1. Blz. 241 Energietransitie - Landbouw en Natuur
       1. Blz. 242 We werken aan de reductie van broeikasgassen.
      2. Blz. 243 We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.
       1. Blz. 244 Aanpassen landschapsbeleidsplan en landschapsontwikkelplan aan actuele situatie
       2. Blz. 245 Realisatie Natuurnetwerk (NNB)
       3. Blz. 246 Toetsing wet Natuurbescherming
       4. Blz. 247 Uitwerken Groene Long
       5. Blz. 248 Verhogen biodiversiteit
       6. Blz. 249 Verhogen waterstanden in natuurgebieden
       7. Blz. 250 Verminderen stikstofdepositie
    4. Blz. 251 Voortgang realisatie investeringen
    5. Blz. 252 Beleidsindicatoren
    6. Blz. 253 Verbonden partijen
    7. Blz. 254 Wat heeft het beleidsveld gekost?
  2. Blz. 255 Voorwoord en leeswijzer
   1. Blz. 256 Voorwoord
    1. Blz. 257 Algemeen
    2. Blz. 258 Verantwoording over de uitvoering van het beleid
    3. Blz. 259 Positief resultaat jaarrekening
    4. Blz. 260 Leeswijzer
  3. Blz. 261 Financieel resultaat
   1. Blz. 262 Financieel resultaat nader beschouwd
    1. Blz. 263 -
    2. Blz. 264 Belangrijkste afwijkingen
    3. Blz. 265 Resultaatbestemming
  4. Blz. 266 Paragrafen
   1. Blz. 267 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 268 Beleid voor risicomanagement
    2. Blz. 269 Risico-inventarisatie
    3. Blz. 270 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    4. Blz. 271 Weerstandsvermogen
    5. Blz. 272 Kengetal en de signaleringswaarde
    6. Blz. 273 Financiële kengetallen
    7. Blz. 274 Conclusie houdbare financiële positie
   2. Blz. 275 Lokale heffingen
    1. Blz. 276 Voorwoord
    2. Blz. 277 Algemene uitgangspunten
    3. Blz. 278 Ongebonden heffingen
    4. Blz. 279 - Onroerende zaakbelastingen
    5. Blz. 280 - Toeristenbelasting
    6. Blz. 281 Gebonden heffingen
    7. Blz. 282 - Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting
    8. Blz. 283 - Rioolheffing
    9. Blz. 284 - Afvalstoffenheffing
    10. Blz. 285 - Leges
    11. Blz. 286 Leges onderbouwing
    12. Blz. 287 Kruissubsidiëring
    13. Blz. 288 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid
    14. Blz. 289 Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2022
    15. Blz. 290 Lokale lastendruk
   3. Blz. 291 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 292 Voorwoord
    2. Blz. 293 Organisatiebeleid
    3. Blz. 294 Verbonden partijen
   4. Blz. 295 Financiering
    1. Blz. 296 Inleiding
    2. Blz. 297 Risicobeheer
    3. Blz. 298 - Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet)
    4. Blz. 299 - Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm)
    5. Blz. 300 - Liquiditeitsrisico's
    6. Blz. 301 - Risico's op verstrekte gemeentegaranties
    7. Blz. 302 - Debiteurenrisico's
    8. Blz. 303 Financieringspositie / Leningenportefeuille
    9. Blz. 304 Renteresultaat
    10. Blz. 305 Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer
   5. Blz. 306 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 307 Onderhoud kapitaalgoederen
   6. Blz. 308 Grondbeleid
    1. Blz. 309 Inleiding
    2. Blz. 310 Grondexploitaties
    3. Blz. 311 BBV-verslaggeving regels rondom grondexploitaties
    4. Blz. 312 Visie op grondbeleid
    5. Blz. 313 Meerjarenprognose grondexploitaties (MPG)
    6. Blz. 314 Bouwgrond exploitaties (BIE)
    7. Blz. 315 Tussentijdse winsten
    8. Blz. 316 Voorziening tekorten grondexploitatie
    9. Blz. 317 Algemene reserve grondexploitaties
    10. Blz. 318 Gevoeligheidsanalyse
    11. Blz. 319 Risicobeheer
   7. Blz. 320 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid
    1. Blz. 321 Voorwoord
    2. Blz. 322 Wat wilden we bereiken?
     1. Blz. 323 Verantwoording Woo
   8. Blz. 324 Verbonden partijen
    1. Blz. 325 Inleiding
    2. Blz. 326 Visie op verbonden partijen
    3. Blz. 327 Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen
    4. Blz. 328 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
    5. Blz. 329 Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost
    6. Blz. 330 Metropoolregio Eindhoven
    7. Blz. 331 KempenPlus
    8. Blz. 332 Kempisch Bedrijvenpark
    9. Blz. 333 Samenwerking Kempengemeenten
    10. Blz. 334 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
    11. Blz. 335 BIZOB
    12. Blz. 336 Stichting Huis van de Brabantse Kempen
    13. Blz. 337 Privaatrechtelijke verbondenheden
