Financiering

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Financiering is de manier waarop wij de benodigde geldmiddelen aantrekken en (tijdelijke) overtollige geldmiddelen beleggen. Dit gebeurt binnen de wettelijke kaders van het BBV en de wet Fido. Naast deze wetgeving geldt voor de gemeente een Treasurystatuut. Dit statuut bevat regels om de financieringsfunctie te sturen, beheersen en controleren. In 2019 hebben we de mogelijkheden van geld uitlenen en garanties afgeven vastgelegd in de “Beleidsnota verlenen van garanties en verstrekken van geldleningen”.

Financieringsbeleid
Ons financieringsbeleid heeft de volgende doelstellingen:

  • beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de door de raad vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren;
  • beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals de kasgeldlimiet en de renterisiconorm;
  • minimaliseren van de kosten van geldleningen en het beheren van de geldstromen en financiële posities;
  • zo lang mogelijk de uitgaven met 'kort (goedkoper) geld' te financieren en pas vaste leningen aan te trekken (consolideren) wanneer dat noodzakelijk is;
  • verkrijgen en handhaven van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities.

In 2022 is de rente op zowel de geld- als de kapitaalmarkt aanzienlijk gestegen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne en de gevolgen hiervan voor de economie en de daardoor hard stijgende prijzen.

Risicobeheer

Terug naar navigatie - Risicobeheer

Het onderdeel risicobeheer is een weergave van het verwachte risicoprofiel van de gemeente Bladel. De risico´s vallen in vijf soorten uiteen:
- renterisico´s op vlottende schuld;
- renterisico´s op vaste schuld;
- liquiditeitsrisico´s;
- risico’s op verstrekte gemeentegaranties en
- debiteurenrisico’s.

- Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Terug naar navigatie - - Renterisico's op vlottende schuld (kasgeldlimiet)

Het renterisico op korte termijn financiering (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt in beeld gebracht via de kasgeldlimiet. Deze stelt beperkingen aan financiering van uitgaven met korte termijn leningen. Als referentiekader voor de bepaling van de kasgeldlimiet geldt het begrotingstotaal en een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage voor gemeenten van 8,5%. De kasgeldlimiet mag maximaal twee achtereenvolgende kwartalen overschrijden. Uit onderstaand overzicht blijkt dat we ruim binnen de kasgeldlimiet blijven. 

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000) 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
2022 2022 2022 2022
Toegestane kasgeldlimiet 4.786 4.786 4.786 4.786
Vlottende schuld 1) -11.566 -10.114 -5.073 -3.138
Vlottende middelen 2) 9.798 9.158 7.760 8.603
Saldo (1) - (2) -21.363 -19.273 -12.833 -11.741
Overschrijding van de kasgeldlimiet
Onderschrijding van de kasgeldlimiet 26.150 24.059 17.619 16.527

- Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm)

Terug naar navigatie - - Renterisico's op vaste schuld (renterisiconorm)

Uitgangspunt van de renterisiconorm is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het begrotingstotaal (zie tabel hieronder).

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000) begroot na werkelijk verschil
wijziging 2022
1 renteherziening
2 aflossingen 6.485 6.485
3 renterisico (1 + 2) 6.485 6.485
4 renterisiconorm 11.262 11.262
5a ruimte onderder renterisicvonorm (4 > 3) 4.777 4.777
5b overschrijding renterisiconorm (3 > 4)
berekening renterisiconorm
4a begrotingstotaal 2021 56.311 56.311
4b percentage regeling 20% 20%
4 renterisiconorm 11.262 11.262

- Liquiditeitsrisico's

Terug naar navigatie - - Liquiditeitsrisico's

De liquiditeitsrisico´s betreffen voornamelijk interne liquiditeitsrisico´s. Dit zijn risico´s ten aanzien van mogelijke afwijkingen van de liquiditeitsplanning met reguliere exploitatie, de investeringen, de grondexploitatie en de leningen als gevolg waarvan financieringskosten hoger uit kunnen vallen. Het liquiditeitengebruik wordt beperkt door de fysieke geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen.

- Risico's op verstrekte gemeentegaranties

Terug naar navigatie - - Risico's op verstrekte gemeentegaranties

In de raadsvergadering van 21 maart 2019 is de beleidsnota ‘verlenen van garanties en verstrekken van geldleningen’ vastgesteld. Op basis van deze nota gaan we voortaan uit van het eigen kunnen en eigen kracht van onze inwoners. Het is niet aan ons om te sturen en te regelen, maar als dat nodig en mogelijk is willen we wel kunnen ondersteunen. Het verstrekken van een garantie of lening past hierbij. Anderzijds moeten we de financiële houdbaarheid van onze garantie- en leningportefeuille niet uit het oog verliezen. Daarom hanteren we hiervoor het Nee, tenzij-beleid.

- Debiteurenrisico's

Terug naar navigatie - - Debiteurenrisico's

Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt. Ter afdekking van mogelijke oninbare vorderingen (belasting)debiteuren is de voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Deze voorziening bedraagt per 31 december 2022 € 176.000,-. Verder is er nog een voorziening gevormd ter afdekking van de risico's met betrekking tot debiteuren sociale zaken/KempenPlus voor een bedrag van € 173.000,-.