    14. Blz. 338 NV Bank Nederlandse Gemeenten
    15. Blz. 339 NV Brabant Water
    16. Blz. 340 Cooperatie Bosgroep Zuid-Nederland UA
   9. Blz. 341 Corona
    1. Blz. 342 Corona
    2. Blz. 343 Uitkeringen van het rijk
    3. Blz. 344 Uitgaven van de gemeente
    4. Blz. 345 Recapitulatie exploitatie Covid-19
  5. Blz. 346 Jaarrekening
   1. Blz. 347 Balans
    1. Blz. 348 Balans per 31 december 2022
     1. Blz. 349 Balans activa
     2. Blz. 350 Balans passiva
    2. Blz. 351 Balansopbouw
     1. Blz. 352 Balansopbouw
    3. Blz. 353 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
     1. Blz. 354 Grondslagen
    4. Blz. 355 Toelichting op de balans per 31 december 2022
     1. Blz. 356 Vaste activa
     2. Blz. 357 Immateriële vaste activa
     3. Blz. 358 Materiële vaste activa
     4. Blz. 359 Financiële vaste activa
     5. Blz. 360 Vlottende activa
     6. Blz. 361 Voorraden
     7. Blz. 362 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     8. Blz. 363 Schatkistbankieren / Drempelbedrag
     9. Blz. 364 Liquide middelen
     10. Blz. 365 Overlopende activa
     11. Blz. 366 Passiva
     12. Blz. 367 Vaste passiva
     13. Blz. 368 Eigen vermogen
     14. Blz. 369 Voorzieningen
     15. Blz. 370 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
     16. Blz. 371 Vlottende passiva
     17. Blz. 372 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
     18. Blz. 373 Overlopende passiva
     19. Blz. 374 Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen
    5. Blz. 375 Emu-saldo
     1. Blz. 376 Emu-saldo
    6. Blz. 377 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
     1. Blz. 378 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
   2. Blz. 379 Overzicht van baten en lasten en toelichting
    1. Blz. 380 Opbouw baten en lasten
     1. Blz. 381 Opbouw baten en lasten
    2. Blz. 382 Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 383 Het gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten
     2. Blz. 384 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
     3. Blz. 385 Mutaties reserves
    3. Blz. 386 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
     1. Blz. 387 Algemeen
     2. Blz. 388 Bestuur
     3. Blz. 389 Kosten overhead
     4. Blz. 390 Algemene dekkingsmiddelen
     5. Blz. 391 Veiligheid
     6. Blz. 392 Verkeer en vervoer
     7. Blz. 393 Economie
     8. Blz. 394 Onderwijs
     9. Blz. 395 Sport, cultuur en recreatie
     10. Blz. 396 Sociaal domein
     11. Blz. 397 Volksgezondheid en milieu
     12. Blz. 398 VHROSV
    4. Blz. 399 Toelichting op investerings- en projectbudgetten
     1. Blz. 400 Toelichting op investerings- en projectbudgetten
     2. Blz. 401 Toelichting Bestuur en ondersteuning
     3. Blz. 402 Toelichting Overhead
     4. Blz. 403 Toelichting Veiligheid
     5. Blz. 404 Toelichting Verkeer en vervoer
     6. Blz. 405 Toelichting Sport, cultuur en recreatie
     7. Blz. 406 Toelichting Sociaal domein
     8. Blz. 407 Toelichting Volksgezondheid en milieu
     9. Blz. 408 Toelichting VHROSV
    5. Blz. 409 Overzicht aanwending onvoorzien
     1. Blz. 410 Overzicht aanwending onvoorzien
    6. Blz. 411 Overzicht van incidentele baten en lasten
     1. Blz. 412 Incidentele baten en lasten
    7. Blz. 413 Wet normering topinkomens (WNT)
     1. Blz. 414 Verantwoordingsinformatie WNT
     2. Blz. 415 Overige rapportageverplichtingen op grond de WNT
   3. Blz. 416 Begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 417 -
    2. Blz. 418 Analyse begrotingsrechtmatigheid / exploitatie
    3. Blz. 419 Analyse begrotingsrechtmatigheid / investeringen
    4. Blz. 420 Concluderend
   4. Blz. 421 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
    1. Blz. 422 SiSa
   5. Blz. 423 Controleverklaring accountant
    1. Blz. 424 Verklaring over de jaarstukken
  6. Blz. 425 Bijlagen
   1. Blz. 426 1. Overzicht afschrijvingstermijnen
    1. Blz. 427 Overzicht afschrijvingstermijnen
   2. Blz. 428 2. Overzicht gerealiseerde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 429 Overzicht gerealiseerde baten en lasten per beleidsveld
   3. Blz. 430 3. Evaluatie startersleningen
    1. Blz. 431 Startersleningen
   4. Blz. 432 4. Afkortingen
    1. Blz. 433 Afkortingen
  7. Activiteiten
  8. Zoeken
  9. Publicatie bijlagen
  10. Contact
  11. PrivacyStatement
  12. Sitemap