Financieringspositie / Leningenportefeuille

Terug naar navigatie - Financieringspositie / Leningenportefeuille

Financiering binnen de gemeente Bladel gaat - in beginsel - volgens het systeem van totaalfinanciering. Wij zien er continue op toe dat de liquiditeitspositie voldoende is om steeds te garanderen dat wij onze financiële verplichtingen tijdig kunnen nakomen. Tussentijdse schommelingen in de financieringspositie vangen we middels de rekeningcourantovereenkomst en kasgeldleningen op.

Onderstaand een overzicht van de totale aangetrokken lang- en kortlopende geldleningen, welke zoals hiervoor toegelicht in totaliteit in 2022 als gevolg van aflossingen afgenomen is ten opzichte van 2021.

Aangetrokken geldleningen (bedragen x € 1.000) realisatie realisatie
2022 2021
langlopende leningen 66.749 72.384
kortlopende leningen
rekening courant BNG 0 198

Renteresultaat

Terug naar navigatie - Renteresultaat

In het renteresultaat is rekening gehouden met de te betalen rentevergoeding in het kader van de claim van Attero. Er wordt meer rente toegerekend aan de verschillende taakvelden dan het totaal aan rentelasten. Bij de toerekening is gerekend met een afgerond percentage. Daardoor ontstaat dit renteresultaat van € 1.000,-.  Indien de werkelijke rentelasten in Euro’s die aan taakvelden hadden moeten worden doorbelast afwijken van de rentelasten in Euro’s die op basis van de voorgecalculeerde renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot correctie. Correctie wordt verplicht gesteld indien deze afwijking groter is dan 25%. De afwijking in 2022 bedraagt slechts -0,20%, zodat correctie niet nodig is. Onderstaand overzicht geeft dat inzicht.

renteresultaat (bedragen x € 1.000,-) % realisatie % begroting % realisatie verschillen
2021 2022 2022
a. externe rentelasten over de korte en lange financiering 591 624 665 41
b. externe rentebaten 46 96 184 88
totaal toe te rekenen externe rente 545 528 481 -47
c1. rente door te berekenen aan grondexploitaties 0,7048% 17 0,5880% -12 0,5880% 14 26
c2. rente door te berekenen aan projectfinancieringen 0,4970% 35 0,4970% 57 0,4970% 77 20
saldo door te berekenen externe rente 493 483 390 -93
d1. rentelasten over het eigen vermogen 0,9931% 99 0,8090% 102 0,8090% 102
d2. rentelasten over voorzieningen
de aan beleidsvelden toe te rekenen rente 592 585 492 -93
e. werkelijk aan beleidsvelden toe te rekenen rente (rente-omslag) 1,000% 714 0,650% 482 0,6500% 491 9
f. saldo renteresultaat treasury 122 -103 -1 102
procentuele afwijking is minder dan 25% (maximale toegestane afwijking o.b.v. BBV) 20,61% -17,61% -0,20%

Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer

Terug naar navigatie - Uitzettingen / beleggingen en overig liquiditeitenbeheer

De gemeente verstrekt in beginsel geen leningen aan derden. Aanvragen van derden, die geen leningen kunnen aantrekken van financiële instellingen, zonder gemeentegarantie, worden afzonderlijk aan het bestuur voorgelegd.

- Uitzettingen (leningen u/g)
In de vergadering van 15 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om  de “Verordening starterslening gemeente Bladel 2017” vast te stellen. In 2022 zijn daadwerkelijk 9 startersleningen afgehandeld en is door de SVn, namens de gemeente Bladel, een bedrag van € 225.000,- uitgeleend. Voor een totaal beeld wordt verwezen naar bijlage 3.

- Uitzettingen op lange termijn
De gemeente heeft deelnemingen door kapitaalinbreng bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten en NV Brabant Water. Van de Bank Nederlandse Gemeenten wordt jaarlijks dividend ontvangen. Brabant Water keert nog geen dividend uit. Door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) is een bandbreedte van 45-50% vastgesteld voor het doen van dividenduitkeringen. Het actuele percentage van Brabant Water bedraagt 55,8%. Hoewel dit percentage ruim boven de bandbreedte valt is door de AvA besloten om nog geen uitkeringen te doen in afwachting van een lopende aansprakelijkheid. Ook moet Brabant Water de komende jaren flink investeren, waardoor de ratio daalt. Conform regelgeving wordt de dividenduitkering verantwoord in het jaar waarin het besluit is genomen. De gemeente heeft geld vastgelegd in aandelen bij de volgende instanties (per 31 december 2022):

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 62.790 aandelen á € 2,50 nominaal € 157.000,- dividend € 143.000,-
Brabant Water NV 17.706 aandelen á € 0,10 nominaal € 2.000,- dividend € 0,-

- Schatkistbankieren
Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden van decentrale overheden worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Hierdoor hoeft het Rijk minder geld te lenen op de financiële markten en zal de staatsschuld dalen. Een beperkte hoeveelheid geld mag de gemeente op haar eigen bankrekeningen aanhouden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de balans.